Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0405/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0405/2017

Συζήτηση :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0274

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 48k
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων
P8_TA(2017)0274B8-0405/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2017/2733(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνικά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και εκφράζουν τη βούληση των πολιτών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων θα πρέπει να στηρίζει πολιτικές δραστηριότητες σύμφωνες με τις αρχές της Ένωσης και να είναι διαφανής και μη ευεπίφορη σε καταχρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 ιδρύει μια αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, προς συγκρότηση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016, που θα έχει καθήκον να αποφασίζει εάν η καταχώριση και η αφαίρεση από το μητρώο ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες και τους όρους που περιγράφονται στον κανονισμό·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις πολυάριθμες ελλείψεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, ιδίως σε ό,τι αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότησης (ίδιοι πόροι) και τη δυνατότητα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε περισσότερα κόμματα·

2.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικότερα όλες τις ελλείψεις και να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού το συντομότερο δυνατόν·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου