Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2634(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0294/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0294/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 17/05/2017 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0213

Pieņemtie teksti
PDF 323kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par Komisijas 2017. gada 24. marta deleģēto regulu, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, attiecībā uz Gajānas svītrošanu no pielikuma I punkta tabulas un Etiopijas iekļaušanu šajā tabulā (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)01951) (grozošo deleģēto regulu),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK(1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 64. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 14. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības(2), jo īpaši tās pielikumu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 19. janvāra rezolūciju par Komisijas 2016. gada 24. novembra deleģēto regulu, ar kuru groza Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības(3),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 24. marta vēstuli, kas pievienota grozošajai deleģētajai regulai,

–  ņemot vērā Parlamenta divu īpašo komiteju — Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos un Izmeklēšanas komitejas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas — līdz šim veikto darbu un pieņemtos secinājumus,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu,

A.  tā kā deleģētā regula, tās pielikums un grozošā deleģētā regula ir paredzēta, lai noteiktu augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu (AML/CTF), kas apdraud ES finanšu sistēmu un kas radījis nepieciešamību saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (4AMLD) ES struktūrās veikt pastiprinātus klientu uzticamības pārbaudes pasākumus;

B.  tā kā jaunākā pieņemtā Komisijas deleģētā regula (ES) 2016/1675, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, ir bijusi spēkā no 2016. gada 23. septembra;

C.  tā kā Komisijas deleģētā regula (ES) 2016/1675 būs spēkā pat tad, ja noraidīs deleģēto regulu, ar kuru tajā izdara grozījumus;

D.  tā kā valstu saraksts, tostarp tā grozījumi, kas ieviesti 2017. gada 24. martā pieņemtajā Komisijas deleģētajā regulā, ar kuru izdara grozījumus, atbilst valstu sarakstam, ko Finanšu darbību darba grupa (FATF) izveidoja savā 29. plenārsēdē 2017. gada 20.‒24. februārī;

E.  tā kā Komisijas veiktā novērtēšana ir autonoms process, kā norādīts 4AMLD 28. apsvērumā un atkārtoti norādīts Komisijas deleģētajai regulai (ES) 2016/1675 pievienotajā paskaidrojuma rakstā C(2016)04180; tā kā tādējādi Komisija var brīvi rīkoties, paplašinot FATF pieņemtos standartus, vai nu paturot valsti sarakstā, pat ja FATF to no saraksta ir svītrojusi, vai iekļaujot sarakstā citas trešās valstis, ja tas atbilst 4AMLD 9. panta 2. punktā noteiktajiem specifiskajiem kritērijiem;

F.  tā kā Komisijas veiktā novērtēšana ir autonoms process, kas jāveic visaptveroši un objektīvi, visas trešās valstis vērtējot pēc tiem pašiem kritērijiem, kas definēti 4AMLD 9. panta 2. punktā;

G.  tā kā Parlaments noraidīja iepriekšējo grozošo deleģēto regulu (C(2016)07495), pamatojot savu lēmumu ar to, ka Komisijas process nebija pietiekami autonoms un netika atzīts (jo īpaši) 4AMLD 9. panta 2. punktā uzskaitīto kritēriju neizsmeļošais raksturs, tādējādi izslēdzot ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītus predikatīvus nodarījumus, piemēram, nodokļu noziegumus;

H.  tā kā Parlaments aizvien uzskata, ka ar AML/CTF saistītās nepilnības var pastāvēt attiecībā uz vairākiem 9. panta 2. punkta aspektiem konkrētās valstīs, kas grozošajā deleģētajā regulā nav iekļautas augsta riska trešo valstu sarakstā;

I.  tā kā Parlaments ir pienācīgi ņēmis vērā Komisijas 2017. gada 24. marta vēstuli par to, ka Komisija pašlaik izvērtē iespējas mazināt tās paļāvību uz ārējiem informācijas avotiem; tā kā ES augsta riska trešo valstu saraksta autonoma novērtēšanas procesa izveide, kā to pieprasījis Parlaments, ir viena no iespējām, kas tiek izvērtēta;

J.  tā kā Parlaments augstu vērtē laiku un resursus, kas var būt nepieciešami autonomas novērtēšanas procesam, jo īpaši ņemot vērā ļoti ierobežoto darbinieku skaitu un resursus, kas pieejami Komisijai, lai nepieļautu finanšu noziegumus, taču sagaida no Komisijas stingrāku apņemšanos ar konkrētiem un vērienīgiem atskaites punktiem (piemēram, ceļvedi), lai paustu skaidru vēstījumu par iestāžu kopīgo apņemšanos apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un teroristu finansēšanu;

K.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja kopīgi ir prasījušas par šo deleģēto aktu atbildīgajam komisāram uzstāties komitejās, lai pienācīgi apspriestu šo priekšlikumu un Parlamenta iebildumus,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3.  prasa, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemtas vērā iepriekš norādītās bažas, tostarp Parlamenta ieteikums pieņemt ceļvedi, lai īstenotu autonomas novērtēšanas procesu;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.
(2) OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0008.

Juridisks paziņojums