Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0231(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0208/2017

Predkladané texty :

A8-0208/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Prijaté texty
PDF 742kWORD 71k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. júna 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy
o opatreniach v oblasti klímy v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy („nariadenie o opatreniach v oblasti klímy, ktorým sa vykonáva Parížska dohoda“)
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 1 a (nová)
so zreteľom na Protokol č. 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Citácia 1 b (nová)
so zreteľom na Protokol č. 2 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Komisia 10. júna 2016 predložila návrh, aby EÚ ratifikovala parížsku dohodu. Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.
(3)  Rada ratifikovala Parížsku dohodu 5. októbra 2016 po súhlase, ktorý udelil Európsky parlament 4. októbra 2016. Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016 a jej cieľom je v zmysle článku 2 „posilniť celosvetovú odozvu na hrozbu zmeny klímy, v kontexte trvalého rozvoja a snahy o odstránenie chudoby, vrátane nasledujúcich nástrojov: a) udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia, čo by významne znížilo riziká a dôsledky zmeny klímy; b) zvýšiť schopnosť prispôsobiť sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy a podporovať odolnosť proti zmenám klímy a nízko emisný rozvoj, spôsobom, ktorý neohrozí produkciu potravín; zosúladiť finančné toky s cestou k nízkym emisiám skleníkových plynov a vývoju odolnému proti zmenám klímy.
V Parížskej dohode sa od zmluvných strán vyžaduje, aby prijali kroky na zachovanie a prípadne posilnenie záchytov a rezervoárov skleníkových plynov vrátane lesov.
Tento legislatívny návrh tvorí súčasť plnenia záväzku EÚ, ktorý jej ukladá Parížska dohoda. Únia potvrdila svoj záväzok znížiť emisie v celom hospodárstve stanovením plánovaného vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ a jej členských štátov, ktorý bol predložený sekretariátu UNFCCC 6. marca 2015.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Parížska dohoda nahrádza prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 1997, v ktorom sa po roku 2020 nebude pokračovať.
(4)  Parížska dohoda nahrádza prístup prijatý v Kjótskom protokole z roku 1997, v ktorom sa po roku 2020 nebude pokračovať. Preto sa ukončia aj programy zelených investícií súvisiace s Kjótskym protokolom, ktoré poskytujú finančnú podporu na projekty znižovania emisií v členských štátoch s nižšími príjmami.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Rada pre životné prostredie na zasadnutí z 21. októbra 2009 podporila cieľ Únie, a to v kontexte znížení, ktoré sú podľa IPCC potrebné zo strany rozvinutých krajín ako skupiny, znížiť emisie do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Prechod na čistú energiu si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.
(5)  Prechod na čistú energiu a biohospodárstvo si vyžaduje zmeny investičného správania naprieč celým spektrom politík a stimuly pre malé a stredné podniky (MSP) s nižším kapitálom a pre malé poľnohospodárske podniky na prispôsobenie ich obchodných modelov. Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu, ktorá bude uprednostňovať energetickú účinnosť a bude mať za cieľ poskytovať bezpečnú, udržateľnú a cenovo dostupnú energiu pre svojich občanov, ako aj uplatňovať prísne politiky trvalej udržateľnosti a znižovania emisií na využívanie biologických zdrojov s cieľom nahradiť fosílne zdroje. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy v tomto nariadení a pokrok pri iných aspektoch energetickej únie, ako sa stanovuje v rámcovej stratégii odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy16.
__________________
__________________
16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2020 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018, pričom konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát. Členským štátom, ktoré majú jednak kladný limit podľa rozhodnutia 406/2009/ES a narastajúce ročne pridelené emisné kvóty v rokoch 2017 až 2020 stanovené v súlade s rozhodnutiami 2013/162/EÚ a 2013/634/EÚ, sa v roku 2021 poskytne úprava pridelených limitov s cieľom zohľadniť kapacitu na zvýšené emisie za uvedené roky. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.
(9)  V koncepcii ročných záväzných vnútroštátnych limitov zakotvenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES19 by sa malo pokračovať aj v období 2021 až 2030, pričom výpočet vývoja emisií by sa mal začať od roku 2018 a vychádzať z priemerných emisií skleníkových plynov v období rokov 2016 až 2018 alebo z úrovne ročne pridelených emisných kvót na rok 2020 podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, pričom konečným bodom by mal byť limit na rok 2030 stanovený pre každý členský štát. S cieľom podporiť včasné opatrenia a členské štáty s nižšou kapacitou investovania by za určitých podmienok členské štáty, ktorých HDP na obyvateľa je nižší než priemer EÚ, ktoré mali v období 2013 až 2020 nižšie emisie, ako ich ročne pridelené emisné kvóty na obdobie 2013 – 2020 podľa rozhodnutia 406/2009/ES, mohli požiadať o dodatočné pridelené prostriedky z rezervy. Členským štátom, ktoré majú jednak kladný limit podľa rozhodnutia 406/2009/ES a narastajúce ročne pridelené emisné kvóty v rokoch 2017 až 2020 stanovené v súlade s rozhodnutiami 2013/162/EÚ a 2013/634/EÚ, sa v roku 2021 poskytne dodatočná úprava pridelených limitov s cieľom zohľadniť kapacitu na zvýšené emisie za uvedené roky. Európska rada dospela k záveru, že dostupnosť a využitie existujúcich nástrojov flexibility v sektoroch mimo ETS by sa mali výrazne posilniť, aby sa zabezpečila nákladová účinnosť kolektívneho úsilia EÚ a konvergencia objemu emisií na obyvateľa do roku 2030.
