Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2310(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0055/2017

Predkladané texty :

A8-0055/2017

Rozpravy :

PV 05/04/2017 - 21
CRE 05/04/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0263

Prijaté texty
PDF 220kWORD 54k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
P8_TA(2017)0263A8-0055/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (2016/2310(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. – 20. júna 2003 v Solúne týkajúce sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k EÚ,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej(1),

–  so zreteľom na rámcovú dohodu uzavretú v Ochride a podpísanú v Skopje 13. augusta 2001 (Ochridská rámcová dohoda – ORD),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, na závery Európskej rady z júna 2008, na závery Rady z decembra 2008, decembra 2012, decembra 2014 a decembra 2015 a na závery predsedníctva z 13. decembra 2016, ktoré podporila veľká väčšina delegácií a v ktorých sa zopakovalo jednoznačné a pevné odhodlanie uskutočniť proces pristúpenia krajiny k EÚ,

–  so zreteľom na 13. zasadnutie Výboru pre stabilizáciu a pridruženie medzi krajinou a Komisiou, ktoré sa uskutočnilo 15. júna 2016 v Skopje,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2016 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2016)0715) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (SWD(2016)0362),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko z júna 2016,

–  so zreteľom na naliehavé priority v oblasti reforiem, ktoré Komisia vydala pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko v júni 2015,

–  so zreteľom na odporúčania skupiny odborníkov na systematický právny štát týkajúce sa záležitostí súvisiacich so zasahovaním do komunikácie odhalených na jar 2015,

–  so zreteľom na politickú dohodu (tzv. dohodu z Pržina) medzi štyrmi hlavnými politickými stranami v Skopje dosiahnutú 2. júna a 15. júla 2015 a na dohodu štyroch strán o jej plnení z 20. júla a 31. augusta 2016,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu parížskeho samitu o západnom Balkáne zo 4. júla 2016 a na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti na parížsky samit v roku 2016,

–  so zreteľom na predbežné zistenia a závery a na záverečnú správu OBSE/ODIHR o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 11. decembra 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 817 (1993) a 845 (1993), ako aj na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 47/225 a dočasnú dohodu z 13. septembra 1995,

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0055/2017),

A.  keďže predčasné parlamentné voľby v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré boli odložené dvakrát, sa nakoniec uskutočnili 11. decembra 2016 za štandardných a pokojných podmienok v súlade s medzinárodnými normami a s odporúčaniami OBSE/ODIHR; keďže počas volieb nedošlo k žiadnemu závažnému incidentu, voľby boli vo všeobecnosti dobre zorganizované a účasť voličov bola vysoká;

B.  keďže reformy a prípravy na vstup brzdí politická polarizácia, hlboká vzájomná nedôvera a absencia skutočného dialógu medzi stranami; keďže v niektorých dôležitých oblastiach sa dá neustále pozorovať zhoršovanie; keďže demokracia a zásady právneho štátu čelia neustále výzvam, a to najmä v dôsledku tzv. zajatia štátu, čo má vplyv na fungovanie demokratických inštitúcií a kľúčových oblastí spoločnosti;

C.  keďže 27. apríla 2017 bol Talat Xhaferi zvolený za predsedu macedónskeho parlamentu; keďže 17. mája 2017 prezident bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko zveril lídrovi strany SDSM Zoranovi Zaevovi mandát na vytvorenie novej vlády; keďže 31. mája 2017 macedónsky parlament vyjadril dôveru novej vláde vedenej premiérom Zoranom Zaevom;

D.  keďže medzi kľúčové oblasti reformného procesu patrí reforma súdnictva, verejnej správy a médií, nezamestnanosť mladých ľudí a preskúmanie implementácie ORD;

E.  keďže napredovanie krajiny na ceste európskej integrácie a euroatlantickej ceste si vyžaduje skutočné odhodlanie všetkých politických síl v krajine; keďže nová vláda musí prijať a plne realizovať rozsiahle reformy s hmatateľnými výsledkami, a to najmä pokiaľ ide o oblasti právneho štátu, súdnictva, boja proti korupcii, základných práv, vnútorných vecí a dobrých susedských vzťahov;

F.  keďže Komisia, Rada a Európsky parlament sa zhodujú na tom, že zachovanie pozitívneho odporúčania začať prístupové rokovania s touto krajinou naďalej závisí od pokroku pri vykonávaní dohody z Pržina a významného pokroku pri vykonávaní naliehavých priorít v oblasti reforiem, respektíve je týmto pokrokom podmienené;

G.  keďže Rada blokuje pokrok pre nevyriešenú problematiku názvu, ktorá sa týka Grécka; keďže bilaterálne problémy by sa nemali používať ako zámienka brániaca v urýchlenom štarte rokovaní s EÚ;

H.  keďže bilaterálne spory by sa nemali používať na brzdenie procesu pristúpenia k EÚ ani začiatku rokovaní o pristúpení, ale mali by sa riešiť vhodným spôsobom v konštruktívnom duchu a v súlade s normami EÚ a OSN; keďže by sa malo vyvinúť maximálne úsilie na zachovanie dobrých susedských a medzietnických vzťahov;

I.  keďže potenciálne kandidátske krajiny sa budú posudzovať na základe vlastných zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem; keďže po splnení stanovených podmienok by malo byť garantované otvorenie rokovaní o pristúpení; keďže krajina bola z hľadiska plnenia acquis dlhé roky považovaná za jednu z najpokročilejších kandidátskych krajín EÚ;

J.  keďže proces pristúpenia k EÚ je významným stimulom pre ďalšie reformy, najmä so zreteľom na zásady právneho štátu, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii a slobodu médií; keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú základnými prvkami procesu rozširovania, procesu stabilizácie a pridruženia a procesu pristúpenia krajiny k EÚ;

K.  keďže vedúci predstavitelia štyroch hlavných politických strán dosiahli 20. júla a 31. augusta 2016 dohodu o vykonávaní dohody z Pržina, v rámci ktorej sa stanovil 11. december 2016 za dátum konania predčasných parlamentných volieb, pričom zároveň vyjadrili podporu práci osobitného prokurátora; keďže vedúci predstavitelia takisto zopakovali svoje odhodlanie vykonávať naliehavé priority v oblasti reforiem;

L.  keďže nedávna politická kríza poukázala na absenciu účinného systému bŕzd a protiváh v macedónskych inštitúciách a potrebu zvýšiť transparentnosť a verejnú zodpovednosť;

M.  keďže boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii zostáva naďalej základom obrany proti infiltrácii zločinu do politických, právnych a ekonomických systémov;

1.  víta vytvorenie novej vlády 31. mája 2017; nalieha na všetky politické strany, aby konali v duchu zmierenia, v spoločnom záujme všetkých občanov, a aby spolu s vládou pracovali na obnovení dôvery v krajinu a jej inštitúcie, vrátane plného vykonania dohody z Pržina a naliehavých priorít v oblasti reforiem;

2.  víta, že predčasné parlamentné voľby 11. decembra 2016 sa niesli v duchu rešpektovania základných slobôd, boli dobre zorganizované a uskutočnili sa transparentným a inkluzívnym spôsobom a bez veľkých incidentov; poznamenáva, že OBSE/ODIHR považovala voľby za konkurencieschopné; víta skutočnosť, že v záujme domácej stability všetky politické strany akceptovali výsledky volieb, zdôrazňuje, že sú povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu situácie, ktoré by viedlo k politickej kríze; vyzýva všetky strany, aby sa zdržali akýchkoľvek obštrukcií efektívneho fungovania parlamentu; nalieha na novú vládu, aby urýchlene pristúpila k potrebným reformám, aby sa zabezpečilo začlenenie krajiny do euroatlantických štruktúr a jej napredovanie na ceste do Európy v prospech občanov; považuje spoluprácu medzi stranami a etnickými skupinami za zásadnú pre riešenie naliehavých domácich problémov a výziev súvisiacich s EÚ a pre zachovanie pozitívneho odporúčania začať rokovania o členstve v EÚ;

3.  víta zlepšenia vo volebnom procese vrátane právneho rámca, zoznamov voličov a mediálneho pokrytia; víta skutočnosť, že vo väčšine volebných miestností boli voľby pozorované zástupcami občianskej spoločnosti; vyzýva príslušné orgány, aby účinne riešili údajné nezrovnalosti a nedostatky vrátane zastrašovania voličov, kupovania hlasov, zneužívania administratívnych zdrojov, politického tlaku vyvíjaného na médiá, ako aj konfrontačných slovných prejavov a slovných útokov namierených na novinárov, a to aj v súvislosti s voľbami do miestnej samosprávy v máji 2017; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby sa zaoberali odporúčaniami OBSE/ODIHR a Benátskej komisie a aby vytvárali dôveryhodnú bilanciu, pokiaľ ide o účinnú kontrolu financovania politických strán a volebných kampaní; zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti a ďalšieho odpolitizovania práce volebnej správy s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti v budúce voľby;

4.  považuje za dôležité usporiadať sčítanie ľudu (posledné sčítanie sa uskutočnilo v roku 2002), ak v celej krajine panuje konsenzus z hľadiska toho, akú metodiku použiť, s cieľom získať aktualizovaný a realistický obraz o demografickom zložení macedónskeho obyvateľstva, aby bolo možné lepšie plniť potreby macedónskych občanov a ponúkať im lepšie služby, a v záujme ďalšej aktualizácie zoznamu voličov a minimalizácie výskytu akýchkoľvek nezrovnalostí a nedostatkov v budúcnosti;

5.  očakáva, že prvou prioritou novej vlády bude v spolupráci s ostatnými stranami urýchliť reformy súvisiace s EÚ; opakovane zdôrazňuje svoju podporu pre začatie prístupových rokovaní v závislosti od pokroku vo vykonávaní dohody z Pržina s cieľom zaistiť plnohodnotné a hmatateľné vykonávanie dohody a udržateľný pokrok vo vykonávaní naliehavých priorít v oblasti reforiem súvisiacich so systémovými reformami; vyzýva Radu, aby sa čo najskôr začala zaoberať problematikou prístupových rokovaní; je naďalej presvedčený, že rokovania môžu priniesť veľmi potrebné reformy, vytvoriť novú dynamiku, oživiť európsku perspektívu a pozitívne ovplyvniť vyriešenie dvojstranných sporov, aby sa nebrzdil proces pristúpenia k EÚ;

