Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2311(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2017

Predkladané texty :

A8-0063/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0261

Prijaté texty
PDF 299kWORD 57k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o Srbsku za rok 2016
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o správe Komisie o Srbsku za rok 2016 (2016/2311(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne konaného 19. a 20. júna 2003, ktoré sa týkalo vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k Európskej únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení rozhodnutia 2006/56/ES(1),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii (SEC(2011)1208), na rozhodnutie Európskej rady z 2. marca 2012 udeliť Srbsku štatút kandidátskej krajiny a na rozhodnutie Európskej rady z 27. – 28. júna 2013 o začatí rokovaní so Srbskom,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1244 (1999), poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 64/298 z 9. septembra 2010, ktorou sa uznal obsah stanoviska Medzinárodného súdneho dvora a privítala pripravenosť EÚ uľahčiť dialóg medzi Srbskom a Kosovom,

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania prijaté na piatom stretnutí Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko z 22. – 23. septembra 2016,

–  so zreteľom na správu o politike podnikania a priemyslu, ktorú 7. októbra 2016 prijal zmiešaný poradný výbor občianskej spoločnosti EÚ – Srbsko,

–  so zreteľom na záverečnú správu volebnej pozorovateľskej misie s obmedzeným rozsahom OBSE/ODHIR o predčasných parlamentných voľbách v Srbsku z 29. júla 2016,

–  so zreteľom na správu Komisie za rok 2016 o Srbsku z 9. novembra 2016 (SWD(2016)0361),

–  so zreteľom na hodnotenie Komisie týkajúce sa programu hospodárskych reforiem Srbska (2016 – 2018) (SWD(2016)0137),

–  so zreteľom na spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným Balkánom a Tureckom z 26. mája 2016 (9500/2016),

–  so zreteľom na závery predsedníctva z 13. decembra 2016,

–  so zreteľom na tretie zasadanie Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko, ktoré sa konalo 13. decembra 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2016 o správe o Srbsku za rok 2015(2),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0063/2017),

A.  keďže Srbsko sa musí ako každá krajina, ktorá sa usiluje o členstvo v EÚ, posudzovať na základe výsledkov dosiahnutých v plnení a uplatňovaní rovnakej skupiny kritérií a v dosahovaní súladu s týmito kritériami a keďže pre harmonogram pristúpenia zohrávajú rozhodujúci význam kvalita potrebných reforiem a angažovaný prístup k týmto reformám;

B.  keďže pokrok Srbska v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu uvedených v kapitolách 23 a 24 a v procese normalizácie vzťahov s Kosovom v rámci kapitoly 35 je aj naďalej mimoriadne dôležitý pre celkové tempo procesu rokovaní v súlade s rokovacím rámcom;

C.  keďže Srbsko urobilo významný krok v záujme normalizácie vzťahov s Kosovom, ktorý vyústil do podpísania prvej dohody o zásadách normalizácie vzťahov 19. apríla 2013 a dohôd z augusta 2015, ale ešte stále treba urobiť v tejto oblasti veľa práce; keďže sú naliehavo potrebné ďalšie kroky s cieľom zaoberať sa všetkými nevyriešenými otázkami medzi týmito dvoma krajinami, pokročiť v nich a vyriešiť ich;

D.  keďže Srbsko sa aj naďalej usiluje o vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a pokračuje vo vykonávaní dohody o stabilizácii a pridružení;

E.  keďže je potrebné v plnej miere zabezpečiť vykonávanie právneho rámca na ochranu menšín, najmä pokiaľ ide o oblasti vzdelávania, používania jazyka, prístupu k médiám a bohoslužieb v menšinových jazykoch, ako aj primeraného politického zastúpenia národnostných menšín na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni;

1.  víta otvorenie rokovaní o kapitolách 23 (Súdnictvo a základné práva) a 24 (Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť) ako kľúčových kapitolách prístupu EÚ k procesu rozširovania založenému na zásade právneho štátu, keďže dosiahnutie pokroku v týchto kapitolách je aj naďalej mimoriadne dôležité pre celkové tempo procesu rokovaní; víta otvorenie kapitol 32 (Finančná kontrola) a 35 (Iné otázky), otvorenie rokovaní o kapitole 5 (Verejné obstarávanie) a otvorenie a predbežné uzavretie kapitoly 25 (Veda a výskum); otvorenie rokovaní o kapitole 20 (Politika v oblasti podnikania a priemyslu) a otvorenie a predbežné uzavretie kapitoly 26 (Vzdelávanie a kultúra); s potešením očakáva otvorenie ďalších kapitol, ktoré sú z technického hľadiska pripravené;

2.  víta neustálu angažovanosť Srbska na ceste integrácie do EÚ a jeho konštruktívny a dobre pripravený prístup k rokovaniam, čo je jasným signálom odhodlania a politickej vôle; vyzýva Srbsko, aby aktívne presadzovalo a komunikovalo toto strategické rozhodnutie v radoch srbského obyvateľstva a v rámci toho presadzovalo zvyšovanie informovanosti srbských občanov o finančných prostriedkoch z rozpočtu EÚ nasmerovaných do Srbska; vyzýva srbské orgány, aby nepoužívali rétoriku a správy určené verejnosti, ktoré sú namierené proti EÚ; zdôrazňuje potrebu informovaných, transparentných a konštruktívnych diskusií o EÚ, jej inštitúciách a dôsledkoch členstva; berie na vedomie zlepšenia dosiahnuté v rámci dialógov a verejných konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou, ako aj ich zapojenie do európskeho integračného procesu;

3.  zdôrazňuje, že dôkladné vykonávanie reforiem a politík je aj naďalej hlavným ukazovateľom úspešného integračného procesu; víta prijatie zrevidovaného národného programu na prijatie acquis (NPAA); vyzýva Srbsko, aby zlepšilo plánovanie, koordináciu a monitorovanie vykonávania nových právnych predpisov a politík, pričom vytvorí dostatočnú a efektívnu administratívnu kapacitu, a aby vyvinulo ďalšie úsilie o zabezpečenie systematického začleňovania občianskej spoločnosti do politických dialógov, a to aj do prístupového procesu, ako nástroj na zlepšenie noriem demokratickej správy; víta prebiehajúce iniciatívy vládneho úradu pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou zamerané na zlepšenie spolupráce medzi štátom a občianskym sektorom;

4.  berie na vedomie oneskorenie pri prijímaní predvstupovej pomoci, a to aj v dôsledku neprimeraného inštitucionálneho rámca; naliehavo vyzýva orgány, aby hľadali pozitívne príklady a najlepšie postupy medzi členskými štátmi; zdôrazňuje potrebu vytvoriť účinný a komplexný inštitucionálny systém na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni na prijímanie prostriedkov z IPA (nástroja predvstupovej pomoci) a iných dostupných finančných prostriedkov;

5.  víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo, pokiaľ ide o vytváranie fungujúceho trhového hospodárstva a zlepšovanie celkovej hospodárskej situácie v krajine; zdôrazňuje, že Srbsko dosiahlo značný pokrok pri riešení niektorých nedostatkov svojich politík, najmä pokiaľ ide o deficit verejných financií, ktorý je teraz pod úrovňou stanovenou v maastrichtských kritériách; zdôrazňuje, že vyhliadky rastu sa zlepšili a domáce a vonkajšie nerovnováhy sa znížili; víta skutočnosť, že sa dosiahol pokrok v oblasti reštrukturalizácie podnikov vo verejnom vlastníctve, najmä v oblasti energetiky a železničnej dopravy, a zdôrazňuje význam ich profesionálneho riadenia s cieľom dosiahnuť, aby boli účinnejšie, konkurencieschopnejšie a výnosnejšie; zdôrazňuje význam zamestnanosti vo verejnom sektore v Srbsku a to, že je dôležité rešpektovať práva pracovníkov;

6.  berie na vedomie výsledky prezidentských volieb, ktoré sa konali 2. apríla 2017; dôrazne odsudzuje rétoriku používanú počas prezidentskej kampane vládnymi úradníkmi a provládnymi médiami proti ďalším prezidentským kandidátom; vyjadruje poľutovanie nad nerovným prístupom kandidátov k médiám počas volebnej kampane, ako aj nad prerušením činnosti parlamentu počas tejto kampane, čím boli opoziční politici pozbavení verejného fóra; vyzýva orgány, aby riadne vyšetrili obvinenia z rôznych druhov nezrovnalostí, násilia a zastrašovania počas volieb; berie na vedomie protesty, ku ktorým v tomto čase došlo v rôznych srbských mestách, a nabáda orgány, aby zvážili ich požiadavky v súlade s demokratickými normami a v duchu demokracie;

7.  zdôrazňuje mimoriadny význam malých a stredných podnikov (MSP) pre srbské hospodárstvo a vyzýva Srbsko, aby ďalej zlepšovalo podnikateľské prostredie pre súkromný sektor; vyzýva srbskú vládu a inštitúcie EÚ, aby rozšírili svoje možnosti financovania pre MSP, najmä v oblasti IT a digitálneho hospodárstva; chváli úsilie Srbska týkajúce sa duálneho a odborného vzdelávania s cieľom riešiť nezamestnanosť mladých a zdôrazňuje, že je dôležité organizovať odbornú prípravu, ktorá bude väčšmi zodpovedať dopytu na trhu práce; nabáda Srbsko, aby podporovalo podnikanie, najmä medzi mladými ľuďmi; berie na vedomie nepriaznivé demografické trendy a jav „úniku mozgov“ a vyzýva Srbsko, aby zaviedlo národné programy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

8.  víta priebeh parlamentných volieb konaných 24. apríla 2016, ktoré medzinárodní pozorovatelia hodnotili pozitívne; vyzýva orgány, aby sa v plnom rozsahu zaoberali odporúčaniami volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, najmä v súvislosti s neobjektívnym mediálnym pokrytím, neprimeranou výhodou úradujúcich strán, so zastieraním rozdielu medzi štátnymi a straníckymi činnosťami, s procesom registrácie a nedostatkom transparentnosti financovania politických strán a volebných kampaní; zdôrazňuje, že financovanie politických strán musí byť v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi; vyzýva orgány, aby riadne vyšetrili sťažnosti týkajúce sa prípadov nezrovnalostí, násilia a zastrašovania, ku ktorým došlo počas volieb; vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo spravodlivé a slobodné voľby v apríli 2017;

9.  berie na vedomie, že premiér Aleksandar Vučić získal 55,08 % hlasov v prezidentských voľbách 2. apríla 2017; zdôrazňuje, že viacstranná delegácia z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) dohliadala na voľby a že OBSE/ODIHR vyslali volebnú hodnotiacu misiu;

10.  opakuje svoju výzvu Srbsku, aby v súlade s požiadavkami svojho štatútu kandidátskej krajiny postupne zosúladilo svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku so zahraničnou a s bezpečnostnou politikou EÚ vrátane politiky vzťahov s Ruskom; považuje uskutočnenie spoločných srbsko-ruských vojenských cvičení za poľutovaniahodné; je znepokojený prítomnosťou ruských leteckých zariadení v Niš; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v decembri 2016 bolo Srbsko jednou z 26 krajín, ktoré nepodporili rezolúciu o Kryme, ktorou Organizácia Spojených národov vyzývala na vyslanie medzinárodnej pozorovateľskej misie zameranej na dodržiavanie ľudských práv na tomto polostrove; víta významný príspevok Srbska k niekoľkým misiám SBOP EÚ (EUTM Mali, EUTM Somalia, EU NAVFOR Atlanta a EUTM RCA) a jeho pretrvávajúcu účasť na medzinárodných operáciách na udržiavanie mieru; dôrazne nabáda a podporuje Srbsko, aby rokovalo o pristúpení k WTO;

11.  oceňuje konštruktívny a humanitárny prístup Srbska k riešeniu migračnej krízy; vyzýva Srbsko, aby podporovalo tento konštruktívny prístup aj so susednými krajinami; pozitívne vníma skutočnosť, že Srbsko vyvinulo výrazné úsilie o zabezpečenie toho, aby za podpory EÚ a medzinárodného spoločenstva boli štátnym príslušníkom tretích krajín poskytnuté prístrešky a dodávky humanitárnej pomoci; zdôrazňuje, že Srbsko by malo prijať a uplatňovať nový azylový zákon; vyzýva srbské orgány, aby sa všetkým utečencom a migrantom aj naďalej poskytovali základné služby, ako sú primerané bývanie, potraviny, sanitácia a zdravotná starostlivosť; vyzýva Komisiu a Radu, aby poskytovali nepretržitú podporu Srbsku pri riešení migračných výziev a aby dôkladne monitorovali využívanie finančnej podpory na organizovanie migračných tokov a zaobchádzanie s nimi; nabáda Srbsko, aby zachovalo klesajúci trend, pokiaľ ide o počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich do EÚ zo Srbska; vyzýva Srbsko, aby plne dodržiavalo práva žiadateľov o azyl v Srbsku a zabezpečilo identifikáciu a ochranu maloletých osôb bez sprievodu a odlúčených maloletých osôb; vyzýva Komisiu, aby naďalej spolupracovala so všetkými krajinami západného Balkánu v oblasti migrácie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie európskych a medzinárodných noriem a štandardov;

Právny štát

12.  konštatuje, že napriek tomu, že sa dosiahol určitý pokrok v oblasti súvisiacej so súdnictvom, najmä prijatím opatrení na harmonizáciu judikatúry a ďalšou podporou systému prijímania pracovníkov na základe zásluh, nie je nezávislosť súdnictva v praxi zaručená, čo bráni sudcom a prokurátorom vykonávať prijaté právne predpisy; vyzýva orgány, aby ústavný a právny rámec zosúladili s európskymi normami s cieľom obmedziť politický vplyv pri prijímaní a vymenúvaní sudcov a prokurátorov; zdôrazňuje, že kvalitu a účinnosť súdnictva a prístup k spravodlivosti stále obmedzuje nerovnomerné rozdelenie práce, zaťažujúce množstvo nevybavených prípadov a absencia systému bezplatnej právnej pomoci, ktorý treba vytvoriť; vyzýva na vykonávanie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva;

13.  je znepokojený nedostatočným pokrokom v boji proti korupcii a naliehavo vyzýva Srbsko, aby preukázalo jasnú politickú vôľu a jasné odhodlanie pri riešení tejto otázky, a to aj rozšírením a plným presadzovaním právneho rámca; vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo vykonávanie národnej stratégie a akčného plánu, pokiaľ ide o boj proti korupcii, a vyzýva na vytvorenie počiatočného prehľadu údajov o vyšetrovaniach, trestných stíhaniach a odsúdeniach týkajúcich sa veľkej korupcie; víta pokrok dosiahnutý v súvislosti s dokončením návrhu zákona o protikorupčnej agentúre a vykonávanie činností zameraných na predchádzanie korupcii a boj proti nej, stanovených v novovytvorenom twinningovom projekte EÚ; naliehavo žiada Srbsko, aby zmenilo a vykonalo oddiel trestného poriadku, ktorý sa týka hospodárskych trestných činov a trestných činov korupcie, s cieľom zabezpečiť spoľahlivý a predvídateľný trestnoprávny rámec; je znepokojený opakovanými únikmi informácií o prebiehajúcich vyšetrovaniach do médií; vyzýva srbské orgány, aby dôsledne vyšetrili niekoľko významných prípadov, keď dôkazy o údajnom protiprávnom konaní poskytli novinári; opätovne požaduje primeranú reformu týkajúcu sa trestných činov zneužitia funkcie a zneužitia zodpovedného postavenia, aby sa tak zabránilo možným zneužitiam alebo svojvoľnému výkladu; zdôrazňuje, že nadmerné využívanie ustanovení o zneužití funkcie v súkromnom sektore je škodlivé pre obchodné prostredie a obmedzuje právnu istotu; vyzýva Srbsko, aby zaručilo neutralitu a kontinuitu verejnej správy;

14.  víta aktívnu úlohu Srbska v rámci medzinárodnej a regionálnej policajnej a justičnej spolupráce, ako aj pokrok dosiahnutý v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a skutočnosť, že Srbsko prijalo prvé vnútroštátne hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA); vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo úsilie o vyšetrenie širších zločineckých sietí, zlepšilo finančné vyšetrovanie a policajnú prácu založenú na spravodajstve a vytvorilo solídnu bilanciu výsledkov, pokiaľ ide o konečné odsúdenia; naliehavo vyzýva Srbsko, aby plne vykonávalo zákon o polícii z februára 2016, aby zákon o konfiškácii majetku získaného trestnou činnosťou zosúladilo s pravidlami EÚ a aby zaviedlo bezpečnú platformu na výmenu spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva; víta nedávne zmeny zákona o verejnom majetku a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť jeho transparentné a nediskriminačné vykonávanie a že treba prijať ďalšie opatrenia s cieľom úplne zaviesť právnu jasnosť v súvislosti s vlastníckymi právami; vyzýva na ďalšie úsilie venované riešeniu otázky rozsahu pôsobnosti, vykonávania a dôsledkov zákona o organizácii a právomociach štátnych orgánov v oblasti stíhania vojnových zločinov; vyzýva orgány, aby riešili prípady nadmerného používania sily zo strany polície proti občanom; so znepokojením berie na vedomie kontroverzné udalosti v belehradskom obvode Savamala, najmä pokiaľ ide o ničenie súkromného majetku; vyjadruje znepokojenie nad tým, že prešiel celý rok bez toho, aby sa vo vyšetrovaní dosiahol akýkoľvek pokrok, a požaduje rýchle vyriešenie týchto skutočností a plnú spoluprácu so súdnymi orgánmi pri vyšetrovaní s cieľom potrestať páchateľov; vyzýva srbské ministerstvo vnútra a orgány mesta Belehrad, aby v tejto veci plne spolupracovali s prokurátorom; vyzýva orgány, aby upustili od obvinení, nátlaku a útokov zameraných proti členom občianskeho hnutia „Neutopme Belehrad“;

15.  víta aktívnu úlohu Srbska v boji proti terorizmu a pripomína, že Srbsko už v roku 2014 kriminalizovalo činnosti zahraničných bojovníkov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2178 (2014); naliehavo vyzýva na prijatie vnútroštátnej stratégie na predchádzanie terorizmu a boj proti nemu, ktorá bola dokončená v marci 2016; vyzýva Srbsko, aby v plnej miere vykonávalo odporúčania uvedené v hodnotiacej správe výboru expertov Rady Európy pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL), najmä odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) týkajúce sa financovania terorizmu a prania špinavých peňazí; víta pretrvávajúcu medzinárodnú a regionálnu spoluprácu Srbska v oblasti boja proti drogám, zdôrazňuje však, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie s cieľom vypátrať a prenasledovať zločinecké siete zapojené do obchodovania s ľuďmi; domnieva sa, že regionálna stratégia a lepšia spolupráca v regióne majú zásadný význam pre boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

Demokracia

16.  víta opatrenia prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť a zlepšiť konzultačný proces v parlamente vrátane verejných vypočutí a pravidelných stretnutí a konzultácií s národným konventom pre európsku integráciu, najmä vzhľadom na to, že sú dôležitou súčasťou rokovacieho postupu; naďalej vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nadmerným uplatňovaním naliehavých postupov pri prijímaní právnych predpisov; zdôrazňuje, že časté využívanie naliehavých postupov a zmien parlamentného programu na poslednú chvíľu podkopáva účinnosť parlamentu a kvalitu a transparentnosť legislatívneho procesu, pričom nie vždy umožňuje dostatočné konzultácie so zainteresovanými stranami a širšou verejnosťou; zdôrazňuje, že dohľad parlamentu nad výkonnou zložkou treba posilniť; vyzýva na lepšiu koordináciu na všetkých úrovniach a okamžité prijatie parlamentného kódexu správania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku narušenia nebol vedúci delegácie EÚ do Srbska schopný predložiť správu Komisie v európskom integračnom výbore srbského parlamentu; zdôrazňuje, že vedúci delegácie EÚ by mal byť schopný predložiť túto správu bez výrazných ťažkostí a že to takisto umožní zaistiť náležitý dohľad nad procesom pristúpenia zo strany srbského parlamentu;

17.  konštatuje, že ústava sa musí zrevidovať tak, aby v plnej miere zohľadňovala odporúčania Benátskej komisie, najmä pokiaľ ide o úlohu parlamentu pri menovaní sudcov, kontrolu politických strán počas mandátu poslancov parlamentu, nezávislosť kľúčových inštitúcií a ochranu základných práv;

18.  víta prijatie programu reformy riadenia verejných financií, stratégie elektronickej verejnej správy, stratégie regulačnej reformy a tvorby politiky, nových právnych predpisov o všeobecných administratívnych postupoch, miezd vo verejnej správe a miezd štátnych úradníkov na úrovni provincií a na úrovni miestnej samosprávy; poznamenáva, že vykonávanie akčného plánu reformy verejnej správy napreduje v niektorých oblastiach len pomaly a že sa nedosiahol žiaden pokrok, pokiaľ ide o zmenu právneho rámca pre štátnych zamestnancov ústrednej štátnej správy; zdôrazňuje, že je potrebné väčšie úsilie na ďalšiu profesionalizáciu správy a zbavenie jej politického vplyvu a na zabezpečenie toho, aby boli postupy prijímania a prepúšťania transparentnejšie;

19.  pripomína význam nezávislých regulačných orgánov, ako sú ombudsman, komisár pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov, štátny kontrolný úrad, protikorupčná agentúra a protikorupčná rada, pri zabezpečovaní dohľadu a zodpovednosti výkonnej zložky; vyzdvihuje potrebu transparentnosti a zodpovednosti štátnych inštitúcií; vyzýva orgány, aby v plnej miere chránili nezávislosť týchto regulačných orgánov, ich činnosť plne podporovali z politického a administratívneho hľadiska a zabezpečili prijatie primeraných opatrení v nadväznosti na ich odporúčania; vyzýva orgány, aby sa zdržali obvinení a nepodložených politických útokov namierených proti ombudsmanovi;

20.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostupný vzdelávací systém s plnohodnotným a vyváženým učebným programom vrátane informácií o význame ľudských práv a boja proti diskriminácii, ako aj zaistiť pracovné príležitosti a možnosti odbornej prípravy pre mladých ľudí a podporovať európske študijné programy, napríklad program Erasmus;

Ľudské práva

21.  zdôrazňuje, že bol zavedený právny a inštitucionálny rámec pre dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že je potrebné jeho dôsledné vykonávanie v celej krajine; konštatuje, že je potrebné ďalšie nepretržité úsilie zamerané na zlepšenie situácie osôb patriacich do zraniteľných skupín vrátane Rómov, osôb so zdravotným postihnutím, osôb s HIV/AIDS a LGBTI, migrantov a žiadateľov o azyl a etnických menšín; zdôrazňuje, že je potrebné, aby srbské orgány, všetky politické strany a verejné osobnosti presadzovali v Srbsku prostredie založené na tolerancii a začleňovaní; vyzýva orgány, aby zabezpečili náležité vykonávanie prijatých antidiskriminačných právnych predpisov, najmä v súvislosti s trestnými činmi páchanými z nenávisti; vyjadruje znepokojenie nad zákonom o právach civilných obetí vojny, do pôsobnosti ktorého nepatrí niekoľko skupín obetí násilia páchaného počas konfliktu, a vyzýva orgány, aby tento zákon preskúmali;

22.  znova vyjadruje obavu nad tým, že nebol dosiahnutý žiaden pokrok, pokiaľ ide o zlepšenie situácie v oblasti slobody prejavu a autocenzúry médií, čo je zhoršujúci sa jav; zdôrazňuje, že politické zásahy, vyhrážky, násilie a zastrašovanie namierené proti novinárom vrátane fyzických útokov, slovných a písomných vyhrážok a útokov na majetok naďalej vzbudzujú obavy; vyzýva orgány, aby verejne a jednoznačne odsúdili všetky útoky, poskytli primerané zdroje na aktívnejšie vyšetrovanie všetkých prípadov útokov na novinárov a médiá a páchateľov rýchlo postavili pred súd; vyjadruje znepokojenie nad tým, že občianske súdne konania na základe obvinenia z ohovárania a očierňujúce kampane neprimerane cielia na kritické médiá a novinárov, ako aj nad možným dosahom rozhodnutí súdnictva týkajúcich sa ohovárania na slobodu médií; vyjadruje znepokojenie nad negatívnou kampaňou zameranou proti investigatívnym novinárom, ktorí informujú o korupcii, a vyzýva vládnych úradníkov, aby sa do takýchto kampaní nezapájali; požaduje plné vykonávanie zákonov o médiách; víta podpísanie dohody o spolupráci a ochrane novinárov medzi prokurátormi, políciou a združeniami novinárov a médií a s potešením očakáva jej vykonávanie; zdôrazňuje potrebu úplnej transparentnosti vlastníctva a financovania médií; nabáda vládu, aby zaručila nezávislosť a finančnú udržateľnosť oboch organizácií verejnoprávnych médií a finančnú životaschopnosť obsahu médií v menšinových jazykoch a aby posilnila úlohu verejnoprávnych vysielateľov v tejto oblasti;

23.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zákon o reklame bol prijatý v roku 2015 bez náležitej verejnej konzultácie a že sa ním zrušujú dôležité ustanovenia, napríklad ustanovenia týkajúce sa zákazu propagovania verejných orgánov a politických reklám mimo volebných kampaní;

24.  vyjadruje poľutovanie nad požiadavkou v súvislosti s použitím finančných prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci, na základe ktorej by sa organizácie občianskej spoločnosti (OOS) mali stať partnermi štátu na to, aby ich žiadosti boli schválené;

25.  odsudzuje negatívne kampane vlády a médií riadených vládou zamerané proti organizáciám občianskej spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad zakladaním fiktívnych organizácií občianskej spoločnosti vládou, ktoré stoja v opozícii voči nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti; považuje za neprijateľné, že je potrebné vytvoriť partnerstvo s vládou na to, aby boli schválené žiadosti organizácií občianskej spoločnosti týkajúce sa finančných prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci;

Rešpektovanie a ochrana menšín

26.  opakuje, že presadzovanie a ochrana ľudských práv vrátane práv národnostných menšín je základným predpokladom pre vstup do EÚ; víta prijatie akčného plánu na uplatňovanie práv národnostných menšín a prijatie dekrétu, ktorým sa zriaďuje fond pre národnostné menšiny, ktorý treba uviesť do prevádzky; vyzýva na plné vykonávanie akčného plánu a jeho prílohy komplexným a transparentným spôsobom a za konštruktívnej účasti všetkých strán; opätovne vyzýva Srbsko, aby zabezpečilo dôsledné uplatňovanie zákonov na ochranu menšín a aby venovalo osobitnú pozornosť nediskriminačnému zaobchádzaniu s národnostnými menšinami v celej krajine vrátane oblasti vzdelávania, používania jazykov, primeraného zastúpenia vo verejnej správe, v národnom parlamente a v miestnych a regionálnych orgánoch, ako aj prístupu k médiám a bohoslužbám v menšinových jazykoch; víta prijatie nových vzdelávacích noriem na vyučovanie srbčiny ako nematerského jazyka a pokrok pri preklade školských učebníc do menšinových jazykov a vyzýva srbské orgány, aby zabezpečili udržateľnosť tohto procesu; vyzýva srbskú vládu, aby v plnej miere vykonávala všetky medzinárodné zmluvy týkajúce sa práv menšín;

27.  konštatuje, že multietnická, multikultúrna a multináboženská rozmanitosť Vojvodiny tiež prispieva k identite Srbska; zdôrazňuje, že Vojvodina naďalej zaisťuje vysoký stupeň ochrany menšín a že medzietnická situácia je aj naďalej dobrá; zdôrazňuje, že autonómia Vojvodiny by sa nemala oslabiť a že by sa mal čo najskôr prijať zákon o zdrojoch Vojvodiny, ako je stanovené v ústave; víta skutočnosť, že srbské mesto Nový Sad bolo vybrané ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2021;

28.  víta prijatie novej stratégie pre sociálne začleňovanie Rómov na obdobie 2016 – 2025, ktoré zahŕňa vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie, zamestnanie, sociálnu ochranu, antidiskrimináciu a rodovú rovnosť; vyzýva na úplné a rýchle vykonávanie novej stratégie pre začleňovanie Rómov, pretože ide o najslabšiu, najviac marginalizovanú a najviac diskriminovanú skupinu v Srbsku, ako aj na rýchle prijatie akčného plánu a zriadenie orgánu pre koordináciu vykonávania akčného plánu; odsudzuje zničenie provizórnych príbytkov Rómov orgánmi bez oznámenia alebo ponúknutia náhradného bývania; vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad tým, že rómskym občanom neboli vydané osobné dokumenty, čím sú obmedzené ich základné práva; zastáva názor, že všetky uvedené skutočnosti vedú k vysokému počtu rómskych občanov zo Srbska, ktorí žiadajú o azyl v EÚ;

Regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy

29.  víta skutočnosť, že Srbsko sa aj naďalej konštruktívne usiluje o dvojstranné vzťahy s ďalšími krajinami zapojenými do procesu rozširovania a so susednými členskými štátmi EÚ; nabáda Srbsko, aby posilnilo svoje proaktívne a pozitívne zapájanie sa do vzťahov so svojimi susednými štátmi a so širším regiónom, presadzovalo dobré susedské vzťahy a zintenzívnilo úsilie s cieľom spoločne so susednými krajinami vyriešiť dvojstranné otázky v súlade s medzinárodným právom; opakuje svoju výzvu, aby verejné orgány umožnili prístup k archívom týkajúcim sa bývalých juhoslovanských republík; vyzýva Srbsko, aby plne vykonávalo dvojstranné dohody so susednými krajinami; zdôrazňuje, že nevyriešené dvojstranné spory by nemali mať nepriaznivý vplyv na proces pristúpenia; nabáda Srbsko, aby posilnilo spoluprácu so susednými členskými štátmi EÚ, najmä v pohraničných oblastiach, s cieľom uľahčiť hospodársky rozvoj;

30.  s potešením berie na vedomie skutočnosť, že Srbsko sa čoraz konštruktívnejšie zapája do iniciatív regionálnej spolupráce, ako je napr. stratégia pre podunajskú oblasť, proces spolupráce v juhovýchodnej Európe (SEECP), Rada pre regionálnu spoluprácu, Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, jadransko-iónska iniciatíva, brdsko-brijunský proces, iniciatíva šiestich krajín západného Balkánu a jej program v oblasti prepojenosti a berlínsky proces; víta stretnutie premiérov Bulharska, Rumunska a Srbska venované spolupráci v oblasti energetickej a dopravnej infraštruktúry a podporuje myšlienku stáleho formátu stretnutí tzv. craiovskej skupiny; zdôrazňuje význam Úradu regionálnej spolupráce pre mládež západného Balkánu pre presadzovanie zmierenia; vyzýva Srbsko, aby vykonalo opatrenia reformy konektivity súvisiace s programom v oblasti konektivity, ako aj závery parížskej konferencie z roku 2016 o západnom Balkáne a nariadenie o TEN-T; oceňuje úlohu, ktorú zohráva srbská Obchodná a priemyselná komora pri presadzovaní regionálnej spolupráce a tým, že prispieva k zriadeniu investičného fóra komôr západného Balkánu;

31.  víta prijatie národnej stratégie pre vyšetrovanie a stíhanie vojnových zločinov; vyzýva Srbsko, aby podporovalo prostredie založené na rešpekte a tolerancii a odsúdilo všetky formy nenávistných prejavov a verejného schválenia či popierania genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov; berie na vedomie, že funkčné obdobie bývalého prokurátora pre vojnové zločiny skončilo v decembri 2015; zdôrazňuje, že vymenovanie jeho nástupcu vyvoláva vážne znepokojenie; požaduje realizáciu tejto národnej stratégie a prijatie operačnej stratégie prokuratúry v súlade so zásadami a s pravidlami medzinárodného práva a s medzinárodnými normami; vyzýva na posilnenie regionálnej spolupráce pri posudzovaní vojnových zločinov a riešení všetkých nevyriešených otázok v tejto súvislosti, a to aj prostredníctvom spolupráce medzi Úradmi prokuratúry pre vojnové zločiny v regióne v otázkach vzájomného záujmu; žiada o úplnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ktorá má aj naďalej zásadný význam; žiada, aby sa vojnové zločiny posudzovali bez akejkoľvek diskriminácie a aby sa pri tom riešila otázka beztrestnosti a zabezpečila zodpovednosť; naliehavo vyzýva orgány, aby sa naďalej zaoberali otázkou osudu nezvestných osôb, pátrali po masových hrobov a zabezpečovali práva obetí a ich rodín; opakuje, že podporuje iniciatívu na zriadenie regionálnej komisie pre zistenie faktov o vojnových zločinoch a iných prípadoch závažného porušenia ľudských práv spáchaných v bývalej Juhoslávii, a naliehavo žiada srbskú vládu, aby zaujala vedúcu úlohu pri jej zriaďovaní;

32.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s účasťou niektorých vysokopostavených srbských činiteľov na oslavách Dňa Republiky srbskej 9. januára 2017, ktoré sa konali navzdory rozhodnutiam ústavného súdu Bosny a Hercegoviny; zdôrazňuje, že tak Srbsko ako kandidátska krajina, ako aj Bosna a Hercegovina ako potenciálna kandidátska krajina by mali svojimi činnosťami hájiť a presadzovať zásady právneho štátu; vyzýva srbské orgány, aby podporovali ústavné reformy v Bosne a Hercegovine s cieľom posilniť schopnosť krajiny fungovať a viesť prístupové rokovania s EÚ;

33.  oceňuje otvorenie troch nových hraničných priechodov medzi Srbskom a Rumunskom ako pozitívny krok a odporúča otvorenie troch odkladaných hraničných priechodov s Bulharskom (Salaš – Novo Korito, Bankja –Petačinci a Trekljano – Bosilegrad);

34.  oceňuje trvalé odhodlanie Srbska a Albánska zamerané na zlepšenie bilaterálnych vzťahov a posilnenie regionálnej spolupráce na politickej a spoločenskej úrovni, napríklad prostredníctvom Úradu regionálnej spolupráce pre mládež (RYCO) so sídlom v Tirane; obe krajiny nabáda, aby pokračovali v dobrej spolupráci s cieľom podporiť zmierenie v regióne;

35.  víta pretrvávajúce odhodlanie Srbska, pokiaľ ide o proces normalizácie vzťahov s Kosovom, a jeho záväzok týkajúci sa vykonávania dohôd, ktoré sa dosiahli v rámci dialógu uskutočneného pod záštitou EÚ; opakuje, že pokrok dosiahnutý v dialógu by sa mal merať podľa jeho realizácie v praxi; vyzýva preto obe strany, aby dosiahli pokrok v tom, aby boli v dobrej viere a včas v plnej miere vykonávané všetky dohody, ktoré už boli dosiahnuté, a odhodlane pokračovali v procese normalizácie vrátane otázky spoločenstva srbských miest; nabáda Srbsko a Kosovo, aby určili nové oblasti diskusií, na ktoré sa má zamerať dialóg, s cieľom zlepšiť život ľudí a celkovo normalizovať vzťahy; opätovne vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby uskutočnila hodnotenie výsledkov oboch strán pri plnení svojich záväzkov;

36.  ľutuje však rozhodnutie srbských orgánov nedovoliť bývalej prezidentke Kosova Atifete Jahjagovej zúčastniť sa na festivale Mir ëdita, Dobar Dan v Belehrade, na ktorý bola pozvaná, aby predniesla prejav o obetiach sexuálneho násilia počas vojny v Kosove; ľutuje tiež následné recipročné opatrenie, ktoré kosovské orgány prijali s cieľom zakázať srbskému ministrovi práce Aleksandarovi Vulinovi vstup do Kosova; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutia predstavujú porušenie bruselskej dohody o slobode pohybu, ktorú Srbsko a Kosovo uzavreli v rámci procesu normalizácie vzťahov medzi týmito dvoma krajinami;

37.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnym napätím medzi Srbskom a Kosovom v súvislosti s prvou cestou vlaku z Belehradu do severnej Mitrovice sprevádzanou vyhláseniami podnecujúcimi na vojnu a rétorikou namierenou proti EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Belehrad aj Priština vyhli akýmkoľvek činnostiam, ktoré by mohli ohroziť doteraz dosiahnutý pokrok, a aby sa zdržali neužitočnej rétoriky, ktorá by mohla brániť procesu normalizácie;

38.  víta podporu Čiernej Hory zo strany srbských orgánov pri jej vyšetrovaní neúspešných útokov naplánovaných na deň volieb v Čiernej Hore v roku 2016; poznamenáva, že po tom, ako Čierna Hora vydala zatýkací rozkaz, srbské orgány zatkli dve podozrivé osoby; nabáda srbské orgány, aby aj naďalej spolupracovali s Čiernou Horou a zorganizovali vydanie podozrivých osôb do Čiernej Hory v súlade s ustanoveniami dvojstrannej dohody o vydávaní uzatvorenej medzi týmito krajinami;

39.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie o podporu skutočného procesu zmierenia v tomto regióne, najmä poskytovaním podpory pre kultúrne projekty, ktoré sa zaoberajú nedávnou minulosťou, a propagovaním jednotného a spoločného chápania histórie a verejnej aj politickej kultúry tolerancie, inklúzie a zmierenia; [Am. 1]

Energetika

40.  vyzýva Srbsko, aby v plnej miere uskutočnilo opatrenia reformy konektivity v odvetví energetiky; povzbudzuje Srbsko vo vytváraní súťaže na trhu s plynom a v prijímaní opatrení, ktorými sa má zlepšiť zabezpečovanie súladu s acquis v oblasti energetickej účinnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti zmene klímy vrátane prijatia komplexnej politiky v oblasti zmeny klímy; vyzýva na ratifikáciu Parížskej dohody o zmene klímy; naliehavo požaduje vypracovanie stratégie v oblasti vodnej energie pre západný Balkán ako celok v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ a vyzýva orgány, aby využívali dodatočné finančné prostriedky EÚ vo výške 50 miliónov EUR na rozvoj potenciálu regiónu v oblasti vodnej energie; odporúča Srbsku, aby prostredníctvom Zeleného fondu vytvorilo systém financovania pre životné prostredie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Srbsko rozvíjalo svoje elektrické a plynové prepojenia so susedmi; nabáda Srbsko, aby urýchlilo technické a rozpočtové prípravy na plynovodné prepojenie medzi Bulharskom a Srbskom;

41.  poukazuje na to, že Srbsko ešte formálne neprijalo stratégiu hospodárenia s vodami a doposiaľ nezrevidovalo zákon o vodách a národný plán manažmentu povodia Dunaja; zdôrazňuje, že tieto zákony majú zásadný význam pre ďalšie zosúladenie s acquis EÚ a pre zlepšenie vykonávania smerníc EÚ v odvetví vodohospodárstva;

o
o   o

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Srbska.

(1) Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 46.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0046.

Právne oznámenie