Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2656(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0295/2017

Внесени текстове :

B8-0295/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0216

Приети текстове
PDF 501kWORD 55k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението в Унгария
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Резолюция на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно положението в Унгария (2017/2656(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 2, 6 и 7 от него,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 4, 12, 13, 14, 16, 18 и 21 от нея,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, и по-конкретно делата Szabó и Vissy/Унгария, Karácsony и др./Унгария, Magyar Keresztény Mennonita Egyház и др./Унгария, Baka с/у Унгария и Ilias и Ahmed/Унгария,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и многобройните договори на ООН в областта на правата на човека, които са обвързващи за всички държави членки,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид своите резолюции съответно от 16 декември(1) и 10 юни 2015 г.(2) относно положението в Унгария, от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария(3), от 16 февруари 2012 г. относно неотдавнашните политически събития в Унгария(4) и от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария(5),

—  като взе предвид изслушването относно положението в Унгария, проведено на 27 февруари 2017 г. от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид разискването в пленарна зала относно положението в Унгария от 26 април 2017 г.,

—  като взе предвид Римската декларация на ръководителите на 27-те държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия от 25 март 2017 г.,

—  като взе предвид Закон CLXVIII от 2007 г. относно обнародването на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, приет от Държавното събрание на Унгария на 17 декември 2007 г.,

—  като взе предвид Резолюция 2162 (2017) от 27 април 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Обезпокоителни събития в Унгария: проектозакон относно НПО, който ограничава гражданското общество, и евентуално закриване на Централноевропейския университет“,

—  като взе предвид изявлението на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека от 8 март 2017 г. относно новия закон на Унгария, който позволява автоматичното задържане на лица, търсещи убежище, и писмото му до председателя на Държавното събрание на Унгария от 27 април 2017 г. с покана да отхвърли предложения проектозакон относно НПО с чуждестранно финансиране,

—  като взе предвид решението на Комисията да открие производство за установяване на нарушение срещу Унгария във връзка със закона за изменение на закона за националното висше образование, както и други текущи и предстоящи производства за установяване на нарушение срещу Унгария,

—  като взе предвид реакцията на Комисията на националното допитване в Унгария под надслов „Да спрем Брюксел“,

—  като взе предвид посещението на члена на Комисията Аврамопулос в Унгария на 28 март 2017 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи до заместник-председателя Тимерманс, в което се иска становището на Комисията относно съответствието на закона за изменение на някои актове, свързани с подсилването на прилаганата в охраняемата гранична зона процедура, с разпоредбите на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището, както и по отношение на Хартата на основните права при прилагането на посочените в този закон мерки,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки (член 2 от ДЕС);

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС, което забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че Унгария е държава – членка на Европейския съюз от 2004 г. насам, и като има предвид, че според проучванията на общественото мнение по-голямата част от унгарските граждани подкрепят членството на страната в ЕС;

Г.  като има предвид, че според Хартата изкуствата и научните изследвания са свободни и академичната свобода се зачита; като има предвид, че тя също така гарантира свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи;

Д.  като има предвид, че свободата на сдружаване следва да бъде защитавана, и като има предвид, че енергичното гражданско общество играе жизненоважна роля за насърчаването на участието на обществеността в демократичния процес и отчетността на правителствата по отношение на правните им задължения, включително в областта на защитата на основните права, опазването на околната среда и борбата с корупцията;

Е.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано при надлежно спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

Ж.  като има предвид, че през 2016 г. 91,54% от молбите за предоставяне на убежище са отхвърлени; като има предвид, че от 2015 г. насам приетите в Унгария нови закони и процедури в областта на убежището принуждават всички лица, търсещи убежище, да влизат в Унгария през транзитна зона на унгарска територия, която позволява достъп на ограничен брой хора на ден, например 10 понастоящем; като има предвид, че НПО многократно са съобщавали, че мигрантите по границите на Унгария биват незабавно връщани в Сърбия, в някои случаи по жесток и насилствен начин, без молбите им за закрила да бъдат разгледани; като има предвид, че унгарското правителство не е изпълнило произтичащите от законодателството на ЕС задължения за преместване на лицата, търсещи убежище;

З.  като има предвид, че във връзка с писмените констатации, които е представил на 17 декември 2016 г. на Европейския съд по правата на човека по две жалби срещу Австрия относно прехвърлянето на кандидати за убежище от Австрия в Унгария съгласно Регламент „Дъблин III“, комисарят на Съвета на Европа за правата на човека заяви, че поради въведените през последните месеци в Унгария радикални промени в законодателството и практиката в областта на убежището, връщаните там лица, търсещи убежище, са изложени на значителен риск да станат жертва на нарушения на правата на човека;

И.  като има предвид, че 11 бежанци, т.нар. „11-те от Рьоске“, които са се намирали в Унгария на 16 септември 2016 г., денят след като страната затвори границата си със Сърбия, са обвинени в извършване на терористичен акт и са осъдени на доживотен затвор, като сред тях е и Ахмед Х. – пребиваващ в Кипър сирийски гражданин, който е осъден на 10 години лишаване от свобода в рамките на несправедлив съдебен процес през ноември 2016 г. единствено на основание, че е използвал мегафон с цел намаляване на напрежението и е хвърлил три предмета по граничната полиция;

Й.  като има предвид, че от приемането на резолюцията от 16 декември 2015 г. насам бяха изразени опасения по редица въпроси, и по-конкретно използването на публични разходи, нападенията срещу организации на гражданското общество и защитници на правата на човека, правата на лицата, търсещи убежище, масовото наблюдение на граждани, свободата на сдружаване, свободата на изразяване, медийния плурализъм и закриването на вестника Népszabadság, правата на ромите, включително изгонването на роми в Мишколц и сегрегацията на ромските деца в системата на образованието, правата на ЛГБТИ, правата на жените, съдебната система, включително възможността за произнасяне на доживотна присъда без право на условно предсрочно освобождаване, принудителното изгонване на унгарските НПО „Ромски парламент“ и „Независима ромска организация Фралипе“ от централата им, както и риска от закриване на архива Лукач;

К.  като има предвид, че съдържанието и езикът, използван в националното допитване под надслов „Да спрем Брюксел“ — национално допитване относно имиграцията и тероризма и придружаващите го правителствени рекламни кампании — са крайно подвеждащи и пристрастни;

Л.  като има предвид, че по дело Szabó и Vissy/Унгария Европейският съд по правата на човека постанови, че въведеното през 2011 г. унгарско законодателство относно тайно наблюдение с цел борба с тероризма е представлявало нарушение на правото на зачитане на личния и семейния живот, дома и кореспонденцията; като има предвид, че по дело Ilias и Ahmed/Унгария Съдът констатира нарушение на правото на свобода и сигурност, правото на ефективни правни средства за защита по отношение на условията в транзитна зона Рьоске и правото на защита от нечовешко или унизително отнасяне по отношение на експулсирането на жалбоподателите в Сърбия; като има предвид, че по дело Baka/Унгария Съдът постанови, че Унгария е нарушила правото на справедлив съдебен процес и свободата на изразяване на мнение на Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд на Унгария;

М.  като има предвид, че последните събития в Унгария, и по-специално законът за изменение на някои актове, свързани с повишаването на строгостта на процедурите, прилагани в областта на управлението на границите и убежището, законът за изменение на закона за националното висше образование, който представлява пряка заплаха за Централноевропейския университет и който предизвика силно обществено неодобрение, както и предложението за закон относно прозрачността на организациите, получаващи помощ от чужбина (Проектозакон T/14967 на унгарския парламент), породиха безпокойство с оглед на съвместимостта им с правото на ЕС и Хартата на основните права;

1.  припомня, че ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, трябва да бъдат зачитани от всички държави — членки на ЕС;

