Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2061(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0229/2017

Predložena besedila :

A8-0229/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0286

Sprejeta besedila
PDF 249kWORD 50k
Torek, 4. julij 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog spremembe splošnega proračuna št. 2 za proračunsko leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016
P8_TA(2017)0286A8-0229/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2017 za proračunsko leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, kakor je bil dokončno sprejet 1. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2017, ki ga je Komisija sprejela 12. aprila 2017 (COM(2017)0188),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2017, ki ga je Svet sprejel 8. junija 2017 in ga 9. junija 2017 posredoval Parlamentu (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0229/2017),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 2/2017 v proračun za leto 2017 vključiti presežek iz proračunskega leta 2016, ki znaša 6 405 milijonov EUR;

B.  ker so glavni elementi tega presežka pozitiven rezultat pri prihodkih v višini 1 688 milijonov EUR, neporabljena sredstva za odhodke v višini 4 889 milijonov EUR in tečajne razlike v višini -173 milijonov EUR;

C.  ker sta na strani prihodkov glavna elementa zamudne obresti in globe (3 052 milijonov EUR) ter negativen rezultat pri lastnih sredstvih (1 511 milijonov EUR);

D.  ker na strani odhodkov nezadostno izvrševanje znaša 4 825 milijonov EUR prenosov za leto 2016 in 28 milijonov EUR za leto 2015 v okviru oddelka III (Komisija) in 35 milijonov EUR za druge institucije;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 2/2017, kot ga je predložila Komisija, ki je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2016 v višini 6 405 milijonov EUR v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  z veliko zaskrbljenostjo opaža nezadostno izvrševanje proračuna v letu 2016 v višini 4 889 milijonov EUR, čeprav je sprememba proračuna št. 4/2016 raven odobritev za plačila že zmanjšala za 7 284,3 milijona EUR; poudarja, da je bilo izvrševanje odobritev plačil na področju kohezije (razdelek 1b) zelo nizko tudi zaradi netočnih napovedi držav članic ter zamud pri imenovanju organov upravljanja in organov za potrjevanje na nacionalni ravni;

3.  opozarja na negativen vpliv zaradi zmanjšanja vrednosti britanskega funta v razmerju do eura, kar je glavni razlog za primanjkljaj prihodkov v znesku 1 511 milijonov EUR v okviru lastnih sredstev; ugotavlja, da bi lahko ta primanjkljaj povzročil resne težave pri financiranju proračuna Unije; želi spomniti, da ta primanjkljaj sredstev izhaja iz enostranske britanske odločitve o izstopu iz Unije, da pa mora popravek kriti Unija kot celota; vztraja, da bi bilo treba te stroške upoštevati pri pogajanjih o poravnavi finančnih obveznosti med Združenim kraljestvom in Unijo;

4.  opozarja zlasti na sorazmerno visoko raven glob v letu 2016, ki so skupaj znašale 4 159 milijonov EUR, od tega se 2 861 milijonov EUR šteje v presežek v letu 2016;

5.  vztraja, da bi morali presežek v proračunu Unije, ki nastane zaradi nezadostnega izvrševanja odobritev ali zaradi glob, izrečenih podjetjem zaradi kršenja prava Unije o konkurenci, porabiti za finančne potrebe Unije, namesto da se prilagodi prispevek na osnovi BND;

6.  ugotavlja, da se bo s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 2/2017 prispevek držav članic v proračun Unije na podlagi BND v letu 2017 zmanjšal za 6 405 milijonov EUR; znova poziva države članice, naj izkoristijo priložnost in s temi sredstvi uresničijo zaveze glede begunske krize ter v skrbniške sklade Unije in Evropski sklad za trajnostni razvoj prispevajo enak znesek, kot ga je prispevala Unija(6);

7.  poziva institucije Unije, naj čim prej obravnavajo nedokončane in prihodnje predloge spremembe proračuna za pobudo za zaposlovanje mladih ter Evropski sklad za trajnostni razvoj v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru izida spravnega postopka o proračunu za leto 2017;

8.  v okviru tega predloga spremembe proračuna obžaluje, da je Svet več mesecev blokiral sprejetje vmesne revizije večletnega finančnega okvira; je olajšan, da je britanska vlada držala besedo in takoj po splošnih volitvah v Združenem kraljestvu umaknila blokado revizije večletnega finančnega okvira; upa, da bodo vrnjena finančna sredstva državam članicam olajšala prihodnja pogajanja o poravnavi finančnih obveznosti med Združenim kraljestvom in Unijo;

9.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2017;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2017 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 28.2.2017, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(6) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586).

Pravno obvestilo