Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2276(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0204/2017

Indgivne tekster :

A8-0204/2017

Forhandlinger :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0272

Vedtagne tekster
PDF 217kWORD 64k
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Onlineplatforme og det digitale indre marked
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2017 om onlineplatforme og det digitale indre marked (2016/2276(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. maj 2016 om "Onlineplatforme og det digitale indre marked – Muligheder og udfordringer for Europa" (COM(2016)0288) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument (SWD(2016)0172),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 om "En europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument (SWD(2016)0184),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 om "EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" (COM(2016)0179) og de ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0108 og SWD(2016)0109),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 om "Digitalisering af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked" (COM(2016)0180) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0110),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 om "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument (SWD(2015)0100),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 om "Det europæiske cloudinitiativ – Opbygning af en konkurrencedygtig data- og vidensøkonomi i Europa" (COM(2016)0178) og Kommissionens tjenestegrenes ledsagedokument (SWD(2016)0106),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. januar 2017 om "Opbygning af en europæisk dataøkonomi" (COM(2017)0009) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2017)0002),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om "Det europæiske cloudinitiativ"(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det digitale indre marked"(2),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om "En europæisk søjle for sociale rettigheder"(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen(4),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosroamingmarkeder (COM(2016)0399),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (COM(2016)0590),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked (COM(2016)0593),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel)(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen(7) (direktivet om net- og informationssikkerhed),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold (COM(2016)0287) (direktivet om audiovisuelle medietjenester),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (COM(2016)0283),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015)0634),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 25. maj 2016 om vejledningen om gennemførelse/anvendelse af direktiv 2005/29/EF om urimelig handelspraksis (SWD(2016)0163),

–  der henviser til den vejledning for IKT-sektoren om gennemførelse af FN's principper for virksomheder og menneskerettighederne, som blev offentliggjort af Kommissionen i juni 2013,

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2016 om den foreløbige rapport om undersøgelsen af ehandelssektoren (SWD(2016)0312),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Onlineplatforme og det digitale indre marked – Muligheder og udfordringer for Europa"(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse i henhold til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0204/2017),

A.  der henviser til, at selve formålet med det digitale indre markeds eksistens er at undgå en fragmentering mellem de nationale lovgivninger og afskaffe tekniske, juridiske og skattemæssige barrierer for at gøre det muligt for virksomheder, borgere og forbrugere at drage fuld nytte af digitale værktøjer og tjenester;

B.  der henviser til, at digitaliseringen og de nye teknologier fortsat ændrer kommunikationsformer, adgangen til oplysninger og adfærden hos borgere, forbrugere og virksomheder, og der henviser til, at den fjerde industrielle revolution vil føre til digitalisering af alle aspekter af økonomien og samfundet;

C.  der henviser til, at udviklingen i brug af internettet og mobile anordninger byder på nye forretningsmuligheder for virksomheder af alle størrelser og genererer nye og alternative forretningsmodeller ved at udnytte nye teknologier og adgangen til det globale marked, men den skaber også nye udfordringer;

D.  der henviser til, at udviklingen og anvendelsen af internetplatforme for en lang række aktiviteter, herunder erhvervsmæssige aktiviteter og udveksling af varer og tjenesteydelser, har ændret den måde, hvorpå brugere og virksomheder interagerer med indholdsudbydere, handlende og andre personer, der tilbyder varer og tjenesteydelser;

E.  der henviser til, at direktivet om elektronisk handel kun fritager formidlere fra ansvar for indhold, hvis de hverken har viden om eller kontrol i forhold til de oplysninger, der fremsendes og/eller oplagres, men hvis formidlere har konkret kendskab til en overtrædelse eller til ulovlige aktiviteter eller oplysninger, kræver det en hurtig indsats for at fjerne eller hindre adgang til ulovlige oplysninger eller aktiviteter, så snart de får kendskab til en sådan viden;

F.  der henviser til, at mange onlineplatforme og informationssamfundstjenester giver lettere adgang til varer, tjenesteydelser og digitalt indhold og har udvidet deres aktiviteter i relation til forbrugere og andre aktører;

G.  der henviser til, at Kommissionen er i færd med at gennemføre en række vurderinger af reglerne om forbrugerbeskyttelse og de B2B-praksisser, som onlineplatforme anvender over for deres erhvervsbrugere;

H.  der henviser til, at kreativitet og innovation er drivkræfterne bag den digitale økonomi, og at det derfor er vigtigt at sikre en høj grad af beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder;

Generel indledning

1.  bifalder meddelelsen om "Onlineplatforme og det digitale indre marked – Muligheder og udfordringer for Europa";

2.  glæder sig over de forskellige initiativer, der allerede er foreslået i strategien for det digitale indre marked for Europa; understreger vigtigheden af koordinering og sammenhæng mellem disse initiativer; mener, at opnåelsen af et digitalt indre marked er afgørende for at fremme EU's konkurrenceevne, skabe højt kvalificerede arbejdspladser og fremme væksten i den digitale økonomi i Europa;

3.  anerkender, at onlineplatforme er gavnlige for vor tids digitale økonomi og samfund ved at øge forbrugernes valgmuligheder samt skabe og udforme nye markeder; påpeger imidlertid, at onlineplatforme giver nye politiske og reguleringsmæssige udfordringer;

4.  minder om, at mange af EU's politikker også gælder for onlineplatforme, men bemærker, at lovgivningen i visse tilfælde ikke håndhæves korrekt eller fortolkes på en anden måde i medlemsstaterne; understreger vigtigheden af en korrekt gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen, inden der tages stilling til, om der er behov for at supplere den nugældende lovramme for at rette op på denne situation;

5.  glæder sig over det igangværende arbejde, der udføres for at ajourføre og supplere den nugældende lovramme for at gøre den egnet til formålet i den digitale tidsalder; mener, at effektive og attraktive lovgivningsmæssige rammer er af afgørende betydning for udviklingen af internetbaserede og digitale virksomheder i Europa;

Definition af platforme

6.  erkender, at det vil være meget vanskeligt at nå frem til en enkelt, retligt relevant og fremtidssikret definition af onlineplatforme på EU-plan på grund af faktorer såsom de mange forskellige typer af eksisterende onlineplatforme og deres aktivitetsområder samt det hurtigt skiftende miljø i den digitale verden; mener under alle omstændigheder, at en fælles EU-dækkende definition eller udifferentieret tilgang ikke vil hjælpe EU med at få succes i platformsøkonomien;

7.  er samtidig klar over, at det er vigtigt at undgå en fragmentering af EU's indre marked, som kunne ske gennem en spredning af regionale eller nationale regler og definitioner, og at der er et behov for at skabe større retssikkerhed og lige vilkår for både erhvervsliv og forbrugere;

8.  mener derfor, at der bør skelnes mellem onlineplatforme, og at de bør defineres i den relevante sektorspecifikke lovgivning på EU-plan under hensyntagen til deres karakteristika, klassifikationer og principper og efter en problemdrevet tilgang;

9.  glæder sig over Kommissionens igangværende arbejde med onlineplatforme, herunder høringer af interessenter og gennemførelse af en konsekvensanalyse; mener, at denne form for evidensbaseret tilgang er afgørende for at kunne skabe en omfattende forståelse på dette område; opfordrer Kommissionen til, om nødvendigt, at foreslå lovgivningsmæssige eller andre foranstaltninger på grundlag af denne dybdegående analyse;

10.  noterer sig, at B2C- og C2C-onlineplatforme opererer inden for en meget bred vifte af aktiviteter såsom e-handel, medier, søgemaskiner, kommunikation, betalingssystemer, arbejdskraft, operativsystemer, transport, annoncering, formidling af kulturelt indhold, den kollaborative økonomi og sociale netværk; bemærker endvidere, at selv om visse fælles træk gør det muligt at identificere disse enheder, kan onlineplatforme antage mange former, og der kan anlægges mange forskellige tilgange til at identificere sådanne;

11.  noterer sig, at B2C- og C2C-onlineplatforme i større eller mindre grad er karakteriseret ved visse fælles kendetegn, såsom, men ikke begrænset til at operere i flersidede markeder, gøre det muligt for to eller flere forskellige brugergrupper at komme i direkte berøring med elektroniske midler, forbinde forskellige typer brugere, tilbyde onlinetjenester, der er skræddersyet til brugernes præferencer og baseret på oplysninger fra brugere, klassificere eller henvise til indhold, f.eks. ved hjælp af algoritmer, varer eller tjenesteydelser, der udbydes eller lægges ud på internettet af tredjemand, og samle en række parter med henblik på salg af en vare, levering af en tjenesteydelse eller udveksling eller deling af indhold, oplysninger, varer eller tjenesteydelser;

12.  påpeger den altafgørende betydning af at præcisere de metoder, som bruges til at træffe beslutninger på baggrund af algoritmer, og af at fremme gennemsigtighed i anvendelsen af disse algoritmer; anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om at undersøge mulighederne for fejl og partiskhed i anvendelsen af algoritmer for at undgå enhver form for diskrimination eller illoyal praksis og enhver trussel mod privatlivets fred;

13.  mener imidlertid, at der bør skelnes klart mellem B2C- og B2B-platforme i lyset af de nye B2B-onlineplatforme, som er ved at komme frem, og som er af afgørende betydning for udviklingen af det industrielle internet såsom cloudbaserede tjenester eller datadelingsplatforme, som muliggør kommunikation mellem produkter til tingenes internet; opfordrer Kommissionen til at fjerne de barrierer på det indre marked, der er en hindring for vækst i disse platforme;

Fremme af bæredygtig vækst af europæiske onlineplatforme

14.  bemærker, at onlineplatforme anvender internettet som et middel til interaktion og fungerer som formidlere mellem parterne og skaber dermed fordele for brugere, forbrugere og virksomheder ved at lette adgangen til det globale marked; bemærker, at onlineplatforme kan bidrage til tilpasningen af udbud af og efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser på grundlag af fællesskabsfølelse, delt adgang, omdømme og tillid;

15.  bemærker, at onlineplatforme og applikationer, hvoraf mange er udviklet af europæiske virksomheder, der udvikler applikationer, drager fordel af de enorme og stadig stigende antal af forbundne mobile enheder, PC'er, bærbare computere og andet databehandlingsudstyr og er i stigende grad tilgængelige på disse enheder;

