Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0208/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0208/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 806kWORD 80k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή
για τη δράση για το κλίμα με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή («Κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού»)
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)
Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)
Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.
(3)  Το Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του Παρισιού στις 5 Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016 και αποσκοπεί, βάσει του άρθρου 2, στο να ενισχύσει την παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για εξάλειψη της φτώχιας, μεταξύ άλλων: α) με το να συγκρατηθεί η αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησής της στον 1,5°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· β) με το να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς επίσης και η κλιματική ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο που δεν απειλείται η παραγωγή τροφίμων· γ) με το να καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές συμβατές με μια πορεία προς την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης.
Η συμφωνία του Παρισιού ορίζει επίσης ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση, ανάλογα με την περίπτωση, των καταβοθρών και των ταμιευτήρων αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των δασών.
Η παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020.
(4)  Η συμφωνία του Παρισιού αντικαθιστά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997 του οποίου η ισχύς θα εκπνεύσει το 2020. Συνεπώς, θα εκπνεύσει και η ισχύς των συστημάτων για πράσινες επενδύσεις που συνδέονται με το πρωτόκολλο του Κιότο και παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος που συνήλθε στις 21 Οκτωβρίου 2009 υποστήριξε τον στόχο της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά 80 έως 95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων που πρέπει να επιφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα σύμφωνα με τη Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.
(5)  Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και στη βιοοικονομία απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική συμπεριφορά σε ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και παροχή κινήτρων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μικρότερα κεφάλαια και υπέρ των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης να δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και θα έχει ως στόχο να παρέχει ασφαλή, αειφόρο και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της ενώ επίσης θα εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για τη βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών με τη χρήση πόρων βιολογικής προέλευσης προς υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή16.
__________________
__________________
16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2020 ως προς τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.
(9)  Η προσέγγιση των ετήσιων δεσμευτικών εθνικών ορίων που έχει επιλεγεί από την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 θα πρέπει να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2030, με έναρξη της πορείας υπολογισμού εντός του 2018 με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2016 - 2018 ή την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη, και λήξη της πορείας αυτής εντός του 2030, που αποτελεί το όριο για κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να ανταμειφθεί η έγκαιρη λήψη μέτρων και να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρότερη επενδυτική ικανότητα, τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, τα οποία κατά την περίοδο 2013 έως 2020 έχουν χαμηλότερες εκπομπές από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής για την περίοδο από το 2013 έως το 2020 δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ, μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν πρόσθετες πιστώσεις από ένα αποθεματικό. Συμπληρωματική προσαρμογή των πιστώσεων για το 2021 προβλέπεται για τα κράτη μέλη με τόσο ένα θετικό όριο δυνάμει της απόφασης 406/2009/ΕΚ όσο και αύξηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ 2017 και 2020 που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2013/162/ΕΕ και 2013/634/ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χωρητικότητα για την αύξηση των εκπομπών κατά τα εν λόγω έτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαθεσιμότητα και χρήση των υφιστάμενων μέσων ευελιξίας εντός των εκτός ΣΕΔΕ τομέων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των συλλογικών προσπαθειών της Ένωσης και η σύγκλιση των κατά κεφαλήν εκπομπών έως το 2030.
_________________
_________________
19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
19 Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Προκειμένου να τεθεί η Ένωση σε πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο παρών κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών ούτως ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, αρχής γενομένης από το 2031. Ο κανονισμός συμβάλλει επίσης στον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/18141a του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα δικαιώματα εκπομπής που ακυρώνονται λόγω της χρήσης του μέσου ευελιξίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό μετά τη μείωση των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ της ΕΕ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακυρωθέντα δικαιώματα εκπομπής σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ κατά τον καθορισμό, δυνάμει της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.
____________________________
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.
