Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2634(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0294/2017

Předložené texty :

B8-0294/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/05/2017 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0213

Přijaté texty
PDF 395kWORD 44k
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk Konečné znění
Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)01951) (dále jen „pozměňující nařízení v přenesené pravomoci“),

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES(1) (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 této směrnice,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky(2), zejména na přílohu tohoto nařízení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky(3),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 24. března 2017 připojený k pozměňujícímu nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na práci odvedenou a závěry doposud dosažené oběma parlamentními zvláštními výbory, výborem pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem a vyšetřovacím výborem pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky,

–  s ohledem na návrh usnesení Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci, jeho příloha a pozměňující nařízení v přenesené pravomoci mají sloužit k identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CTF), což jsou jevy, které ohrožují finanční systém EU a kvůli kterým musí povinné subjekty v EU podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz zavést opatření zesílené hloubkové kontroly klienta;

B.  vzhledem k tomu, že poslední nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, vstoupilo v platnost dne 23. září 2016;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 zůstane v platnosti i v případě, že pozměňující nařízení v přenesené pravomoci bude zamítnuto;

D.  vzhledem k tomu, že seznam zemí se i po změnách zavedených pozměňujícím nařízením v přenesené pravomoci, které Komise přijala dne 24. března 2017, shoduje se seznamem zemí, které identifikoval Finanční akční výbor (FATF) na svém 29. plenárním zasedání konaném ve dnech 20. až 24. února 2017;

E.  vzhledem k tomu, že, jak je stanoveno v bodu odůvodnění 28 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz a zopakováno v důvodové zprávě (C(2016)04180) k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, je posouzení Komise samostatný proces; vzhledem k tomu, že Komise tak může jít nad rámec standardů Finančního akčního výboru a může například zachovat na seznamu třetí zemi, kterou tento výbor ze seznamu odstranil, nebo na seznam zařadit další třetí země, je-li to v souladu se zvláštními kritérii stanovenými v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz;

F.  vzhledem k tomu, že posouzení je samostatný proces, který Komise musí uskutečnit komplexně a nestranně, přičemž je třeba posoudit všechny třetí země na základě stejných kritérií vymezených v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz;

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament zamítl dřívější pozměňující nařízení v přenesené pravomoci (C(2016)07495) na základě toho, že postup Komise nebyl dostatečně samostatný a neuznal neúplnost seznamu kritérií („zejména“) v čl. 9 odst. 2 čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, čímž vyloučil predikativní trestné činy v oblasti praní peněz, jako jsou daňové trestné činy;

H.  vhledem k tomu, že Parlament nadále zastává názor, že nedostatky v boji proti praní peněz a proti financování terorismu (AML/CTF) mohou, pokud jde o několik aspektů čl. 9 odst. 2, přetrvávat v některých zemích, které nejsou zahrnuty do seznamu vysoce rizikových třetích zemí v pozměňujícím nařízení v přenesené pravomoci;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament vzal náležitě na vědomí dopis Komise ze dne 24. března 2017 týkající se probíhajícího hodnocení Komise, pokud jde o možnosti omezit spoléhání se na vnější informační zdroje; vzhledem k tomu, že zavedení samostatného postupu hodnocení, pokud jde o seznam EU uvádějící vysoce rizikové třetí země, jak požaduje Evropský parlament, je jednou z možností, které se nyní posuzují;

J.  vzhledem k tomu, že si Evropský parlament uvědomuje, jaký čas a zdroje může vývoj samostatného postupu hodnocení vyžadovat, zejména vzhledem k mimořádně omezenému počtu zaměstnanců a zdrojů, které má Komise k dispozici s cílem předcházet finančním trestným činům, avšak očekává od Komise pevnější závazek se stanovenými ambiciózními milníky (například cestovní mapu) s cílem sdělit jasnou zprávu o společném odhodlání orgánů a institucí bojovat proti praní peněz, daňovým únikům a financování terorismu;

K.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu společně požádaly člena Komise odpovědného za tento akt v přenesené pravomoci, aby před nimi vystoupil a aby se uskutečnila řádná diskuse o návrhu a o připomínkách Evropského parlamentu k němu;

1.  vyslovuje námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi a aby ji informoval o tom, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;

3.  vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy, včetně jeho doporučení, aby byla přijata cestovní mapa s cílem dospět k samostatnému postupu hodnocení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0008.

Právní upozornění