Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 14
CRE 12/06/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0253

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 564kWORD 74k
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»
P8_TA(2017)0253A8-0209/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1314/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2014-2018) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)»(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1312/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη(6),

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 και 561/2014 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2014(7), και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 642/2014(8) και 721/2014(9) του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2014 για τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις αριθ. 553/2014/ΕΕ, 554/2014/ΕΕ, 555/2014/ΕΕ και 556/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014(10), για τη σύσταση του άρθρου 185 που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,

–  έχοντας υπόψη τα θεματικά έγγραφα της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την ομάδα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» του 2014 και του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας: ώρα για υλοποίηση και παρακολούθηση της προόδου» (COM(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα» (COM(2016)0950),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Υλοποίηση της στρατηγικής για διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία» (COM(2016)0657),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0106),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Για την απάντηση στην έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου» (COM(2016)0005),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014» (COM(2015)0401),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2014 και του 2015, με τίτλο «Ενσωμάτωση των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα Ορίζων 2020: συμμετέχοντες, προϋπολογισμός και επιστήμες»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Better regulations for innovation-driven investment at EU level» (Καλύτεροι κανονισμοί για επενδύσεις με γνώμονα την καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ) (SWD(2015)0298),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Έκθεση Προόδου 2014» (COM(2014)0575),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (SWD(2014)0299),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, με τίτλο «FET Flagships: Μια καινοτόμος μέθοδος σύμπραξης για την αντιμετώπιση μεγάλων επιστημονικών προκλήσεων και για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη» (SWD(2014)0283),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων για την υλοποίηση των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών «Clean Sky», «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» και «Πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα» (COM(2014)0252),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τίτλο «Ο ρόλος και ο αντίκτυπος των ΚΤΠ (κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών) και των ΣΔΙΤ (συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στην υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» για μια βιώσιμη βιομηχανική μεταλλαγή»(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(15),

–  έχοντας υπόψη του ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)(16),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0209/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την Ε&Κ στην ΕΕ του οποίου η διαχείριση γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και το μεγαλύτερο δημόσια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ε&Κ στον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαπραγμάτευση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το Κοινοβούλιο ζήτησε 100 δισεκατομμύρια EUR αντί των 77 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν αρχικά συμφωνηθεί· ότι ο προϋπολογισμός θεωρείται πολύ περιορισμένος για να μπορέσει το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό αριστείας που διαθέτει και να ανταποκριθεί επαρκώς στις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή κοινωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και η ενδιάμεση αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα το 3ο τρίμηνο του 2017 θα θέσουν τα θεμέλια της δομής και του περιεχομένου του 9ου ΠΠ, μια πρόταση για το οποίο θα δημοσιευτεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα στον σχεδιασμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»· ότι οι αναδυόμενες προκλήσεις, τα νέα πολιτικά και οικονομικά παραδείγματα, καθώς και οι συνεχιζόμενες παγκόσμιες τάσεις είναι πιθανόν να διαμορφώσουν το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠ πρέπει να βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες, στην επιστημονική ανεξαρτησία, σε μια οικονομία ανοικτού χαρακτήρα, στη διαφορετικότητα, σε υψηλά ευρωπαϊκά ηθικά πρότυπα, στην κοινωνική συνοχή και στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις λύσεις και τις απαντήσεις τις οποίες παρέχει·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην Ε&Α είναι σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ανταγωνιστικότητα και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα· ότι η σημασία της επιστήμης αριστείας για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και των μακροπρόθεσμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων πρέπει να αντανακλάται στη χρηματοδότηση του 9ου ΠΠ·

Δομή, φιλοσοφία και υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων 2020»

1.  θεωρεί ότι, μετά την πάροδο τριών και πλέον ετών από την έναρξη του προγράμματος «Ορίζων 2020», το Κοινοβούλιο πρέπει πλέον να αναπτύξει τη θέση του σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος και ένα όραμα για το μελλοντικό 9ο ΠΠ·

2.  υπενθυμίζει ότι στόχος του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας οι οποίες θα βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία, και να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση και, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, με τη μόχλευση συμπληρωματικής εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης της Ε&Α, τόσο ιδιωτικής όσο και δημόσιας, και με την υποστήριξη της επίτευξης του στόχου της διάθεσης του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α έως το 2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ επένδυσε μόνο το 2,03 % του ΑΕΠ της στην Ε&Α το 2015, ενώ τα επιμέρους στοιχεία για τις διάφορες χώρες κυμαίνονται μεταξύ του 0,46 % και του 3,26 %(17) και σημαντικοί παγκόσμιοι ανταγωνιστές ξεπερνούν την ΕΕ σε επίπεδο δαπανών για την Ε&Α·

3.  υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) αντιμετωπίζει άμεσο ανταγωνισμό από τις περιφέρειες με τις καλύτερες επιδόσεις στην έρευνα παγκοσμίως και ότι η ενίσχυση του ΕΧΕ αποτελεί συνεπώς συλλογικό ευρωπαϊκό καθήκον· ενθαρρύνει τα οικεία κράτη μέλη να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη του στόχου του 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ για την Ε&Α· σημειώνει ότι μια συνολική αύξηση της τάξης του 3 % θα απέφερε επιπρόσθετο ποσό άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη·

4.  τονίζει ότι η αξιολόγηση του 7ου ΠΠ και η παρακολούθηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» δείχνουν ότι το ΠΠ της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία είναι επιτυχημένο και έχει σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ(18)· αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης του ΠΠ και μελλοντικών προγραμμάτων·

5.  θεωρεί ότι οι λόγοι της επιτυχίας του είναι το διεπιστημονικό περιβάλλον συνεργασίας και οι απαιτήσεις σχετικά με την αριστεία και τον αντίκτυπο·

6.  αντιλαμβάνεται ότι με το πρόγραμμα πλαίσιο θα δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την Ε&Α(19)· σημειώνει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με το 7ο ΠΠ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η βιομηχανία δεν έχει αυξήσει επαρκώς το μερίδιό της σε δαπάνες Ε&Α, όπως είχε συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Βαρκελώνης(20)· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το ενδιαφέρον για το δημόσιο της χρηματοδότησης επενδύσεων με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, όπως των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ΚΤΠ)(21), καθώς και τη συνοχή, την ανοιχτότητα και τη διαφάνεια όλων των κοινών πρωτοβουλιών(22)·

7.  επισημαίνει ότι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος είναι περισσότεροι από 20 διαφορετικοί φορείς της ΕΕ· αναρωτιέται εάν αυτό συνεπάγεται υπερβολικά πολλές προσπάθειες συντονισμού, διοικητική πολυπλοκότητα και αλληλοκαλύψεις· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της κατάστασης·

8.  επισημαίνει ότι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνονται κυρίως σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (ΕΤΕ), γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τη μελλοντική απορρόφηση ανατρεπτικών καινοτομιών οι οποίες συγκαταλέγονται ακόμα μεταξύ των εν εξελίξει ερευνητικών έργων με χαμηλότερα ΕΤΕ· ζητεί την προσεκτική εξισορρόπηση των ΕΤΕ προκειμένου να προωθηθεί το σύνολο της αλυσίδας αξίας· θεωρεί ότι τα ΕΤΕ μπορεί να αποκλείουν μη τεχνολογικές μορφές καινοτομίας η οποία παράγεται από βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, ιδίως από κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες·

9.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα ισορροπημένο μείγμα έργων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους· επισημαίνει ότι ο μέσος προϋπολογισμός των έργων αυξήθηκε στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ότι τα μεγαλύτερα έργα είναι πιο απαιτητικά από άποψη προετοιμασίας της πρότασης και διαχείρισης έργου, γεγονός που ευνοεί συμμετέχοντες με πείρα σε ΠΠ, δημιουργεί φραγμούς για νεοεισερχόμενους και συγκεντρώνει τη χρηματοδότηση στα χέρια μικρού αριθμού ιδρυμάτων·

Προϋπολογισμός

10.  τονίζει ότι το τρέχον ανησυχητικά χαμηλό επίπεδο επιτυχίας που αντιπροσωπεύει λιγότερο από 14 %(23) συνιστά αρνητική τάση σε σύγκριση με το 7ο ΠΠ· υπογραμμίζει ότι η υπερπροσφορά υποβαλλόμενων προτάσεων καθιστά αδύνατο να διατεθεί χρηματοδότηση σε μεγάλο αριθμό έργων πολύ υψηλής ποιότητας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) επιδείνωσαν αυτό το πρόβλημα· καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τις περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

11.  επισημαίνει τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα πλαίσια της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία· εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές συνέπειες που είχε στην εφαρμογή του προγράμματος η κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τα πρώτα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την τεχνητή καθυστέρηση που αφορούσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR το 2014 και τη σημαντική μείωση του ύψους της προχρηματοδότησης για τα νέα προγράμματα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού για το ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2015 εφαρμόστηκε εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· υπογραμμίζει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση απορροφήθηκε πλήρως από το πρόγραμμα, γεγονός που καταδεικνύει τις ισχυρές επιδόσεις του και την ικανότητά του για ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση· τονίζει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν λιγότερες πιστώσεις για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· καλεί τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών κατά τα προσεχή έτη, και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτραπεί μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ·

12.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επιχορηγήσεις και να είναι προσανατολισμένο ιδίως στη χρηματοδότηση της βασικής και συνεργατικής έρευνας· επιμένει ότι η έρευνα μπορεί να αποτελεί επένδυση υψηλού κινδύνου για τους ιδιώτες επενδυτές και ότι είναι αναγκαία η χρηματοδότησή της μέσω επιχορηγήσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι, ούτως ή άλλως, πολλοί δημόσιοι φορείς δεν είναι σε θέση από νομική άποψη να δέχονται δάνεια· εκφράζει τη λύπη του για την τάση που υπάρχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται δάνεια αντί επιχορηγήσεων· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα για υψηλά ΕΤΕ, τα οποία είναι κοντά στις δραστηριότητες της αγοράς ως μέρος των χρηματοδοτικών μέσων InnovFin, και εκτός του ΠΠ (λ.χ. προγράμματα της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων)·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη δεν σέβονται τις εθνικές δεσμεύσεις τους για επενδύσεις στην Ε&Α· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος του 3 % του ΑΕΠ και ευελπιστεί ότι ο στόχος αυτός θα μπορέσει το ταχύτερο δυνατό να αυξηθεί στο επίπεδο των μεγαλύτερων παγκόσμιων ανταγωνιστών μας· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου και ζητεί τη διάθεση κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία για δραστηριότητες και προγράμματα Ε&Α, ιδίως σε επενδύσεις στη δημιουργία ικανοτήτων, σε υποδομές και μισθούς έρευνας, καθώς και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την προετοιμασία προτάσεων του ΠΠ και τη διαχείριση έργων·

Αξιολόγηση

14.  επιβεβαιώνει ότι η «αριστεία» θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης και στους τρεις πυλώνες του ΠΠ, επισημαίνοντας παράλληλα τα υφιστάμενα κριτήρια του «αντίκτυπου» και της «ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης», που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία ενός έργου για την ΕΕ· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους ώστε να λαμβάνονται υπόψη, σε σχέση με τα κριτήρια του «αντίκτυπου» και της «ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης»: η έλλειψη συμμετοχής των υποεκπροσωπούμενων περιφερειών της ΕΕ, η συμπερίληψη των υποεκπροσωπούμενων επιστημονικών πεδίων, όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, και η εκμετάλλευση των υποδομών έρευνας που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). παράγοντας που φαίνεται να έχει σημασία για την επιτυχημένη υλοποίηση του επιχειρήσεις και για την επίτευξη συνεργιών μεταξύ ΠΠ και ΕΔΕΤ·

15.  ζητεί καλύτερη και διαφανέστερη αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας από τους αξιολογητές· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αναπληροφόρηση που δίδεται στους συμμετέχοντες μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και να ληφθούν υπόψη καταγγελίες που υπέβαλαν μη επιλεγέντες υποψήφιοι σχετικά με το ότι οι συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης είναι επιφανειακές και δεν διασαφηνίζουν τι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να επιλεγούν οι προτάσεις· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να δημοσιεύει, ταυτόχρονα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης, να παρέχει στους συμμετέχοντες πιο λεπτομερείς και πληροφοριακές συνοπτικές εκθέσεις αξιολόγησης και να οργανώνει τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη υπερπροσφορά προτάσεων που επηρεάζει αρνητικά τον ζήλο των ερευνητών και πλήττει την υπόληψη του προγράμματος·

16.  καλεί την Επιτροπή να δώσει έναν ευρύτερο ορισμό του «αντίκτυπου», λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η αξιολόγηση του αντίκτυπου έργων βασικής έρευνας θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που εφαρμόζουν την προσέγγιση «από το ειδικό στο γενικό» και αυτών που εφαρμόζουν την προσέγγιση «από το γενικό στο ειδικό» και να αναλύσει ποια διαδικασία αξιολόγησης (σε ένα ή δύο στάδια) είναι περισσότερο χρήσιμη για την αποφυγή της υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων και τη διενέργεια ποιοτικής έρευνας·

17.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα είχε νόημα μια ισχυρότερη θεματική εστίαση από την άποψη της βιωσιμότητας·

18.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει περισσότερο εύχρηστη για τους συμμετέχοντες τη διαδικτυακή πύλη και να επεκτείνει τα εθνικά σημεία επαφής, διαθέτοντας περισσότερους πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, μια αποτελεσματική υπηρεσία συνδρομής κατά το στάδιο της υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων για έργα·

19.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα πρέπει να συμμετέχει σε περισσότερα έργα συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη και ιδίως να λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες και τους οργανισμούς περιορισμένης ικανότητας με στόχο τη διάδοση της πολιτικής και της τεχνογνωσίας της ΕΕ στον τομέα της Ε&Κ σε όλη την ΕΕ·

Οριζόντια θέματα

20.  σημειώνει ότι η δομή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ειδικότερα η προσέγγιση που βασίζεται στις κοινωνικές προκλήσεις τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τους ενδιαφερόμενους φορείς· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει την προσέγγισή της σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις και τονίζει τη σημασία της συνεργατικής έρευνας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων (ιδίως των μικρών και μεσαίων) και άλλων φορέων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιολογεί την επάρκεια και τους επιμέρους προϋπολογισμούς των κοινωνικών προκλήσεων με βάση το τρέχον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΠΠ και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

21.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξορθολογίσει τη διοίκηση και να μειώσει τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στη δημοσίευση μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τη χορήγηση της επιχορήγησης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες της για μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση της διοίκησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει κατ´ αποκοπήν πληρωμές για την απλούστευση της διοίκησης και του ελέγχου·

22.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει αν το νέο απλοποιημένο μοντέλο παροχής στήριξης που καθιερώθηκε για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» οδήγησε, κατά τα προβλεπόμενα, σε αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων· ζητεί, εν προκειμένω, να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του εν λόγω μοντέλου·

23.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η χρησιμοποίηση εθνικών ή ίδιων συστημάτων εκκαθάρισης αντί του συστήματος που ορίζεται στους κανόνες συμμετοχής μπορεί να οδηγήσει σε σαφώς απλοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και, συνεπώς, στη μείωση του βαθμού σφαλμάτων κατά την εκκαθάριση των ευρωπαϊκών επιδοτούμενων έργων· ζητεί, εν προκειμένω, στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την καθιέρωση «ελέγχου μίας στάσης»·

24.  επισημαίνει ότι οι συνέργειες μεταξύ των ταμείων είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων· τονίζει ότι η στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση συνεργιών με τις οποίες ορίζονται εθνικά και περιφερειακά πλαίσια για επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και συνεπώς θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί· εκφράζει τη λύπη του για την παρουσία σημαντικών φραγμών οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις συνέργειες να λειτουργήσουν πλήρως αποτελεσματικά(24)· ζητεί, επομένως, εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν έργα Ε&Α&Κ στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και του ΠΠ και επισημαίνει ότι η αποτελεσματική χρήση της δράσης Seal of Excellence (Σφραγίδα Αριστείας) θα καταστεί δυνατή μόνο αν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει μέρος των πόρων των ΕΔΕΤ για συνέργειες της στρατηγικής έρευνας και τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και να επιτρέψει στα έργα των διαρθρωτικών ταμείων για την Ε&Α να αιτιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΠ και παράλληλα να διασφαλίσει τη διαφάνειά τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της αρχής της προσθετικότητας, η οποία στην πράξη σημαίνει ότι οι συνεισφορές των ευρωπαϊκών ταμείων δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τις εθνικές ή ισοδύναμες δαπάνες ενός κράτους μέλους στις περιφέρειες όπου εφαρμόζεται αυτή η αρχή·

25.  επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΧΕ απαιτείται η πλήρης χρησιμοποίηση του δυναμικού Ε&Α&Κ όλων των κρατών μελών· αναγνωρίζει το πρόβλημα που αφορά το χάσμα στη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα εργαλεία ή να θεσπίσουν νέα μέτρα για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος, για παράδειγμα με την ανάπτυξη εργαλείων δικτύωσης για ερευνητές· χαιρετίζει την πολιτική διάδοσης της αριστείας και διεύρυνσης της συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν τα τρία μέσα για τη διεύρυνση της συμμετοχής έχουν επιτύχει τους ειδικούς στόχους τους: να παρασχεθεί επαρκής προϋπολογισμός και ένα ισορροπημένο σύνολο μέσων που να αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες ανισομέρειες στην ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που να καθιστούν δυνατή την πλήρη εφαρμογή της δράσης «Seal of Excellence» (Σφραγίδα Αριστείας) και να διερευνήσουν συνεργίες χρηματοδότησης· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς που να επιτρέπουν να συμπεριλαμβάνονται σε έργα του ΠΠ υποδομές έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΔΕΤ· ζητεί να επανεξεταστούν οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό των «υποεκπροσωπούμενων» χωρών και περιοχών και να ελέγχεται τακτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ΠΠ ο κατάλογος αυτών των χωρών και περιοχών·

26.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τα έτη 2014 και 2015, η ΕΕ των 15 έλαβε το 88,6 % των κονδυλίων ενώ η ΕΕ των 13 μόνο το 4,5 %, αριθμό χαμηλότερο ακόμη και από τη χρηματοδότηση προς τις συνδεδεμένες χώρες (6,4 %)·

27.  χαιρετίζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση καλύτερων δεσμών μεταξύ του ΕΧΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να διευκολυνθούν τρόποι κατάρτισης της επόμενης γενιάς ερευνητών· αναγνωρίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και δεξιοτήτων έρευνας και επιχειρηματικότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών από πρώιμο στάδιο, ώστε να ενθαρρύνονται οι νέοι να αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες, καθώς η Ε&Α θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από διαρθρωτική και όχι από κυκλική ή χρονική σκοπιά· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα της απασχόλησης των νέων ερευνητών·

28.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και πανεπιστημιακών και επιστημονικών συστημάτων προκειμένου να ενθαρρυνθεί, εντός των πανεπιστημίων και των επιστημονικών κέντρων, η δημιουργία δομών αφιερωμένων στην ενίσχυση της σχέσης τους με το σύστημα παραγωγής·

29.  τονίζει ότι η παγκόσμια συνεργασία αποτελεί σημαντικό μέσο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής έρευνας· επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό της διεθνούς συμμετοχής μειώθηκε από το 5 % στο 7ο ΠΠ σε 2,8 % στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· υπενθυμίζει ότι το ΠΠ θα πρέπει να συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παραμένει ένας βασικός παγκόσμιος παράγοντας υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επιστημονικής διπλωματίας· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους όρους διεθνούς συνεργασίας στο ΠΠ και να χαράξει συγκεκριμένα, άμεσα μέτρα και ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα και μια δομή για την υποστήριξη αυτού του στόχου· επικροτεί, από αυτή την άποψη, πρωτοβουλίες όπως οι BONUS και PRIMA·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του 9ου ΠΠ και διάδοσης της επιστημονικής διπλωματίας.

31.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών σημαίνει έρευνα σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στο πλαίσιο διεπιστημονικών έργων και όχι εκ των υστέρων προσθήκη σε άλλως τεχνολογικά έργα, και ότι για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ απαιτείται μεθοδολογική έρευνα η οποία επικεντρώνεται περισσότερο εννοιολογικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες υποεκπροσωπούνται στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις δυνατότητες συμμετοχής των ερευνητών των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στα διεπιστημονικά έργα του ΠΠ και να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση σε έργα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών·

32.  επισημαίνει την ισορροπία έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ζητεί την ίδια αντιμετώπιση και στο νέο ΠΠ· επικροτεί τη δημιουργία του ΕΣΚ(25), αλλά επισημαίνει ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει ξανά στον διαχωρισμό της έρευνας από την καινοτομία ή σε περαιτέρω κατακερματισμό της χρηματοδότησης· τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν έχει εστιαστεί επαρκώς στη γεφύρωση της «κοιλάδας του θανάτου» η οποία αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη μετατροπή των πρωτοτύπων σε μαζική παραγωγή·

33.  καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τους στόχους, τα μέσα και τη λειτουργία του ΕΣΚ και τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης των πιλοτικών αποτελεσμάτων του ΕΣΚ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα ισορροπημένο μείγμα μηχανισμών για το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ· τονίζει ακόμα ότι το ΕΣΚ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον δεύτερο πυλώνα και ότι ο δεύτερος πυλώνας δεν θα πρέπει να εξελιχθεί σε μέσο μεμονωμένων ενισχύσεων, αλλά να συνεχίσει να εστιάζεται στη συνεργατική έρευνα· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το μέσο για τις ΜΜΕ και η επιτάχυνση της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει μηχανισμούς για την καλύτερη συμπερίληψη των ΜΜΕ σε μεγαλύτερα διεπιστημονικά έργα του 9ου ΠΠ ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό τους· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρηθούν οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) στην υφιστάμενη δομή του EIT, τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της έντονης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κύκλων, και να αναλύσει πώς το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το ΕΣΚ· ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου σε συνεργασία με το ΕΣΚ, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη·

34.  επικροτεί πρωτοβουλίες συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την ώθηση της έρευνας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ για να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες για δημόσια έρευνα και να επιτευχθεί διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα, καθώς και εύλογη δημόσια απόδοση των επενδύσεων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» από πλευράς προσιτότητας, διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των τελικών προϊόντων, και, ιδιαίτερα σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς,όπως η υγεία, διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και δίκαιος κοινωνικός αντίκτυπος· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω μηχανισμούς, ιδίως με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση όλων των έργων που χρηματοδοτούνται με επιχορηγήσεις από το ΠΠ, συνδυάζοντας ένα εύλογο επίπεδο απόδοσης και κίνητρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων·

35.  επικροτεί το γεγονός ότι η ανοικτή πρόσβαση αποτελεί πλέον γενική αρχή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι ο σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων που συνδέονται με έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» έως τον Δεκέμβριο του 2016(26) δείχνει ότι απαιτούνται νέες πολιτικές για την επιβολή του μερισμού δεδομένων και γνώσης, ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας και η ποσότητα των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια ευελιξίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν φραγμό σε αυτό τον στόχο και να αυξήσει τη γνώση και την ανάπτυξη·

36.  επικροτεί την χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος «Open Research Data» ως ένα πρώτο βήμα για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος ανοικτής επιστήμης· αναγνωρίζει τη σημασία και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υποδομών και των υπερυπολογιστών, την ανάγκη συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και τη σημασία των επιστημονικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολίτες στη διασφάλιση ενός περισσότερο ενεργού ρόλου της κοινωνίας στον καθορισμό και την αναγνώριση των προβλημάτων και της από κοινού εξεύρεσης λύσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τη δημόσια και ιδιωτική ερευνητική κοινότητα να διερευνήσουν νέα μοντέλα τα οποία ενσωματώνουν ιδιωτικούς πόρους υπολογιστικού νέφους και δικτύωσης και δημόσιες ηλεκτρονικές υποδομές και την έναρξη θεματολογίων που αφορούν τους πολίτες στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας·

