Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0284(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0378/2016

Внесени текстове :

A8-0378/2016

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0224

Приети текстове
PDF 468kWORD 53k
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0627),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0392/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 април 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 февруари 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8‑0378/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 86.
(2)OВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 72.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 май 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар
P8_TC1-COD(2015)0284

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1128.)

Правна информация