_________________
_________________
19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  S cieľom nasmerovať Úniu na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu stanovuje toto nariadenie trajektóriu dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov od roku 2031, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Nariadením sa zároveň prispieva k cieľom Parížskej dohody na dosiahnutie rovnováhy medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a záchytmi skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  S cieľom zachovať plnú účinnosť trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/18141a by sa pri určovaní celkového množstva kvót v obehu v danom roku v zmysle rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 zrušenie kvót v dôsledku využívania flexibility stanovenej v tomto nariadení po znížení kvót EU ETS nemalo považovať za zrušenie kvót podľa smernice 2003/87/ES.
____________________________
1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, energetickej hospodárnosti budov, obnoviteľných zdrojoch energie, energetickej efektívnosti a obehovom hospodárstve, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.
(11)  Množstvo opatrení Únie posilňuje schopnosť členských štátov plniť si záväzky v oblasti klímy a sú kľúčové pri dosahovaní potrebného zníženia emisií v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Patria sem právne predpisy o fluórovaných skleníkových plynoch a znižovaní emisií CO2 z cestných vozidiel, zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, rast obnoviteľných zdrojov energie, väčšia energetická efektívnosť a podpora obehového hospodárstva, ako aj nástroje financovania Únie zamerané na investície v oblasti zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Na dosiahnutie uvedeného zníženia emisií a v snahe maximalizovať úlohu odvetvia poľnohospodárstva je dôležité, aby členské štáty podporovali inovatívne opatrenia s najväčším potenciálom zmierenia vplyvu vrátane: premeny ornej pôdy na trvalé trávnaté plochy; správy živých plotov, nárazníkových zón a stromov na poľnohospodárskej pôde; nových režimov agrolesníctva a výsadby lesov; predchádzania výrubu stromov a odlesňovaniu; plytkej alebo žiadnej orby a využívania krycích plodín a medziplodín a zvyškov plodín na pôde; plánov riadenia hodnotenia emisií uhlíka a pôdy/pôdnych živín; zlepšenia účinnosti dusíka a nitrifikačnej inhibície; obnovy a ochrany mokradí a rašelinísk; a zlepšenia chovu dobytka, kŕmenia a metód riadenia v záujme zníženia emisií.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Týmto nariadením vrátane dostupných možností flexibility sa poskytuje podnet na znižovanie emisií v súlade s inými právnymi aktmi Únie v oblasti klímy a energetiky pre sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, okrem iného aj v oblasti energetickej účinnosti. Vzhľadom na to, že viac ako 75 % emisií skleníkových plynov súvisí s energetikou, zvýšenie efektívnosti využívania energie a úspory energie budú zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní takýchto znížení emisií. Ambiciózne politiky v oblasti energetickej účinnosti sú preto kľúčové nielen v záujme vyšších úspor pri dovoze fosílnych palív, čo zaisťuje energetickú bezpečnosť a nižšie výdavky spotrebiteľov, ale aj intenzívnejšieho využívania technológií na úsporu energie v budovách, priemysle a doprave, posilnenia hospodárskej konkurencieschopnosti, miestnej tvorby pracovných miest, ako aj zlepšenia zdravotných podmienok a boja proti energetickej chudobe. Keďže sa časom splatia, opatrenia prijaté v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sú nákladovo efektívnym spôsobom, ako pomôcť členským štátom dosiahnuť ich ciele podľa tohto nariadenia. Preto je dôležité, aby členské štáty pri vykonávaní tohto nariadenia v rámci vnútroštátnych politík venovali osobitnú pozornosť konkrétnym a rôznym možnostiam zlepšovania energetickej efektívnosti vo všetkých odvetviach.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)
(11c)   Odvetvie dopravy je nielen odvetvím s významnými emisiami skleníkových plynov, ale aj najrýchlejšie rastúcim sektorom v spotrebe energie od roku 1990. Je preto dôležité, aby Komisia a členské štáty vyvíjali ďalšie úsilie na zlepšenie energetickej efektívnosti, podporovali posun smerom k udržateľnej doprave a k zníženiu vysokej závislosti sektoru od uhlíka. Dekarbonizácia energetického mixu podporou energie s nízkymi emisiami v doprave, napríklad trvalo udržateľných biopalív a vozidiel na elektrický pohon, prispeje k cieľu zníženia emisií CO2 v súlade s cieľmi parížskej dohody. To by sa mohlo uľahčiť tým, že sa zabezpečí, že sektor bude mať jasný a dlhodobý rámec, aby mohol poskytnúť istotu, z ktorej by vychádzalo investovanie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 d (nové)
(11d)   Vplyv energetiky a sektorových politík na záväzky Únie a vnútroštátne záväzky v oblasti klímy by sa mal posudzovať spoločnými kvantifikovanými metódami tak, aby ich vplyvy boli transparentné a overiteľné.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne znížení emisií skleníkových plynov, ktoré sa majú dosiahnuť, je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac výške celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdelených medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III, ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].
(12)  Nariadením [ ] [o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030] sa stanovujú pravidlá započítavania emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (land use, land-use change and forestry – LULUCF). Zatiaľ čo environmentálny výsledok podľa tohto nariadenia z hľadiska úrovne dosiahnutých znížení emisií skleníkových plynov je ovplyvnený zohľadnením množstva, ktoré zodpovedá najviac súčtu celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy, z obhospodarovaných trávnych porastov a v prípade potreby z obhospodarovaných mokradí, ako sa vymedzuje v nariadení [ ], mala by sa umožniť flexibilita v podobe maximálneho množstva 280 miliónov ton ekvivalentu CO2 z týchto záchytov rozdeleného medzi členské štáty podľa údajov v prílohe III ako dodatočná možnosť, ktorú členské štáty budú môcť v prípade potreby využiť na plnenie svojich záväzkov. Ak sa prijíma delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa v súvislosti s článkom 7 mala delegovať na Komisiu, aby vo flexibilite v objeme 280 miliónov zakotvenej v uvedenom článku bol zohľadnený vyvážený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda. Pred prijatím takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť spoľahlivosť započítavania za obhospodarovanú lesnú pôdu na základe dostupných údajov, a predovšetkým konzistentnosť predpokladaných a skutočných údajov o ťažbe. Okrem toho by sa podľa tohto nariadenia mala povoliť možnosť dobrovoľne zrušiť ročné pridelené jednotky emisných kvót, aby sa takéto sumy mohli brať do úvahy pri posudzovaní toho, či členské štáty dodržiavajú požiadavky podľa nariadenia [ ].
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Vzájomne ucelené dosiahnutie viacerých cieľov Únie viazané na odvetvie poľnohospodárstva vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa zmene klímy, kvality ovzdušia, ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb a podpory vidieckeho hospodárstva si bude vyžadovať zmeny, pokiaľ ide o investície a stimuly, podporované opatreniami Únie, ako je napríklad SPP. Je potrebné, aby sa v tomto nariadení zohľadňovali ciele, ktoré prispievajú k plneniu cieľov stratégie Únie v oblasti lesného hospodárstva na podporu konkurencieschopných a trvalo udržateľných dodávok dreva pre biohospodárstvo Únie, k plneniu vnútroštátnych lesohospodárskych politík členských štátov, stratégie Únie v oblasti biodiverzity a stratégie obehového hospodárstva Únie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Uplatnenie odpočítania by sa malo zvažovať iba v päťročných intervaloch, aby bolo možné zohľadniť potenciálny príspevok z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov dosiahnutý podľa nariadenia [ ]. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.
(13)  S cieľom zabezpečiť efektívne, transparentné a nákladovo efektívne nahlasovanie a overovanie emisií skleníkových plynov a ostatných informácií potrebných na posúdenie pokroku v oblasti ročných pridelených emisných kvót členského štátu, požiadavky na každoročné nahlasovanie a hodnotenie podľa tohto nariadenia sa zlučujú s príslušnými článkami podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013, ktoré by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmena uvedeného nariadenia by tiež mala zabezpečiť, aby sa aj naďalej každoročne hodnotil pokrok členských štátov pri znižovaní emisií, pričom sa zohľadní pokrok v politikách Únie a opatrenia a informácie od členských štátov. Každé dva roky by toto hodnotenie malo zahŕňať predpokladaný pokrok Únie pri plnení jej záväzkov znižovania emisií a členských štátov pri plnení ich povinností. Každé dva roky by sa mala vykonať úplná kontrola súladu. Uplatnenie potenciálneho príspevku z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov, ktorý sa uskutočňuje podľa nariadenia [ ], by sa malo zvažovať v intervaloch stanovených v uvedenom nariadení. Nie je tým dotknutá povinnosť Komisie zabezpečiť súlad s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z tohto nariadenia ani právomoc Komisie začať konania o porušení povinnosti na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Keďže sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, produkujú viac ako polovicu emisií skleníkových plynov Únie, politiky v oblasti znižovania emisií v týchto sektoroch sú veľmi dôležité na splnenie záväzkov Únie v súlade s Parížskou dohodou. Monitorovanie, podávanie správ a následné postupy v rámci tohto nariadenia by preto mali byť úplne transparentné. Členské štáty a Komisia by mali zverejňovať informácie o dodržiavaní tohto nariadenia a mali by zabezpečiť riadne zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti do procesu preskúmania tohto nariadenia. Komisia sa tiež vyzýva, aby vytvorila efektívny a transparentný systém monitorovania výsledkov zavedených flexibilít.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami.
(14)  Ako prostriedok na zvýšenie všeobecnej nákladovej efektívnosti celkových znížení by členské štáty mali mať možnosť uložiť alebo si požičať časť svojich ročne pridelených emisných kvót. Členské štáty by takisto mali mať možnosť previesť časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát. Mala by sa zabezpečiť transparentnosť takýchto prevodov a tieto by sa mali realizovať vzájomne vyhovujúcim spôsobom, a to napríklad aj formou aukcií, využívania trhových sprostredkovateľov pôsobiacich v podobe agentúr alebo dvojstrannými dohodami.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom.
(15)  Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosahovaní výrazného a merateľného zlepšenia stavu európskeho životného prostredia poskytovaním včasných, cielených, dôležitých a spoľahlivých informácií tvorcom politík, verejným inštitúciám a verejnosti. Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii v súlade s jej ročným pracovným programom a priamo a účinne prispievať k zvládnutiu zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie článku 4, podľa ktorého sa budú členským štátom stanovovať ročné emisné limity, by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201121.
(17)  Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o určenie, aké ročné emisné limity sa stanovia pre členské štáty.
_________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Popri úsilí znížiť svoje vlastné emisie by Únia mala v súlade s cieľom zvýšiť svoj pozitívny vplyv na tzv. globálnu uhlíkovú stopu zvažovať spolu s tretími krajinami riešenia v oblasti klímy prostredníctvom realizácie spoločných projektov s týmito krajinami v kontexte politiky v oblasti zmeny klímy do roku 2030 vzhľadom na to, že Parížska dohoda odkazuje na nový mechanizmus medzinárodnej spolupráce zameranej na boj proti zmene klímy.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.
(20)  Toto nariadenie by sa malo preskúmať v roku 2024 a následne každých 5 rokov s cieľom vyhodnotiť jeho celkové fungovanie. Toto preskúmanie by malo zohľadniť meniace sa vnútroštátne okolnosti a vychádzať z výsledkov globálneho hodnotenia podľa parížskej dohody.
Na dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou je nutné, aby Únia postupne vynakladala väčšie úsilie a oznamovala každých päť rokov príspevok, ktorý bude odrážať jej čo najvyššie ambície.
V rámci tohto preskúmania by sa preto mal zohľadňovať cieľ Únie znížiť emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a cieľ Parížskej dohody, ktorým je dosiahnutie rovnováhy medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a záchytmi skleníkových plynov v druhej polovici tohto storočia. Jeho základ by mali tvoriť najlepšie dostupné vedecké poznatky a malo by vychádzať z prípravnej správy Európskej environmentálnej agentúry.
Preskúmanie zníženia emisií členských štátov za obdobie od roku 2031 by malo zohľadňovať zásady spravodlivosti a nákladovej efektívnosti.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov.
Týmto nariadením sa stanovujú povinnosti týkajúce sa minimálnych príspevkov členských štátov k splneniu záväzku zníženia emisií skleníkových plynov v Únii počas obdobia rokov 2021 až 2030, pravidlá určovania ročne pridelených emisných kvót a hodnotenie pokroku členských štátov pri plnení ich minimálnych príspevkov. Od členských štátov sa v ňom vyžaduje, aby znížili emisie skleníkových plynov uvedené v článku 2 s cieľom splniť cieľ Únie dosiahnuť do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005 zníženie aspoň o 30 %, a to spravodlivým a nákladovo efektívnym spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
Všeobecným cieľom tohto nariadenia je nasmerovať Úniu na cestu k nízkouhlíkovému hospodárstvu prostredníctvom predvídateľného dlhodobého plánu znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3
3.  Na účely tohto nariadenia sa emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.A civilná letecká doprava“ podľa IPCC považujú za nulové.