(11)  Μια σειρά ενωσιακών μέτρων ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές υποχρεώσεις τους και έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων των εκπομπών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά οχήματα, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Για να επιτευχθούν αυτές οι μειώσεις εκπομπών και σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του γεωργικού τομέα, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να προωθήσουν καινοτόμες δράσεις μετριασμού με το μέγιστο δυναμικό, μεταξύ άλλων: μετατροπή της αρόσιμης γης σε μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις· διαχείριση των φρακτών από θάμνους, των λωρίδων απομόνωσης και των δένδρων σε γεωργικές εκτάσεις· νέα γεωργοδασοπονικά και δασικά προγράμματα φύτευσης, πρόληψη της εκρίζωσης δένδρων και της αποδάσωσης· μείωση ή κατάργηση της καλλιέργειας εδάφους και χρήση εδαφοκάλυψης/ενδιάμεσων καλλιεργειών και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έλεγχος άνθρακα και σχέδια διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων· βελτιωμένη απόδοση του αζώτου και αναστολή της νιτροποίησης· αποκατάσταση και διατήρηση υγροβιοτόπων και τυρφώνων· και ενισχυμένες μέθοδοι εκτροφής, σίτισης και διαχείρισης ζώων για χαμηλότερες εκπομπές.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων δυνατοτήτων ευελιξίας, παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών που συνάδουν με άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις για το κλίμα και την ενέργεια σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι πάνω από το 75 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σχετίζονται με την ενέργεια, η αύξηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών. Επομένως, οι φιλόδοξες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο για την υψηλότερη εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων πράγμα που θα εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών, αλλά και για την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές, την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία τοπικών θέσεων απασχόλησης καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός του ότι αποσβένονται με την πάροδο του χρόνου, βοηθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους. Κατά συνέπεια, κατά τη μεταφορά του παρόντος κανονισμού σε εθνικές πολιτικές, έχει σημασία τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιμέρους και διαφορετικές δυνατότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
(11γ)   Ο κλάδος των μεταφορών δεν αποτελεί μόνο σημαντικό φορέα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αλλά είναι και ο κλάδος με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή κατανάλωση από το 1990. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της στροφής σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και τη μείωση της υψηλής εξάρτησης του κλάδου από τον άνθρακα. Η απαλλαγή του ενεργειακού μείγματος από τις ανθρακούχες εκπομπές με την προώθηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών για τον κλάδο των μεταφορών, για παράδειγμα με χρήση βιώσιμων βιοκαυσίμων και ηλεκτρικών οχημάτων, θα συμβάλει στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να διευκολυνθεί διασφαλίζοντας ότι ο τομέας διαθέτει σαφές και μακροπρόθεσμο πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και λειτουργεί ως βάση για επενδύσεις.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)
(11δ)   Ο αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής και των τομεακών πολιτικών στις ενωσιακές και εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να αξιολογείται με κοινές ποσοτικοποιημένες μεθόδους, ώστε να είναι διαφανής και επαληθεύσιμος.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

(12)  Ο κανονισμός [ ] [για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα βάσει του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας ποσότητας έως το άθροισμα των συνολικών καθαρών εκπομπών και των συνολικών καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και, όπου έχει εφαρμογή, υπό διαχείριση υγροβιοτόπους, όπως ορίζεται στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια μέγιστη ποσότητα 280 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III, ως επιπλέον δυνατότητα των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται μια ισόρροπη συμβολή της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων στην ευελιξία των 280 εκατομμυρίων που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αξιοπιστία της λογιστικής για τη διαχείριση δασικών εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των προβλεπόμενων και των πραγματικών ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ].

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Για να επιτευχθούν με αμοιβαία συνεκτικό τρόπο οι πολλαπλοί στόχοι της Ένωσης που συνδέονται με τον τομέα της γεωργίας, μεταξύ άλλων ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ποιότητα του αέρα, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος καθώς και η στήριξη των αγροτικών οικονομιών, απαιτούνται αλλαγές στις επενδύσεις και στα κίνητρα, με τη βοήθεια ενωσιακών μέτρων, όπως η ΚΓΠ. Είναι ζωτικής σημασίας ο παρών κανονισμός να λαμβάνει υπόψη τον στόχο του για συμβολή στους στόχους της δασικής στρατηγικής της Ένωσης ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστική και βιώσιμη παροχή ξυλείας για τη βιοοικονομία της Ένωσης, οι εθνικές δασικές πολιτικές των κρατών μελών, η στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική της Ένωσης για την κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά αποδοτική υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών των κρατών μελών, οι απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η πρόοδος των κρατών μελών κατά την πραγματοποίηση των μειώσεων των εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο της Ένωσης προς την επίτευξη των δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών μελών προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ανά διετία, θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έλεγχος συμμόρφωσης. Η εφαρμογή της ενδεχόμενης συνεισφοράς από αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού [ ] θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα διαστήματα που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Δεδομένου ότι οι τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης, οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών στους τομείς αυτούς έχουν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου η Ένωση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επακολούθησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού στη διαδικασία επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καλείται επίσης να δημιουργήσει ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχουν οι προβλεπόμενες δυνατότητες ευελιξίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.
(14)  Ως μέσο για την ενίσχυση της συνολικής οικονομικής αποδοτικότητας των συνολικών μειώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποταμιεύουν ή να δανείζονται μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής τους σε άλλα κράτη μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των μεταφορών αυτών, οι οποίες θα πρέπει επίσης να γίνονται με τρόπο που εξυπηρετεί αμφότερα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της διενέργειας πλειστηριασμού, της χρήσεως μεσαζόντων της αγοράς που δρουν βάσει πρακτορείου, ή μέσω διμερών διευθετήσεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.
(15)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της Ευρώπης, παρέχοντας στους πολιτικούς ιθύνοντες, στους δημόσιους φορείς και στο κοινό επίκαιρες, στοχευμένες, πρόσφορες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, και να συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.
(17)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη συμπλήρωση αυτού του κανονισμού με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα κράτη μέλη.
_________________
21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Πέρα από τις προσπάθειες να μειώσει τις δικές της εκπομπές, είναι σημαντικό η Ένωση, σε συμμόρφωση με τον στόχο για αύξηση του θετικού αντίκτυπού της στο παγκόσμιο θετικό αποτύπωμα άνθρακα, να εξετάσει λύσεις για το κλίμα, από κοινού με τρίτες χώρες, μέσω της υλοποίησης κοινών έργων με τις εν λόγω χώρες, στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται σε έναν νέο μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
(20)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία, προκειμένου να αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις και να επικαιροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού.
Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι αναγκαίο η Ένωση να καταβάλλει σταδιακά μεγαλύτερες προσπάθειες και κάθε πέντε έτη να υποβάλλει μια πρόταση συνεισφοράς που θα αποτυπώνει την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία της.
Ως εκ τούτου, η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον στόχο της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95 % έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου κατά το δεύτερο ήμισυ αυτού του αιώνα. Θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και σε προπαρασκευαστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες συνεισφορές των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς και κανόνες για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών για την επίτευξη των ελάχιστων συνεισφορών τους. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 30 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005, με δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Ο γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να θέσει την Ένωση σε τροχιά προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της θέσπισης μιας προβλέψιμης μακροπρόθεσμης πορείας προς τη μείωση, έως το 2050, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κατά 80 έως 95 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2, από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC θεωρούνται μηδενικές.
3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών «1.A.3.A πολιτική αεροπορία» της IPCC που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ θεωρούνται μηδενικές.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις εκπομπές CO2 από την κατηγορία πηγών«1.A.3.Δ ναυσιπλοΐα» της IPCC που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/EΚ.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030
Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο από 2021 έως 2030
1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.
1.  Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2030, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που καθορίζεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005 σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2.  Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7, της προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που αρχίζει το 2018 είτε βάσει της μέσης τιμής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 είτε βάσει των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης αρρριθ. 406/2009/ΕΚ, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη τιμή, και θα λήξει το 2030, στο όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που καθορίζει τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς της εν λόγω εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2021 έως το 2030, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2, όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική επανεξέταση της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής των δεδομένων για τα έτη 2005 και 2016-2018 που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
4.  Η εν λόγω εκτελεστική πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.
4.  Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του συλλογικού συνόλου.
5.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Μακροπρόθεσμη τροχιά μείωσης των εκπομπών από το 2031
Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη ή μία από τις ακόλουθες επανεξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, για κάθε έτος της περιόδου από το 2031 έως το 2050, κάθε κράτος μέλος εξακολουθεί να μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 2031 και 2050 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά, η οποία αρχίζει από τα οικεία ετήσια δικαιώματα εκπομπής το 2030 και λήγει το 2050 σε επίπεδο εκπομπών μειωμένο κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 για το εν λόγω κράτος μέλος.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με τον καθορισμό των ετησίων δικαιωμάτων εκπομπής για τα έτη από το 2031 έως το 2050, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδύναμου CO2.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων
Μέσα ευελιξίας για την επίτευξη των ετήσιων ορίων
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.
1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στα άρθρα 6 και 7.
2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.
2.  Όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 10 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος. Όσον αφορά τα έτη 2026 - 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί ποσότητα έως και 5 % από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος.
3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.
3.  Ένα κράτος μέλος του οποίου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025 να αποταμιεύσει έως και 10 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2025. Όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2029, ένα κράτος μέλος δύναται να αποταμιεύσει έως και 5 % του πλεονάζοντος μέρους του οικείου ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα επόμενα έτη έως το 2030.
4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
4.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τα έτη 2021 έως 2025, και έως 10 % όσον αφορά τα έτη 2026 έως 2030. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5.  Ένα κράτος μέλος δύναται να μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως το 2030.
5α.   Ένα κράτος μέλος δεν μεταβιβάζει κανένα μέρος των οικείων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής εάν, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, οι εκπομπές του εν λόγω κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής του.
6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή.
6.  Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιστώσεις από προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα τη διπλή καταγραφή. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ή μεταξύ ιδιωτικών φορέων για τα εν λόγω προγράμματα.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Χορηγείται πρόσβαση στη δυνατότητα ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στο παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεσμεύονται να λάβουν μέτρα σε άλλους τομείς όπου έχουν επιτευχθεί ανεπαρκή αποτελέσματα στο παρελθόν. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εκδίδοντας κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο αυτών των μέτρων και των τομέων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος
Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις
Πρόσθετη χρήση έως και 280 εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων και διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
1.  Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου έτους, περιλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων εκπομπής που έχουν αποταμιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, ποσότητα η οποία συνίσταται στο άθροισμα των συνολικών καθαρών απορροφήσεων και των συνολικών καθαρών εκπομπών από τις συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων εκτάσεων, διαχειριζόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών εκτάσεων, διαχειριζόμενων υγροβιοτόπων κατά περίπτωση, και, με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού [ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
-α)  έως την 1η Ιανουαρίου 2019, το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης που καθορίζει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης ενωσιακής χρηματοδότησης, για μία κλιματικά αποδοτική γεωργία και για τους τομείς χρήσης γης και δασοκομίας, και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέτρα θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και στην υπέρβαση των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] για την περίοδο από το 2021 έως το 2030·
α)  η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·
α)  η σωρευτική ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα III για το εν λόγω κράτος μέλος·
β)  η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF]·
β)  καταδεικνύεται ότι η εν λόγω ποσότητα είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF] κατά τη διάρκεια των πενταετών περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού [ ][LULUCF]·
γ)  το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και
γ)  το κράτος μέλος δεν έχει αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη περισσότερες καθαρές απορροφήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] από όσες έχει μεταβιβάσει· και
δ)  το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].
δ)  το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF].
Η Επιτροπή δύναται να διατυπώνει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δράσης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το στοιχείο α).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
2.  Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη για την επικαιροποίηση των επιπέδων αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις λογιστικές κατηγορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την ισόρροπη συνεισφορά της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού των 280 εκατομμυρίων που προβλέπεται βάσει του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Το 2027 και το 2032 εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
1.  Ανά διετία, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τον παρόντα κανονισμό. Εάν οι ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των δυνατοτήτων ευελιξίας που χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:
α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και
α)  προσθήκη στην ποσότητα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος ίση με την ποσότητα σε τόνους ισοδύναμου CO2 των πλεοναζουσών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 1,08 σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11· και
β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.
β)  στο κράτος μέλος απαγορεύεται προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 11.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Αποθεματικό για την έγκαιρη λήψη μέτρων
1.  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έγκαιρη λήψη μέτρων πριν από το 2020, ποσότητα που δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 90 εκατομμυρίων τόννων σε ετήσια δικαιώματα εκπομπών για την περίοδο 2026 έως 2030, θα λαμβάνεται υπόψη, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, στη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους για τους σκοπούς του τελευταίου ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)  τα οικεία συνολικά ετήσια δικαιώματα εκπομπών για τα έτη 2013 έως 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ υπερβαίνουν τις οικείες συνολικές ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο 2013 έως 2020·
β)  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του σε τιμές αγοράς το 2013 είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ·
γ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 στα επίπεδα που καθορίζονται στα παραρτήματα II και III·
δ)  έχει χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες ευελιξίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 και δεν έχει μεταβιβάσει δικαιώματα εκπομπής σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5· και
ε)  η Ένωση ως σύνολο πληροί τον στόχο της που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
2.  Το μέγιστο ποσοστό ενός κράτους μέλους επί του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο μπορεί να ληφθεί υπόψη για να αποδειχθεί η συμμόρφωση καθορίζεται με βάση την αναλογία, αφενός, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά την ίδια περίοδο, και, αφετέρου, της διαφοράς μεταξύ των συνολικών ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2013 έως 2020 όλων των κρατών μελών που πληρούν το κριτήριο του στοιχείου β) της παραγράφου 1 και τις συνολικές εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα εν λόγω κράτη μέλη κατά την ίδια περίοδο.
Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών και οι εξακριβωμένες ετήσιες εκπομπές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, στις οποίες καθορίζει τα μέγιστα ποσοστά για κάθε κράτος μέλος σε τόνους ισοδύναμου CO2, δυνάμει των παραγράφων 1 και 2. Για τους σκοπούς των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ και τα αναθεωρημένα δεδομένα απογραφής για τα έτη 2013 έως 2020 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.
2.  Το ποσό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 39,14 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 για όλα τα κράτη μέλη, προστίθεται στις πιστώσεις που προβλέπονται για το 2021 για κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Μητρώο
Ευρωπαϊκό μητρώο
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 12, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά συγκεκριμένα τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής, τις δυνατότητες ευελιξίας που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 έως 7, τη συμμόρφωση με το άρθρο 9, καθώς και τις μεταβολές της κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται παρατυπίες. Το σύστημα ευρωπαϊκού μητρώου είναι διαφανές και περιλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ κρατών μελών. Το κοινό έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω ειδικού ιστότοπου που φιλοξενεί η Επιτροπή.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης στο κλίμα
Η Επιτροπή διενεργεί εμπεριστατωμένη διατομεακή μελέτη για τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από άλλες πηγές δυνάμει του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση των πορισμάτων αυτής της μελέτης, η οποία συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στη διακοπή κάθε ενωσιακής χρηματοδότησης που δεν είναι συμβατή με τους στόχους μείωσης του CO2 ή με τις πολιτικές της Ένωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει πρόταση για υποχρεωτικό εκ των προτέρων έλεγχο κλιματικής συμβατότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε νέα ενωσιακή επένδυση από την 1η Ιανουαρίου 2020, και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων με διαφανή και προσβάσιμο τρόπο.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 4α, στο άρθρο 6 παράγραφος 3α, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 9α και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3, του άρθρου 4α, του άρθρου 6 παράγραφος 3α, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 9α και του άρθρου 11 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, η ανακοίνωση εξετάζει τον ρόλο και την επάρκεια των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, καθώς και τη συνοχή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και των νομοθετικών πράξεων στον τομέα της γεωργίας και των μεταφορών με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και εν συνεχεία ανά πενταετία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται.
2.   Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024, μετά τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού το 2023 και εντός έξι μηνών από τους μετέπειτα παγκόσμιους απολογισμούς, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου απαιτείται. Η έκθεση συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις για τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των κρατών μελών.
Η επανεξέταση των μειώσεων των εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο από το 2031 λαμβάνει υπόψη τις αρχές της δικαιοσύνης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στην κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος της Ένωσης και των τρίτων χωρών ως προς την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και η πρόοδος ως προς την προσέλκυση και τη διατήρηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Άρθρο 15α
Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814
Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε έτος έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων εκπομπής σε κυκλοφορία σε ένα δεδομένο έτος είναι ο αθροιστικός αριθμός δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, μετά την αφαίρεση του συνόλου των τόνων των εξακριβωμένων εκπομπών από εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, τυχόν δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, πέραν των δικαιωμάτων που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... * του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του αριθμού των δικαιωμάτων στο αποθεματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή περίοδο από την αρχή του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.
______________
* Κανονισμός (EE) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δράση για το κλίμα με στόχο την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή («Κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού») (ΕΕ L …, …, σ. …). .).»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0208/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου