Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 656kWORD 76k
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I
P8_TA(2017)0284A8-0227/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Η ίση φορολογική μεταχείριση των φορολογουμένων, ιδίως όλων των επιχειρήσεων, συνιστά απαράβατη προϋπόθεση της ενιαίας αγοράς. Μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών φορολογικών συστημάτων έχει καθοριστική σημασία για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα συμβάλει στην πρόληψη της φοροαποφυγής και της μεταφοράς κερδών.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α)   Η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, καθώς και τα συστήματα μεταφοράς κερδών, στερούν από τις κυβερνήσεις και τους λαούς τους πόρους που χρειάζονται, μεταξύ άλλων, για την καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, και έχουν στερήσει από τα κράτη τη δυνατότητα εξασφάλισης κατοικιών σε προσιτές τιμές, παροχής υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και κατασκευής των αναγκαίων υποδομών για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εν ολίγοις, τα συστήματα αυτά συνιστούν παράγοντες αδικιών, ανισοτήτων και οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών αποκλίσεων.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)
(-1β)   Απαιτείται ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης των εταιρειών που ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη καθιέρωσης μιας προοδευτικής και δίκαιης σφαιρικής φορολογικής πολιτικής, προωθεί την ανακατανομή του πλούτου, και καταπολεμά τις ανισότητες.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό»16 και «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα»17 την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια.
(1)  Η διαφάνεια είναι ουσιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φοροαποφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος εταιρειών έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014 την επείγουσα ανάγκη να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 - Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό»16 και «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - Νέο ξεκίνημα»17 την ανάγκη μετάβασης σε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη θα αποτελεί επίσης τη χώρα φορολόγησης. Η Επιτροπή έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη ανταπόκρισης στο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για διαφάνεια και την ανάγκη να λειτουργήσουμε ως πρότυπο αναφοράς για άλλες χώρες. Είναι ουσιώδους σημασίας η διαφάνεια να λαμβάνει υπόψη την αμοιβαιότητα μεταξύ ανταγωνιστών.
__________________
__________________
16 COM(2015)0610 της 27ης Οκτωβρίου 2015.
16 COM(2015)0610 της 27ης Οκτωβρίου 2015.
17 COM(2014)0910 της 16ης Δεκεμβρίου 2014.
17 COM(2014)0910 της 16ης Δεκεμβρίου 2014.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση18 αναγνώρισε ότι η αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών και να εξασφαλίσει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και στις κυβερνήσεις.
(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση18 αναγνώρισε ότι η αύξηση της διαφάνειας της συνεργασίας και της σύγκλισης στον τομέα της πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τη φορολογία εταιρειών μπορεί να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, να καταστήσει αποδοτικότερο το έργο των φορολογικών αρχών, να βοηθήσει τους φορείς διαμόρφωσης της πολιτικής στην αξιολόγηση του τρέχοντος φορολογικού συστήματος, στην πορεία ανάπτυξης της μελλοντικής νομοθεσίας, να εξασφαλίσει την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα φορολογικά συστήματα και στις κυβερνήσεις και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων βάσει ακριβέστερων προφίλ κινδύνου εταιρειών.
__________________
__________________
18 2015/2010(INL).
18 2015/2010(INL).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα συνιστά αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών και για να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αυτών στην πραγματική οικονομία. Θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των μετόχων να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι εταιρείες, θα οδηγήσει σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς πληροφορίες και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των εθνικών νομοθεσιών.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, όπως ορίζει η οδηγία 2002/14/ΕΚ και, με την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών, στην ποιότητα του διαλόγου στο εσωτερικό των εταιρειών.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Απευθύνοντας έκκληση για ένα δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο τον Νοέμβριο του 2015, η G20 προσυπέγραψε το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS), το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει στις κυβερνήσεις σαφείς διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν τη μετατόπιση των κερδών των εταιρειών σε τόπους χωρίς φορολογία ή με χαμηλή φορολογία, όπου δεν δημιουργείται καμία πραγματική αξία. Ειδικότερα, με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις εθνικές φορολογικές αρχές σε εμπιστευτική βάση. Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης η δράση 13 του σχεδίου BEPS μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου20.
