Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0308(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0193/2017

Teksty złożone :

A8-0193/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Teksty przyjęte
PDF 529kWORD 55k
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I
P8_TA(2017)0236A8-0193/2017

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 1 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  W obliczu reform gospodarczych podjętych przez Ukrainę oraz w celu wsparcia rozwoju ściślejszych stosunków gospodarczych z Unią Europejską należy zwiększyć przepływy handlowe związane z przywozem niektórych produktów rolnych oraz przyznać koncesje w formie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do wybranych produktów przemysłowych zgodnie z celem zakładającym przyspieszenie zakresu znoszenia ceł w stosunkach między Unią Europejską a Ukrainą.
(2)  Z myślą o nasileniu reform gospodarczych i politycznych podjętych przez Ukrainę oraz w celu wsparcia i przyspieszenia rozwoju ściślejszych stosunków gospodarczych z Unią właściwe i konieczne jest zwiększenie przepływów handlowych związanych z przywozem niektórych produktów rolnych oraz przyznanie koncesji w formie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do wybranych produktów przemysłowych zgodnie z celem zakładającym przyspieszenie zakresu znoszenia ceł w stosunkach między Unią a Ukrainą.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Oprócz kontyngentów taryfowych z preferencyjną stawką celną, określonych w Układzie, a także częściowego lub pełnego zniesienia należności celnych przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III autonomiczne środki handlowe miałyby formę kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na produkty wymienione w załączniku I i II.
(3)  Po opublikowaniu przez Komisję analizy potencjalnych skutków niniejszego rozporządzenia, która powinna uwzględniać potencjalnych beneficjentów końcowych autonomicznych środków handlowych zawartych w niniejszym rozporządzeniu oraz skupiać się szczególnie na małych i średnich producentach na Ukrainie, należy przyznać autonomiczne środki handlowe na produkty uznane za korzystne w świetle tej analizy. Oprócz kontyngentów taryfowych z preferencyjną stawką celną, określonych w układzie o stowarzyszeniu, a także częściowego lub pełnego zniesienia należności celnych przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III, te autonomiczne środki handlowe powinny przybrać formę kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną na produkty wymienione w załączniku I i II.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku nadużyć finansowych, uprawnienie do korzystania z dodatkowych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną powinno być uzależnione do przestrzegania przez Ukrainę odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, a także jej zaangażowania w bliską współpracę administracyjną z Unią Europejską, jak przewidziano w Układzie.
(4)  Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku nadużyć finansowych, uprawnienie do korzystania z dodatkowych kontyngentów taryfowych z zerową stawką celną dla produktów wymienionych w załącznikach I i II oraz częściowe lub pełne zniesienie ceł przywozowych na produkty przemysłowe wymienione w załączniku III powinno być uzależnione do przestrzegania przez Ukrainę wszystkich odpowiednich warunków uzyskania korzyści w ramach układu o stowarzyszeniu, w tym reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, a także jej zaangażowania w bliską współpracę administracyjną z Unią , jak przewidziano w tym układzie.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  W art. 2 układu o stowarzyszeniu przewiduje się, że poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowanie zasady praworządności stanowi istotny element tego układu. Należy wprowadzić możliwość czasowego zawieszenia preferencji w przypadku braku poszanowania podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności przez Ukrainę.
(9)  W art. 2 i 3 układu o stowarzyszeniu przewiduje się, że poszanowanie zasad demokratycznych, praw człowieka, podstawowych wolności i zasady praworządności, a także walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, jak i dążenie do zrównoważonego rozwoju i skutecznego multilateralizmu to istotne elementy stosunków z Ukrainą uregulowanych na mocy tego układu. Należy wprowadzić możliwość czasowego zawieszenia preferencji w przypadku braku poszanowania przez Ukrainę ogólnych zasad układu o stowarzyszeniu, analogicznie do innych układów o stowarzyszeniu podpisanych przez Unię.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Roczne sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu powinno zawierać szczegółową ocenę wdrożenia tymczasowych autonomicznych środków handlowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie
Uprawnienie do korzystania z kontyngentów taryfowych wprowadzonych art. 1 jest uwarunkowane:
Uprawnienie do korzystania z kontyngentów taryfowych i preferencyjnych stawek celnych na przywóz wprowadzonych art. 1 jest uwarunkowane:
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a
a)  przestrzeganiem odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, jak przewidziano w układzie o stowarzyszeniu, w szczególności w protokole I dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej oraz w protokole II dotyczącym wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych;
a)  przestrzeganiem odpowiednich reguł pochodzenia produktów i odnośnych procedur z nimi związanych, jak przewidziano w układzie o stowarzyszeniu, w szczególności w protokole I dotyczącym definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej oraz w protokole II dotyczącym wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych; w odniesieniu do produktów wytwarzanych na terytorium lub wywożonych z terytorium, które nie znajduje się pod faktyczną kontrolą rządu Ukrainy – przedłożeniem świadectwa przewozowego EUR.1, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) protokołu I do układu o stowarzyszeniu, wydawanego przez organy celne rządu Ukrainy po przeprowadzeniu kontroli ksiąg rachunkowych eksportera na jego terenie oraz wszelkich innych kontroli uznanych za odpowiednie, zgodnie z art. 17 ust. 5 oraz art. 33 tego protokołu, w tym po dokonaniu oceny, czy istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że podmioty gospodarcze korzystające z tymczasowych autonomicznych środków handlowych osłabiają walkę z korupcją lub są zaangażowane w nielegalną działalność gospodarczą;
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b