16.  påpeger, at førsteprioriteten skal være at sikre tilstrækkelige investeringer til udrulningen af højhastighedsbredbåndsnet og anden digital infrastruktur for at opfylde gigabitsamfundets konnektivitetsmål, da en sådan udrulning er afgørende for, at borgere og virksomheder kan drage fuld fordel af udviklingen af 5G-teknologien og generelt for at sikre forbindelsesforhold på tværs af medlemsstaterne;

17.  understreger, at den stadig mere udbredte anvendelse af intelligente enheder, herunder smartphones og tablets, yderligere har udvidet og forbedret adgangen til nye tjenester, herunder onlineplatforme, og derved styrker deres rolle i økonomien og samfundet, især blandt unge, men i stigende grad blandt alle aldersgrupper; noterer sig, at digitalisering vil stige yderligere med den hurtige udvikling af tingenes internet, der forventes at forbinde 25 milliarder objekter inden 2020;

18.  mener, at adgang til onlineplatforme ved hjælp af teknologi af høj kvalitet er vigtig for alle borgere og virksomheder, ikke kun for dem, der allerede er aktive på internettet; understreger vigtigheden af at forhindre, at der opstår kløfter, der eventuelt skyldes manglende digitale færdigheder eller ulige adgang til teknologi; understreger, at en engageret tilgang til udvikling af digitale færdigheder er nødvendig på nationalt og europæisk plan;

19.  henleder opmærksomheden på markeder for onlineplatforme i hastig udvikling, som tilbyder en ny afsætningsmulighed for produkter og tjenesteydelser; anerkender den globale og grænseoverskridende karakter af disse markeder; påpeger, at globale markeder for onlineplatforme tilbyder forbrugerne en bred vifte af valgmuligheder og en effektiv priskonkurrence; bemærker, at "roam like home"-aftalen støtter den grænseoverskridende dimension af onlineplatforme ved at gøre brugen af onlinetjenester billigere;

20.  noterer sig onlineplatformenes voksende rolle med hensyn til at udbrede og give adgang til nyheder og andre oplysninger af værdi for borgerne såvel som for demokratiets funktionsevne; mener, at onlineplatforme også kan fungere som katalysatorer for e-forvaltning;

21.  opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at fremme væksten af europæiske onlineplatforme og nystartede virksomheder og styrke deres evne til at videreudvikle og konkurrere på globalt plan; opfordrer Kommissionen til at opretholde en innovationsfremmende politik over for onlineplatforme for at lette markedsadgangen; beklager EU's lave andel af markedskapitalisering på onlineplatforme; understreger betydningen af at fjerne hindringer for gnidningsløs drift af onlineplatforme på tværs af grænserne, og som forstyrrer funktionen af det europæiske digitale indre marked; fremhæver betydningen af ikke-diskrimination og behovet for at gøre det lettere at skifte mellem platforme, der tilbyder kompatible tjenester;

22.  understreger, at afgørende faktorer omfatter et åbent miljø, ensartede regler, adgang til tilstrækkelige forbindelser, interoperabilitet mellem eksisterende applikationer og tilgængelighed af åbne standarder;

23.  anerkender de betydelige fordele, som onlineplatforme kan give SMV'er og nystartede virksomheder; bemærker, at onlineplatforme ofte er det nemmeste og bedst egnede første skridt for små virksomheder, som ønsker at gå på nettet og udnytte onlinedistributionskanalerne; bemærker, at onlineplatforme giver SMV'er og nystartede virksomheder mulighed for at få adgang til de globale markeder uden at skulle investere overdrevent store beløb i opbygning af omkostningstung digital infrastruktur; understreger vigtigheden af gennemsigtighed og lige adgang til platforme og minder om, at visse onlineplatformes stigende dominans ikke bør indskrænke retten til at oprette og drive egen virksomhed;

24.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere foranstaltninger, som giver europæiske nystartede virksomheder og onlineplatforme mulighed for at opstå og udvikle sig; understreger, at fremme af finansiering og investering i nystartede virksomheder, ved hjælp af alle eksisterende finansieringsinstrumenter, er af afgørende betydning for udviklingen af onlineplatforme med oprindelse i Europa, navnlig gennem adgang til risikovillig kapital og forskellige kanaler såsom banker eller offentlige midler eller gennem alternative muligheder såsom crowdfunding og crowdinvestment;

25.  bemærker, at visse onlineplatforme muliggør den kollaborative økonomi og bidrager til dens vækst i Europa; glæder sig over Kommissionens meddelelse om den kollaborative økonomi og understreger, at dette bør udgøre et første skridt i retning af en mere omfattende strategi på dette område, som støtter udviklingen af nye forretningsmodeller; understreger, at disse nye forretningsmodeller skaber beskæftigelse, fremmer iværksætterånd og tilbyder nye tjenester, større udvalg og bedre priser for borgere og forbrugere samt skaber fleksibilitet og nye muligheder, men kan også give anledning til udfordringer og risici for arbejdstagerne;

26.  påpeger, at medlemsstaterne har forbedret sig inden for arbejdsret og sociale standarder og de sociale beskyttelsessystemer i de seneste årtier, og understreger, at udviklingen af den sociale dimension også skal sikres i den digitale tidsalder; konstaterer, at øget digitalisering har indvirkning på arbejdsmarkedet, på omdefineringen af jobs og på kontraktforholdene mellem arbejdstagere og virksomheder; bemærker vigtigheden af at sikre respekt for arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder og tilstrækkelig håndhævelse af eksisterende lovgivning for yderligere at fremme de sociale sikringsordninger og kvaliteten af beskæftigelse; opfordrer endvidere medlemsstaterne til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter at vurdere behovet for modernisering af eksisterende lovgivning, herunder sociale sikringsordninger, for at være på forkant med den teknologiske udvikling og samtidig sikre beskyttelsen af arbejdstagerne og garantere anstændige arbejdsvilkår og skabe generelle fordele for samfundet som helhed;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig social sikring for selvstændige erhvervsdrivende, som er nøgleaktører på det digitale arbejdsmarked; opfordrer desuden medlemsstaterne til at udvikle nye beskyttelsesmekanismer, hvor det er nødvendigt, for at sikre en passende dækning for arbejdstagere i forbindelse med onlineplatforme samt ikke-diskriminering og ligestilling mellem kønnene og for at udveksle bedste praksis på europæisk plan;

28.  bemærker, at onlinesundhedsplatforme kan støtte innovative aktiviteter ved at skabe og formidle relevant viden fra engagerede sundhedsydelsesforbrugerne med henblik på at innovere sundhedssektoren; understreger, at nye innovationsplatforme vil medvirke til at designe og skabe den næste generation af innovative sundhedsprodukter, således at de nøjagtigt modsvarer de aktuelle uopfyldte behov;

Præcisering af reglerne om formidleransvar

29.  bemærker, at EU's nuværende ordning for begrænset formidleransvar er et af de spørgsmål, som visse aktører har rejst i den løbende debat om onlineplatforme; bemærker, at høringen om de lovgivningsmæssige rammer for platforme har vist relativ støtte til de nuværende rammer i direktivet om elektronisk handel, men til behovet for at fjerne visse mangler i håndhævelsen; mener derfor, at ansvarsordningen bør præciseres yderligere, da det er en afgørende hjørnesten i EU's digitale økonomi; mener, at der er brug for vejledning fra Kommissionens side om gennemførelsen af rammen for formidleransvar, således at onlineplatforme kan opfylde deres ansvar og reglerne om ansvar, forbedre retssikkerheden og øge brugernes tillid; opfordrer Kommissionen til at udvikle yderligere skridt med henblik herpå under henvisning til, at platforme, der ikke spiller en neutral rolle som defineret i direktivet om elektronisk handel, ikke er omfattet af ansvarsfritagelsen;

30.  understreger, at selv om der i dag forbruges mere kreativt indhold end nogensinde tidligere på tjenester såsom bruger-uploadede indholdsplatforme og indholdsaggregeringstjenester, har de kreative sektorer ikke set nogen tilsvarende stigning i indtægter som følge af dette øgede forbrug; understreger, at en af de vigtigste årsager hertil menes at være en værdioverførsel, der er sket som følge af manglende klarhed omkring disse onlinetjenesters status i henhold til ophavsretten og retten vedrørende elektronisk handel; understreger, at dette har skabt urimelige markedsvilkår, som truer udviklingen af det digitale indre marked og dets vigtigste aktører, navnlig de kulturelle og kreative industrier;

31.  glæder sig over Kommissionens tilsagn om at offentliggøre en vejledning om formidleransvar, da der er en vis mangel på klarhed hvad angår de nugældende regler og deres gennemførelse i nogle medlemsstater; mener, at vejledningen vil styrke brugernes tillid til onlinetjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte sine forslag; opfordrer Kommissionen til at henlede opmærksomheden på de lovgivningsmæssige forskelle mellem online- og offlineverdenen og til at skabe lige konkurrencevilkår for sammenlignelige tjenester online og offline, når det er nødvendigt og muligt, og under hensyntagen til de særlige forhold i hvert område, samfundets udvikling, behovet for større gennemsigtighed og retssikkerhed og behovet for ikke at være en hæmsko for innovation;

32.  mener, at digitale platforme er et middel til at skabe bredere adgang til kulturelle og kreative værker og giver den kunstneriske og kulturelle sektor store muligheder for at udvikle nye forretningsmodeller; fremhæver behovet for at overveje, hvordan denne proces kan fungere med større retssikkerhed og respekt for rettighedshaverne; understreger vigtigheden af gennemsigtighed og af at sikre lige vilkår; understreger i denne forbindelse, at beskyttelse af rettighedshavere inden for rammerne af ophavsret og intellektuel ejendomsret er nødvendig for at sikre anerkendelsen af værdier og fremme af innovation, kreativitet, investeringer og produktion af indhold;

33.  opfordrer onlineplatforme til at styrke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på internettet; glæder sig over det igangværende arbejde med direktivet om audiovisuelle medietjenester og over, at Kommissionen agter at foreslå foranstaltninger til videodelingsplatforme for at beskytte mindreårige og for at fjerne indhold med hadefulde ytringer; bemærker manglen på henvisninger til indhold vedrørende tilskyndelse til terror; opfordrer til, at der lægges særlig vægt på at undgå mobning og vold mod sårbare personer;

34.  mener, at reglerne for onlineplatformes ansvar bør gøre det muligt at tackle spørgsmål vedrørende ulovligt indhold og ulovlige varer på en effektiv måde, f.eks. ved at udvise rettidig omhu, samtidig med at der fortsat anlægges en afbalanceret og innovationsvenlig tilgang; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastlægge og præcisere procedurerne for fjernelse af ulovligt indhold og give vejledning om frivillige foranstaltninger, der har til formål at bekæmpe sådant indhold;

35.  understreger, at det er vigtigt, at der træffes foranstaltninger mod udbredelsen af falske nyheder; opfordrer onlineplatforme til at udstyre brugerne med redskaber til at anmelde falske nyheder på en sådan måde, at andre brugere kan få oplysninger om, at rigtigheden af indholdet er blevet anfægtet; påpeger samtidig, at den frie udveksling af synspunkter er af grundlæggende betydning for demokratiet, og at retten til privatlivets fred også gælder på de sociale medier; fremhæver værdien af den frie presse med hensyn til at give borgerne pålidelige oplysninger;

36.  opfordrer Kommissionen til at foretage en dybtgående analyse af den aktuelle situation og de retlige rammer vedrørende falske nyheder og undersøge muligheden for et lovgivningsmæssigt indgreb for at begrænse formidlingen og udbredelsen af fejlagtigt indhold;

37.  understreger behovet for onlineplatforme til bekæmpelse af ulovlige varer og ulovligt indhold og illoyal praksis (f.eks. videresalg af underholdningsarrangementer til ublu priser) ved hjælp af lovgivningsmæssige foranstaltninger suppleret af effektive selvregulerende foranstaltninger (f.eks. gennem klare betingelser for anvendelse og passende mekanismer til at udpege personer, der gentager lovovertrædelser, eller ved at udpege specialiserede indholdsansvarlige og spore farlige produkter) eller kombinerede foranstaltninger;

38.  glæder sig over adfærdskodeksen for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale for industrien, som blev vedtaget i 2016, og som støttes af Kommissionen, og anmoder Kommissionen om at udvikle passende og rimelige foranstaltninger for onlineplatforme til at identificere og fjerne ulovlige varer og ulovligt indhold;

39.  mener, at overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse og net- og informationssikkerhed (NIS) er af afgørende betydning for så vidt angår ejerskab til data; bemærker, at brugerne ofte har incitamenter til at udveksle deres personoplysninger med onlineplatforme; understreger behovet for at oplyse brugerne om den nøjagtige karakter af de oplysninger, der indsamles, og hvordan de vil blive anvendt; understreger, at det er absolut nødvendigt for brugere at have kontrol over indsamlingen og anvendelsen af deres personoplysninger; understreger, at der også bør være en mulighed for ikke at udveksle personoplysninger; bemærker, at "retten til at blive glemt" også gælder for onlineplatforme; opfordrer onlineplatforme til at sikre, at anonymitet sikres, når personoplysninger behandles af tredjemand;

40.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at afslutte sin vurdering af behovet for formelle anmeldelses- og fjernelsesprocedurer som et lovende middel til at styrke ansvarsordningen på en harmoniseret måde i hele EU;

41.  tilskynder Kommissionen til så hurtigt som muligt at fremlægge sin praktiske vejledning om markedsovervågning af varer, der sælges online;

Lige vilkår

42.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre lige vilkår mellem onlineplatforme, tjenesteudbydere og andre tjenester, som de konkurrerer med, herunder B2B og C2C; understreger, at lovgivningsmæssig sikkerhed er afgørende for at skabe en blomstrende digital økonomi; bemærker, at konkurrencepresset varierer mellem de forskellige sektorer og de forskellige aktører inden for de enkelte sektorer; minder derfor om, at udifferentierede løsninger sjældent er hensigtsmæssige; mener, at alle skræddersyede løsninger eller lovgivningsmæssige foranstaltninger skal tage hensyn til de særlige karakteristika ved platforme med henblik på at sikre fair konkurrence på lige vilkår;

43.  gør opmærksom på, at størrelsen af onlineplatforme varierer fra multinationale selskaber til mikrovirksomheder; understreger vigtigheden af fair og effektiv konkurrence mellem onlineplatforme for at fremme forbrugernes valgmuligheder og undgå, at der skabes monopoler eller dominerende stillinger, som forvrider markederne gennem misbrug af magt på markedet; understreger, at det er en afgørende foranstaltning i forbindelse med forebyggelse af markedssvigt og undgåelse af fastlåsning at gøre det lettere at skifte mellem platforme og onlinetjenester;

44.  bemærker, at onlineplatforme er i færd med at ændre den yderst regulerede traditionelle forretningsmodel; understreger, at eventuelle reformer af det eksisterende regelsæt bør koncentrere sig om en harmonisering af reglerne og mindskelse af fragmenteringen af regelsættet med henblik på at sikre et åbent og konkurrencedygtigt marked for onlineplatforme og samtidig garantere høje standarder for forbrugerbeskyttelse; understreger behovet for at undgå overregulering og for at fortsætte Refit-processen og gennemførelsen af princippet om bedre lovgivning; understreger vigtigheden af teknologineutralitet og sammenhæng mellem regler, der finder anvendelse online og offline i tilsvarende situationer, i det omfang det er nødvendigt og muligt; understreger, at lovgivningsmæssig sikkerhed fremmer konkurrence, investeringer og innovation;

45.  understreger betydningen af investeringer i infrastruktur, både i byområder og landdistrikter; understreger, at fair konkurrence sikrer investeringer i højhastighedsbredbåndstjenester af høj kvalitet; understreger, at økonomisk overkommelig adgang til og fuld udnyttelse af pålidelig højhastighedsinfrastruktur, f.eks. ultrahurtige forbindelser og telekommunikation, fremmer levering og anvendelse af onlineplatformstjenester; understreger, at der er behov for netneutralitet og fair og ikke-diskriminerende adgang til onlineplatforme som en forudsætning for innovation og et reelt konkurrencebaseret marked; opfordrer indtrængende Kommissionen til at strømline finansieringsordninger for tilknyttede initiativer til at lette digitaliseringsprocessen med henblik på at bruge Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og Horisont 2020 (H2020) og bidragene fra medlemsstaternes nationale budgetter; opfordrer Kommissionen til at vurdere potentialet i offentlig-private partnerskaber (OPP) og fælles teknologiinitiativer (FTI);

46.  opfordrer Kommissionen til at overveje oprettelsen af en harmoniseret tilgang til retten til berigtigelse, retten til at forsvare sig og retten til henstand for brugerne af platforme;

47.  opfordrer Kommissionen til at skabe lige konkurrencevilkår med henblik på krav om skadeserstatning mod platforme på grund af udbredelsen af nedsættende facts, der vedvarende er til skade for brugeren;

Information og styrkelse af borgere og forbrugere

48.  understreger, at fremtidens internet ikke kan slå igennem uden brugernes tillid til onlineplatforme, større gennemsigtighed, lige konkurrencevilkår, beskyttelse af personoplysninger, bedre kontrol med reklame og andre automatiserede systemer og onlineplatforme, der respekterer al gældende lovgivning og brugernes legitime interesser;

49.  understreger vigtigheden af gennemsigtighed i forbindelse med dataindsamling og -anvendelse og mener, at onlineplatforme i tilstrækkelig grad skal reagere på brugernes bekymringer ved på behørig vis at anmode om deres samtykke i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse og ved at informere dem mere effektivt og klart om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvordan de deles og anvendes i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesramme, samtidig med at de bevarer muligheden for tilbagekaldelse af samtykke til enkeltstående bestemmelser uden fuldstændig at miste adgang til en tjeneste;

50.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre fuld respekt for borgernes ret til privatlivets fred og beskyttelse af deres personoplysninger i det digitale miljø; fremhæver vigtigheden af korrekt gennemførelse af den generelle forordning om databeskyttelse med henblik på at sikre fuld anvendelse af princippet om "indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard";

51.  bemærker vigtigheden af at få klarhed over problemerne i forbindelse med dataadgangs-, ejerskabs- og ansvarsspørgsmål og opfordrer Kommissionen til at foretage en yderligere vurdering af de nugældende lovgivningsmæssige rammer for så vidt angår disse spørgsmål;

52.  understreger, at onlineplatformes grænseoverskridende karakter er en stor fordel i forbindelse med udvikling af det digitale indre marked, men kræver også et bedre samarbejde mellem de nationale myndigheder; anmoder eksisterende forbrugerbeskyttelsestjenester og -mekanismer om at samarbejde og yde effektiv forbrugerbeskyttelse i forbindelse med onlineplatformes aktiviteter; bemærker i denne henseende endvidere betydningen af forordningen om grænseoverskridende håndhævelsessamarbejde; glæder sig over, at Kommissionen påtænker at vurdere eventuelle yderligere behov for at ajourføre de eksisterende bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med platforme som led i Refit-processen for EU's forbruger- og markedsføringslovgivning i 2017;

53.  opfordrer onlineplatforme til at tilbyde deres kunder klare, omfattende og rimelige vilkår og betingelser og sikre brugervenlige måder at præsentere deres vilkår og betingelser på, behandling af oplysninger, juridiske og kommercielle garantier og mulige omkostninger og samtidig undgå kompliceret terminologi med henblik på at forbedre forbrugerbeskyttelse og styrke tilliden og forståelse af forbrugernes rettigheder, eftersom dette er afgørende, for at onlineplatforme kan lykkes;

54.  påpeger, at der er behov for høje forbrugerbeskyttelsesstandarder for onlineplatforme ikke blot i forbindelse med B2B-praksis, men også i relationer mellem privatkunder (C2C);

55.  opfordrer til, at der foretages en vurdering af den nuværende lovgivning og de selvregulerende mekanismer med henblik på at afgøre, om de giver tilstrækkelig beskyttelse af brugerne, forbrugerne og virksomhederne på baggrund af det stigende antal klager over og undersøgelser af flere platforme, som Kommissionen har indledt;

56.  understreger vigtigheden af at give brugerne klare, upartiske og gennemsigtige oplysninger om de kriterier, der anvendes til at filtrere, rangere, sponsorere, tilpasse eller gennemgå de oplysninger, som de præsenteres for; understreger behovet for en klar sondring mellem sponsoreret indhold og eventuelt andet indhold;

57.  opfordrer Kommissionen til at tage fat på visse aspekter af platformes fornyede systemer såsom falske anmeldelser eller sletning af negative vurderinger med henblik på at vinde konkurrencefordele; understreger behovet for at gøre vurderinger mere pålidelige og nyttige for forbrugerne og for at sikre, at platformene overholder eksisterende forpligtelser og træffer foranstaltninger i denne henseende mod praksis såsom frivillige ordninger; ser positivt på retningslinjerne for gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis;

58.  opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for kriterier og tærskelværdier, der fastsætter de betingelser, i henhold til hvilke onlineplatforme kan gøres til genstand for yderligere markedsovervågning, og til at yde vejledning i forbindelse med onlineplatforme med henblik på at lette deres overholdelse af eksisterende forpligtelser og retningslinjer på rettidig vis, navnlig inden for forbrugerbeskyttelse og konkurrencereglerne;

59.  understreger, at ophavsmænd og kunstnere også skal være beskyttet i den digitale tidsalder, og minder om vigtigheden af den kreative industri for beskæftigelse og økonomi i EU; opfordrer Kommissionen til at vurdere det nuværende direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPRED)(9) for at forhindre tilsigtet misbrug af indberetningsprocedurerne og sikre, at alle aktører i værdikæden, herunder mellemmænd som internetudbydere, mere effektivt kan bekæmpe forfalskning ved at træffe virksomme, forholdsmæssige og effektive foranstaltninger til at sikre sporbarhed og hindre markedsføring og distribution af forfalskede varer, eftersom varemærkeforfalskning udgør en risiko for forbrugerne;

60.  understreger behovet for at genetablere en balance i fordelingen af værdi for intellektuel ejendomsret, navnlig på platforme, som distribuerer beskyttet audiovisuelt indhold;

61.  opfordrer til tættere samarbejde mellem platforme og rettighedshavere med henblik på at sikre en korrekt clearing af rettigheder og på at bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder online; minder om, at sådanne overtrædelser kan udgøre et reelt problem, ikke blot for virksomhederne, men også for forbrugernes sikkerhed og sundhed, som bør gøres opmærksomme på eksistensen af ulovlig handel med forfalskede produkter; gentager derfor sin opfordring til at anvende "følg pengene"-tilgangen med relevante betalingstjenester med henblik på at fratage falsknere deres mulighed for at forfølge deres økonomiske aktivitet; understreger, at en revision af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder kunne være et passende middel til at sikre en høj grad af samarbejde mellem forskellige platforme, brugere og alle andre økonomiske aktører, sammen med den korrekte anvendelse af direktivet om elektronisk handel;

62.  opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme den platform, der blev lanceret for bilæggelse af tvister, der involverer onlinekøb forbrugerne imellem, og til at gøre den mere brugervenlig og kontrollere, om de erhvervsdrivende opfylder deres forpligtelse til at indsætte et link til platformen på deres websted med henblik på yderligere at imødegå det stigende antal klager over flere onlineplatforme;

Øget tillid til internettet og fremme af innovation

63.  understreger, at en effektiv håndhævelse af databeskyttelse og forbrugerrettigheder i forbindelse med onlinemarkeder, i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet om net- og informationssikkerhed, er prioriterede foranstaltninger for både den offentlige politik og erhvervslivet, når det drejer sig om at øge tilliden; understreger, at forbruger- og databeskyttelse kræver en række foranstaltninger og tekniske hjælpemidler inden for privatlivets fred på internettet, internetsikkerhed og cybersikkerhed; understreger betydningen af gennemsigtighed i forbindelse med dataindsamling og betalingssikkerhed;

64.  bemærker, at elektroniske betalinger giver en høj grad af gennemsigtighed, der bidrager til at beskytte forbrugernes og de erhvervsdrivendes rettigheder og minimere risici for svig; glæder sig også over de nye innovative alternative betalingsmetoder såsom virtuelle valutaer og e-wallets; bemærker, at åbenhed letter sammenligningen af priserne og transaktionsomkostningerne og øger sporbarheden af økonomiske transaktioner;

65.  understreger, at et fair, forudsigeligt og innovationsvenligt miljø samt investeringer i forskning og udvikling samt opgradering af arbejdstagernes kvalifikationer er af afgørende betydning for at skabe nye ideer og innovationer; understreger vigtigheden af åbne data og åbne standarder for udviklingen af nye onlineplatforme og innovation; minder om, at revisionen af gennemførelsen af direktivet om den offentlige sektors informationer(10) er planlagt til at finde sted i 2018; bemærker, at åbne, avancerede og fælles afprøvningsfaciliteter og åbne programmeringsgrænseflader for applikationer kan være et aktiv for Europa;

66.  fremhæver vigtigheden af en engageret tilgang fra Kommissionens og navnlig fra medlemsstaternes side hen imod udvikling af digitale færdigheder med henblik på at danne en højt kvalificeret arbejdsstyrke, da dette er en forudsætning for at sikre et højt beskæftigelsesniveau på rimelige vilkår i hele EU og samtidig få bugt med den digitale analfabetisme, som udvider den digitale kløft og fremmer digital udstødelse; understreger derfor, at udvikling og forbedring af digitale færdigheder er af afgørende betydning og kræver store investeringer i uddannelse og livslang læring;

67.  mener, at platforme, på hvilke et betydeligt antal beskyttede værker er oplagret og stillet til rådighed for offentligheden, bør indgå licensaftaler med de relevante rettighedshavere, medmindre de ikke er aktive og således omfattet af den ansvarsfritagelse, der er fastsat i artikel 14 i direktivet om elektronisk handel med henblik på en rimelig profitdeling mellem forfattere, skabere og relevante rettighedshavere; understreger, at sådanne licensaftaler og deres gennemførelse skal respektere brugeres udøvelse af deres grundlæggende rettigheder;

Respekt for B2B-relationer og overholdelse af EU konkurrenceretten

68.  glæder sig over Kommissionens tiltag til at sikre en bedre håndhævelse af konkurrenceretten i den digitale verden og understreger behovet for at træffe rettidige beslutninger på konkurrenceområdet i lyset af det hastige tempo i den digitale sektor; bemærker imidlertid, at EU konkurrenceretten i visse tilfælde skal tilpasses til den digitale verden for at være egnet til formålet;

69.  er bekymret over visse onlineplatformes problematiske urimelige B2B-handelspraksis såsom manglende gennemskuelighed (f.eks. i søgeresultater, databrug eller prisfastsættelse), ensidige ændringer i vilkår og betingelser, promovering af reklamer eller sponsorerede resultater, samtidig med at synligheden af ikke-betalte resultater, eventuelle urimelige vilkår og betingelser, f.eks. betalingsløsninger og eventuelt misbrug af den dobbelte rolle, som platforme spiller som formidlere og konkurrenter, mindskes; bemærker, at denne dobbelte rolle kan skabe økonomiske incitamenter for onlineplatforme til at fremme deres egne produkter og tjenester og medføre diskriminerende B2B-vilkår; opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger i denne henseende;

70.  opfordrer Kommissionen til at foreslå et vækstfremmende, forbrugervenligt og målrettet regelsæt for B2B-relationer, der er baseret på principperne om forbud mod misbrug af markedsstyrke, og sikre, at platforme, der fungerer som en portal til markeder i efterfølgende omsætningsled, ikke bliver til gatekeepere; mener, at en sådan ramme bør bidrage til at undgå skadelige virkninger for forbrugernes velfærd og fremme konkurrence og innovation; henstiller desuden, at denne ramme bliver teknologineutral og i stand til at imødegå de eksisterende risici, f.eks. i forbindelse med markedet for mobile styresystemer, men også fremtidige risici i forbindelse med nye internetbaserede teknologier såsom tingenes internet eller kunstig intelligens, som i endnu højere grad vil konsolidere placeringen af platformene direkte mellem onlinevirksomheder og forbrugere;

71.  glæder sig over den målrettede indsamling af oplysninger om B2B-praksis, der skal udføres af Kommissionen i foråret 2017, og opfordrer indtrængende til, at der tages effektive skridt til at sikre fair konkurrence;

72.  understreger, at EU konkurrenceretten og myndighederne skal sikre lige vilkår, hvor det er hensigtsmæssigt, herunder vedrørende forbrugerbeskyttelse og skattespørgsmål;

73.  noterer sig de seneste afsløringer, der bl.a. omfatter store digitale virksomheder og deres skattemæssige praksis i EU; glæder sig i denne forbindelse over den indsats, som Kommissionen har gjort for at bekæmpe skatteundgåelse, og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at foreslå yderligere reformer for at forebygge skatteundgåelse i EU; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at alle virksomheder, herunder digitale virksomheder, betaler deres skat i de medlemsstater, hvor deres økonomiske aktiviteter finder sted;

74.  påpeger forskellene i det juridiske landskab i de 28 medlemsstater og de særlige forhold i den digitale sektor, hvor den fysiske tilstedeværelse af et selskab i det land, hvor markedet er, ofte ikke er nødvendig; opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres momsordninger i overensstemmelse med destinationsprincippet(11);

EU's plads i verden

75.  påpeger, at EU's tilstedeværelse på verdensmarkedet er beklageligt lav, navnlig på grund af den nuværende fragmentering af det digitale marked, manglen på retssikkerhed og den manglende finansiering og kapacitet til at markedsføre teknologiske nyskabelser, hvilket gør det vanskeligt for europæiske virksomheder at blive ledende på verdensplan i denne nye økonomi og konkurrere med aktører i resten af verden i denne nye, globale konkurrencedygtige økonomi; opfordrer til udvikling af et miljø for nystartede virksomheder og scaleupvirksomheder, som fremmer udvikling og jobskabelse på lokalt plan;

76.  opfordrer EU's institutioner til at sikre lige vilkår for virksomheder i og uden for EU, f.eks. i forbindelse med beskatning og lignende anliggender;

77.  er af den overbevisning, at EU har potentiale til at blive en af de vigtigste aktører i den digitale verden, og mener, at EU bør bane vej for et innovationsvenligt miljø i Europa ved at sikre en uangribelig lovramme, som beskytter alle interessenter;

o
o   o

78.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Det Europæiske Råd og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0052.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0010.
(4) EUT L 310 af 26.11.2015, s.1.
(5) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
(6) EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
(7) EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.
(8) EUT C 75 af 10.3.2017, s. 119.
(9) Direktiv 2004/48/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45).
(10) Direktiv 2003/98/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).
(11) Se Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om "På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0453).

Juridisk meddelelse