(4)  Απευθύνοντας έκκληση για ένα δίκαιο και σύγχρονο διεθνές φορολογικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο τον Νοέμβριο του 2015, η G20 προσυπέγραψε το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών («Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» – BEPS), το οποίο είχε ως στόχο να παράσχει στις κυβερνήσεις σαφείς διεθνείς λύσεις για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών στους υφιστάμενους κανόνες που επιτρέπουν τη μετατόπιση των κερδών των εταιρειών σε τόπους χωρίς φορολογία ή με χαμηλή φορολογία, όπου δεν δημιουργείται καμία πραγματική αξία. Ειδικότερα, με τη δράση 13 του σχεδίου BEPS καθιερώνεται η υποβολή δήλωσης στοιχείων ανά χώρα από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τις εθνικές φορολογικές αρχές σε εμπιστευτική βάση. Στις 27 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τη «Δέσμη για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής». Ένας από τους στόχους της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι να μεταφερθεί στο δίκαιο της Ένωσης η δράση 13 του σχεδίου BEPS μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου20. Εντούτοις, η φορολόγηση των κερδών σε περίπτωση δημιουργίας αξίας απαιτεί πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στη βάση δημόσιας υποβολής εκθέσεων.
__________________
__________________
20 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
20 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) θα πρέπει να αναβαθμίσει τα συναφή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) προκειμένου να διευκολύνει την εισαγωγή απαιτήσεων δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα έχει καθιερωθεί ήδη στην Ένωση για τον τραπεζικό τομέα μέσω της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως και για τους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης μέσω της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Η Ένωση, μέσω της άνευ προηγουμένου εισαγωγής της δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, έχει καταστεί παγκόσμια πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)
(4δ)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν αναληφθούν κοινές δράσεις σε διεθνές επίπεδο, είναι απολύτως απαραίτητο η Ένωση, χωρίς να παραιτηθεί του ηγετικού της ρόλου σε αυτόν τον αγώνα, να συντονίσει τις δράσεις της με τους διεθνείς παράγοντες, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ παραδείγματος χάρη. Οι μονομερείς ενέργειες, ακόμη και αν είναι πολύ φιλόδοξες, δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να πετύχουν και, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και βλάπτουν το επενδυτικό κλίμα της Ένωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)
(4ε)  Η αύξηση της διαφάνειας στο πεδίο της γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα θετικό για όλους, καθώς οι φορολογικές διοικήσεις θα είναι πιο αποδοτικές, θα αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, θα ενημερώνονται καλύτερα οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές θα καταστούν λιγότερο απρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τη βελτίωση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με αποτέλεσμα την αύξηση της σταθερότητας, καθώς και την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω του σαφέστερου προφίλ κινδύνου και της ενισχυμένης φήμης.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου.
(5)  Πέραν της αυξημένης διαφάνειας που δημιουργεί η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις εθνικές φορολογικές αρχές, ο ενισχυμένος δημόσιος έλεγχος των φόρων εισοδήματος εταιρειών τους οποίους καταβάλλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ένωση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προώθηση της εταιρικής λογοδοσίας, και για την περαιτέρω προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τη συμβολή στην ευημερία μέσω της καταβολής φόρων, την προώθηση του δικαιότερου φορολογικού ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Ένωσης μέσω ενός πιο εμπεριστατωμένου δημόσιου διαλόγου και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Αυτός ο δημόσιος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω δήλωσης με πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης της τελικής μητρικής επιχείρησης του πολυεθνικού ομίλου. Ωστόσο, αυτός ο δημόσιος έλεγχος πρέπει να ασκείται χωρίς να βλάπτεται το επενδυτικό κλίμα στην Ένωση ή η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017, οι οποίες θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
__________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Η Επιτροπή ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) ως ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Η εκάστοτε εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα ΕΚΕ. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω ενός έξυπνου συνδυασμού οικειοθελών μέτρων πολιτικής και, όπου κρίνεται απαραίτητο, συμπληρωματικών ρυθμίσεων. Οι εταιρείες μπορούν να καταστούν κοινωνικά υπεύθυνες είτε τηρώντας τον νόμο είτε εντάσσοντας κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δεοντολογικές ανησυχίες ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταναλωτών στην επιχειρηματική τους στρατηγική και στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή και τα δύο.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης. Για ομίλους που ασκούν δραστηριότητες εντός της Ένωσης μόνο μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστημάτων, οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα θα πρέπει να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη τη δήλωση που αφορά την τελική μητρική επιχείρηση. Ωστόσο, για λόγους που άπτονται της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας, η υποχρέωση δημοσίευσης και διασφάλισης της προσβασιμότητας της δήλωσης αυτής θα πρέπει να περιορίζεται σε μεσαίες ή μεγάλες θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση, ή σε υποκαταστήματα αντίστοιχου μεγέθους τα οποία έχουν ανοίξει σε κράτος μέλος. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να επεκταθεί αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει υποκαταστήματα τα οποία έχει ανοίξει σε κράτος μέλος μια επιχείρηση με έδρα εκτός της Ένωσης.
(6)  Το κοινό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλει σε έλεγχο όλες τις δραστηριότητες ενός ομίλου όταν ο όμιλος αυτός διαθέτει ορισμένες εγκαταστάσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Όμιλοι που διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις αρχές της Ένωσης για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρική συμπεριφορά τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η παροχή πρόσβασης στους πολίτες των χωρών αυτών σε εταιρικές πληροφορίες ανά χώρα θα επέτρεπε στους ίδιους και στις φορολογικές διοικήσεις των χωρών τους να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αποδίδουν ευθύνες στις εν λόγω εταιρείες. Δημοσιοποιώντας τις πληροφορίες για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται η πολυεθνική επιχείρηση, η Ένωση θα αύξανε τη συνοχή της αναπτυξιακής της πολιτικής και θα περιόριζε πιθανά συστήματα φοροαποφυγής σε χώρες όπου η κινητοποίηση εγχώριων πόρων έχει αναγνωριστεί ως καίρια συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να βασίζονται στις προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δημοσιότητα δεν θα προκαλεί δυσανάλογους κινδύνους ή μειονεκτήματα. Η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα μπορούσε να βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης». Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
(8)  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ενός ομίλου που ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές περί υποβολής εκθέσεων της δράσης 13 του σχεδίου BEPS και να περιορίζονται σε όσες είναι αναγκαίες ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η δημοσιότητα δεν θα προκαλεί δυσανάλογους κινδύνους ή μειονεκτήματα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, ή παρερμηνείες για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Η δήλωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων. Αυτή η περιγραφή θα μπορούσε να βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που παρατίθεται στον πίνακα 2 του κεφαλαίου V παράρτημα ΙΙΙ των «Κατευθυντήριων οδηγιών του ΟΟΣΑ για την τεκμηρίωση της ενδοομιλικής τιμολόγησης». Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση που παρέχει εξηγήσεις, μεταξύ άλλων σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων σε επίπεδο ομίλου μεταξύ των ποσών των φόρων που προέκυψαν και τα ποσά των φόρων που καταβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά για τα προηγούμενα οικονομικά έτη.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία κάθε κράτους μέλους, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά κράτος μέλος. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να παρουσιάζονται με υψηλό επίπεδο ανάλυσης όσον αφορά ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Για όλες τις άλλες πράξεις σε τρίτες χώρες, τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται με έναν συνολικό αριθμό.
(9)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ανάλυσης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να αξιολογούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ευημερία σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, τόσο εντός και εκτός της Ένωσης, χωρίς να βλάπτεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα στοιχεία θα πρέπει να κατανέμονται ανά δικαιοδοσία. Οι δηλώσεις στοιχείων φορολογίας εισοδήματος μπορούν να είναι κατανοητές και να χρησιμοποιούνται μόνο εάν παρουσιάζονται κατά τρόπο αναλυτικό για κάθε φορολογική δικαιοδοσία.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Όταν οι πληροφορίες προς κοινοποίηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες από την επιχείρηση, η τελευταία θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητεί άδεια από την αρμόδια αρχή της δικαιοδοσίας όπου είναι εγκατεστημένη, να μην αποκαλύπτει το πλήρες περιεχόμενο των πληροφοριών. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή δεν είναι φορολογική αρχή, η αρμόδια φορολογική αρχή θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να ελέγχουν αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και αν έχει καταστεί προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιοποίηση στο κοινό των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να ελέγχουν αν η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αν έχει καταστεί προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης επιχείρησης και αν οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες συμφωνούν με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε λογιστικό έλεγχο από την επιχείρηση εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Περιπτώσεις παράβασης από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα όσον αφορά τις απαιτήσεις δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, που οδηγούν σε κυρώσεις από τα κράτη μέλη, βάσει της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει να καταγράφονται σε δημόσιο μητρώο υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοικητικά πρόστιμα ή αποκλεισμό από δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και από τη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να προσδιοριστούν ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο ανάλυσης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την κατάρτιση ενός κοινού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω φορολογικές δικαιοδοσίες. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να καταρτιστεί με βάση ορισμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται βάσει του παραρτήματος 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση (COM(2016) 24 final τελικό). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και της οποίας αναμένεται η επίσημη υπογραφή. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά έχουν πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
διαγράφεται
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και του άρθρου 48γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.
________________
1aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
(14)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η δράση της Ένωσης δικαιολογείται για να αντιμετωπιστεί η διασυνοριακή διάσταση όταν παρατηρείται επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ή συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Δεν αναμένεται να δημιουργήσει άσκοπη διοικητική επιβάρυνση στις εταιρείες, δεν συνεπάγεται περαιτέρω φορολογικές συγκρούσεις ούτε προκαλεί κίνδυνο διπλής φορολογίας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, τουλάχιστον όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(15)  Εν γένει, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η έκταση των κοινοποιούμενων πληροφοριών είναι αναλογική προς τους στόχους της ενίσχυσης της δημόσιας διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου. Συνεπώς, θεωρείται ότι η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα24, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.
(16)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα24, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα με τη μορφή ενός πίνακα αντιστοιχίας. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας και να αποφευχθούν τυχόν κενά και αναντιστοιχίες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της εκ μέρους των κρατών μελών στο εσωτερικό τους δίκαιο.
__________________
__________________
24 ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
24 ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, καθώς και από τις επιχειρήσεις που διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και δεν αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις και διαθέτουν καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR, να καταρτίζουν και να καθιστούν δωρεάν δημόσια διαθέσιμη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο σε περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μόνο εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους και σε καμία άλλη φορολογική δικαιοδοσία.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις θυγατρικές επιχειρήσεις οι οποίες διέπονται από το εθνικό τους δίκαιο και ελέγχονται από μια τελική μητρική επιχείρηση η οποία στον ισολογισμό της σε ένα οικονομικό έτος έχει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR και η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, να δημοσιεύουν τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αυτής της τελικής μητρικής επιχείρησης σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στην επικράτειά τους από επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους να δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα υποκαταστήματα που ανοίγονται στην επικράτειά τους από επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους να δημοσιεύουν και να καθιστούν προσβάσιμη, δωρεάν, σε ετήσια βάση τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης.
Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο του υποκαταστήματος ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει επίσης τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR·
α)  η επιχείρηση που άνοιξε το υποκατάστημα είναι είτε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου που ελέγχεται από τελική μητρική επιχείρηση η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και διαθέτει στον ισολογισμό της ενοποιημένο καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR είτε επιχείρηση που δεν αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση και διαθέτει καθαρό κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR·
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
β)  η τελική μητρική επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν διαθέτει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3, η οποία να υπόκειται ήδη στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48β – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό σε εθνικό νόμισμα το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κεφαλαίου.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τα εξής:
2.  Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρουσιάζονται σε ένα κοινό υπόδειγμα και περιλαμβάνουν τα εξής, αναλυτικά ανά δικαιοδοσία:
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων·
α)  το όνομα της επικεφαλής επιχείρησης και, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των θυγατρικών της, σύντομη περιγραφή της φύσεως των δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις τους·
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό των εργαζομένων·
β)  τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε βάση ισοδύναμης πλήρους απασχόλησης·
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα·
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, που περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη·
γ)  το ποσό του καθαρού κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένης μιας διάκρισης μεταξύ του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με μη συνδεδεμένα μέρη·
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)  το δηλωθέν κεφάλαιο·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)   λεπτομέρειες σχετικά με τις ληφθείσες δημόσιες επιδοτήσεις και τις τυχόν δωρεές σε πολιτικούς, πολιτικές οργανώσεις ή πολιτικά ιδρύματα·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)
ζγ)  κατά πόσον οι επιχειρήσεις, οι θυγατρικές επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα επωφελούνται από προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, από καθεστώς πλαισίων για την ευρεσιτεχνία ή ισοδύναμο καθεστώς.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες συνδυάζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.
Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 χωριστά για κάθε κράτος μέλος. Όταν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, οι πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η δήλωση παρουσιάζει επίσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία η οποία, στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της Ένωσης σχετικά με ορισμένες φορολογικές δικαιοδοσίες που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48ζ, εκτός εάν η δήλωση επιβεβαιώνει ρητώς, με την επιφύλαξη της ευθύνης που αναφέρεται στο άρθρο 48ε κατωτέρω, ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω φορολογικής δικαιοδοσίας δεν πραγματοποιούν άμεσα συναλλαγές με καμία συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου που διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.
Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χωριστά για κάθε φορολογική δικαιοδοσία εκτός Ένωσης.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Η δήλωση παρουσιάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συγκεντρωτικά για τις άλλες φορολογικές δικαιοδοσίες.
διαγράφεται
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)
Προκειμένου να προστατεύονται οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μία ή περισσότερες ειδικές πληροφορίες που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο να παραλείπονται προσωρινά από την έκθεση όσον αφορά τις δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας όταν είναι τέτοιας φύσης που η δημοσιοποίησή τους θα ήταν σοβαρά επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48β παράγραφος 1 και στο άρθρο 48β παράγραφος 3, στο οποίο αναφέρεται. Η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της φορολογικής θέσης της επιχείρησης. Η εν λόγω παράλειψη αναγράφεται στην έκθεση, μαζί με μια δεόντως αιτιολογημένη εξήγηση για κάθε φορολογική δικαιοδοσία ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό, και με αναφορά στην αρμόδια φορολογική δικαιοδοσία ή τις αρμόδιες φορολογικές δικαιοδοσίες.
Τροπολογία 69/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 β (νέο)
Τα κράτη μέλη θέτουν ως προϋπόθεση για την παράλειψη αυτή τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια εθνική αρχή. Η επιχείρηση ζητεί κάθε έτος νέα άδεια από την αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση επί τη βάσει νέας αξιολόγησης της κατάστασης. Όταν οι πληροφορίες που παραλείπονται δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α, γίνονται αμέσως δημόσια διαθέσιμες. Μετά το τέλος της περιόδου μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη δημοσιοποίησης.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 γ (νέο)
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη χορήγηση τέτοιου είδους προσωρινής παρέκκλισης και της διαβιβάζουν, εμπιστευτικά, την πληροφορία που παραλείπεται, μαζί με μια λεπτομερή εξήγηση για τη χορηγούμενη παρέκκλιση. Κάθε έτος, η Επιτροπή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει από τα κράτη μέλη και τις εξηγήσεις που δόθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο 3α.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 δ (νέο)
Η Επιτροπή επαληθεύει ότι η απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α γίνεται δεόντως σεβαστή, και παρακολουθεί τη χρήση αυτής της προσωρινής παρέκκλισης που είχε εγκριθεί από τις εθνικές αρχές.
Τροπολογία 70/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 ε (νέο)
Εάν η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται δυνάμει του εδαφίου 3γ, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απαίτηση που ορίζεται στο εδάφιο 3α δεν πληρούται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δημοσιοποιεί αμέσως τις πληροφορίες αυτές. Μετά το τέλος της περιόδου μη δημοσιοποίησης, η επιχείρηση οφείλει επίσης να γνωστοποιεί αναδρομικά, με τη μορφή αριθμητικού μέσου όρου, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα προηγούμενα έτη που καλύπτονταν από την περίοδο μη δημοσιοποίησης.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 στ (νέο)
Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη όταν καθορίζουν τις περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση των πληροφοριών θεωρείται ιδιαίτερα επιζήμια για την εμπορική θέση των επιχειρήσεων τις οποίες αφορούν.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48γ – παράγραφος 5
5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
5.  Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος δημοσιεύεται σε κοινό υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στον δικτυακό τόπο της θυγατρικής επιχείρησης ή στον δικτυακό τόπο συνδεδεμένης επιχείρησης σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Την ίδια ημερομηνία, η επιχείρηση υποβάλλει τη δήλωση και σε δημόσιο μητρώο, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48ε – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.
1.  Για να ενισχυθεί η λογοδοσία έναντι τρίτων και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού και εποπτικού οργάνου της τελικής μητρικής επιχείρησης που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφος 1, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται βάσει του εθνικού δικαίου, έχουν συλλογική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται, δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη σύμφωνα με τα άρθρα 48β, 48γ και 48δ.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48ζ
Άρθρο 48ζ
διαγράφεται
Κοινός ενωσιακός κατάλογος ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση ενός κοινού ενωσιακού καταλόγου ορισμένων φορολογικών δικαιοδοσιών. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να βασίζεται σε αξιολόγηση των φορολογικών δικαιοδοσιών που δεν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
(1)  Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς·
(2)  Δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός·
(3)  Πρότυπα που καθορίζονται από την ομάδα G20 και/ή τον ΟΟΣΑ·
(4)  Άλλα σχετικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προτύπων που ορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.
Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κατάλογο σε τακτά διαστήματα και, κατά περίπτωση, τον τροποποιεί ώστε να ληφθούν υπόψη νέες περιστάσεις.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48θ – εδάφιο 1
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 48α έως 48στ και τον αντίκτυπό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αποφέρει κατάλληλα και αναλογικά αποτελέσματα, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και της ανάγκης δημιουργίας ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 48α έως 48στ και τον αντίκτυπό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του κατά πόσον η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος αποφέρει κατάλληλα και αναλογικά αποτελέσματα και αξιολογεί τη σχέση κόστους-οφέλους της ελάττωσης του κατώτατου ορίου του ενοποιημένου καθαρού κύκλου εργασιών πέραν του οποίου οι επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα πρέπει να δηλώσουν στοιχεία φορολογίας εισοδήματος. Επιπλέον, στην έκθεση αξιολογείται η πιθανή ανάγκη λήψης περαιτέρω συμπληρωματικών μέτρων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς επιπέδου διαφάνειας και της ανάγκης διατήρησης και διασφάλισης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48θ α (νέο)
(2α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 48θ α
Το αργότερο 4 έτη μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση σε επίπεδο ΟΟΣΑ, η Επιτροπή επανεξετάζει, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως όσον αφορά:
—  επιχειρήσεις και υποκαταστήματα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων φορολογίας, ιδίως σε σχέση με το κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κεφαλαίου ώστε να περιλάβει τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και τους μεγάλους ομίλους όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας·
—  το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων φορολογίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 48γ·
—  την προσωρινή παρέκκλιση που προβλέπεται στα εδάφια 3α έως 3στ του άρθρο 48γ παράγραφος 3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την έκθεση αυτή, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.»
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 48θ β (νέο)
(2β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 48θ β
Κοινό υπόδειγμα για τη δήλωση
Η Επιτροπή ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το κοινό υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 48β παράγραφοι 1, 3, 4 και 6 και στο άρθρο 48γ παράγραφος 5. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 α
3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας.»
3α.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*, και λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα τις διατάξεις των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρο 51 – εδάφιο 1
(3α)  στο άρθρο 51 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»
«Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον διοικητικά μέτρα και κυρώσεις για την παράβαση από τις επιχειρήσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [να προστεθεί η ημερομηνία ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και την ενημερώνουν αμελλητί σχετικά με οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση που τις επηρεάζει.
Το αργότερο έως τις … [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ανά χώρα των μέτρων και των κυρώσεων που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0227/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου