Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0284(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0378/2016

Ingediende teksten :

A8-0378/2016

Debatten :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0224

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 48k
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 mei 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0627),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0392/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 8 april 2016(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 15 februari 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0378/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 264 van 20.7.2016, blz. 86.
(2) PB C 240 van 1.7.2016, blz. 72.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 18 mei 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt
P8_TC1-COD(2015)0284

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/1128.)

Juridische mededeling