Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2272(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0214/2017

Indgivne tekster :

A8-0214/2017

Forhandlinger :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0287

Vedtagne tekster
PDF 204kWORD 56k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder
P8_TA(2017)0287A8-0214/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2017 om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (2016/2272(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 114,

–  der henviser til artikel 191, 192 og 193 i TEUF og til målsætningen om en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. juli 2008 om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik (COM(2008)0397),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter(1),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019 (COM(2016)0773), navnlig målsætningen om at opstille mere produktspecifikke og/eller horisontale krav på områder som holdbarhed, reparerbarhed, opgraderbarhed, produktudformning med henblik på demontering og lettere genbrug og genanvendelse,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"(3) ("det syvende miljøhandlingsprogram"),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 17. oktober 2013 med titlen "For et mere bæredygtigt forbrug: industriprodukters levetid og forbrugeroplysning for at genoprette tilliden"(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 om "Flagskibsinitiativet – Et ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien" (COM(2011)0021),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 om "Køreplan til et ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

–  der henviser til Kommissionen meddelelse af 9. april 2013 om "Opbygning af det indre marked for grønne produkter - Fremme af bedre oplysning om produkters og organisationers miljøpræstationer" (COM(2013)0196),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Omstilling til en cirkulær økonomi: et program for Europa uden affaldsproduktion" (COM(2014)0398),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 om ”Kredsløbet lukkes - en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi” (COM(2015)0614) og til pakken om den cirkulære økonomi, der især omfatter revision af direktiver om hhv. affald (direktiv 2008/98/EF, ”affaldsrammedirektivet”), emballage og emballageaffald (direktiv 94/62/EF), deponering af affald (direktiv 1999/31/EF), udrangerede køretøjer (direktiv 2000/53/EF), batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (direktiv 2006/66/EF) og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (direktiv 2012/19/EU),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid - En europæisk indsats for bæredygtighed" (COM(2016)0739),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 9. december 2015 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer (COM(2015)0635),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked(6),

–  der henviser til rapporten af 18. august 2015 fra Kontoret for de Europæiske Forbrugerorganisationer med titlen: "Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU's ressource efficiency and circular economy agenda",

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs undersøgelse af 29. marts 2016 med titlen "The Influence of Lifespan Labelling on Consumers",

–  der henviser til den undersøgelse, der blev gennemført i juli 2016 på foranledning af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, og hvis titel er "A longer life time for products: benefits for consumers and companies",

–  der henviser til oversigten af 18. april 2016 fra Forbruger Europa-centret med titlen ”Planned obsolescence or by-products of consumer society”,

–  der henviser til den østrigske standard ONR 192102 med titlen "Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0214/2017),

A.  der henviser til Kommissionens arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019, hvori der henvises til den cirkulære økonomi og til, at det er nødvendigt at gøre noget ved problemerne med holdbarhed og genanvendelighed;

B.  der henviser til, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vedtagelse af en udtalelse om produkters levetid er et udtryk for den interesse, som de økonomiske aktører og civilsamfundet udviser for dette emne;

C.  der henviser til, at der skal være en balance mellem forlængelse af produkternes levetid på den ene side og innovation, forskning og udvikling på den anden;

D.  der henviser til, at den undersøgelse, som er foretaget på foranledning af Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, viser, at det er nødvendigt med bredt forankrede politiske foranstaltninger for at fremme forlænget levetid for produkter;

E.  der henviser til, at forskellige økonomiske modeller og forretningsmodeller eksisterer side om side, herunder den brugsbaserede økonomiske model, som gør det muligt at mindske de negative følger for miljøet;

F.  der henviser til, at det er nødvendigt at fremme en længere levetid for produkter, navnlig ved at tackle planlagt forældelse;

G.  der henviser til, at der er behov for at støtte den europæiske reparationssektor, som hovedsagelig består af mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder;

H.  der henviser til, at øget harmonisering af genanvendelsesordninger vil kunne sætte skub i den lokale økonomi og det indre marked, idet den skaber nye arbejdspladser og stimulerer markedet for brugte varer;

I.  der henviser til, at det ud fra såvel et økonomisk som et miljømæssigt synspunkt er nødvendigt at bevare råstoffer og begrænse produktion af affald, hvilket man har søgt at opnå med begrebet udvidet producentansvar;

J.  der henviser til, at 77 % af forbrugerne i EU ifølge en Eurobarometerundersøgelse fra juni 2014 hellere vil prøve at reparere produkter, der er gået i stykker, end at købe nye; der henviser til, at der stadig er behov for at forbedre de oplysninger, som forbrugerne får om produkters holdbarhed og reparerbarhed;

K.  der henviser til, at driftssikre og holdbare produkter giver forbrugerne valuta for pengene og forebygger overforbrug af ressourcer og affald, og til, at det derfor er vigtigt, at forbrugerprodukters brugbare levetid forlænges i kraft af produktudformning ved at sikre holdbarhed og mulighed for at reparere, opgradere, demontere og genanvende produkterne;

L.  der henviser til, at svækkelsen af forbrugernes tillid til produkternes kvalitet er til skade for europæiske virksomheder; der henviser til, at den lovbestemte garanti på 24 måneder er det nuværende mindstekrav, der gælder overalt i EU, og at nogle medlemsstater har fastsat mere beskyttende bestemmelser for forbrugere i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed;

M.  der henviser til, at forbrugernes ret til at vælge i henhold til deres forskellige behov, forventninger og præferencer bør respekteres;

N.  der henviser til den ringe kvalitet af de oplysninger, der gives til forbrugerne om produkters levetid, samtidig med at EØSU’s undersøgelse fra marts 2016 viste, at der er en positiv forbindelse mellem mærkning med et produkts levetid og forbrugernes adfærd;

O.  der henviser til, at produkternes levetid og ældning afhænger af forskellige naturlige eller kunstige aspekter såsom materialesammensætning, funktionalitet, reparationsomkostninger og forbrugsmønstre;

P.  der henviser til, at det bør gøres nemmere at få produkter repareret og at få reservedele til dem;

Q.  der henviser til, at ud over lang levetid spiller også kvalitet i hele et produkts livscyklus en afgørende rolle for, hvilket bidrag produktet yder til beskyttelse af ressourcerne;

R.  der henviser til, at der kommer flere og flere nationale initiativer til løsning af problemet med produkters for tidlige forældelse; og til, at det er nødvendigt at udarbejde en fælles strategi for det indre marked på dette område;

S.  der henviser til, at digitale bæreres levetid er af afgørende betydning for elektroniske apparaters levetid, og til, at sådanne apparater på grund af softwarens stadig hurtigere forældelse er nødt til at kunne tilpasses, for at de kan holde trit med markedet;

T.  der henviser til, at produkter med indbyggede mangler, som skal få dem til at gå i stykker og til sidst holde helt op med at fungere efter at være blevet brugt et bestemt antal gange, kun kan indgyde forbrugerne mistillid og ikke bør være tilladt på markedet;

U.  der henviser til, at 90 % af borgerne ifølge data fra Eurobarometer mener, at produkterne bør mærkes tydeligt med deres brugbare levetid;

V.  der henviser til, at alle erhvervsdrivende, herunder SMV'erne, vil have gavn af produkter med længere levetid;

W.  der henviser til, at det syvende miljøhandlingsprogram kræver særlige foranstaltninger for at forbedre produkters holdbarhed, reparationsegnethed og genanvendelighed og forlænge deres levetid;

X.  der henviser til, at det udvidede producentansvar har en vigtig rolle at spille i denne henseende;

Y.  der henviser til, at opnåelsen af en cirkulær økonomisk model kræver involvering af både politiske beslutningstagere, borgere og virksomheder og indebærer forandringer – ikke kun af design og salg af produkter og tjenester, men også af forbrugernes mentalitet og forventninger og virksomhedernes aktiviteter – gennem oprettelsen af nye markeder, der reagerer på ændringer i forbrugsmønstre, som udvikler sig i retning af anvendelse, genanvendelse og deling af produkter, hvilket bidrager til at forlænge produkternes brugsliv og til at skabe konkurrencedygtige, holdbare og bæredygtige produkter;

Z.  der henviser til, at pærerne i mange lamper ikke kan udskiftes, hvilket kan medføre problemer, hvis en pære holder op med at virke, hvis der dukker nyere, mere effektive pærer op på markedet, eller hvis kundens præferencer, f.eks. med hensyn til farven på det lys, der udsendes, ændrer sig, fordi hele lampen så må udskiftes;

AA.  der henviser til, at LED-pærer ideelt set bør kunne udskiftes og ikke være elementer, der ikke kan fjernes;

AB.  der henviser til, at der, efterhånden som den cirkulære økonomi udvikler sig, må tages yderligere skridt for at tilskynde til, at produkter kan repareres, tilpasses, opgraderes, holde og genanvendes for at forlænge levetiden og brugstiden for produkter og/eller produktkomponenter;

AC.  der henviser til, at en endnu større mangfoldighed af produkter, endnu kortere innovationscyklusser og modetendenser i konstant forandring forøger hyppigheden, hvormed der købes nye produkter, og dermed forkorter produkternes brugsliv;

AD.  der henviser til, at der ligger et stort potentiale i sektoren for reparation, genbrug og bytte, dvs. den sektor der arbejder med det formål at forlænge produkternes levetid;

AE.  der henviser til, at der bør findes en balance mellem målet om at forlænge produkters levetid og beskytte et miljø, som stadig giver incitamenter til innovation og videreudvikling;

Udformning af robuste, holdbare produkter af god kvalitet

1.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til, at der om muligt fastsættes kriterier pr. produktkategori for, hvad produkter mindst skal kunne tåle lige fra udformningen af dem og videre, som bl.a. omfatter robusthed, reparationsegnethed og opgraderbarhed, og som skal understøttes af standarder udviklet af alle tre europæiske standardiseringsorganisationer (CEN, Cenelec og ETSI);

2.  understreger, at der i alle faser af et produkts livscyklus skal findes en balance mellem forlængelse af produktets levetid, omdannelse af affald til ressourcer (sekundære råstoffer), industriel symbiose, innovation, forbrugerefterspørgsel, miljøbeskyttelse og vækstpolitik, og mener, at udviklingen af mere og mere ressourceeffektive produkter ikke bør tilskynde til, at produkter får en kort levetid eller smides ud for tidligt;

3.  påpeger, at spørgsmål som produkters holdbarhed, udvidede garantier, adgang til reservedele samt mulighed for reparation og udskiftning af komponenter bør være en del af en producents kommercielle udbud med henblik på at opfylde forbrugernes forskellige behov, forventninger og præferencer, og at de er et vigtigt aspekt af konkurrencen på et frit marked;

4.  gør opmærksom på kommercielle strategiers betydning for designet af holdbare produkter, herunder leasing af produkter, hvorved leasingfirmaer beholder ejerskabet over de leasede enheder og har et incitament til at bringe produktet i omsætning igen og til at investere i at designe mere holdbare produkter, hvilket vil føre til en reduceret mængde ny produktion og bortskaffelse af produkter;

5.  minder om Europa-Parlamentets holdning ved revisionen af pakken om den cirkulære økonomi, hvorved affaldsdirektivet blev ændret, og om styrkelsen i den forbindelse af princippet om det udvidede producentansvar, og at der således blev skabt incitament til en mere bæredygtig produktudformning;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte producenter af modulbaseret produktdesign, der gør det nemt at skille produkterne ad og udskifte dele i dem;

7.  fremfører, at bestræbelserne på at opnå holdbarhed og reparerbarhed bør ledsages af en målsætning om bæredygtighed, der opnås f.eks. ved at anvende miljøvenlige materialer;

8.  bemærker med bekymring mængden af elektronisk affald, der genereres af modemmer, routere og TV-dekodere/TV-bokse, når forbrugerne skifter til en ny udbyder af teletjenester; minder forbrugerne og udbyderne af teletjenester om, at forbrugerne i henhold til forordning (EU) 2015/2120 allerede har ret til at bruge terminaludstyr efter eget valg, når de skifter til en ny udbyder af teletjenester;

Fremme af reparerbarhed og lang levetid

9.  opfordrer Kommissionen til at fremme, at produkter kan repareres, ved

   at tilskynde til og lette foranstaltninger, der gør det attraktivt for forbrugeren at vælge reparation af et produkt
   at anvende byggemetoder og -materialer, der gør reparation af et produkt eller udskiftning af dets komponenter lettere og billigere; forbrugerne bør ikke bringes i en situation, hvor de oplever en uendelig kæde af reparation og vedligeholdelse af defekte produkter
   i tilfælde af gentagen mangel på overensstemmelse eller reparationstid på over en måned at tilskynde til, at garantien forlænges med en periode svarende til den tid, reparationen har taget
   indtrængende at opfordre til, at dele af afgørende betydning for et produkts funktionsevne kan udskiftes og repareres, ved at medtage produktets reparationsegnethed som en af dets væsentlige egenskaber, når det er hensigtsmæssigt, og ved at modvirke, at vigtige komponenter såsom batterier og LED-komponenter fastgøres i et produkt, medmindre en sådan fastgørelse er begrundet i sikkerhedshensyn
   indtrængende at opfordre producenterne til at sikre, at der med produktet på købstidspunktet følger vedligeholdelses- og reparationsvejledninger, navnlig med produkter, hvor vedligeholdelse og reparation er meget vigtige, for at forbedre muligheden for at forlænge produktlevetiden
   at sikre muligheden for at anvende dele af samme kvalitet og med samme ydeevne i stedet for originale dele ved reparation af alle produkter i overensstemmelse med gældende lovgivning
   så vidt muligt at udvikle standardisering af reservedele og værktøj, der er nødvendige for at reparere produktet, med sigte på at øge reparationstjenesteydelsernes effektivitet
   at tilskynde producenterne til på anmodning at levere vedligeholdelses- og reparationsvejledninger på forskellige sprog til reparationsværksteder
   at tilskynde producenterne til at udvikle batteriteknologier, der sikrer, at batteriers og akkumulatorers levetid matcher produktets forventede levetid bedre, eller alternativt gøre det mere lettilgængeligt at skifte batterier til en pris, der står i et rimeligt forhold til produktets pris;

10.  mener, at det er hensigtsmæssigt at sikre, at reservedele af væsentlig betydning for produkternes funktionsevne og sikkerhed er til rådighed, det være sig ved:

   ud over samlede produktkomponenter at fremme tilgængeligheden af reservedele
   at tilskynde de erhvervsdrivende til at levere en passende teknisk tjeneste i forbindelse med forbrugerprodukter, som de fremstiller eller importerer, og til at levere reservedele, som er nødvendige for, at produkterne kan fungere korrekt og sikkert, til en pris, der svarer til produkternes art og levetid
   at oplyse klart og tydeligt om, hvorvidt reservedele til produkter er tilgængelige eller ej og hvor længe, og, hvor det er hensigtsmæssigt, at etablere en elektronisk platform til dette formål;

11.  tilskynder medlemsstaterne til at finde frem til hensigtsmæssige incitamenter, der fremmer holdbare produkter af høj kvalitet, som kan repareres, reparation af produkter og salg af genbrugsprodukter, og til at udvikle reparationsuddannelsesforløb;

12.  fremhæver, at det er vigtigt at sikre, at man kan vælge at henvende sig til en uafhængig reparatør, f.eks. ved at modvirke tekniske løsninger og sikkerheds- og softwareløsninger, der er til hinder for at få et produkt repareret uden for bestemte autoriserede kredsløb;

13.  opfordrer til, at der gøres en indsats for at tilskynde til genbrug af reservedele på genbrugsmarkedet;

14.  anerkender muligheden for at anvende 3D-printning til at levere reservedele til fagfolk og forbrugere; opfordrer indtrængende til at sikre beskyttelse mod forfalskning og af ophavsret i denne henseende;

15.  minder om, at tilgængeligheden af standardiserede komponenter og modulkomponenter, planlægning af adskillelse af produktet, produktdesign med sigte på lang holdbarhed og effektive fremstillingsprocesser spiller en vigtig rolle for, at indførelsen af en cirkulær økonomi kan lykkes;

Benyttelse af en brugsorienteret økonomisk model og understøttelse af små og mellemstore virksomheder og beskæftigelsen i EU

16.  fremhæver, at skiftet til forretningsmodeller såsom "produkter som serviceydelser" har potentiale til at forbedre bæredygtigheden af produktions- og forbrugsmønstre, forudsat at produktservicesystemer ikke medfører kortere produktlevetider, og understreger, at sådanne forretningsmodeller ikke bør give mulighed for skatteundgåelse;

17.  fremhæver, at udviklingen af nye forretningsmodeller såsom internetbaserede tjenester, nye markedsføringsmetoder og stormagasiner, der kun sælger brugte varer, og en mere udbredt tilgængelighed af uformelle reparationsfaciliteter (reparationscaféer og værksteder, hvor folk kan foretage reparationer selv) kan bidrage til at forlænge produkters levetid og samtidig øge forbrugernes kendskab og tiltro til produkter med lang levetid;

18.  opfordrer medlemsstaterne til:

   at høre alle berørte aktører med henblik på at tilskynde til udvikling af en model for salg af brugsretten til et produkt, der er til gavn for alle
   at styrke deres bestræbelser med foranstaltninger til fremme af udvikling af den funktionelle økonomi og at gøre det attraktivt at udleje, bytte og låne objekter
   at tilskynde de lokale og regionale myndigheder til aktivt at fremme udviklingen af økonomiske modeller som f.eks. den kollaborative økonomi og den cirkulære økonomi, som tilskynder til en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, forøgelse af varernes holdbarhed og styrkelse af reparation, genbrug og genanvendelse;

19.  tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at bestemmelserne i direktiv 2014/24/EU om livscyklusomkostninger indgår i overvejelserne ved offentlige indkøb, og til at øge genbrugsraten for offentligt indkøbt udstyr;

20.  tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til i deres politikker at støtte den kollaborative økonomi i betragtning af de fordele, som den rummer med hensyn til at udnytte knappe ressourcer og knap kapacitet, f.eks. inden for transport og indlogering;

21.  opfordrer Kommissionen til, når den fremmer den cirkulære økonomi, at understrege, hvor vigtig en faktor produkters holdbarhed er;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende det affaldshierarki, der er fastlagt i EU-lovgivningen (affaldsrammedirektivet (2008/98/EF)), til fulde og navnlig til at blive ved med at betragte elektriske og elektroniske apparater som produkter med stor nytteevne og værdi og ikke som affald, f.eks. ved at give adgang til indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr til medarbejdere fra genbrugscentre, som kan udnytte disse produkter og deres komponenter;

23.  mener, at de foranstaltninger, der er medtaget i denne beslutning, især bør gælde for SMV'er og mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF på en måde, der er hensigtsmæssig og står i forhold til SMV’ernes og mikrovirksomhedernes størrelse og kapacitet, for at sikre deres fortsatte udvikling og fremme beskæftigelse og uddannelse for nye erhverv i EU;

24.  opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan man kan tilskynde til og fremme, at LED-pærer kan skiftes ud, og til ud over foranstaltninger med sigte på miljøvenligt design at overveje en mindre streng tilgang, der f.eks. omfatter mærkning, incitamentsordninger, offentlige udbud eller en forlænget garantiperiode, hvis pærerne ikke kan tages ud;

25.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at foretage effektiv markedsovervågning med henblik på at sikre, at både europæiske og importerede produkter opfylder kravene for så vidt angår produktpolitik og miljøvenligt design;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at involvere lokale og regionale myndigheder og til at respektere deres kompetencer;

Sikring af bedre oplysning af forbrugerne

27.  opfordrer Kommissionen til at forbedre oplysningerne om produkters holdbarhed ved

   at tage et frivilligt EU-mærke op til overvejelse, der navnlig omfatter: produktets holdbarhed, elementer inden for miljøvenligt design, mulighed for opgradering i takt med tekniske fremskridt og reparationsegnethed
   frivillige eksperimenter med virksomheder og andre interessenter på EU-plan med henblik på at udvikle en betegnelse for et produkts forventede levetid på grundlag af standardiserede kriterier, der vil kunne anvendes af alle medlemsstaterne
   at udvikle en brugsmåler til de mest relevante forbrugsgoder, navnlig hårde hvidevarer
   at få foretaget en undersøgelse af konsekvenserne af tilpasning af mærkning med levetid til den lovbestemte garantiperiodes varighed
   at anvende digitale applikationer eller sociale medier
   at standardisere brugsvejledningers oplysninger om et produkts holdbarhed, opgraderingsmuligheder, reparationsmuligheder for at sikre, at de er klare, tilgængelige og nemme at forstå
   at oplysninger gives baseret på standardkriterier, hvor et produkts forventede levetid er anført;

28.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til:

   at hjælpe lokale og regionale myndigheder, virksomheder og foreninger med at gennemføre kampagner til oplysning af forbrugerne om forlængelse af produkters levetid, navnlig ved at oplyse om vejledning om vedligeholdelse, reparation, genanvendelse osv.
   at fremme bevidstheden hos forbrugerne om produkter, der går hurtigt i stykker og ikke kan repareres, om nødvendigt ved hjælp af udvikling af platforme, hvor forbrugerne oplyses om sådanne;

29.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til regelmæssig og struktureret udveksling af information og bedste praksis i hele Unionen, mellem Kommissionen og medlemsstaterne, herunder regionale og kommunale myndigheder;

Foranstaltninger vedrørende planlagt forældelse

30.  opfordrer Kommissionen til i samråd med forbrugerorganisationer, producenter og andre interessenter at fremsætte forslag til en definition på planlagt forældelse for fysiske varer og software; opfordrer derudover Kommissionen til i samarbejde med markedstilsynsmyndigheder at undersøge muligheden for at etablere et uafhængigt system, som vil kunne teste produkter og opspore indbygget forældelse i produkter; efterlyser i denne sammenhæng bedre retlig beskyttelse af whistleblowere og passende afskrækkende foranstaltninger for producenter;

31.  henviser til nogle medlemsstaters pionerarbejde på dette område, f.eks. Beneluxlandenes initiativ til at bekæmpe planlagt forældelse og forlænge levetiden for (elektriske) husholdningsmaskiner; fremhæver betydningen af udveksling af bedste praksis i denne henseende;

32.  bemærker, at det, at produkter kan opgraderes, kan bremse forældelsen af produktet og kan mindske de miljømæssige virkninger og omkostningerne for forbrugerne;

Styrkelse af retten til den lovbestemte garanti for overensstemmelse

33.  finder det afgørende, at forbrugerne informeres bedre om, hvordan den lovbestemte garanti for overensstemmelse fungerer; opfordrer til, at denne garanti anføres i sin fulde længde på købsfakturaen for produktet;

34.  opfordrer Kommissionen til at tage initiativer og iværksætte foranstaltninger med henblik på at forbedre forbrugertilliden ved:

   at styrke forbrugerbeskyttelse, især for produkter, hvis levetid med rimelighed kan forventes at være forholdsvis lang, og ved at tage de stærke forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger i betragtning, der allerede er truffet i nogle medlemsstater
   at tage hensyn til virkningerne af både lovgivning om miljøvenligt design og aftaleret om energirelaterede produkter med henblik på udvikling af en holistisk tilgang til produktlovgivning
   at sikre, at forbrugerne i købekontrakten udtrykkeligt oplyses om deres ret til den lovbestemte garanti og at fremme kampagner med det formål at øge kendskabet til denne ret
   at forenkle dokumentation for købet for forbrugeren, idet garantien knyttes til købsgenstanden og ikke til køberen, og at tilskynde yderligere til, at der generelt indføres e-kvitteringer og elektroniske garantiordninger;

35.  opfordrer til etablering af en klagemekanisme på EU-niveau for manglende overholdelse af de rettigheder, der følger af denne garanti, med henblik på at lette myndighedernes tilsyn med anvendelsen af europæiske standarder;

36.  påpeger, at der kan tilvejebringes et incitament til mere bæredygtigt produktdesign ved at styrke princippet om udvidet producentansvar og fastsætte minimumskrav, der skal overholdes;

Beskyttelse af forbrugerne mod forældet software

37.  efterlyser større gennemsigtighed for så vidt angår opgraderingsmuligheder, sikkerhedsopdateringer og holdbarhed, som alle er aspekter, der er nødvendige for, at både hardware og software kan fungere korrekt; opfordrer Kommissionen til at undersøge behovet for at fremme øget samarbejde mellem erhvervsvirksomheder;

38.  tilskynder til åbenhed hos leverandører og producenter i form af, at de i produktaftaler anfører den minimumsperiode, hvori der kommer sikkerhedsopdateringer af styresystemerne; foreslår, at der udarbejdes en definition af den brugsperiode, som med rimelighed kan forventes af et produkt; understreger desuden, at leverandøren af produktet i tilfælde af indlejrede operativsystemer skal sikre levering af disse sikkerhedsopdateringer; opfordrer producenterne til at give klare oplysninger om kompatibiliteten af softwareopdateringer og -opgraderinger med indbyggede operativsystemer, der leveres til forbrugerne;

39.  opfordrer til, at softwareopdateringer, der er nødvendige, er reversible og ledsages af oplysninger om indvirkningerne på apparatets funktionsevne og til, at ny vigtig software er kompatibel med den foregående generation af software;

40.  opfordrer til modulopbygning af delene, herunder processoren, ved hjælp af standardiseringsforanstaltninger, hvilket vil sikre, at apparatet kan vedligeholdes;

o
o   o

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
(2) EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.
(3) EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.
(4) EUT C 67 af 6.3.2014, s. 23.
(5) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
(6) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.

Juridisk meddelelse