6.  zdôrazňuje strategický význam ďalšieho pokroku v procese pristúpenia k EÚ a opätovne vyzýva, aby všetky strany preukázali politickú vôľu a zodpovednosť prostredníctvom vykonávania naliehavých priorít v oblasti reforiem a dohody z Pržina v plnej miere; zdôrazňuje, že plnenie dohody z Pržina je zásadne dôležité aj mimo rámca volieb, aby sa do budúcnosti zaistila politická stabilita a udržateľnosť; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr, avšak najneskôr do konca roku 2017, posúdila pokrok krajiny v ich vykonávaní a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu a Rade; zároveň pripomína, že sa musia zaviesť a vykonávať dlho odkladané reformy, zároveň podporuje pokračovanie dialógu na vysokej úrovni o pristúpení (HLAD) s cieľom systematicky pomáhať krajine v tomto úsilí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci dialógu HLAD sa nekonalo žiadne stretnutie a pri plnení predchádzajúcich cieľov sa dosiahol len malý pokrok; upozorňuje na možné negatívne politické, bezpečnostné a sociálno-ekonomické dôsledky ďalšieho oneskorenia v procese integrácie krajiny do euroatlantických štruktúr; okrem toho vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zvýšili viditeľnosť projektov financovaných z prostriedkov EÚ v tejto krajine, a to s cieľom priniesť EÚ bližšie k občanom tejto krajiny;

7.  zdôrazňuje významný pokrok, ktorý krajina dosiahla v oblasti integrácie do EÚ, a zdôrazňuje aj negatívne dôsledky ďalšieho odkladania procesu integrácie vrátane ohrozenia dôveryhodnosti politiky rozširovania EÚ a rizika nestability v tomto regióne;

8.  poukazuje na to, že aktuálne výzvy, ktorým Európska únia čelí (brexit, migrácia, radikalizmus atď.), by nemali proces rozširovania brzdiť, tieto výzvy naopak ukázali, že je potrebné západný Balkán v plnej miere začleniť do štruktúr EÚ, aby sa zlepšilo a prehĺbilo partnerstvo v záujme prekonávania medzinárodných kríz;

9.  víta vysokú úroveň legislatívneho zosúladenia s acquis communautaire a uznáva prioritu, ktorú má účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich právnych a politických rámcov, ako v prípade krajín, ktoré sa do prístupových rokovaní už zapojili;

10.  vyjadruje pochvalu krajine za to, že si naďalej plní záväzky vyplývajúce z dohody o stabilizácii a pridružení; vyzýva Radu, aby prijala návrh predložený Komisiou v roku 2009 na posun do druhej etapy DSP v súlade s príslušnými ustanoveniami;

11.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby preukázali politickú vôľu a zodpovednosť s cieľom prekonať konfliktné politické prostredie, polarizáciu, neexistenciu kultúry kompromisu, a aby sa opätovne zapojili do dialógu; podčiarkuje kľúčovú úlohu, ktorú parlament zohráva pri demokratickom rozvoji krajiny, ako aj jeho úlohu fóra pre politický dialóg a zastúpenie; žiada, aby sa posilnili jeho funkcie dohľadu a aby sa obmedzila prax častých legislatívnych zmien zákonov a využívania skráteného konania na ich prijímanie bez dostatočných konzultácií či dostatočného posúdenia vplyvov; naliehavo vyzýva, aby parlamentné výbory pre odpočúvanie komunikácií a pre bezpečnosť a činnosť kontrarozviedky fungovali hladko a aby mali bezproblémový prístup k potrebným údajom a svedectvám s cieľom zaručiť dôveryhodnú parlamentnú kontrolu nad príslušnými útvarmi; uznáva konštruktívnu úlohu občianskej spoločnosti pri podpore a zlepšovaní demokratických procesov;

12.  berie na vedomie určitý pokrok v oblasti reformy verejnej správy vrátane krokov smerujúcich k vykonávaniu nového právneho rámca pre riadenie ľudských zdrojov; požaduje väčšie odhodlanie plniť odporúčania Komisie; je naďalej znepokojený spolitizovanou verejnou správou a tým, že štátni zamestnanci podliehajú politickému tlaku; naliehavo vyzýva novú vládu, aby preukázala pevné politické odhodlanie so zámerom posilniť profesionalitu, zásluhy, neutralitu a nezávislosť na všetkých úrovniach prostredníctvom realizácie nového náboru na základe zásluh a hodnotiaceho postupu; zdôrazňuje potrebu dokončiť stratégiu reformy verejnej správy na roky 2017 – 2022, a to aj zabezpečením dostatočných rozpočtových prostriedkov na jej vykonávanie, a posilniť príslušné administratívne kapacity; vyzýva nastupujúcu vládu, aby zaviedla transparentné a účinné väzby zodpovednosti medzi inštitúciami a v rámci inštitúcií; odporúča, aby boli všetky komunity spravodlivo zastúpené na všetkých úrovniach verejnej správy;

13.  odporúča nastupujúcej vláde, aby vytvorila komplexnú stratégiu elektronickej verejnej správy sprevádzanú ďalším rozvojom elektronických služieb pre občanov a podniky, a to s cieľom znížiť byrokratickú záťaž štátu, občanov a podnikania; zdôrazňuje, že elektronická verejná správa a elektronické služby by zlepšili hospodársku výkonnosť krajiny a zvýšili transparentnosť a efektívnosť verejnej správy a verejných služieb; zdôrazňuje právo občanov na prístup k verejným informáciám a požaduje, aby sa vyvinulo viac úsilia o zaistenie toho, aby toto právo nebolo nijak obmedzované; podporuje hľadanie inovatívnych elektronických riešení na zaistenie ľahkého prístupu k verejným informáciám a zníženie súvisiacej byrokratickej záťaže;

14.  vyjadruje poľutovanie nad zaostávaním v reforme súdnictva, ktorého nezávislé fungovanie by sa malo podporovať; odsudzuje opakujúce sa politické zasahovanie do jeho činnosti vrátane vymenúvania a kariérneho postupu sudcov a prokurátorov, ako aj chýbajúcu zodpovednosť a prípady selektívnej spravodlivosti; opäť naliehavo žiada príslušné orgány, aby účinne riešili nevyriešené otázky identifikované v naliehavých prioritách v oblasti reforiem a aby preukázali politickú vôľu na dosiahnutie pokroku v oblasti reformy súdnictva, a to právnym i faktickým zlepšením transparentnosti vo vymenúvaní a kariérnom postupe a skrátením dĺžky súdnych konaní; uznáva, že sa vyvinulo určité úsilie o zvýšenie transparentnosti; ďalej vyzýva orgány, aby zabezpečili profesionalitu súdnej rady a rady štátnych zástupcov, ako aj funkčnú nezávislosť justičného systému ako celku;

15.  opakuje, že je dôležité ničím nebrzdené dôkladné a nezávislé vyšetrovanie podozrení z deliktov, ktoré prinieslo na svetlo odpočúvanie, ako aj súvisiacich zlyhaní dohľadu; pripomína význam mandátu a práce špeciálnej prokuratúry a parlamentného vyšetrovacieho výboru s cieľom preskúmať právnu a politickú zodpovednosť; konštatuje, že špeciálna prokuratúra vzniesla prvé obvinenia v súvislosti s priestupkami súvisiacimi s odpočúvaniami;

16.  je znepokojený politickými útokmi na úrad špeciálneho prokurátora a kladením administratívnych a právnych prekážok jeho práci, ako aj nedostatočnou spoluprácou zo strany iných inštitúcií; pripomína trestným súdom, ktoré ignorujú oficiálne žiadosti úradu špeciálneho prokurátora, že majú právnu povinnosť pomáhať mu; v záujme demokratického procesu považuje za nevyhnutné, aby úrad špeciálneho prokurátora mohol plniť všetky svoje úlohy a viesť dôkladné vyšetrovania, a to pri úplnej nezávislosti, bez prekážok a s primeranými prostriedkami; žiada, aby úrad špeciálneho prokurátora dostal plnohodnotnú podporu, podmienky a čas, ktoré potrebuje na dokončenie svojej dôležitej práce; požaduje, aby sa skoncovalo so súdnymi obštrukciami v súvislosti s postupovaním dôkazov na špeciálnu prokuratúru, a požaduje podporu novelizácie zákonov zameranej na zaistenie autonómneho postavenia špeciálnej prokuratúry v oblasti ochrany svedkov, pokiaľ ide o prípady, za ktoré tento úrad zodpovedá; je pevne presvedčený, že výsledky vyšetrovania môžu významne prispieť k obnove dôvery voči vnútroštátnym inštitúciám; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné novelizovať zákon o ochrane svedkov;

17.  je naďalej znepokojený tým, že korupcia v mnohých oblastiach pretrváva a politické zasahovanie oslabuje boj proti korupcii; zdôrazňuje potrebu silnej politickej vôle bojovať proti korupcii; zdôrazňuje potrebu posilniť nezávislosť polície, prokuratúry a štátnej komisie pre prevenciu korupcie (SCPC); vyzýva na opatrenia s cieľom zlepšiť transparentnosť a zaistiť zásluhovosť postupov výberu a vymenovania členov SCPC; naliehavo žiada, aby sa vyvinulo úsilie zamerané na zabezpečenie účinného predchádzania konfliktom záujmov a ich sankcionovania a aby sa dosiahli dôveryhodné výsledky v oblasti boja proti korupcii na vysokej úrovni vrátane zavedenia právneho rámca na ochranu oznamovateľov v súlade s európskymi normami, naliehavými prioritami v oblasti reforiem a odporúčaniami Benátskej komisie; opätovne nabáda nezávislé organizácie občianskej spoločnosti a médiá, aby korupciu vynášali na svetlo a podporovali nezávislé a nestranné vyšetrovania; vyzýva príslušné orgány, aby podporili prácu ombudsmana primeranými opatreniami, pokiaľ ide o počet pracovníkov a rozpočet;

18.  je znepokojený spájaním mediálnych, politických a vládnych aktivít, najmä v oblasti verejných výdavkov; dôrazne odsudzuje existenciu nezákonných hospodárskych, politických a rodinných väzieb v oblasti vynakladania verejných prostriedkov; vyzýva vládu, aby prijala legislatívny rámec, ktorý reguluje konflikty záujmov a ktorý prinesie zverejnenie majetku osôb vo vysokých štátnych pozíciách, a to ako ďalšie opatrenie v oblasti boja proti korupcii;

19.  víta skutočnosť, že existuje legislatívny rámec a stratégie na boj proti organizovanej trestnej činnosti; víta rozkladanie zločineckých sietí a trás súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi a obchodovaním s drogami a požaduje ďalšie zintenzívnenie úsilia v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti; nabáda na ďalšie zlepšenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v rámci krajiny aj so susednými krajinami a na posilnenie právomocí a prostriedkov súdov; domnieva sa, že je zásadne dôležité ďalej rozvíjať kapacity na presadzovanie práva v oblasti vyšetrovania finančnej trestnej činnosti a konfiškácie majetku;

20.  oceňuje pokračujúce úsilie v boji proti islamskej radikalizácii a zahraničným teroristickým bojovníkom; víta prijatie stratégie na roky 2013 – 2019 na boj proti terorizmu, v ktorej sa vymedzujú aj pojmy násilný extrémizmus, radikalizácia, prevencia a reintegrácia; žiada, aby sa stratégia vykonávala prostredníctvom užšej spolupráce medzi bezpečnostnými agentúrami a organizáciami občianskej spoločnosti (ďalej len „OOS”), náboženskými predstaviteľmi, miestnymi komunitami a inými štátnymi inštitúciami v sektoroch vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, pokiaľ ide o riešenie rôznych etáp radikalizácie a vypracúvanie nástrojov na reintegráciu a rehabilitáciu; vyzýva takisto na nepretržité monitorovanie vracajúcich sa zahraničných bojovníkov zo strany bezpečnostných služieb, ich riadnu reintegráciu a neustálu výmenu informácií s orgánmi EÚ a susedných členských štátov;

21.  je znepokojený signálmi z OOS, ktoré poukazujú na zhoršovanie podmienok, v ktorých pôsobia; je naďalej znepokojený radikálnymi verejnými útokmi na OOS a na zahraničných zástupcov zo strany politikov a médií; uznáva a podporuje významnú úlohu OOS pri monitorovaní, podpore a zlepšovaní demokratických procesov vrátane volebného procesu, ako aj pri zabezpečovaní kontrol a protiváhy; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obmedzenými záväzkami vlády voči OOS a nedostatočnou spoluprácou s nimi na všetkých úrovniach; zdôrazňuje význam pravidelného a konštruktívneho dialógu a spolupráce s OOS a naliehavo žiada príslušné orgány, aby ich zahrnuli do tvorby politiky riadnym a štruktúrovaným spôsobom; vyzýva orgány, aby nediskriminovali OOS na základe žiadnych dôvodov, ako sú politická príslušnosť, náboženské postoje či etnické zastúpenie; domnieva sa, že sloboda zhromažďovania a združovania by sa bez vážneho dôvodu nemala upierať žiadnej skupine osôb;

22.  nabáda orgány, aby obnovili prácu na prerušenom sčítaní ľudu, ktoré by poskytlo presné štatistické údaje o obyvateľstve, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre vládne rozvojové programy a primerané plánovanie rozpočtu;

23.  pripomína vláde a politickým stranám ich zodpovednosť pri formovaní kultúry začleňovania a tolerancie podľa zákona i v praxi; víta prijatie národnej stratégie pre rovnosť a nediskrimináciu na roky 2016 – 2020; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nestrannosťou a nezávislosťou komisie pre ochranu pred diskrimináciou a požaduje transparentný proces výberu pre jej členov; opätovne odsudzuje nenávistné prejavy voči diskriminovaným skupinám; je znepokojený, že netolerancia, diskriminácia a útoky voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym (LGBTI) osobám pretrvávajú; opakovane vyzýva, aby sa antidiskriminačný zákon uviedol do súladu s acquis, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie; opätovne zdôrazňuje potrebu bojovať proti predsudkom voči Rómom a ich diskriminácii a uľahčiť im prístup k integrácii, systému vzdelávania a na trh práce; je znepokojený nehumánnymi fyzickými podmienkami vo väzniciach a ich preplnenosťou, a to aj napriek výraznému zvýšeniu rozpočtu väzníc; žiada, aby sa dodržiavali odporúčania ombudsmana;

24.  požaduje, aby sa posilnilo úsilie, pokiaľ ide o presadzovanie rodovej rovnosti a zvýšenie zastúpenia žien v politickom živote a zamestnaní, zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie a posilnenie ich práv ako takých; vyzýva príslušné orgány, aby zlepšili vykonávanie zákona o rovnosti príležitostí, bojovali proti nedostatočnému zastúpeniu žien v kľúčových rozhodovacích pozíciách na všetkých úrovniach a aby posilnili účinnosť inštitucionálnych mechanizmov na presadzovanie rovnosti medzi mužmi a ženami; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby na jeho vykonávanie vyčlenili dostatočné rozpočtové prostriedky; je znepokojený pretrvávajúcou vysokou mierou detskej úmrtnosti a skutočnosťou, že ženy nemajú prístup k určitým základným službám zdravotnej starostlivosti;

25.  naliehavo žiada vládu, aby podnikla opatrenia zamerané na revíziu zákona o predchádzaní domácemu násiliu a ochrane proti nemu a iných relevantných zákonov, a to s cieľom poskytnúť primeranú ochranu všetkým obetiam domáceho násilia a rodovo podmieneného násilia a zlepšiť podporné služby pre obete domáceho násilia vrátane primeraného počtu útulkov; ďalej naliehavo vyzýva vládu, aby zabezpečila dôkladné vyšetrovanie prípadov domáceho násilia a trestné stíhanie páchateľov, a aby pokračovala vo zvyšovaní povedomia o domácom násilí;

26.  pripomína, že vzťahy medzi jednotlivými etnikami sú naďalej nestabilné; vyzýva všetky politické strany a OOS, aby aktívne presadzovali inkluzívnu a tolerantnú mnohoetnickú, mnohokultúrnu a mnohonáboženskú spoločnosť a posilnili spolužitie a dialóg; domnieva sa, že na dosiahnutie sociálnej súdržnosti rôznych etnických, národnostných a náboženských komunít sú potrebné osobitné opatrenia; pripomína vláde a vedúcim predstaviteľom strán ich záväzok plne vykonávať dohodu ORD inkluzívnym a transparentným spôsobom, bezodkladne dokončiť jej oneskorené preskúmanie vrátane odporúčaní týkajúcich sa politík a zaistiť dostatočné rozpočtové prostriedky na jej vykonávanie; odsudzuje akúkoľvek formu iredentizmu a akýkoľvek pokus o dezintegráciu rôznych sociálnych skupín; zdôrazňuje, že je dôležité začať dlho očakávané sčítanie ľudu bez ďalšieho zdržania;

27.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula ďalšie úsilie o podporu skutočného procesu zmierenia v tomto regióne, najmä poskytovaním podpory pre kultúrne projekty, ktoré sa zaoberajú nedávnou minulosťou, a propagovaním jednotného a spoločného chápania histórie a verejnej aj politickej kultúry tolerancie, inklúzie a zmierenia;

28.  zdôrazňuje, že verejné orgány a občianska spoločnosť by mali prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie historického zmierenia s cieľom prekonať rozdiely medzi rozličnými etnickými a národnostnými skupinami a v rámci nich vrátane občanov bulharskej národnosti;

29.  naliehavo žiada vládu, aby vyslala verejnosti a médiám jednoznačné signály o tom, že diskriminácia na základe národnostnej identity sa v tejto krajine netoleruje, a to aj vo vzťahu k justičnému systému, médiám, zamestnaniu a spoločenským príležitostiam; zdôrazňuje význam týchto krokov pre integráciu rôznych etnických komunít a pre stabilitu a európsku integráciu krajiny;

30.  nabáda príslušné orgány, aby prevzali relevantné archívy juhoslovanskej tajnej služby zo Srbska; domnieva sa, že transparentné nakladanie s totalitnou minulosťou vrátane otvorenia archívov tajnej služby je krokom k ďalšej demokratizácii, zodpovednosti a sile inštitúcií;

31.  opätovne zdôrazňuje význam slobody a nezávislosti médií ako jednej zo základných hodnôt EÚ a uhlového kameňa akejkoľvek demokracie; vyjadruje znepokojenie nad situáciou v oblasti slobody prejavu a médií, využívaním nenávistných prejavov, prípadmi zastrašovania a autocenzúry, systémovým politickým zasahovaním do redakčných politík a tlakom na ne, ďalej nad neexistenciou investigatívneho, objektívneho a vyváženého spravodajstva, ako aj nad nevyváženým podávaním správ o činnosti vlády; opakuje svoju výzvu, aby médiá hlavného prúdu informovali o rôznych názoroch, najmä pokiaľ ide o verejnoprávny subjekt televízneho vysielania;

32.  vyzýva novú vládu, aby zabezpečila prevenciu a riadne vyšetrovanie násilia voči novinárom a ich zastrašovania a postavenie zodpovedných osôb pred spravodlivosť; zdôrazňuje potrebu udržateľnosti a politickej a finančnej nezávislosti verejnoprávneho vysielania v záujme zaistenia jeho finančnej a redakčnej nezávislosti a práva na prístup k nestranným informáciám; žiada inkluzívne orgány zastupujúce záujmové skupiny v oblasti médií; vyzýva na vytvorenie profesijného kódexu správania akceptovaného verejnoprávnymi aj súkromnými médiami; nabáda na spoločné úsilie vládnych predstaviteľov, OOS a novinárskych organizácií v oblasti reformy médií;

33.  je naďalej znepokojený tým, že politická situácia predstavuje závažné riziko pre macedónske hospodárstvo; je takisto znepokojený slabým presadzovaním zmlúv, veľkosťou neformálnej ekonomiky a ťažkosťami pri získavaní prístupu k financovaniu; zdôrazňuje, že rozsiahle tieňové hospodárstvo je veľkou prekážkou podnikania; zdôrazňuje, že je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie tvorby pracovných miest v súkromnom sektore, vyzýva príslušné orgány, aby sa zaoberali aj efektívnosťou súdnictva;

34.  víta zachovanie makroekonomickej stability, zníženie miery nezamestnanosti a trvalé odhodlanie vlády podporovať rast a zamestnanosť prostredníctvom trhovo orientovaných hospodárskych politík, vyjadruje však obavy týkajúce sa udržateľnosti verejného dlhu a skutočnosti, že miera nezamestnanosti je naďalej vysoká a miera účasti na trhu práce veľmi nízka, a to najmä u mladých ľudí, žien a zdravotne postihnutých osôb; ďalej naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby riešili problém dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti, spolupracovali v oblasti hospodárskej politiky, lepšie zosúladili vzdelávanie s požiadavkami trhu práce a vypracovali cielenú stratégiu, ako lepšie integrovať mladých ľudí a ženy na trh práce; je znepokojený odlivom vysokokvalifikovaných mladých odborníkov a dôrazne vyzýva vládu, aby vytvorila programy umožňujúce vysokokvalifikovaným mladým odborníkom vrátiť sa a zapojiť sa do politických a rozhodovacích procesov; požaduje opatrenia na zlepšenie fiškálnej disciplíny a transparentnosti a na zvýšenie schopnosti plánovať rozpočet; podporuje zásadu vyvážených rozpočtov; konštatuje, že spoľahlivé a predvídateľné regulačné prostredie pre podnikanie vedie k vyššej makroekonomickej stabilite a rastu; požaduje v tomto smere náležité konzultácie so všetkými zainteresovanými subjektmi;

35.  víta pokrok dosiahnutý pri modernizácii dopravnej, energetickej a telekomunikačnej siete, a najmä úsilie o dokončenie Koridoru X(2); so zreteľom na význam železničných spojení v rámci udržateľného dopravného systému víta zámer vlády zmodernizovať alebo vybudovať železničné spojenia zo Skopje do hlavných miest susedných krajín, a vyzýva na dosiahnutie väčšieho pokroku, najmä pri dokončovaní železničných a cestných spojení v rámci tzv. Koridoru VIII(3);

36.  chváli dobrú úroveň pripravenosti v oblasti elektronickej komunikácie a informačnej spoločnosti; vyzýva na dosiahnutie ďalšieho pokroku v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zdôrazňuje potrebu vytvoriť a prijať národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti v záujme zvýšenia kybernetickej odolnosti;

37.  je znepokojený zásadnými nedostatkami v oblasti životného prostredia, najmä v oblasti priemyselného znečistenia a znečisťovania ovzdušia a vody; konštatuje, že súčasný stav vodárenského systému je vo všeobecnosti zlý, čo vedie k veľkým stratám vody a k problémom s kvalitou vody; zdôrazňuje potrebu vyvinúť a implementovať udržateľnú politiku odpadu a požaduje komplexnú politiku a stratégiu v oblasti klímy, ktoré by boli v súlade s rámcom EÚ 2030 pre klimatickú politiku a pre ratifikáciu a vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy;

38.  víta konštruktívnu úlohu krajiny v regionálnej spolupráci, najmä v rámci iniciatívy Západobalkánska šestka (Western Balkans Six) a v rámci programu v oblasti prepojenosti; konštatuje však, že väzby dopravnej a energetickej infraštruktúry na susedov v regióne a napojenie na sieť TEN-T sú ešte stále obmedzené; víta pokrok dosiahnutý v oblasti bezpečnosti dodávok a v oblasti elektrických prenosových prepojení a plynovodných prepojení; berie na vedomie podpísanú dohodu so západobalkánskymi krajinami o rozvoji regionálneho trhu s elektrickou energiou; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa dosiahol pokrok v súvislosti s otvorením trhu s elektrickou energiou a vytvorila konkurencia na trhu s plynom a energiou, pričom by sa malo vyvinúť úsilie oddeliť sieťové odvetvia v súlade s tretím energetickým balíkom EÚ; vyzýva na podstatné zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a boja proti zmene klímy; vyzýva na ratifikáciu Parížskej dohody o zmene klímy;

39.  naliehavo vyzýva orgány, aby posilnili administratívne a finančné kapacity na zaistenie transparentného, efektívneho a účinného režimu verejného obstarávania, zabránenie vzniku akýchkoľvek nezrovnalostí a náležité a včasné využívanie prostriedkov z fondov EÚ a aby zároveň poskytli pravidelné podrobné správy o plánovaní a využívaní finančných prostriedkov Spoločenstva; so znepokojením konštatuje, že Komisia opäť znížila finančnú pomoc z nástroja IPA o približne 27 miliónov EUR, a to v dôsledku absencie politického odhodlania uskutočniť reformy v oblasti riadenia verejných financií; vyzýva Komisiu, aby do svojich správ takisto zaradila informácie o podpore krajiny z nástroja IPA a o účinnosti realizovaných opatrení, najmä pokiaľ ide o podporu z nástroja IPA vyčlenenú na realizáciu kľúčových priorít a relevantných projektov;

40.  vyjadruje krajine uznanie za konštruktívnu úlohu, spoluprácu a mimoriadne úsilie, pokiaľ ide o riešenie výziev vyplývajúcich z migračnej krízy, čím zásadne prispieva k bezpečnosti a stabilite Únie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby krajine poskytla všetky nástroje potrebné na zmiernenie krízy; odporúča ďalšie opatrenia a akcie v súlade s medzinárodným humanitárnym právom s cieľom zlepšiť azylový systém krajiny, zabezpečiť potrebnú kapacitu na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a migrantmi vrátane dohôd o spolupráci so susednými štátmi v boji proti trestnej činnosti a v záujme zabezpečenia účinného riadenia hraníc;

41.  konštatuje, že krajina leží na takzvanej západobalkánskej trase a doteraz ňou prešlo približne 600 000 utečencov a migrantov na ceste do Európy vrátane zraniteľných skupín ako deti a staršie osoby; naliehavo žiada miestne orgány, aby zaistili, aby sa s migrantmi a utečencami, ktorí v krajine žiadajú o azyl alebo cestujú cez jej územie, zaobchádzalo v súlade s medzinárodným právom a právom EÚ vrátane dohovoru o utečencoch z roku 1951 a Charty základných práv EÚ;

42.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na otázkach súvisiacich s migráciou so všetkými krajinami západného Balkánu s cieľom uistiť sa, že sa dodržiavajú európske a medzinárodné normy a štandardy;

43.  zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce ako nástroja posúvajúceho proces integrácie do EÚ vpred, a vyjadruje krajine uznanie za konštruktívne úsilie a proaktívne príspevky v oblasti presadzovania bilaterálnych vzťahov so všetkými krajinami regiónu;

44.  domnieva sa, že regionálna spolupráca je zásadným prvkom procesu pristúpenia k EÚ, keďže prináša regiónu stabilitu a prosperitu, a mala by byť pre vládu prioritou; víta pretrvávajúcu konštruktívnu úlohu a proaktívne úsilie krajiny v oblasti podpory bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce, ako aj jej účasť na civilných a vojenských operáciách krízového riadenia; vyjadruje uznanie lepšiemu zosúladeniu politiky so zahraničnou politikou EÚ (73 %); vyzýva macedónske orgány, aby sa takisto zosúladili s reštriktívnymi opatreniami voči Rusku nadväzujúcimi na nelegálnu anexiu Krymu; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť rokovania o zmluve o priateľstve a dobrom susedstve s Bulharskom; vyzýva orgány, aby dodržiavali politické, sociálne a kultúrne práva občanov krajiny, ktorí sa identifikujú ako Bulhari;

45.  podporuje vytvorenie spoločných odborných komisií pre históriu a vzdelávanie so susednými krajinami s cieľom prispieť k objektívnej a na faktoch založenej interpretácii histórie, posilňovať akademickú spoluprácu a presadzovať pozitívne postoje k susedom medzi mladými ľuďmi;

46.  víta hmatateľné výsledky, ktoré boli dosiahnuté na základe iniciatívy týkajúcej sa opatrení zameraných na budovanie dôvery medzi touto krajinou a Gréckom, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu porozumeniu a pevnejším bilaterálnym vzťahom a zároveň pripraviť pôdu pre vzájomne prijateľné riešenie otázky názvu, a uznáva pozitívny vývoj, pokiaľ ide o ich vykonávanie; zdôrazňuje, že je dôležité vyhýbať sa gestám, kontroverzným krokom a vyhláseniam, ktoré môžu mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku (PK/VP) a Komisiu, aby rozvíjali nové iniciatívy s cieľom odstrániť zostávajúce rozdiely a aby v spolupráci s oboma krajinami a osobitným predstaviteľom OSN pracovali na vzájomne prijateľnom riešení otázky názvu a podali o tom správu Európskemu parlamentu;

47.  víta aktivity v rámci tzv. berlínskeho procesu, ktoré preukazujú silnú politickú podporu európskej perspektívy západobalkánskych krajín; pripomína dôležitosť procesu pre podporu hospodárskeho rozvoja krajín tohto regiónu prostredníctvom investícií do základných sietí a bilaterálnych projektov v oblasti infraštruktúry, hospodárstva a prepojenosti; opakuje dôležitosť aktívneho zapojenia do regionálnych mládežníckych iniciatív, akou je Regionálny úrad pre spoluprácu mládeže na západnom Balkáne (Regional Youth Cooperation Office of the Western Balkans); víta vytvorenie Západobalkánskeho fondu, a naliehavo žiada Komisiu, aby zohľadnila navrhované iniciatívy a projekty;

48.  vyjadruje krajine uznanie za predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy v roku 2015, počas ktorého sa kládol dôraz na hospodársku spoluprácu, obchodné príležitosti, infraštruktúru, všeobecný hospodársky rozvoj vrátane rozvoja vidieka a cestovného ruchu, ako aj na prepájanie makroregiónov;

49.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.

(1) Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.
(2) Koridor X je jeden z paneurópskych dopravných koridorov a vedie z mesta Salzburg (Rakúsko) do mesta Solún (Grécko).
(3) Koridor VIII je jeden z paneurópskych dopravných koridorov a vedie z mesta Durrës (Albánsko) do mesta Varna (Bulharsko). Prechádza takisto cez mesto Skopje.

Právne oznámenie