b)  powstrzymaniem się przez Ukrainę od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym wobec przywozu pochodzącego z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
b)  powstrzymaniem się przez Ukrainę od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym wobec przywozu pochodzącego z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń, w tym dyskryminacyjnych wewnętrznych środków administracyjnych, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c
c)  poszanowaniem zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowaniem zasady praworządności, przewidzianych w art. 2 układu o stowarzyszeniu.
c)  poszanowaniem zasad demokratycznych, praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowaniem zasady praworządności, a także stałymi i nieustającymi wysiłkami na rzecz zwalczania korupcji i nielegalnej działalności, o których mowa w art. 2, 3 i 22 układu o stowarzyszeniu.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)   ciągłym poszanowaniem zobowiązań do współpracy w kwestiach związanych z zatrudnieniem, polityką społeczną i równością szans zgodnie z tytułem IV rozdział 13 (Handel i zrównoważony rozwój) oraz tytułem V rozdział 21 (Współpraca w dziedzinie zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans) układu o stowarzyszeniu, a także celami określonymi w art. 420 tego układu.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania warunków określonych w art. 2, może zawiesić całość lub część preferencyjnych uzgodnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.
Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania warunków określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia, może zawiesić całość lub część preferencyjnych uzgodnień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
W przypadku gdy państwo członkowskie wnosi do Komisji o zawieszenie preferencyjnych uzgodnień z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 2 lit. b), Komisja w ciągu dwóch miesięcy od takiego wniosku wydaje uzasadnioną opinię na temat zasadności zarzutu niespełnienia warunków. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zarzut ten jest uzasadniony, wszczyna procedurę, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla producenta wspólnotowego produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, Rada stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji może w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt.
1.  W przypadku gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla unijnego producenta produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, można w dowolnym czasie wprowadzić cła wspólnej taryfy celnej na taki produkt.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja ściśle monitoruje wpływ niniejszego rozporządzenia na unijnych producentów produktów wymienionych w załącznikach I i II, w tym pod względem cen na rynku unijnym oraz przy uwzględnieniu dostępnych istotnych informacji o unijnych producentach, takich jak udział w rynku, produkcja, zapasy, zdolności produkcyjne i wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.
2.  Na wniosek państwa członkowskiego, dowolnej osoby prawnej lub dowolnego stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej, działając w imieniu przemysłu unijnego, oznaczającego wszystkich producentów produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego bądź ich znaczącą część, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, że istnieją wystarczające dowody prima facie, Komisja podejmuje formalną decyzję w celu wszczęcia dochodzenia w rozsądnym czasie. Na potrzeby niniejszego artykułu „znacząca część” oznacza producentów unijnych, których całkowita produkcja stanowi ponad 50 % łącznej unijnej produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego, wytworzonej przez tę część przemysłu unijnego, która albo wyraża poparcie, albo sprzeciw wobec złożonego wniosku, oraz co najmniej 25 % łącznej produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz wskazuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin, który nie powinien przekraczać czterech miesięcy, licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6
6.  Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5. Decyzja wchodzi w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji.
6.  Komisja podejmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5. Decyzja wchodzi w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji. Cła określone we wspólnej taryfie celnej są wprowadzane ponownie na taki okres, jaki jest konieczny, aby przeciwdziałać pogarszaniu się sytuacji gospodarczej i/lub finansowej unijnych producentów, lub dopóki utrzymuje się zagrożenie wystąpienia takiego pogorszenia. Okres ponownego wprowadzenia nie przekracza jednego roku, chyba że zostanie przedłużony w należycie uzasadnionych okolicznościach. Jeżeli z ostatecznych ustaleń wynika, że warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 nie są spełnione, Komisja przyjmuje akt wykonawczy kończący dochodzenie oraz postępowanie zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Ocena wdrożenia autonomicznych środków handlowych
Roczne sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu zawiera szczegółową ocenę wdrożenia tymczasowych autonomicznych środków handlowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, a także – jeśli będzie to stosowne – ocenę skutków społecznych tych środków na Ukrainie oraz w Unii. Informacje dotyczące wykorzystania kontyngentów taryfowych związanych z rolnictwem są publikowane na stronach internetowych Komisji.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

09.6752

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

 

5 000

Poprawka

skreśla się

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Pszenica zwyczajna, orkisz i meslin, mąka, kasze, mączki i granulki

1001 99 00, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 90 90, 1103 11 90, 1103 20 60

100 000 t/rok

Poprawka

skreśla się

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

Kukurydza zwyczajna, inna niż przeznaczona do siewu, mąka, kasze, mączki, granulki i ziarna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 t/rok

Poprawka

Kukurydza zwyczajna, inna niż przeznaczona do siewu, mąka, kasze, mączki, granulki i ziarna

1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23

650 000 050 kg/rok

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 3

Tekst proponowany przez Komisję

3102 10 10

Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający więcej niż 45 % masy azotu w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg)

3%

Poprawka

skreśla się

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0193/2017).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności