Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2017

Indgivne tekster :

A8-0227/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Vedtagne tekster
PDF 483kWORD 75k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I
P8_TA(2017)0284A8-0227/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 4. juli 2017 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)
(-1)   Ligestilling mellem skatteydere, og i særdeleshed alle virksomheder, i forhold til skat er en nødvendig forudsætning for det indre marked. En samordnet og harmoniseret tilgang til gennemførelsen af de nationale skattesystemer er afgørende for, at det indre marked fungerer ordentligt, og ville bidrage til at forhindre skatteundgåelse og overførsel af overskud.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning -1 a (ny)
(-1a)   Skatteundgåelse og skatteunddragelse samt tiltag med henblik på overførsel af overskud har frataget regeringer og befolkninger de ressourcer, der er nødvendige for bl.a. at sikre universel og gratis adgang til offentlig uddannelse og sundhedstjenester og til statens sociale tjenester, og har frataget staterne muligheden for at sikre et udbud af boliger til overkommelige priser og offentlig transport samt udviklingen af infrastruktur, som er afgørende for at opnå social udvikling og økonomisk vækst. Kort sagt er disse tiltag blevet en faktor for uretfærdighed, ulighed og økonomisk, social og territorial forskellighed.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning -1 b (ny)
(-1b)   Et fair og effektivt system for selskabsbeskatning bør imødekomme det presserende behov for en progressiv og retfærdig global skattepolitik, som fremmer omfordelingen af velstand og bekæmper ulighed.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  I de seneste år er problemet med selskabers skatteundgåelse blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus i Unionen og globalt. Det Europæiske Råd erkendte i sine konklusioner af 18. december 2014 det presserende behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse såvel globalt som på EU-plan. Kommissionen har i sin meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke til "business as usual"16 og "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start"17 udpeget indførelsen af et system, hvor overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, som en prioritet. Kommissionen har også udpeget behovet for at imødekomme samfundets krav om fairness og gennemsigtighed på skatteområdet som en prioritet.
(1)  Gennemsigtighed er afgørende for et velfungerende indre marked. I de seneste år er problemet med selskabers skatteundgåelse blevet stadig større og er kommet stærkt i fokus i Unionen og globalt. Det Europæiske Råd erkendte i sine konklusioner af 18. december 2014 det presserende behov for at gøre fremskridt med indsatsen for at bekæmpe skatteundgåelse såvel globalt som på EU-plan. Kommissionen har i sin meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2016 — Tiden er ikke til "business as usual""16 og "Kommissionens arbejdsprogram 2015 En ny start"17 udpeget indførelsen af et system, hvor overskud beskattes i det land, hvor de er skabt, som en prioritet. Kommissionen har også udpeget behovet for at imødekomme de europæiske borgeres krav om gennemsigtighed og behovet for at fremstå som forbillede for andre lande. Det er afgørende, at der i forbindelse med gennemsigtighed tages hensyn til gensidighed mellem konkurrenter.
__________________
__________________
16 COM(2015)0610 final af 27. oktober 2015.
16 COM(2015)0610 af 27. oktober 2015.
17 COM(2014)0910 final af 16 december 2014.
17 COM(2014)0910 af 16. december 2014.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2
2)   Europa-Parlamentet erkendte i sin beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik18, at større gennemsigtighed inden for selskabsbeskatning kan forbedre skatteopkrævningen, gøre skattemyndigheders arbejde mere effektivt og øge offentlighedens tillid til skattesystemer og regeringer.
(2)  Europa-Parlamentet erkendte i sin beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i Unionens selskabsbeskatningspolitik18, at større gennemsigtighed, samarbejde og konvergens i Unionens selskabsbeskatningspolitik kan forbedre skatteopkrævningen, gøre skattemyndigheders arbejde mere effektivt, støtte beslutningstagere i deres vurdering af den nuværende beskatningsordning med henblik på udarbejdelse af fremtidig lovgivning, øge offentlighedens tillid til skattesystemer og regeringer og forbedre investeringsbeslutninger på baggrund af mere nøjagtige risikoprofiler af virksomheder.
__________________
__________________
18 2015/2010(INL).
18 2015/2010(INL).
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Offentlig landeopdelt rapportering er et effektivt og hensigtsmæssigt værktøj til at øge gennemsigtigheden af multinationale virksomheders aktiviteter og til at give borgerne mulighed for at vurdere disse aktiviteters indvirkning på realøkonomien. Det vil også forbedre aktionærernes mulighed for at foretage en ordentlig evaluering af de risici, som virksomheder tager, føre til investeringsstrategier baseret på nøjagtige oplysninger og styrke beslutningstageres mulighed for at vurdere effektiviteten og virkningen af de nationale lovgivninger.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Landeopdelt rapportering vil også have en positiv indvirkning på arbejdstagernes ret til information og høring i henhold til direktiv 2002/14/EF og, ved at øge viden om virksomhedernes aktiviteter, på kvaliteten af en aktiv dialog i virksomhederne.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  G20-landene opfordrede i november 2015 til et globalt retfærdigt og moderne internationalt skattesystem i november 2015 og vedtog OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS), som tog sigte på at give regeringerne klare internationale løsninger med henblik på at afhjælpe de mangler og uoverensstemmelser i de eksisterende regler, som giver selskaberne mulighed for at overføre overskud til lande med ingen eller lav beskatning, hvor der ikke kan finde reel værdiskabelse sted. Med aktion 13 i BEPS-handlingsplanen indføres der en land for land-rapportering, som visse multinationale selskaber skal fremlægge for de nationale skattemyndigheder på et fortroligt grundlag. Den 27. januar 2016 vedtog Kommissionen "pakken af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse". Et af målene med denne pakke er at omsætte BEPS-aktion 13 i EU-retten ved en ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU20.
(4)  G20-landene opfordrede til et globalt retfærdigt og moderne internationalt skattesystem i november 2015 og vedtog i den forbindelse OECD's handlingsplan vedrørende udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS), som tog sigte på at give regeringerne klare internationale løsninger med henblik på at afhjælpe de mangler og uoverensstemmelser i de eksisterende regler, som giver selskaberne mulighed for at overføre overskud til lande med ingen eller lav beskatning, hvor der ikke kan finde reel værdiskabelse sted. Med særligt aktion 13 i BEPS-handlingsplanen indføres der en land for land-rapportering, som visse multinationale selskaber skal fremlægge for de nationale skattemyndigheder på et fortroligt grundlag. Den 27. januar 2016 vedtog Kommissionen pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse. Et af målene med denne pakke er at gennemføre BEPS-aktion 13 i EU-retten ved en ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU20. Beskatning af overskud, der hvor værdien skabes, forudsætter imidlertid en mere omfattende tilgang til landeopdelt rapportering, der er baseret på offentlig rapportering.
__________________
__________________
20 20 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).
20 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  International Accounting Standards Board (IASB) bør forbedre de relevante IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) og de internationale regnskabsstandarder (IAS) for at gøre det lettere at indføre offentlige landeopdelte rapporteringskrav.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  Offentlig landeopdelt rapportering er i Unionen allerede indført for banksektoren ved direktiv 2013/36/EU samt for udvindingsindustrien og skovbruget ved direktiv 2013/34/EU.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 4 c (ny)
(4c)  Unionen har med indførelsen af en hidtil uset offentlig landeopdelt rapportering bevist, at den er blevet en global leder i kampen mod skatteundgåelse.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 4 d (ny)
(4d)  Da effektiv bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning kun kan lykkes med en fælles indsats på internationalt niveau, er det af afgørende betydning, at Unionen, mens den samtidig bevarer sin position som global leder i denne kamp, koordinerer sine aktioner med internationale aktører, f.eks. inden for OECD's rammer. Ensidige handlinger, selv om de meget ambitiøse, har ikke nogen reel chance for at få succes, og samtidig bringer sådanne handlinger de europæiske virksomheders konkurrenceevne i fare og skader investeringsklimaet i Unionen.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 4 e (ny)
(4e)  Mere gennemsigtighed i de finansielle oplysninger er til gavn for alle, da skatteforvaltninger bliver mere effektive, civilsamfundet mere involveret, ansatte bedre informeret og investorer mindre risikosky. Desuden vil virksomheder nyde godt af bedre forbindelser med interessenter, hvilket resulterer i mere stabilitet kombineret med lettere adgang til finansiering som følge af en klarere risikoprofil og et forbedret omdømme.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, er et væsentligt element for at fremme virksomhedernes ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence i EU gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. En sådan offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger, uanset hvor det ultimative moderselskab i en multinational koncern er etableret.
(5)  Udover den større gennemsigtighed som følge af landeopdelt rapportering til de nationale skattemyndigheder, er øget offentlig indsigt i selskabsskat, der betales af multinationale virksomheder, der er aktive i Unionen, et væsentligt element for at fremme virksomhedernes ansvarlighed og yderligere at fremme virksomhedernes sociale ansvar, bidrage til velfærden gennem skatter, fremme fair skattekonkurrence i Unionen gennem en mere velfunderet offentlig debat, og genoprette den offentlige tillid til retfærdigheden i medlemsstaternes skattesystemer. Sådan offentlig indsigt kan opnås ved hjælp af en rapport om selskabsskatteoplysninger, uanset hvor det ultimative moderselskab i en multinational koncern er etableret. Offentlig indsigt skal imidlertid ske uden at skade investeringsklimaet i Unionen eller EU-virksomheders konkurrenceevne, især SMV'er som defineret i dette direktiv og midcapselskaber som defineret i forordning (EU) 2015/10171a, der bør undtages fra rapporteringskravene i henhold til dette direktiv.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1).
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Kommissionen har defineret virksomheders sociale ansvar (VSA) som virksomheders ansvar for deres indvirkning på samfundet. VSA bør styres af virksomhederne. Offentlige myndigheder kan spille en støttende rolle gennem en intelligent blanding af frivillige politiske foranstaltninger og, hvor det er nødvendigt, supplerende lovgivning. Virksomhederne kan blive socialt ansvarlige enten ved at følge lovgivningen eller ved at integrere sociale hensyn, miljømæssige hensyn, etiske hensyn, forbrugerhensyn eller menneskeretlige hensyn i deres forretningsstrategier og -aktiviteter, eller begge dele.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i Unionen. For koncerner, der kun udøver aktiviteter inden for EU gennem datterselskaber eller filialer, skal datterselskaberne og filialerne offentliggøre rapporten for det ultimative moderselskab og gøre den tilgængelig for offentligheden. Af hensyn til proportionalitets- og effektivitetsprincippet bør forpligtelsen til at offentliggøre og sikre tilgængeligheden af rapporten imidlertid begrænses til mellemstore eller store datterselskaber etableret i Unionen, eller filialer af en sammenlignelig størrelse, der er oprettet i en medlemsstat. Anvendelsesområdet for direktiv 2013/34/EU bør derfor udvides til at omfatte filialer oprettet i en medlemsstat af en virksomhed, der er etableret uden for Unionen.
(6)  Offentligheden bør være i stand til at få indsigt i alle aktiviteter i en koncern, hvis koncernen har etableret virksomheder i og uden for Unionen. Koncerner med virksomheder inden for Unionen bør overholde Unionens principper om god skattepraksis. Multinationale virksomheder er aktive i hele verden, og deres adfærd har en væsentlig indvirkning på udviklingslandene. At give borgerne adgang til landeopdelte oplysninger ville gøre det muligt for dem og skattemyndighederne i de pågældende lande at overvåge, vurdere og holde disse virksomheder ansvarlige. Ved at offentliggøre oplysninger for hver skattejurisdiktion, hvor den multinationale virksomhed er aktiv, ville Unionen øge sin udviklingsvenlige politikkohærens og begrænse potentielle skatteundgåelsestiltag i lande, hvor mobiliseringen af indenlandske ressourcer er blevet udpeget som et centralt element i Unionens udviklingspolitik.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Rapporten om selskabsskatteoplysninger bør indeholde oplysninger om alle aktiviteter i en virksomhed eller de tilknyttede virksomheder i en koncern, som kontrolleres af et ultimativt moderselskab. Oplysningerne bør være baseret på rapporteringsspecifikationerne i BEPS-aktion 13 og bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at give offentligheden effektiv indsigt for at sikre, at fremlæggelsen ikke giver anledning til uforholdsmæssigt store risici eller ulemper. Rapporten bør også indeholde en kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan beskrivelse kan baseres på kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i kapitel V i OECD's retningslinjer for koncerninterne afregningspriser. Rapporten bør indeholde en overordnet beskrivende del, hvori eventuelle væsentlige forskelle på koncernniveau mellem den beregnede skat og den betalte skat uddybes under hensyntagen til tilsvarende beløb i de foregående regnskabsår.
(8)  Rapporten om selskabsskatteoplysninger bør indeholde oplysninger om alle aktiviteter i en virksomhed eller i de tilknyttede virksomheder i en koncern, som kontrolleres af et ultimativt moderselskab. Oplysningerne bør tage hensyn til rapporteringsspecifikationerne i BEPS-aktion 13 og bør begrænses til, hvad der er nødvendigt for at give offentligheden effektiv indsigt, for at sikre, at fremlæggelsen ikke giver anledning til uforholdsmæssigt store risici eller ulemper med hensyn til konkurrenceevne eller fejlfortolkning for de berørte virksomheder. Rapporten bør også indeholde en kort beskrivelse af aktiviteterne. En sådan beskrivelse kunne baseres på kategoriseringen i tabel 2 i bilag III i kapitel V i OECD's retningslinjer for koncerninterne afregningspriser. Rapporten bør indeholde en overordnet beskrivende del med forklaringer, herunder i tilfælde af væsentlige forskelle på koncernniveau mellem den beregnede skat og den betalte skat under hensyntagen til tilsvarende beløb i de foregående regnskabsår.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i de enkelte medlemsstater bør oplysningerne anføres pr. medlemsstat. Oplysningerne vedrørende de multinationale selskabers aktiviteter bør desuden vises med en høj detaljeringsgrad i forbindelse med visse skattejurisdiktioner, der giver anledning til særlige udfordringer. For alle andre tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne vises i aggregeret form.
(9)  For at give borgerne tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere de multinationale selskabers bidrag til velfærden i hver enkelt jurisdiktion, de opererer i, både inden for og uden for Unionen, uden at dette skader selskabernes konkurrenceevne, bør oplysningerne anføres pr. jurisdiktion. Rapporter om selskabsskatteoplysninger kan således kun give mening og anvendes, hvis oplysningerne forelægges i et opdelt format for hver skattejurisdiktion.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Når de oplysninger, der skal offentliggøres, ville kunne betragtes som kommercielt følsomme oplysninger af virksomheden, bør virksomheden kunne anmode om en tilladelse fra den kompetente myndighed, hvor den er etableret, til ikke at offentliggøre oplysningerne fuldt ud. I tilfælde, hvor den kompetente nationale myndighed ikke er en skattemyndighed, bør den kompetente skattemyndighed inddrages i afgørelsen.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  For at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til offentlighedens kendskab, bør revisoren eller revisionsfirmaet kontrollere, om rapporten om selskabsskatteoplysninger er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og gjort tilgængelig på den pågældende virksomheds websted eller en tilknyttet virksomheds websted.
(11)  For at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse kommer til offentlighedens kendskab, bør revisoren eller revisionsfirmaet kontrollere, om rapporten om selskabsskatteoplysninger er blevet fremlagt og præsenteret i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og gjort tilgængelig på den pågældende virksomheds websted eller en tilknyttet virksomheds websted, og at de offentliggjorte oplysninger er i overensstemmelse med virksomhedens reviderede finansielle oplysninger inden for de tidsfrister, der er fastlagt i nærværende direktiv.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Tilfælde af overtrædelser af rapporteringskravene om selskabsskatteoplysninger begået af selskaber og filialer, som giver anledning til sanktioner af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, bør registreres i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen. Disse sanktioner kunne bl.a. omfatte administrative bøder og udelukkelse fra offentlige udbud og fra tildeling af midler fra Unionens strukturfond.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  For at identificere de skattejurisdiktioner, for hvilke der skal anvendes en høj detaljeringsgrad, bør Kommission tillægges beføjelser i henhold til artikel 290 i TEUF til at udarbejde en fælles EU-liste over disse skattejurisdiktioner. Listen bør udarbejdes på grundlag af visse kriterier i bilag 1 til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en ekstern strategi til effektiv beskatning (COM(2016) 24 final). Det er af særlig betydning, at Kommissionen gennemfører passende høringer som led i det forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i henhold til principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som blev godkendt af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i afventning af undertegnelsen. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter
udgår
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 48b, stk. 1, 3, 4 og 6, og artikel 48c, stk. 5, i direktiv 2013/34/EU bør Kommissionen også tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20111a.
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan derimod på grund af dets virkninger bedre nås på EU-plan, da Unionen kan vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
(14)  Målet for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets virkninger bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Unionens indsats er således berettiget med henblik på at tackle den grænseoverskridende dimension i forbindelse med aggressiv skatteplanlægning og ordninger for interne afregningspriser. Dette initiativ tager højde for de betænkeligheder, som de interesserede parter har rejst vedrørende behovet for at takle forvridninger på det indre marked, uden at det går ud over Unionens konkurrenceevne. Det bør ikke medføre unødvendige administrative byrder for virksomhederne, skabe yderligere skattekonflikter eller give risiko for dobbeltbeskatning. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, i det mindste vedrørende større gennemsigtighed.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.
(15)  Samlet set står omfanget af offentliggjorte oplysninger inden for rammerne af dette direktiv i et rimeligt forhold til målet om at øge offentlig gennemsigtighed og offentlig kontrol. Derfor anses dette direktiv for at overholde de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter24 har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.
(16)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter24 har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter, for eksempel i form af en sammenlignende tabel. Med hensyn til dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelsen af sådanne dokumenter er berettiget for at nå målet med dette direktiv og undgå potentielle mangler og uoverensstemmelser vedrørende medlemsstaternes gennemførelse i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.
__________________
__________________
24 OJ C 369 af 17.12.2011, s. 14.
24 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber, der henhører under deres nationale lovgivning og som har en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, samt virksomheder, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger.
Medlemsstaterne pålægger de ultimative moderselskaber, der henhører under deres nationale lovgivning og som har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, samt virksomheder, der henhører under deres lovgivning, som ikke er tilknyttede virksomheder, og som har en nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, hvert år at udarbejde og give vederlagsfri offentlig adgang til en rapport om selskabsskatteoplysninger.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 1 – afsnit 2
Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen.
Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der er til rådighed vederlagsfrit i et åbent dataformat, og gøres tilgængelig for offentligheden på virksomhedens websted på datoen for offentliggørelsen på mindst ét af de officielle sprog i Unionen. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.
Medlemsstaterne anvender ikke bestemmelserne i dette stk., når disse virksomheder alene er etableret på en enkelt medlemsstats område og ikke i nogen andre skattejurisdiktioner.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 1
Medlemsstaterne pålægger mellemstore og store datterselskaber, som omhandlet i artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.
Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, som henhører under deres nationale lovgivning og er kontrolleret af et ultimativt moderselskab, som på sin balance i et regnskabsår har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab en gang om året.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 3 – afsnit 2
På datoen for offentliggørelsen gøres rapporten om selskabsskatteoplysninger tilgængelig for offentligheden på webstedet for datterselskabet eller på en tilknyttet virksomheds websted.
Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der er til rådighed vederlagsfrit i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på datterselskabets websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst ét af de officielle sprog i Unionen. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 1
Medlemsstaterne pålægger filialer, der er oprettet på deres område af en virksomhed, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab hvert år, som omhandlet i stk. 5, litra a), i denne artikel.
Medlemsstaterne pålægger filialer, der er oprettet på deres område af en virksomhed, som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, at offentliggøre og stille rapporten om selskabsskatteoplysninger for det ultimative moderselskab vederlagsfrit til rådighed hvert år, som omhandlet i stk. 5, litra a), i denne artikel.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 4 – afsnit 2
Rapporten om selskabsskatteoplysninger gøres tilgængelig for offentligheden på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på datoen for offentliggørelsen.
Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der er til rådighed vederlagsfrit i et åbent dataformat og gøres tilgængelig for offentligheden på filialens websted eller på en tilknyttet virksomheds websted på datoen for offentliggørelsen på mindst et af de officielle sprog i Unionen. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b - stk. 5 - litra a
a)  den virksomhed, der har oprettet filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab med en konsolideret nettoomsætning på over 750 000 000 EUR, og som ikke henhører under lovgivningen i en medlemsstat, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på over 750 000 000 EUR
a)  den virksomhed, der har oprettet filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i en koncern, som er kontrolleret af et ultimativt moderselskab ikke henhørende under lovgivningen i en medlemsstat, og som på sin balance har en konsolideret nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR, eller en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som har en nettoomsætning på eller over 750 000 000 EUR
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 5 – litra b
b)  det ultimative moderselskab som omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort eller stort datterselskab som omhandlet i stk. 3.
b)  det ultimative moderselskab som omhandlet i litra a) har ikke et mellemstort eller stort datterselskab som omhandlet i stk. 3, der allerede er omfattet af rapporteringsforpligtelserne.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48b – stk. 7 a (nyt)
7a.  For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, fremkommer modværdien i national valuta af de i stk. 1, 3 og 5 anførte beløb ved at benytte den valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og er i kraft på datoen for dette kapitels ikrafttræden.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – indledning
2.  Oplysningerne i stk. 1 omfatter følgende:
2.  Oplysningerne i stk. 1 fremlægges i en fælles model og omfatter følgende oplysninger, opdelt pr. skattejurisdiktion:
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c - stk. 2 - litra a
a)  en kort beskrivelse af aktiviteterne
a)  det ultimative moderselskabs navn og, hvor det er relevant, en liste over alle dets datterselskaber, en kort beskrivelse af arten af deres aktiviteter og deres respektive geografiske beliggenhed
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra b
b)  antal beskæftigede
b)  antal beskæftigede udregnet i fuldtidsækvivalenter
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  andre faste aktiver end likvide midler
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra c
c)  nettoomsætningen, herunder med forretningsmæssigt forbundne parter
c)  nettoomsætningen, herunder en sondring mellem den omsætning, der er skabt med forbundne parter, og den omsætning, der er skabt med ikkeforbundne parter
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra g a (nyt)
ga)  vedtaget kapital
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra g b (nyt)
gb)  modtagne offentlige tilskud og eventuelle donationer til politikere, politiske partier eller politiske fonde.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 2 – litra g c (nyt)
gc)  om virksomheder, datterselskaber eller filialer drager fordel af skattemæssig præferencebehandling, af et patent eller af tilsvarende ordninger
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 1
Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne kombineres på nationalt niveau.
Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres separat for hver medlemsstat i rapporten. Hvis en medlemsstat omfatter flere skattejurisdiktioner, skal oplysningerne anføres separat for hver skattejurisdiktion.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 2
Rapporten skal også indeholde oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat for hver skattejurisdiktion, som ved udgangen af det foregående regnskabsår, er opført på den fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i henhold til artikel 48g, medmindre det i rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de tilknyttede virksomheder i en koncern, som er underlagt lovgivningen i en sådan skattejurisdiktion, ikke er direkte involveret i transaktioner med andre tilknyttede virksomheder i den samme koncern, som er underlagt lovgivningen i en medlemsstat.
Rapporten skal også indeholde oplysningerne i stk. 2, separat for hver skattejurisdiktion uden for Unionen.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3
Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres aggregeret for andre skattejurisdiktioner i rapporten.
udgår
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)
For at beskytte kommercielt følsomme oplysninger og sikre fair konkurrence kan medlemsstaterne tillade, at en eller flere specifikke oplysninger, der er opført i denne artikel, midlertidigt udelades fra rapporten for så vidt angår aktiviteter i en eller flere specifikke skattejurisdiktioner, når de er af en sådan art, at offentliggørelsen heraf ville være til alvorlig skade for den kommercielle situation for de virksomheder, der henvises til i artikel 48b, stk. 1, og artikel 48b, stk. 3, som den vedrører. Udeladelsen må ikke hindre muligheden for at få en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens skattemæssige situation. Udeladelsen anføres i rapporten sammen med en behørigt begrundet forklaring for hver enkel skattejurisdiktion på, hvorfor dette er tilfældet, og med en henvisning til den eller de pågældende skattejurisdiktioner.
Ændring 69/rev
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 b (nyt)
Medlemsstaterne gør en sådan udeladelse afhængig af en forudgående tilladelse fra den nationale kompetente myndighed. Virksomheden skal hvert år indhente en ny tilladelse fra den kompetente myndighed, der træffer afgørelse på grundlag af en ny vurdering af situationen. Hvis de udeladte oplysninger ikke længere opfylder de krav, der er fastsat i afsnit 3a, gøres de straks offentligt tilgængelige. Fra udløbet af den periode, hvori visse oplysninger ikke skal offentliggøres, offentliggør virksomheden også med tilbagevirkende kraft og i form af et aritmetisk gennemsnit de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, for de foregående år, hvori visse oplysninger ikke skulle offentliggøres.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 c (nyt)
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om en sådan undtagelse og sender på en fortrolig måde Kommissionen de udeladte oplysninger sammen med en detaljeret redegørelse for den undtagelse, der blev indrømmet. Hvert år offentliggør Kommissionen på sit websted de meddelelser, der er modtaget fra medlemsstaterne, og de forklaringer, der er givet i overensstemmelse med afsnit 3a.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 d (nyt)
Kommissionen kontrollerer, at kravet i afsnit 3a overholdes, og overvåger anvendelsen af en sådan midlertidig undtagelse, som indrømmes af de nationale myndigheder.
Ændring 70/rev
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 e (nyt)
Konkluderer Kommissionen efter at have foretaget sin vurdering af de oplysninger, den har modtaget i henhold til stk. 3c, at det krav, der er fastsat i stk. 3a, ikke er opfyldt, gør den pågældende virksomhed straks oplysningerne offentligt tilgængelige. Fra udløbet af den periode, hvori visse oplysninger ikke skal offentliggøres, offentliggør virksomheden også med tilbagevirkende kraft og i form af et aritmetisk gennemsnit de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, for de foregående år, hvori visse oplysninger ikke skulle offentliggøres.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 3 – afsnit 3 f (nyt)
Kommissionen vedtager ved en delegeret retsakt retningslinjer for at hjælpe medlemsstaterne med at definere de tilfælde, hvor offentliggørelse af oplysninger anses for i alvorlig grad at berøre den forretningsmæssige situation for de virksomheder, som den vedrører.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48c – stk. 5
5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger skal offentliggøres og gøres tilgængelig for offentligheden på webstedet på mindst et af EU's officielle sprog.
5.  Rapporten om selskabsskatteoplysninger offentliggøres i en fælles model, der er til rådighed vederlagsfrit i et åbent dataformat, og den gøres samme dag tilgængelig for offentligheden på datterselskabets webstedet eller på en tilknyttet virksomheds websted på mindst et af Unionens officielle sprog. Virksomheden skal samme dag desuden registrere rapporten i et offentligt register, der forvaltes af Europa-Kommissionen.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48e – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 1, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, har kollektivt ansvar for at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.
1.  For at styrke ansvaret over for tredjemand og for at sikre hensigtsmæssig forvaltning sikrer medlemsstaterne, at medlemmerne af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne for det ultimative moderselskab, som omhandlet i artikel 48b, stk. 1, der handler inden for de beføjelser, der er tillagt dem efter den nationale lovgivning, kollektivt har ansvar for at sikre, at rapporten om skatteoplysninger udarbejdes, offentliggøres og formidles i overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 48d.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48g
Artikel 48g
udgår
Fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner
Kommission tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 49 med henblik på at udarbejde en fælles EU-liste over visse skattejurisdiktioner. Listen udarbejdes efter en vurdering af skattejurisdiktioner, der ikke overholder følgende kriterier:
1)  gennemsigtighed og udveksling af informationer, herunder udveksling af oplysninger efter anmodninger og automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti
2)  fair skattekonkurrence
3)  standarder udarbejdet af G20 og/eller OECD
4)  andre relevante standarder, herunder internationale standarder udarbejdet af Den Finansielle Aktionsgruppe.
Kommissionen reviderer og ændrer regelmæssigt listen for at tage højde for nye omstændigheder, hvor det er relevant.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48i – stk. 1
Kommissionen udarbejder en rapport om overholdelsen og virkningen af rapporteringsforpligtelserne i artikel 48a-48f. Rapporten skal omfatte en evaluering af, hvorvidt rapporten om selskabsskatteoplysninger giver passende og forholdsmæssige resultater under hensyntagen til behovet for at sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed og behovet for at skabe et konkurrencepræget miljø for virksomhederne.
Kommissionen udarbejder en rapport om overholdelsen og virkningen af rapporteringsforpligtelserne i artikel 48a-48f. Rapporten omfatter en evaluering af, hvorvidt rapporten om selskabsskatteoplysninger giver passende og forholdsmæssige resultater, og vurderer omkostningerne og fordelene ved at sænke grænsen for den konsoliderede nettoomsætning for, hvornår virksomheder og filialer har pligt til at rapportere om selskabsskatteoplysninger. Der foretages endvidere i rapporten en vurdering af, om der kan være behov for at træffe yderligere supplerende foranstaltninger, under hensyntagen til behovet for at sikre en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed og behovet for at bevare og sikre et konkurrencepræget miljø for virksomheder og private investeringer.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48i a (ny)
2a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 48ia
Senest 4 år efter vedtagelsen af dette direktiv og under hensyntagen til situationen på OECD-plan foretager Kommissionen en vurdering og aflægger rapport om dette kapitels bestemmelser, navnlig for så vidt angår:
—  virksomheder og filialer, der har pligt til at rapportere om selskabsskatteoplysninger, og navnlig spørgsmålet om, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for dette kapitel til også at omfatte store virksomheder som defineret i artikel 3, stk. 4, og store koncerner, som defineret i artikel 3, stk. 7, i nærværende direktiv
—  indholdet af rapporten om selskabsskatteoplysninger som omhandlet i artikel 48c
—  den midlertidige undtagelse, der er omhandlet i stk. 3a til 3f, i artikel 48c, stk. 3.
Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag."
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48i b (ny)
2b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 48ib
Fælles model for rapporten
Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter den fælles model, som der henvises til i artikel 48b, stk. 1, 3, 4 og 6, samt i artikel 48c, stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 2.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 49 – stk. 3 a
3a)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af [dato].
3a)  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*, under særlig hensyntagen til bestemmelserne i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 51 – stk. 1
3a)  Artikel 51, stk. 1, affattes således:
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre at disse sanktioner håndhæves. De pågældende sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
"Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De pågældende sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne skal som minimum fastlægge administrative foranstaltninger og sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser senest den ... [indsæt venligst datoen et år efter dette direktivs ikrafttræden] og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer, der berører disse bestemmelser.
Senest den ... [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] udarbejder Kommissionen en liste over de foranstaltninger og sanktioner, der er fastsat af hver medlemsstat i overensstemmelse med dette direktiv."

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0227/2017).

Juridisk meddelelse