Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2079(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2017

Predkladané texty :

A8-0248/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0277

Prijaté texty
PDF 350kWORD 47k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0248/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2017/001 ES/Castilla y León o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 5 (Ťažba uhlia a lignitu) v regióne na úrovni NUTS 2 Castilla y León (ES41) a keďže sa očakáva, že na týchto opatreniach sa zúčastní 339 prepustených pracovníkov, ako aj až 125 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a sú vo veku do 30 rokov; keďže k prepúšťaniu došlo v podnikoch Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL a Unión Minera del Norte SA;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií oprávnenosti stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov prepustených v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 002 264 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 670 440 EUR;

2.  konštatuje, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 20. januára 2017 a Komisia dokončila posúdenie 2. júna 2017 a Európsky parlament o ňom informovala v ten istý deň;

3.  pripomína, že počas uplynulých 10 rokov produkcia uhlia v Únii a celosvetové ceny uhlia prudko klesli, čo viedlo k zvýšeniu objemu uhlia dovážaného z krajín mimo Únie a k tomu, že mnohé uhoľné bane v Únii prestali byť ziskové a boli nútené ukončiť svoju činnosť; upozorňuje, že tieto trendy boli v Španielsku ešte výraznejšie a viedli k reorganizácii a opätovnej transformácii odvetvia ťažby uhlia; zdôrazňuje, že zamestnanosť v regióne Castilla y León bola vážne postihnutá dosahom krízy v odvetví ťažby, a upozorňuje, že iba v regióne Castilla y León bolo v rokoch 2010 až 2016 potrebné zatvoriť 10 spoločností pôsobiacich v oblasti ťažby uhlia;

4.  konštatuje, že Španielsko požiadalo o výnimku z článku 4 ods. 1 písm. b) z toho dôvodu, že územie postihnuté prepúšťaním tvorí viacero malých izolovaných miest v odľahlom, riedko osídlenom kantábrijskom horskom údolí, pričom tieto mestá sú vo väčšine prípadov veľmi závislé od ťažby uhlia a trpia nedostatočnou prepojenosťou, a preto ich možno považovať za malý trh práce podľa článku 4 ods. 2;

5.  poukazuje predovšetkým na veľmi nízku hustotu obyvateľstva, problémy súvisiace s hornatým terénom a zložitú situáciu v oblasti zamestnanosti v severnej časti provincií León a Palencia; vyjadruje znepokojenie nad prudkým poklesom počtu obyvateľov, ktorý bol proporčne najväčší u osôb do 25 rokov;

6.  poukazuje na to, že finančný príspevok bude určený 339 prepusteným pracovníkom, z ktorých 97 % tvoria muži;

7.  víta rozhodnutie Španielska poskytnúť až 125 osobám vo veku do 30 rokov, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), personalizované služby spolufinancované z EGF; konštatuje, že tieto služby budú zahŕňať podporu pre tých, ktorí si chcú založiť vlastný podnik;

8.  konštatuje, že opatrenia sa prijmú na základe štúdie, ktorá bude vypracovaná k otázke tvorby pracovných miest a výrobných činností v regióne Castilla y León, s cieľom lepšie vymedziť iniciatívy uvedené v balíku;

9.  konštatuje, že Španielsko plánuje šesť typov opatrení pre prepustených pracovníkov a osoby NEET, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodné a informačné stretnutia, ii) profesijná orientácia a poradenstvo, iii) intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania, iv) odborná príprava v oblasti medziodvetvových zručností a kompetencií a rekvalifikácia, v) podpora podnikania a vi) podpora pri začínaní podnikateľskej činnosti, ako aj program stimulov;

10.  berie na vedomie, že stimuly budú zodpovedať úrovni 19,53 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  konštatuje, že poskytnuté kurzy odbornej prípravy budú zahŕňať semináre týkajúce sa metód hľadania zamestnania, odbornú prípravu v oblasti osobných a sociálnych zručností, znalostí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a cudzích jazykov, pričom odborná príprava bude zameraná na posilnenie zručností súvisiacich s baníctvom, ktoré môžu byť relevantné pre iné hospodárske odvetvia alebo rozvíjanie zručností v sektoroch, akými sú: cestovný ruch a pohostinnosť vo vidieckych oblastiach; obnova životného prostredia v banských oblastiach; opätovné zalesňovanie a krajinotvorba;

12.  víta skutočnosť, že na regionálnej úrovni sa uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových organizácií, obchodných združení, regionálnej agentúry pre hospodársky rozvoj, inovácie, financovania a internacionalizácie podnikov a verejnej nadácie spojenej s regionálnou verejnou službou zamestnanosti, s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb, a že v záujme prístupu k opatreniam financovaným z EGF a počas ich vykonávania sa bude uplatňovať politika rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj zásada nediskriminácie;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  víta začlenenie príspevkov na výdavky na opatrovateľov závislých osôb medzi dostupné stimuly z hľadiska pravdepodobného pozitívneho vplyvu na rodovú rovnováhu; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobné informácie o využití tejto možnosti;

15.  pripomína, že je potrebné urýchlene transformovať hospodárstva Únie a podporovať vznik príslušných pracovných miest so zreteľom na Parížsku dohodu na základe konferencie COP 21;

16.  poznamenáva, že je dôležité začať informačnú kampaň s cieľom osloviť osoby NEET, ktoré by mohli mať nárok na tieto opatrenia, pričom je v prípade, ak je to možné, potrebné zaistiť rodovú rovnováhu;

17.  vyzýva Komisiu, aby v budúcich návrhoch uviedla podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a môžu teda prípadne poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  zdôrazňuje, že španielske orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že oprávnené opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

19.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

20.  víta skutočnosť, že plán intervencie bude zahŕňať iniciatívu v oblasti monitorovania, na ktorej by sociálni aktéri mali mať možnosť zúčastniť sa, pričom cieľom je zaručiť, aby sa návrh vykonával v súlade s odporúčaniami štúdie, ktorá sa týka požiadaviek súvisiacich s odbornou prípravou a príležitostí na zamestnanie a ktorá sa má vykonať ako súčasť opatrení zahrnutých do iniciatívy, a zároveň je cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie so stanoveným rozpočtom;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/1372.)

Právne oznámenie