37.  επικροτεί τη νέα έννοια των κόμβων καινοτομίας που εισήχθη από την Επιτροπή, που ενισχύει περαιτέρω το ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, κατά τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους μοντέλων και των παραγωγικών τους διαδικασιών·

38.  ενθαρρύνει τα εθνικά σημεία συντονισμού (ΕΣΣ) να συμμετέχουν περισσότερο στην προώθηση των έργων που έχουν τιμηθεί με τη «Σφραγίδα αριστείας» και να βοηθούν στην αναζήτηση άλλων εθνικών ή διεθνών πηγών δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης για τα έργα αυτά, ενισχύοντας τη συνεργασία στον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο του δικτύου των ΕΣΣ·

Συστάσεις για το 9ο ΠΠ

39.  πιστεύει ότι η ΕΕ έχει τις δυνατότητες να καταστεί παγκόσμιο κέντρο στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης· πιστεύει επιπλέον ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καινοτομία για τον σκοπό αυτό, το 9ο ΠΠ πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη·

40.  χαιρετίζει την επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τον συντελεστή μόχλευσης 1:11· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 120 δισεκατομμυρίων EUR για το 9ο ΠΠ· θεωρεί ότι, εκτός από την αύξηση του προϋπολογισμού, απαιτείται ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκρινίσει την έννοια της καινοτομίας και τα διάφορα είδη της·

41.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές σημαντικές και δυναμικές προκλήσεις και καλεί την Επιτροπή, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να παράσχει στον τρίτο πυλώνα ένα ισορροπημένο και ευέλικτο σύνολο μέσων για την αντιμετώπιση της δυναμικής φύσης προβλημάτων που ανακύπτουν· υπογραμμίζει την ανάγκη να προβλεφθεί επαρκής προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες προκλήσεις στον τρίτο πυλώνα, καθώς και για τακτική επανεξέταση του μεγέθους των εν λόγω προκλήσεων·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της βασικής έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του 9ου ΠΠ· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργατικής έρευνας· υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης συμμετοχής των ΜΜΕ σε συνεργατικά έργα και στην καινοτομία·

43.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνεργίες μεταξύ του 9ου ΠΠ και άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ειδικά αφιερωμένων στην έρευνα και καινοτομία, και να θεσπίσει εναρμονισμένα μέσα και ευθυγραμμισμένους κανόνες για τα ταμεία αυτά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εντάξει και σε μελλοντικά ΠΠ τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τυποποίησης σε σχέση με την καινοτομία·

44.  επισημαίνει ότι το 9ο ΠΠ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πρόβλημα της υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων και τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· προτείνει να εξετασθεί η επαναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης σε δύο στάδια με ένα ενοποιημένο πρώτο στάδιο και ένα ειδικό δεύτερο στάδιο αφιερωμένο στους αιτούντες που έχουν επιλεγεί· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διενέργεια επαρκώς ολοκληρωμένων συνοπτικών εκθέσεων αξιολόγησης (ESR) με εισηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να βελτιωθεί η πρόταση·

45.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πρέπει να παραμείνει απαράβατος κανόνας στο κέντρο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα·

46.  καλεί την Επιτροπή να διαχωρίσει τη έρευνα για την άμυνα από τη μη στρατιωτική έρευνα στο επόμενο ΠΔΠ, προβλέποντας δύο διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικούς προϋπολογισμούς που δεν επηρεάζουν τις δημοσιονομικές φιλοδοξίες μη στρατιωτικής έρευνας του 9ου ΠΠ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ενδεχόμενους τρόπους για τη χρηματοδότηση του μελλοντικού προγράμματος για την αμυντική έρευνα σύμφωνα με τις Συνθήκες με ειδικό προϋπολογισμό, νέους πόρους και ειδικούς κανόνες· τονίζει τη σημασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας ως προς αυτό το θέμα·

47.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες» έχει μεγάλες μελλοντικές δυνατότητες και αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τη διάδοση καινοτόμων ιδεών και τεχνογνωσίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και των υποδομών συλλογής δεδομένων για το κλίμα, δεδομένου ιδίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο σημαντικών δημοσιονομικών περικοπών στα περιβαλλοντικά ερευνητικά ιδρύματά τους·

49.  τονίζει ότι το 9ο ΠΠ θα πρέπει, όσον αφορά την Ε&Κ, να ενισχύσει την κοινωνική πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, και με την ανάπτυξη νέων γνώσεων και καινοτομιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και με επίτευξη περαιτέρω προόδου προς την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ΕΧΕ· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την υφιστάμενη δομή των πυλώνων του ΠΠ και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή τη δομή προς όφελος της συνέχειας και της προβλεψιμότητας. ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τη συνοχή, την απλούστευση, τη διαφάνεια και τη σαφήνεια του προγράμματος, για τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τη μείωση του κατακερματισμού και την αποτροπή της επικάλυψης και των αδικαιολόγητων διοικητικών επιβαρύνσεων·

50.  αναγνωρίζει ότι τα διοικητικά καθήκοντα και η έρευνα αλληλοαναιρούνται σε μεγάλο βαθμό· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να διατηρούνται στο ελάχιστο οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε να μην αποτελέσει η γραφειοκρατία εμπόδιο για την καινοτομία και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης του 9ου ΠΠ, παράλληλα με την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για απλούστευση προς τούτο·

51.  διαπιστώνει ότι η Επιτροπή κάνει ολοένα συχνότερα λόγο για ενισχύσεις βασιζόμενες στις εκροές· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφέστερο ορισμό των εκροών·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ του ΠΠ και όλων ταμείων και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ορισμένων ελλείψεων στην έρευνα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες σύγκλισης σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μπορεί να επιφέρουν μείωση της εθνικής δαπάνης για την Ε&Α σε περιφέρειες στις οποίες χορηγούνται τα κεφάλαια αυτά, αλλά επιμένει ότι οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να είναι επιπρόσθετες της εθνικής δημόσιας δαπάνης· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση στην Ε&Κ θα θεωρείται επένδυση στο μέλλον και όχι κόστος·

53.  διαπιστώνει ότι αποτελεσματικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον έχει προλειανθεί κατάλληλα το έδαφος στα κράτη μέλη· ζητεί επομένως να θεσπιστεί ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ ειδικών ανά χώρα συστάσεων στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών στην Ε&Κ·

54.  τονίζει την ανάγκη για νέα κέντρα και περιφέρειες υψηλότερης αριστείας και τη σημασία να συνεχιστεί η ανάπτυξη του ΕΧΕ· τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες συνεργίες μεταξύ του 9ου ΠΠ, των ΕΔΕΤ και του ΕΤΣΕ προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος· ζητεί να θεσπιστούν πολιτικές για την άρση των φραγμών, όπως είναι οι κατώτεροι μισθοί στις ανατολικές και νότιες χώρες, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή εγκεφάλων· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην αριστεία του έργου έναντι της αριστείας των κορυφαίων «ελίτ» ιδρυμάτων·

55.  είναι της άποψης ότι πρέπει να προβλεφθούν ισχυρότερα κίνητρα για την αξιοποίηση πόρων των ΕΔΕΤ για επενδύσεις στην Ε&Κ όταν αυτό προκύπτει από τις συστάσεις ανά χώρα ή όταν εντοπίζονται ελλείψεις· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ΕΔΕΤ θα διαθέσουν 65 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη προκειμένου να επενδύσουν ουσιαστικό μέρος των εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία στην έρευνα και την καινοτομία·

56.  χαιρετίζει την αρχή και το δυναμικό της σφραγίδας αριστείας, ως σήματος ποιότητας για τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του προγράμματος «Ορίζων 2020», αλλά διαπιστώνει ότι στην πράξη δεν εφαρμόζεται επαρκώς, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι τα έργα – που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», πληρούσαν αυστηρά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης αλλά δεν έγινε δυνατό να χρηματοδοτηθούν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών – θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από πόρους των ΕΔΕΤ, εάν οι εν λόγω πόροι είναι διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί παρόμοιος μηχανισμός και για συνεργατικά ερευνητικά έργα·

57.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει αυξημένα επίπεδα στήριξης των νέων ερευνητών στο 9ο ΠΠ για νέους ερευνητές, όπως πανευρωπαϊκά εργαλεία δικτύωσης και να ενισχύσει σχήματα χρηματοδότησης για ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, με λιγότερο από δύο χρόνια πείρας μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος·

58.  παρατηρεί ότι οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αποτελούν μια ευρέως αναγνωρισμένη πηγή χρηματοδότησης μεταξύ των ερευνητών και προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών και την ανάπτυξη νέων ερευνητών· υποστηρίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια, θα ήταν επιθυμητό να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των δράσεων Marie Skłodowska-Curie στο 9ο ΠΠ·

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α&Κ, που πρέπει να λειτουργούν επιπρόσθετα στις δημόσιες επενδύσεις και όχι να τις υποκαθιστούν· υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α θα πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα(27)· εκτιμά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής από τις επιχειρήσεις και, δεδομένων των γενικά ελάχιστων πόρων για δημόσια δαπάνη στην Ε&Α, καλεί τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει περισσότερο στη δαπάνη στην Ε&Α, καθώς και στην Ανοικτή Πρόσβαση και την Ανοικτή Επιστήμη· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τον βαθμό συμμετοχής των μεγάλων επιχειρήσεων (είτε με δάνεια, επιχορηγήσεις ή με δικές τους δαπάνες) ανάλογα με τον βαθμό της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του έργου και του δυναμικού του να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιομορφίες και τις ανάγκες του κάθε τομέα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις συνεισφορές σε είδος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις είναι πραγματικές και νέες·

60.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη σαφήνεια των κανόνων για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο έργων του 9ου ΠΠ βάσει των αποτελεσμάτων και των συστάσεων που απορρέουν από την αξιολόγηση· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει και να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

61.  επισημαίνει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχίσει να προωθείται, ανεξαρτήτως του μηχανισμού για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις παρέχουν σε πολλούς τομείς την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό από οικονομική άποψη·

62.  εκφράζει τη λύπη του για τα ανάμικτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς ο μόνος στόχος που επιτεύχθηκε είναι το ποσοστό των γυναικών στις συμβουλευτικές ομάδες, ενώ το ποσοστό των γυναικών στις επιτροπές αξιολόγησης των έργων και μεταξύ των συντονιστών των έργων, καθώς και η διάσταση του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας, παρέμειναν σε επίπεδα κατώτερα του στόχου· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συμμετοχή και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο 9ο ΠΠ και να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα επίπεδα που ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020» και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τους φραγμούς ή τις δυσκολίες που μπορεί να οδηγούν σε υποεκπροσώπηση των γυναικών στο πρόγραμμα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους στόχους του ΕΧΕ, να δημιουργήσουν ένα νομικό και πολιτικό περιβάλλον ισορροπημένο από άποψη φύλου και να παρέχουν κίνητρα για την αλλαγή· χαιρετίζει τον οδηγό της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»(28)· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον εν λόγω οδηγό η ισορροπία των φύλων είναι ένας από τους κορυφαίους παράγοντες για την ιεράρχηση των προτάσεων που ξεπερνούν το κατώτατο όριο και έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία·

63.  επισημαίνει ότι το επόμενο ΠΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και τις συνέπειές της· επισημαίνει ότι τα σαφή και σταθερά μακροπρόθεσμα πλαίσια ωφελούν την έρευνα και την καινοτομία και ότι το ΗΒ κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της επιστήμης· εύχεται τα δίκτυα και η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ να μπορέσουν να συνεχιστούν στον τομέα της έρευνας και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να βρεθεί γρήγορα μια σταθερή και ικανοποιητική λύση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν θα στερηθεί τα επιστημονικά αποτελέσματα που έχουν δημιουργηθεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στο 9ο ΠΠ·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 948.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 174.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 892.
(7) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 54-178.
(8) ΕΕ L 177 της 17.6.2014, σ. 9.
(9) ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 1.
(10) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 1-53.
(11) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf.
(12) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 24.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0052.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0075.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0320.
(17) Μελέτη της EPRS του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ορίζοντας 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ευρωπαϊκή αξιολόγηση υλοποίησης».
(18) Έχουν παραληφθεί περισσότερες από 130 000 προτάσεις, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 9 000 επιχορηγήσεις, υπάρχουν περισσότερες από 50 000 συμμετοχές και η χρηματοδότηση από την ΕΕ υπερβαίνει τα 15,9 δισεκατομμύρια EUR.
(19) Τα δύο τρίτα του 3 % του ΑΕΠ για την Ε&Α θα πρέπει να προέρχονται από τις επιχειρήσεις. Βλ. Eurostat ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1.
(20) http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
(21) Συνολικά, οι 7 ΚΤΠ αντιστοιχούν σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια EUR των κεφαλαίων του προγράμματος «Ορίζων 2020», περίπου 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άνω του 13 % της πραγματικά διαθέσιμης χρηματοδότησης για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (περίπου 8 δισεκατομμύρια EUR ετησίως κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου).
(22) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2015.
(23) Μελέτη της EPRS του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ορίζων 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ευρωπαϊκή αξιολόγηση υλοποίησης».
(24) Οι μεγάλες ερευνητικές υποδομές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του ΕΤΠΑ, αλλά τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγχρηματοδότησή τους· οι δαπάνες κατασκευής που συνδέονται με νέες ερευνητικές υποδομές είναι επιλέξιμες στα προγράμματα του ΕΤΠΑ, αλλά οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες προσωπικού δεν είναι.
(25) Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις» (COM(2016)0733).
(26) Έκθεση OpenAIRE: Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 2 017 από ένα σύνολο 10 684 έργων (19 %) έχουν ολοκληρωθεί, ενώ 8 667 βρίσκονται σε εξέλιξη. Το δίκτυο OpenAIRE εντόπισε 6 133 δημοσιεύσεις που συνδέονται με 1 375 έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020».
(27) Βλ. συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2015.
(28) Βλ. Horizon 2020 Programme Guidance on Gender Equality in Horizon 2020 http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου