Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2079(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2017

Indgivne tekster :

A8-0248/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0277

Vedtagne tekster
PDF 266kWORD 50k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien EGF/2017/001 ES/Castilla y León – minedrift) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0248/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Spanien har indgivet ansøgning EGF/2017/001 ES/Castilla y León om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 5 (Udvinding af kul og brunkul) i NUTS 2-regionen Castilla y León (ES41), og at 339 afskedigede arbejdstagere samt 125 unge under 30 år, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at afskedigelserne skete i Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo S.A., Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL og Unión Minera del Norte SA;

E.  der henviser til, at ansøgningen blev indgivet i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, der fraviger kriterierne for støtteberettigelse i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter, at mindst 500 arbejdstagere afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Spanien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 002 264 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 670 440 EUR;

2.  bemærker, at de spanske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 20. januar 2017, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 2. juni 2017 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  minder om, at kulproduktionen i Unionen og verdensmarkedsprisen på kul i løbet af de sidste 10 år er faldet kraftigt, hvilket resulterer i en stigende mængde af importeret kul fra tredjelande, og at mange af Unionens kulminer bliver urentable og bliver tvunget til at lukke; påpeger, at disse tendenser er blevet endnu mere udtalte i Spanien, hvilket førte til en omstrukturering og omstilling af kulmineindustrien; understreger, at beskæftigelsen i regionen Castilla y León i alvorlig grad er blevet påvirket af følgerne af krisen i mineindustrien, og påpeger, at ti virksomheder inden for kulminedrift alene i Castilla y León måtte lukke i perioden 2010-2016;

4.  bemærker, at Spanien anmodede om, at der gøres en undtagelse fra artikel 4, stk. 1, litra b), med den begrundelse, at det område, der er berørt af afskedigelserne, består af en række små, isolerede byer i en afsides beliggende tyndtbefolket dal i de kantabriske bjerge, som for det meste er stærkt afhængig af kulproduktion og lider under begrænsede adgangsforhold og kan således betragtes som et lille arbejdsmarked i henhold til artikel 4, stk. 2;

5.  fremhæver navnlig den meget lave befolkningstæthed, problemerne med bjergområder og den vanskelige beskæftigelsessituation i den nordlige del af provinserne León og Palencia; giver udtryk for bekymring over den kraftige nedgang i befolkningen, der er forholdsmæssigt størst blandt personer under 25 år;

6.  påpeger, at den økonomiske støtte vil fokusere på 339 afskedigede arbejdstagere, hvoraf 97 % er mænd;

7.  glæder sig over Spaniens beslutning om at give op til 125 NEET'er under 30 år individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF; forstår, at disse tjenester vil omfatte støtte til dem, der er interesserede i at starte deres egen virksomhed;

8.  bemærker, at foranstaltningerne vil blive ledsaget af en undersøgelse, som skal udarbejdes, om jobskabelse og produktionsaktivitet i regionen Castilla y León for bedre at definere de initiativer, der henvises til i pakken;

9.  bemærker, at Spanien planlægger seks typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere og NEET'ere, der er omfattet af denne ansøgning: i) velkomst- og informationsmøder, ii) erhvervsvejledning og -rådgivning, iii) intensiv hjælp til jobsøgning, iv) uddannelse i tværfaglige færdigheder og kompetencer og erhvervsuddannelse, v) fremme af iværksættelse og vi) etableringsstøtte samt et program med incitamenter;

10.  bemærker, at incitamenterne vil svare til 19,53 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er meget under det loft på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

11.  bemærker, at de afholdte uddannelseskurser vil omfatte workshopper om jobsøgningsteknik, uddannelse i personlige og sociale færdigheder, i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og i fremmedsprog, mens erhvervsuddannelsen vil fokusere på enten at styrke minedriftsrelaterede kvalifikationer, som kan være relevante i andre økonomiske sektorer eller udvikling af færdigheder inden for sektorer såsom turisme- og hotel-/restaurationserhverv i landdistrikter, miljøgenopretning af minedrift, genplantning af skov og landskabspleje;

12.  glæder sig over høringerne med de interesserede parter, herunder fagforeninger, erhvervssammenslutninger, det regionale agentur for økonomisk udvikling, innovation, finansiering og virksomhedernes internationalisering og en offentlig fond, som er knyttet til den regionale offentlige arbejdsformidling, som fandt sted på regionalt plan for at udarbejde den samordnede pakke af individualiserede tilbud, og at en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling vil blive anvendt for at få adgang til de foranstaltninger, der finansieres af EGF, og i forbindelse med dens gennemførelse;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

14.  glæder sig over medtagelsen af bidrag til udgifter til personer med omsorgsansvar blandt de tilgængelige incitamenter på grund af den sandsynlige positive indvirkning på ligestillingen mellem kønnene; opfordrer Kommissionen til at fremlægge detaljerede oplysninger om anvendelsen af denne mulighed;

15.  minder om behovet for en hurtig omstilling af Unionens økonomier og fremme af relevante job i lyset af Paris COP 21-aftalen;

16.  bemærker betydningen af at indlede en oplysningskampagne for at nå ud til de NEET'er, der kunne komme i betragtning under disse foranstaltninger, og samtidigt så vidt muligt sikre balance mellem kønnene;

17.  opfordrer Kommissionen til i fremtidige forslag at oplyse nærmere om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

18.  bemærker, at de spanske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter, og at enhver dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at støtteberettigede aktioner skal supplere aktioner, som finansieres af strukturfondene;

19.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

20.  glæder sig over, at interventionsplanen vil omfatte et overvågningsinitiativ, hvori arbejdsmarkedets parter bør kunne deltage i, og som har til formål at sikre, at forslaget gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne i en undersøgelse, som skal foretages som led i initiativets aktioner, med hensyn til anmodninger om erhvervsuddannelse og aktivitetsmuligheder og med henblik på at sikre en forsvarlig forvaltning af det fastsatte budget;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1372.)

Juridisk meddelelse