Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2061(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0229/2017

Indgivne tekster :

A8-0229/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0286

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 47k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2016
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2017: Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017, vedtaget af Kommissionen den 12. april 2017 (COM(2017)0188),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017, vedtaget den 8. juni 2017 og fremsendt til Parlamentet den 9. juni 2017, (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0229/2017),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 2/2017 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2016 på i alt 6 405 mio. EUR på 2017-budgettet;

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 1 688 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 4 889 mio. EUR og valutakursforskelle på - 173 mio. EUR;

C.  der henviser til, at de to hovedelementer på indtægtssiden er morarenter og bøder (3 052 mio. EUR) og et negativt resultat af egne indtægter (1 511 mio. EUR);

D.  der henviser til, at underudnyttelsen på udgiftssiden beløber sig til 4 825 mio. EUR for 2016 og 28 mio. EUR for fremførsler i 2015 under sektion III (Kommissionen), og 35 mio. EUR for øvrige institutioner;

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 2/2017 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2016 på 6 405 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning hertil;

2.  bemærker med stor bekymring den betydelige underudnyttelse af bevillinger på 4 889 mio. EUR i 2016, til trods for at ændringsbudget nr. 4/2016 allerede havde reduceret betalingsbevillingerne med 7 284,3 mio. EUR; påpeger, at den meget lave gennemførelse af betalingsbevillingerne på området for samhørighed (udgiftsområde 1b) delvist skyldes unøjagtige overslag fra medlemsstaternes side og forsinkelser i udpegelsen af forvaltnings- og attesteringsmyndigheder på nationalt plan;

3.  gør opmærksom på de negative konsekvenser af devalueringen af det britiske pund i forhold til euroen, hvilket er den vigtigste årsag til faldet i indtægter på 1 511 mio. EUR under egne indtægter; bemærker, at disse manglende indtægter kunne have skabt alvorlige problemer for finansieringen af Unionens budget; bemærker, at indtægtstabet skyldes briternes ensidige beslutning om at forlade Den Europæiske Union, men at korrektionen skal bæres af Unionen som helhed; insisterer på, at der tages højde for disse omkostninger i forbindelse med forhandlingerne om afviklingen af de økonomiske forpligtelser mellem Det Forenede Kongerige og Unionen;

4.  bemærker navnlig det relativt høje niveau for bøder i 2016, som beløb sig til i alt 4 159 mio. EUR, hvoraf 2 861 mio. EUR er medregnet i overskuddet for 2016;

5.  insisterer på, at det i stedet for at justere BNI-bidraget bør være muligt på EU-budgettet at genanvende eventuelle overskud fra underudnyttede bevillinger eller fra bøder til virksomheder for brud på Unionens konkurrenceregler med henblik på at tackle Unionens finansieringsbehov;

6.  bemærker, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 2/2017 vil reducere andelen af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med 6 405 mio. EUR i 2017; opfordrer endnu en gang indtrængende medlemsstaterne til at benytte muligheden for sådanne tilbageførsler til at indfri deres løfter i relation til flygtningekrisen og for at matche EU's bidrag til EU-trustfondene og den nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling(6);

7.  opfordrer EU-institutionerne til hurtigt at behandle det verserende og kommende forslag til ændringsbudget vedrørende ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet som led i resultatet af forligsproceduren vedrørende budgettet for 2017;

8.  beklager i forbindelse med dette forslag til ændringsbudget, at vedtagelsen af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR) var blokeret i Rådet i flere måneder; er lettet over, at den britiske regering har holdt sine løfter og hævet sit blokade af FFR-revisionen umiddelbart efter parlamentsvalget i Det Forenede Kongerige; håber, at tilbageførsler af finansielle midler til medlemsstaterne vil lette de kommende forhandlinger om opgørelsen af finansielle forpligtelser mellem Det Forenede Kongerige og EU;

9.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017;

10.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(6) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586).

Juridisk meddelelse