3.  Na účely tohto nariadenia sa emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.A civilná letecká doprava“ podľa IPCC, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/87/ES, považujú za nulové.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)
3a.   Toto nariadenie sa vzťahuje na emisie CO2 z kategórie zdroja „1.A.3.D lodná doprava“, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/87/ES.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 4
Článok 4
Článok 4
Ročné úrovne emisií na obdobie rokov 2021 až 2030
Ročné úrovne emisií na obdobie rokov 2021 až 2030
1.  Každý členský štát do roku 2030 obmedzí svoje emisie skleníkových plynov najmenej o percentuálnu hodnotu, ktorá je pre daný členský štát stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu vzhľadom na jeho emisie v roku 2005 určené podľa odseku 3.
1.  Každý členský štát do roku 2030 obmedzí svoje emisie skleníkových plynov najmenej o percentuálnu hodnotu, ktorá je pre daný členský štát stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu vzhľadom na jeho emisie v roku 2005 určené podľa odseku 3.
2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2020 na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.
2.  S výhradou flexibility stanovenej v článkoch 5, 6 a 7, úpravy podľa článku 10 ods. 2 a po zohľadnení akýchkoľvek odpočítaní vyplývajúcich z uplatňovania článku 7 rozhodnutia č. 406/2009/ES, každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období rokov 2021 až 2029 nepresiahli úroveň vymedzenú lineárnou trajektóriou so začiatkom v roku 2018 buď na úrovni jeho priemerných emisií skleníkových plynov v priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 určených podľa odseku 3, alebo na úrovni ročne pridelených emisných kvót stanovených v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a koncom v roku 2030 na úrovni limitu stanoveného pre daný členský štát v prílohe I k tomuto nariadeniu.
3.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto vykonávacieho aktu Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.
3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2021 až 2030 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely uvedených delegovaných aktov Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 a obdobie rokov 2016 až 2018 predložených členskými štátmi podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.
4.  Týmto vykonávacím aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.
4.  Týmto delegovaným aktom sa na základe percentuálnych údajov oznámených členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 stanovia aj množstvá, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní ich dodržiavania súladu podľa článku 9 medzi rokmi 2021 a 2030. Ak súčet množstiev všetkých členských štátov presiahne spoločné celkové množstvo vo výške 100 miliónov, množstvá pre každý členský štát sa znížia pomerným dielom tak, aby sa neprekročilo spoločné celkové množstvo.
5.  Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Dlhodobá trajektória znižovania emisií od roku 2031
Ak sa nerozhodne inak v prvom alebo jednom z následných preskúmaní podľa článku 14 ods. 2, každý členský štát pokračuje v každom roku od roku 2031 do roku 2050 v znižovaní emisií skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho emisie skleníkových plynov v žiadnom roku v období medzi rokmi 2031 a 2051 nepresiahli úroveň definovanú lineárnou trajektóriou so začiatkom na úrovni svojich ročných pridelených emisných kvót na rok 2030 a koncom v roku 2050 na úrovni emisií, ktorá je o 80 % nižšia ako úroveň z roku 2005 pre daný členský štát.
Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví ročne pridelené emisné kvóty na roky 2031 až 2050 vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 5
Článok 5
Článok 5
Nástroje flexibility na dosiahnutie ročných limitov
Nástroje flexibility na dosiahnutie ročných limitov
1.  Členské štáty môžu využívať možnosti flexibility stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v článkoch 6 a 7.
1.  Členské štáty môžu využívať možnosti flexibility stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v článkoch 6 a 7.
2.  Na obdobie rokov 2021 až 2029 si členský štát môže požičať až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.
2.  Na obdobie rokov 2021 až 2025 si členský štát môže požičať až 10 % zo svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok. Na obdobie rokov 2026 až 2029 si členský štát môže požičať až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúci rok.
3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku a článku 6, si môže uložiť daný prebytok svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2030.
3.  Členský štát, ktorého emisie skleníkových plynov v danom roku sú pod úrovňou jeho ročne pridelených emisných kvót na daný rok s prihliadnutím na využívanie flexibilít podľa tohto článku a článku 6, si na obdobie rokov 2021 až 2025 môže uložiť najviac 10 % daného prebytku svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2025. Na obdobie rokov 2026 až 2029 si môže členský štát uložiť najviac 5 % daného prebytku svojich ročne pridelených emisných kvót na nasledujúce roky až do roku 2030.
4.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030.
4.  Na obdobie rokov 2021 až 2025 členský štát môže previesť na iné členské štáty až 5 % svojich ročne pridelených emisných kvót za príslušný rok a až 10 %, pokiaľ ide o roky 2026 až 2030. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za príslušný rok alebo za nasledujúce roky až do roku 2030.
5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030.
5.  Členský štát môže previesť na iné členské štáty časť svojich ročne pridelených emisných kvót za daný rok, ktorá prekračuje jeho emisie skleníkových plynov v danom roku, s prihliadnutím na využívanie flexibilít v zmysle odsekov 2 až 4 a článku 6. Prijímajúci členský štát môže toto množstvo využiť na účely dodržania súladu v zmysle článku 9 za daný rok alebo kedykoľvek neskôr až do roku 2030.
5a.   Členský štát nemôže previesť žiadnu časť svojich ročne pridelených emisných kvót, ak v čase prevodu členský štát presiahne svoje ročne pridelené emisné kvóty.
6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu.
6.  Členské štáty smú na účely dodržania súladu podľa článku 9 používať kredity z projektov vydané podľa článku 24a ods. 1 smernice 2003/87/ES bez akéhokoľvek kvantitatívneho limitu, pričom musia zabrániť dvojitému započítaniu. Členské štáty môžu pre takéto projekty podporiť vytvorenie súkromno-súkromných a verejno-súkromných partnerstiev.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.   Prístup k flexibilite uvedenej v tomto článku a v prílohe II sa povoľuje za predpokladu, že dotknuté členské štáty sa zaviažu vykonať zmierňujúce opatrenia v ďalších sektoroch, v ktorých neboli v minulosti dosiahnuté dostatočné výsledky. Komisia doplní toto nariadenie prijatím delegovaného aktu v súlade s článkom 12, ktorým stanoví zoznam takýchto opatrení a sektorov do 31. decembra 2019.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 7 – názov
Použitie dodatočných čistých záchytov z odlesnenej pôdy, zo zalesnenej pôdy, z obhospodarovanej ornej pôdy a z obhospodarovaných trávnych porastov až do výšky 280 miliónov
Použitie dodatočných čistých záchytov z využívania pôdy, zo zmeny vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva až do výšky 280 miliónov
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda a obhospodarované trávne porasty uvedené v článku 2 [nariadenia] [LULUCF], a to za predpokladu, že:
1.  Pokiaľ emisie členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za príslušný rok vrátane všetkých pridelených emisných kvót uložených podľa článku 5 ods. 3, na účely dodržiavania súladu zo strany tohto členského štátu podľa článku 9 tohto nariadenia možno za daný rok zohľadniť množstvo nepresahujúce súčet celkových čistých záchytov a celkových čistých emisií z kombinovaných kategórií započítavania, ktorými sú odlesnená pôda, zalesnená pôda, obhospodarovaná orná pôda, obhospodarované trávne porasty, kde je to vhodné obhospodarované mokrade a v zmysle delegovaného aktu prijatého podľa článku 2 nariadenia [ ] [LULUCF] obhospodarovaná lesná pôda, a to za predpokladu, že:
-a)  členský štát predloží do 1. januára 2019 Komisii akčný plán, v ktorom stanoví opatrenia, prípadne aj také, ktoré sú zamerané na využívanie financovania Únie, v oblasti efektívneho poľnohospodárstva, využívania pôdy a lesného hospodárstva, ktoré sú šetrné ku klíme a preukáže, ako tieto opatrenia prispejú k znižovaniu emisií skleníkových plynov podľa tohto nariadenia a k rozšíreniu požiadaviek podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF] na obdobie od roku 2021 do roku 2030;
a)  súhrnné množstvo zohľadnené pre daný členský štát za všetky roky v období rokov 2021 až 2030 nepresahuje úroveň stanovenú v prílohe III pre príslušný členský štát;
a)  súhrnné množstvo zohľadnené pre daný členský štát za všetky roky v období rokov 2021 až 2030 nepresahuje úroveň stanovenú v prílohe III pre príslušný členský štát;
b)  toto množstvo presahuje požiadavky daného členského štátu podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF];
b)  toto množstvo preukázateľne presahuje požiadavky daného členského štátu podľa článku 4 nariadenia [ ][LULUCF] počas päťročných období stanovených v článku 12 nariadenia [ ][LULUCF];
c)  členský štát nezískal od iných členských štátov viac čistých záchytov podľa nariadenia [ ][LULUCF] než previedol; ako aj
c)  členský štát nezískal od iných členských štátov viac čistých záchytov podľa nariadenia [ ][LULUCF] než previedol; ako aj
d)  členský štát spĺňa požiadavky nariadenia [ ][LULUCF].
d)  členský štát spĺňa požiadavky nariadenia [ ][LULUCF].
Komisia môže k akčným plánom predkladaným členskými štátmi podľa písmena -a) vydávať odporúčania.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku, aby bol zohľadnený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.
2.  Ak sa prijme delegovaný akt na aktualizáciu lesných referenčných úrovní vychádzajúcich z národných lesohospodárskych plánov započítavania podľa článku 8 ods. 6 nariadenia [LULUCF], Komisia sa splnomocňuje na prijatie delegovaného aktu s cieľom upraviť odsek 1 tohto článku a kategórie započítavania v prílohe III, aby bol zohľadnený vyvážený príspevok kategórie započítavania, ktorou je obhospodarovaná lesná pôda, v súlade s článkom 12 tohto nariadenia bez toho, aby bol prekročený celkový objem 280 miliónov dostupný podľa tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, v rokoch 2027 a 2032 sa a uplatnia tieto opatrenia:
1.  Každé dva roky Komisia vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia zo strany členských štátov. Ak preskúmané emisie skleníkových plynov niektorého členského štátu presiahnu jeho ročne pridelené emisné kvóty za akýkoľvek konkrétny rok obdobia podľa odseku 2 tohto článku a flexibility využité podľa článkov 5 7, uplatnia sa tieto opatrenia:
a)  zvýšenie objemu emisií členského štátu v nasledujúcom roku o objem rovnajúci sa množstvu nadmerných emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu CO2 vynásobený koeficientom 1,08 v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 11; ako aj
a)  zvýšenie objemu emisií členského štátu v nasledujúcom roku o objem rovnajúci sa množstvu nadmerných emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu CO2 vynásobený koeficientom 1,08 v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 11; ako aj
b)  členskému štátu sa dočasne zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.
b)  členskému štátu sa dočasne zakáže, aby prevádzal akúkoľvek časť svojich ročne pridelených emisných kvót na iný členský štát, až kým neobnoví svoj súlad s týmto nariadením. Ústredný správca zohľadní tento zákaz v registri uvedenom v článku 11.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Rezerva pre včasné opatrenia
1.  S cieľom zohľadniť včasné opatrenia do roku 2020 sa na žiadosť členského štátu množstvo nepresahujúce celkový objem 90 miliónov ton v rámci ročne pridelených emisných kvót v období rokov 2026 až 2030 zohľadní pre súlad daného členského štátu na účely poslednej kontroly súladu podľa článku 9 tohto nariadenia za predpokladu, že:
a)  jeho celkové ročne pridelené emisné kvóty na obdobie rokov 2013 až 2020 stanovené podľa článku 3 ods. 2 a článku 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES prekračujú jeho celkové ročné overené emisie skleníkových plynov na obdobie rokov 2013 až 2020;
b)  jeho HDP na obyvateľa pri trhových cenách v roku 2013 je nižší ako priemer EÚ;
c)  v maximálnej možnej miere využil flexibility podľa článkov 6 a 7 na úrovne uvedené v prílohách II a III;
d)  v maximálnej možnej miere využil flexibility podľa článku 5 ods. 2 a 3 a nepreviedol pridelené emisné kvóty na iný členský štát podľa článku 5 ods. 4 a 5; ako aj
e)  Únia ako celok plní svoj cieľ podľa článku 1 ods. 1.
2.  Maximálny podiel členského štátu na celkovom objeme uvedenom v odseku 1, ktorý je možno zohľadniť na účely súladu, sa vytvorí na základe pomeru na jednej strane rozdielu medzi jeho celkovými ročne pridelenými emisnými kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 a jeho celkovými overenými ročnými emisiami skleníkových plynov v rovnakom období, a na druhej strane rozdielu medzi celkovými ročne pridelenými emisnými kvótami na obdobie rokov 2013 až 2020 všetkých členských štátov spĺňajúcich kritérium uvedené v odseku 1 bode b) a celkovými overenými ročnými emisiami skleníkových plynov v týchto členských štátoch v rovnakom období.
Ročne pridelené emisné kvóty a overené ročné emisie sa stanovia podľa odseku 3.
3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie tak, že pre každý členský štát stanoví maximálne podiely vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2 podľa odsekov 1 a 2. Na účely týchto delegovaných aktov Komisia použije ročne pridelené emisné kvóty stanovené v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES a prehodnotené inventarizačné údaje za roky 2013 až 2020 podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Ku kvótam prideleným na rok 2021 pre každý členský štát uvedený v danej prílohe sa pripočítava suma uvedená v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
2.  Ku kvótam prideleným na rok 2021 pre každý členský štát uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa pripočítava množstvo uvedené v danej prílohe, ktoré celkovo predstavuje 39,14 milióna ton ekvivalentu CO2.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis
Register
Európsky register
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vrátane ročne pridelených emisných kvót, flexibilít využívaných podľa článkov 4 až 7, súladu podľa článku 9 a zmien v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti.
1.  Komisia zabezpečuje presné započítavanie podľa tohto nariadenia prostredníctvom registra Únie zriadeného podľa článku 10 nariadenia (EÚ) č. 525/2013. Komisia na tento účel prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 s cieľom doplniť toto nariadenie, najmä pokiaľ ide o ročne pridelené emisné kvóty, flexibility využívané podľa článkov 4 až 7, súlad podľa článku 9 a zmeny v pokrytí podľa článku 10 tohto nariadenia. Ústredný správca vykonáva automatizovanú kontrolu každej transakcie podľa tohto nariadenia a v prípade potreby transakcie zastaví, aby nedošlo k nezrovnalostiam. Systém európskeho registra musí byť transparentný a musí zahŕňať všetky relevantné informácie týkajúce sa prevodu kvót medzi členskými štátmi Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom osobitného webového sídla Komisie.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Komisia je na vykonanie odseku 1 splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Vplyv financovania Únie na klímu
Komisia vypracuje komplexnú medziodvetvovú štúdiu o vplyve financovania poskytnutého z rozpočtu Únie alebo iným spôsobom v súlade s právom Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy.
Komisia do 1. januára 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o záveroch tejto štúdie, ktorá sa v prípade potreby doplní legislatívnymi návrhmi, ktorých cieľom je ukončenie akéhokoľvek financovania Únie, ktoré nie je zlučiteľné s cieľmi v oblasti znižovania emisií CO2 alebo s politikami Únie. To zahŕňa návrh povinnej kontroly zlučiteľnosti s právnymi predpismi v oblasti klímy ex ante, ktorá sa vzťahuje na každú novú investíciu v rámci Únie od 1. januára 2020, ako aj povinnosť, aby sa výsledky tejto kontroly zverejnili transparentným a prístupným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 sa Komisii udeľuje na neurčito odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 tohto nariadenia sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 4a, článku 6 ods. 3a, článku 7 ods. 2, článku 9a a článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13
vypúšťa sa
komitologický postup
1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený nariadením (EÚ) č. 525/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Komisia do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu v rámci UNFCCC v roku 2018 zverejní oznámenie, v ktorom vyhodnotí súlad právnych aktov Únie v oblasti klímy a energetiky s cieľmi Parížskej dohody. Komisia v oznámení predovšetkým preskúma úlohu a primeranosť povinností stanovených v tomto nariadení z hľadiska plnenia týchto cieľov a súlad legislatívnych aktov Únie v oblasti klímy a energetiky, vrátane energetickej efektívnosti, požiadaviek na energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj legislatívnych aktov v oblasti poľnohospodárstva a dopravy so záväzkom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov.
Komisia do 28. februára 2024 a následne každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy.
2.   Komisia do 28. februára 2024 v nadväznosti na prvé globálne hodnotenie vykonávania Parížskej dohody v roku 2023 a následné globálne hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tohto nariadenia, jeho príspevku k celkovému cieľu EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 a jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, a v prípade potreby môže predkladať návrhy. K správe sa v prípade potreby pripoja legislatívne návrhy na zintenzívnenie znižovania emisií členských štátov.
V preskúmaní týkajúcom sa znižovania emisií členských štátov na obdobie od roku 2031 sa zohľadnia zásady spravodlivosti a nákladovej efektívnosti distribúcie medzi členské štáty.
Takisto sa v ňom zohľadní pokrok Únie a tretích krajín na ceste k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, ako aj pokrok dosiahnutý pri získavaní a udržaní súkromných finančných prostriedkov na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Rozhodnutie 2015/1814/EÚ
Článok 1 – odsek 4
Článok 15a
Zmena rozhodnutia (EÚ) 2015/1814
V článku 1 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Komisia zverejní celkové množstvo kvót v obehu každoročne, a to do 15. mája nasledujúceho roku. Celkové množstvo kvót v obehu v danom roku predstavuje kumulatívne množstvo kvót vydaných v období od 1. januára 2008 vrátane množstva vydaného podľa článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES v uvedenom období a nárokov na používanie medzinárodných kreditov, ktoré sa vykonávajú zariadeniami v rámci systému EU ETS v súvislosti s emisiami do 31. decembra daného roku, mínus kumulatívne tony overených emisií zo zariadení v rámci systému EU ETS od 1. januára 2008 do 31. decembra toho istého daného roku, všetky kvóty zrušené v súlade s článkom 12 ods. 4 smernice 2003/87/ES, okrem emisných kvót zrušených v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/... * Európskeho parlamentu a Rady a množstvo kvót v rezerve. Nezohľadňujú sa emisie počas trojročného obdobia, ktoré sa začína v roku 2005 a končí v roku 2007, ani kvóty vydané v súvislosti s týmito emisiami. Prvé zverejnenie sa uskutoční do 15. mája 2017.
______________
* Nariadenie (EÚ) 2017/... Európskeho parlamentu a Rady .../... z ... o opatreniach v oblasti klímy v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy („nariadenie o opatreniach v oblasti klímy, ktorým sa vykonáva Parížska dohoda“) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).”

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0208/2017).

Právne oznámenie