2.  изразява съжаление, че събитията в Унгария доведоха до сериозно влошаване на положението с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права през последните години, наред с другото, свободата на изразяване, академичната свобода, човешките права на мигрантите, търсещите убежище лица и бежанците, свободата на събранията и сдруженията, ограниченията и пречките пред дейността на организациите на гражданското общество, правото на равно третиране, правата на лицата, принадлежащи към малцинства, в т.ч. ромите, евреите и ЛГБТИ, социалните права, функционирането на конституционната система, независимостта на съдебната система и на други институции, както и много тревожни сигнали за корупция и конфликти на интереси, които, взети заедно, могат да представляват нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; счита, че Унгария подлага на изпитание способността и готовността на ЕС да реагира на заплахи и нарушения от страна на държава членка спрямо основополагащите ценности на Съюза; отбелязва със загриженост, че развоят на събитията в някои други държави членки свидетелства за тревожни признаци на застрашаване на принципите на правовата държава като в Унгария;

3.  призовава унгарското правителство да започне диалог с Комисията по всички въпроси, посочени в настоящата резолюция, и по-конкретно човешките права на мигрантите, търсещите убежище лица и бежанците, свободата на сдружаване, свободата на образование и академични изследвания, сегрегацията на ромите в областта на образованието и закрилата на работещите бременни жени; отново заявява, че и двете страни следва да участват в такъв диалог по безпристрастен и основан на доказателства и сътрудничество начин; призовава Комисията да информира Парламента за своите оценки;

4.  изразява своята загриженост от последните изявления и инициативи на унгарското правителство, по-специално във връзка с поддържането на кампанията за допитването „Да спрем Брюксел“ и действията по разследване, насочени към чуждестранни служители на Централноевропейския университет, както и изявленията на ръководителите на управляващата партия против евентуални законодателни промени в отговор на препоръките, отправени от институциите на ЕС и международните организации; изразява съжаление, че тези сигнали не показват ясен ангажимент от страна на унгарските органи да гарантират напълно, че действията им са в съответствие с първичното и вторичното законодателство на ЕС;

5.  призовава Комисията да наблюдава строго използването на средства на ЕС от страна на унгарското правителство, по-специално в областта на убежището и миграцията, публичната комуникация, образованието, социалното приобщаване и икономическото развитие, за да се гарантира, че всеки съфинансиран проект е в пълно съответствие с първичното и вторичното законодателство на ЕС;

6.  призовава унгарското правителство междувременно да отмени закона за изменение на някои актове, свързани с повишаването на строгостта на процедурите, прилагани в областта на управлението на границите и убежището, и закона за изменение на закона за националното висше образование, както и да оттегли предложението за закон относно прозрачността на организациите, получаващи помощ от чужбина (Проектозакон T/14967 на унгарския парламент);

7.  настоятелно призовава унгарското правителство незабавно да преустанови всички срокове в закона за изменение на закона за националното висше образование, да започне незабавно диалог с компетентните органи на САЩ с цел да се гарантира бъдещото функциониране на Централноевропейския университет, който издава акредитирани от САЩ дипломи, и да поеме официално ангажимент, че университетът може да остане в Будапеща като свободна институция;

8.  изразява съжаление, че Комисията не е реагирала на призива на Парламента да задейства уредбата на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава, който се съдържа в неговите резолюции от 10 юни 2015 г. и от 16 декември 2015 г. относно положението в Унгария, за да се предотврати, чрез диалог със съответната държава членка, допълнителното ескалиране на една нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава; счита, че настоящият подход, възприет от Комисията, е насочен основно към странични, технически аспекти на законодателството, като същевременно не се обръща внимание на тенденциите, закономерностите и комбинирания ефект на мерките върху принципите на правовата държава и основните права; счита, че по-специално производството за установяване на нарушение в повечето случаи не успява да доведе до реални промени и да намери решение на ситуацията като цяло;

9.  счита, че настоящото положение в Унгария представлява очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и дава основание за стартирането на процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС;

10.  възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, в съответствие с член 83 от Правилника за дейността, да стартира производството и да изготви специален доклад с оглед на провеждането на пленарно гласуване по мотивирано предложение, с което призовава Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

11.  отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(6) (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права), и също така с цел да се избегнат двойните стандарти;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и Съвета, на президента, правителството и парламента на Унгария, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Съвета на Европа.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0461.
(2) OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 46.
(3) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 52.
(4) ОВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 27.
(5) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 154.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.

Правна информация