Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2272(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0214/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0214/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0287

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 65k
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις
P8_TA(2017)0287A8-0214/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (2016/2272(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 114,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191, 192 και 193 της ΣΛΕΕ, καθώς και την αναφορά στον στόχο της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική» (COM(2008)0397),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εργασίας της Επιτροπής όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό για την περίοδο 2016-2019 (COM(2016)0773), ιδίως τον στόχο δημιουργίας απαιτήσεων που να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και να είναι πιο οριζόντιες σε τομείς όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η επεκτασιμότητα, ο σχεδιασμός για την αποσυναρμολόγηση και η ευκολία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(3) (7ο Πρόγραμμα δράσης για το Περιβάλλον),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2013, με θέμα «Προς μία βιώσιμη κατανάλωση: διάρκεια ζωής των βιομηχανικών προϊόντων και ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους»(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της - Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για πράσινα προϊόντα - Διευκόλυνση της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των οργανισμών» (COM(2013)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014)0398),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614) και τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, η οποία προβλέπει κυρίως την αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα), της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (οδηγία 94/62/ΕΚ), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ), της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οδηγία 2000/53/ΕΚ), της οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (οδηγία 2006/66/ΕΚ) και της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 2012/19/ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (COM(2015)0635),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), της 18ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda» (Διαρκή αγαθά: πιο βιώσιμα προϊόντα, καλύτερα δικαιώματα των καταναλωτών - Οι προσδοκίες των καταναλωτών από την ατζέντα της ΕΕ για την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Les effets de l'affichage de la durée d'utilisation des produits sur les consommateurs» (Οι επιπτώσεις της αναγραφής της διάρκειας χρήσης των προϊόντων για τους καταναλωτές),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε τον Ιούλιο του 2016 κατ’ εντολή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, με τίτλο «A longer life time for products: benefits for consumers and companies» (Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του ευρωπαϊκού κέντρου για την κατανάλωση, της 18ης Απριλίου 2016, με τίτλο «L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» (Προγραμματισμένη απαξίωση ή τα παράγωγα της κοινωνίας των καταναλωτών),

–  έχοντας υπόψη το πρότυπο του αυστριακού οργανισμού προτύπων ONR 192102 με τίτλο «Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Σήμα αριστείας για τις βιώσιμες, εύκολα επισκευάσιμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0214/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2016-2019 όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό, το οποίο περιλαμβάνει αναφορά στην κυκλική οικονομία και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έκδοση γνωμοδότησης με θέμα τη διάρκεια ζωής των προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αποδεικνύει το ενδιαφέρον των οικονομικών παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών για το εν λόγω θέμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να είναι δεδομένη η εξισορρόπηση μεταξύ της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων και της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καταδεικνύει ότι απαιτούνται εκτεταμένες πολιτικές δράσεις για την προαγωγή της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη διάφορων οικονομικών και επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου ενός οικονομικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στη χρήση που εξασφαλίζει τη μείωση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ειδικότερα μέσω της αντιμετώπισης της προγραμματισμένης απαξίωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα επισκευών, ο οποίος στη συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μεγαλύτερη εναρμόνιση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων θα μπορούσε να δοθεί ώθηση στην τοπική οικονομία και την εσωτερική αγορά, καθώς έτσι μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο και να τονωθεί η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, να διατηρηθούν οι πρώτες ύλες και να μειωθούν τα απόβλητα, σκοπός ο οποίος ελήφθη υπόψη κατά τη θέσπιση της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα εκ μέρους του 77 % των καταναλωτών στην ΕΕ να προσπαθούν να επισκευάζουν τα ελαττωματικά προϊόντα αντί να αγοράζουν καινούρια προϊόντα, όπως τονίζεται στο Ευρωβαρόμετρο του Ιουνίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αξιόπιστα και βιώσιμα προϊόντα προσφέρουν στους καταναλωτές καλή σχέση ποιότητας-τιμής και αποτρέπουν την υπερεκμετάλλευση των πόρων και τη σπατάλη· ότι, ως εκ τούτου είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των καταναλωτικών προϊόντων παρατείνεται μέσω του σχεδιασμού για βιωσιμότητα και της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης των προϊόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων βλάπτει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών αποτελεί το υφιστάμενο ελάχιστο όριο σε επίπεδο ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πιο προστατευτικές διατάξεις για τους καταναλωτές, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για σεβασμό του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν με βάση τις διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανεπάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ενώ στη μελέτη της ΕΟΚΕ που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2016 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της διάρκειας ζωής των προϊόντων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής και η παλαιότητα ενός προϊόντος εξαρτώνται από διάφορες φυσικές ή τεχνητές πτυχές, όπως η σύνθεση, η λειτουργικότητα, το κόστος επισκευής και τα πρότυπα κατανάλωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταστεί πιο ευχερής η πρόσβαση στις επισκευές και στα ανταλλακτικά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη μεγάλη διάρκεια ζωής, η υψηλή αξία των προϊόντων σε όλον τον κύκλο ζωής τους μπορεί επίσης να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των πόρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε αύξηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόωρης απαξίωσης των προϊόντων και του λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αναπτυχθεί μια κοινή στρατηγική για την ενιαία αγορά στο θέμα αυτό·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια ζωής των ψηφιακών μέσων είναι ύψιστης σημασίας για τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι το λογισμικό απαξιώνεται ολοένα και πιο γρήγορα, η δυνατότητα προσαρμογής των ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη προκειμένου αυτές να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προϊόντα με ενσωματωμένα ελαττώματα τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προκαλούνται σε αυτά βλάβες και τελικώς να σταματήσουν να λειτουργούν αφού χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένο αριθμό φορών, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν δυσπιστία στους καταναλωτές και δεν θα πρέπει να επιτρέπονται στην αγορά·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το 90 % των ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση στην οποία να αναγράφεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μπορούν να επωφεληθούν από προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ζητείται να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής και επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων καθώς και της παράτασης της διάρκειας ζωής τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού μπορεί εν προκειμένω να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας απαιτεί τη συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των πολιτών, των επιχειρήσεων και συνεπάγεται αλλαγές όχι μόνο στον σχεδιασμό και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά επίσης και στην νοοτροπία και τις προσδοκίες των καταναλωτών και στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας νέων αγορών που να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των τρόπων κατανάλωσης, εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της χρήσης, επαναχρησιμοποίησης και ανταλλαγής των προϊόντων, και συμβάλλουν στην αύξηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής αυτών και στη δημιουργία ανταγωνιστικών, ανθεκτικών και βιώσιμων προϊόντων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά συστήματα φωτισμού δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του λαμπτήρα, κάτι που υπό ορισμένες προϋποθέσεις οδηγεί σε προβλήματα στην περίπτωση που ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός, διατίθενται στην αγορά νέοι λαμπτήρες μεγαλύτερης απόδοσης ή μεταβάλλονται οι επιθυμίες των πελατών σε σχέση π.χ. με το χρώμα του φωτισμού, διότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να απομακρυνθεί το σύστημα φωτισμού στο σύνολό του·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο να μην τοποθετούνται μη αντικαταστάσιμες λυχνίες LED, αλλά λυχνίες που μπορούν να αντικατασταθούν·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η δυνατότητα επισκευής, μετατροπής, η μακροβιότητα και η δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων, προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής και χρήσης των προϊόντων και/ή μερών αυτών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, οι ολοένα βραχύτεροι κύκλοι καινοτομίας και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της μόδας οδηγούν συχνά σε ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα αγοράς νέων προϊόντων, μειώνοντας ως εκ τούτου τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα της επισκευής, της πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών και της ανταλλαγής, δηλαδή στον τομέα που έχει ως στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της πρόθεσης για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και της διατήρησης ενός περιβάλλοντος που δεν εμποδίζει την καινοτομία και την περαιτέρω εξέλιξη·

Σχεδιασμός ισχυρών, ανθεκτικών και ποιοτικών προϊόντων

1.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει, όπου είναι εφικτό, τη θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων αντοχής που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του, την ικανότητά του να εξελιχθεί, ανά κατηγορία προϊόντων, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους και μετά, με τη βοήθεια των προτύπων που θα αναπτυχθούν και από τους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ), τη CEN, τη CENELEC και το ETSI,

2.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ, αφενός της παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, της μετατροπής των αποβλήτων σε πόρους (δευτερεύουσες πρώτες ύλες), της βιομηχανικής συμβίωσης, της καινοτομίας, της καταναλωτικής ζήτησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής για την ανάπτυξη, τούτο δε σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής, και κρίνει ότι η ανάπτυξη προϊόντων όλο και πιο αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων δεν πρέπει να ενθαρρύνει τη μείωση της διάρκειας ζωής ή την πρόωρη διάθεση των προϊόντων·

3.  υπενθυμίζει ότι ζητήματα όπως η βιωσιμότητα του προϊόντος, η εκτεταμένη εμπορική εγγύηση, η διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και η ευκολία επισκευής, καθώς και η δυνατότητα αντικατάστασης των κατασκευαστικών στοιχείων, πρέπει να αποτελούν μέρος της εμπορικής προσφοράς του κατασκευαστή η οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις των καταναλωτών και αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού στην ελεύθερη αγορά·

4.  επισημαίνει τον ρόλο των εμπορικών στρατηγικών, όπως η μίσθωση προϊόντων, κατάτον σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων, όπου οι εταιρείες μίσθωσης διατηρούν την κυριότητα των μισθούμενων μονάδων και μπορούν να έχουν κίνητρο για εκ νέου διάθεση προϊόντων στην αγορά προκειμένου να επενδύσουν στον σχεδιασμό ανθεκτικότερων προϊόντων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο όγκο νέας παραγωγής και αποβλήτων·

5.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία και την τροποποίηση της οδηγίας για τα απόβλητα, με την οποία ενισχύεται η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και δημιουργούνται με τον τρόπο αυτόν κίνητρα για πιο βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους κατασκευαστές εύκολα αφαιρούμενων και εναλλάξιμων αρθρωτών σχεδιασμών·

7.  επισημαίνει ότι η επιδίωξη της βιωσιμότητας και της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από τον στόχο της αειφορίας, επί παραδείγματι μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών·

8.  επισημαίνει με ανησυχία την ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται από διαμορφωτές-αποδιαμορφωτές, δρομολογητές και τηλεοπτικούς αποκωδικοποιητές/μετατροπείς-αποκωδικοποιητές όταν οι καταναλωτές μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών· υπενθυμίζει στους καταναλωτές και στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, οι καταναλωτές έχουν ήδη δικαίωμα να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους όταν μεταβαίνουν σε νέο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών·

Προώθηση της δυνατότητας επισκευής και της ανθεκτικότητας των προϊόντων

9.  ζητεί από την Επιτροπή την προαγωγή της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων:

   με την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση μέτρων που καθιστούν την επιλογή της επισκευής των εμπορευμάτων ελκυστική για τον καταναλωτή,
   με τη χρήση τεχνικών κατασκευής και υλικών που καθιστούν ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την επισκευή του αγαθού ή την αντικατάσταση των συστατικών του μερών· οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε έναν φαύλο κύκλο επισκευής και συντήρησης ελαττωματικών προϊόντων,
   με την ενθάρρυνση, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή περιόδου επισκευής που υπερβαίνει τον ένα μήνα, της επέκτασης της εγγύησης κατά μία περίοδο που να ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επισκευής,
   με την απαίτηση να υπάρχει η δυνατ5ότητα αντικατάστασης και επισκευής των ανταλλακτικών που έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία του προϊόντος, με τη συμπερίληψη της δυνατότητας επισκευής του προϊόντος στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όταν αυτό είναι επωφελές, και με την αποθάρρυνση τη μόνιμης εγκατάστασης βασικών στοιχείων, όπως μπαταριών και LED στα προϊόντα, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας,
   με το αίτημα προς τους κατασκευαστές να παρέχουν οδηγούς συντήρησης και υποδείξεις επισκευής κατά τον χρόνο της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η συντήρηση και η επισκευή είναι σημαντικές προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα επέκτασης της διάρκεια ζωής των προϊόντων,
   με τη διασφάλιση της δυνατότητας χρήσης υποκατάστατων ίδιας ποιότητας και επιδόσεων όσον αφορά τα αρχικά ανταλλακτικά, με στόχο την επισκευή όλων των προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
   με την ανάπτυξη, εφόσον είναι εφικτό, της τυποποίησης των αφαιρούμενων ανταλλακτικών και των εργαλείων που είναι αναγκαία για την επισκευή, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επισκευής,
   με την ενθάρρυνση των κατασκευαστών να παρέχουν εγχειρίδια συντήρησης και οδηγίες επισκευής σε διάφορες γλώσσες σε συνεργεία επισκευής, όταν ζητείται κάτι τέτοιο,
   με την ενθάρρυνση των κατασκευαστών να αναπτύξουν τεχνολογία μπαταριών για να διασφαλίσουν ότι η διάρκεια ζωής των μπαταριών και των συσσωρευτών αντιστοιχεί καλύτερα στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή, εναλλακτικά, να καταστήσουν την αντικατάσταση μπαταριών πιο προσιτή, σε τιμή που να είναι αναλογική σε σχέση με την τιμή του προϊόντος·

10.  θεωρεί ότι είναι επωφελές να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών για την καλή και ασφαλή λειτουργία των προϊόντων:

   με την ενθάρρυνση της δυνατότητας πρόσβασης σε ανταλλακτικά, επιπροσθέτως των εξαρτημάτων των προϊόντων,
   με την ενθάρρυνση των οικονομικών φορέων να παρέχουν κατάλληλη τεχνική εξυπηρέτηση για τα καταναλωτικά αγαθά που κατασκευάζουν ή εισάγουν, και να διαθέτουν τα ανταλλακτικά που είναι ουσιώδη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αγαθών σε τιμή σύμμετρη προς τη φύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος,
   με τη σαφή ένδειξη για τη διαθεσιμότητα, ή μη, ανταλλακτικών για τα αγαθά, για τους όρους και για τη διάρκεια της διαθεσιμότητας αυτής, και, εφόσον χρειάζεται, μέσω της δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας·

11.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση των βιώσιμων, υψηλής ποιότητας και επισκευάσιμων προϊόντων, να προωθήσουν τις επισκευές και τις πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων, και να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις επισκευές·

12.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιλογή της προσφυγής σε ανεξάρτητο επισκευαστή, για παράδειγμα μέσω της αποθάρρυνσης τεχνικών λύσεων ή λύσεων ασφαλείας ή λογισμικού που αποτρέπουν τις επισκευές που πραγματοποιούνται εταιρείες ή όργανα πέραν των εγκεκριμένων·

13.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των ανταλλακτικών στην αγορά μεταχειρισμένων·

14.  επισημαίνει τη δυνατότητα χρήσης τρισδιάστατων εκτυπώσεων για την παροχή ανταλλακτικών σε επαγγελματίες και καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, πρέπει να διασφαλίζονται η ασφάλεια των προϊόντων, η καταπολέμηση της παραποίησης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

15.  υπενθυμίζει ότι, για την επιτυχημένη εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα τυποποιημένων και διαρθρωμένων συστατικών στοιχείων, ο σχεδιασμός της αποσυναρμολόγησης, η σχεδίαση προϊόντων για μεγάλη διάρκεια, καθώς και οι αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες·

Λειτουργία ενός οικονομικού μοντέλου προσανατολισμένου στη χρήση και στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης στην ΕΕ

16.  επισημαίνει ότι η μετατόπιση προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η αντιμετώπιση «των προϊόντων ως υπηρεσίες», έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα προϊόντων - υπηρεσιών δεν οδηγούν σε μείωση του χρόνου ζωής των προϊόντων και τονίζει ότι τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα δεν θα πρέπει παρέχουν ευκαιρίες φοροαποφυγής·

17.  τονίζει ότι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι διαδικτυακά υποστηριζόμενες υπηρεσίες, οι νέες μορφές διανομής, τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και η θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών επισκευής («Repair-Cafés», συνεργεία όπου ο πελάτης πραγματοποιεί ο ίδιος τις επισκευές) μπορούν να προαγάγουν τη μακροβιότητα των προϊόντων και εν προκειμένω να ενισχύσουν ταυτόχρονα την καταναλωτική συνείδηση και την εμπιστοσύνη σε προϊόντα μακράς διάρκειας·

18.  καλεί τα κράτη μέλη:

   να οργανώσουν τη διαβούλευση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός μοντέλου πωλήσεων που βασίζεται στη χρήση και ωφελεί τους πάντες,
   να εντείνουν τις προσπάθειές τους με μέτρα που να προωθούν την ανάπτυξη της λειτουργικής οικονομίας, και να ενθαρρύνουν τη μίσθωση, την ανταλλαγή και τον δανεισμό αγαθών,
   να ενθαρρύνουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που προωθούν την ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων όπως η συνεργατική οικονομία και η κυκλική οικονομία, τα οποία ενθαρρύνουν μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων, τη βιωσιμότητα των αγαθών, και ενισχύουν την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση·

19.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη στις δημόσιες συμβάσεις η διάταξη της οδηγίας 2014/24/ΕΕ περί κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και να αυξήσουν το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού που αγοράζουν οι δημόσιες αρχές·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη συνεργατική οικονομία στις δημόσιες πολιτικές τους λόγω των οφελών που προσφέρει σε σχέση με την αξιοποίηση πλεονασματικών πόρων και ικανοτήτων, για παράδειγμα στους τομείς των μεταφορών και των καταλυμάτων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να τονίσει τη σημασία της βιωσιμότητας των προϊόντων, στο πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ)), και ειδικότερα να διατηρούν στο έπακρο τη χρησιμότητα και την αξία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και να μην τις θεωρούν απορρίμματα, παρέχοντας, για παράδειγμα, πρόσβαση στα σημεία συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) στο προσωπικό των κέντρων επαναχρησιμοποίησης που μπορεί να αξιοποιήσει τα είδη αυτά και τα εξαρτήματά τους·

23.  θεωρεί ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα θα πρέπει να εφαρμόζονται ιδίως στις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με τρόπο που να είναι κατάλληλος και αναλογικός προς το μέγεθος και τις ικανότητες των ΜΜΕ ή των μικροεπιχειρήσεων, προκειμένου να διατηρηθεί η ανάπτυξή τους και να ενθαρρυνθεί η απασχόληση και η κατάρτιση για νέους επαγγελματίες στην ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει με ποιον τρόπο μπορεί να προαχθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων LED και να λάβει παράλληλα με τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού υπόψη και ηπιότερα μέσα, όπως π.χ. η σήμανση, τα συστήματα παροχής κινήτρων, οι δημόσιοι διαγωνισμοί ή μια μεγαλύτερη εγγύηση για την περίπτωση μη αντικαταστάσιμων λαμπτήρων·

25.  προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εισαγόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης και πολιτικής των προϊόντων·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να σεβαστούν τις αρμοδιότητές τους·

Εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών

27.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων ως εξής:

   με την εξέταση του ενδεχόμενου ενός προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος που θα περιλαμβάνει ιδίως: με τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής,
   με εθελοντικές δοκιμές με επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ανάπτυξη αναγραφής της εκτιμώμενης διάρκειας χρήσης ενός προϊόντος με βάση τυποποιημένα κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα κράτη μέλη,
   με τη δημιουργία μετρητή χρήσης για τα σημαντικότερα καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,
   με τη διενέργεια μελέτης επιπτώσεων για την εναρμόνιση της διάρκειας ζωής με τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης,
   με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
   με την τυποποίηση της πληροφόρησης σε εγχειρίδια σχετικά με την βιωσιμότητα, την αναβαθμισιμότητα και την επισκευασιμότητα ενός προϊόντος, ώστε αυτή να καταστεί σαφής, προσιτή και ευκόλως κατανοητή,
   με την παροχή πληροφοριών που βασίζονται σε τυποποιημένα κριτήρια, όπου θα αναφέρεται η αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή:

   να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις ενώσεις στη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ιδίως με την παροχή πληροφοριών σχετικά με συμβουλές συντήρησης, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης κλπ.,
   να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εμφανίζουν πρόωρες βλάβες ή δεν επισκευάζονται, ενδεχομένως αναπτύσσοντας πλατφόρμες ενημέρωσης για τους καταναλωτές·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τακτική και διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών·

Μέτρα για την προγραμματισμένη απαξίωση

30.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις καταναλωτών, παραγωγών και άλλων ενδιαφερομένων, ορισμό της προγραμματισμένης απαξίωσης, σε επίπεδο ΕΕ, για τα υλικά αγαθά και το λογισμικό· καλεί επίσης την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρχές εποπτείας των αγορών, να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ανεξάρτητου συστήματος, το οποίο να μπορεί να ελέγχει και να ανιχνεύει τα ενσωματωμένα ελαττώματα στα προϊόντα· ζητεί, εν προκειμένω, την καλύτερη νομική προστασία των «καταγγελλόντων» και τη λήψη κατάλληλων αποτρεπτικών μέτρων για τους παραγωγούς·

31.  επισημαίνει τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραματίζουν, εν προκειμένω, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η πρωτοβουλία των χωρών της Μπενελούξ για την καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαξίωσης και την παράταση της διάρκειας ζωής των (ηλεκτρικών) οικιακών συσκευών· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο εν λόγω πλαίσιο·

32.  επισημαίνει ότι η δυνατότητα αναβάθμισης των προϊόντων μπορεί να επιβραδύνει την προγραμματισμένη απαξίωση και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος για τους χρήστες·

Ενίσχυση του δικαιώματος χρήσης της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης

33.  θεωρεί ότι έχει καθοριστική σημασία η καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη λειτουργία της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης· ζητεί η εν λόγω εγγύηση να αναγράφεται ολογράφως στο τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες και να λάβει μέτρα προκειμένου να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών:

   με την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία η λογικά αναμενόμενη περίοδος χρήσης είναι μεγαλύτερη, και με τη συνεκτίμηση των ισχυρών μέτρων προστασίας των καταναλωτών που λαμβάνονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη,
   με τη συνεκτίμηση των επιδράσεων τόσο της νομοθεσίας για τον οικολογικό σχεδιασμό όσο και του δικαίου των συμβάσεων στα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση του κανονισμού για τα προϊόντα,
   με την εξασφάλιση της ειδικής ενημέρωσης των καταναλωτών, στη σύμβαση πώλησης, όσον αφορά το δικαίωμά τους για νόμιμη εγγύηση, και με την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα αυτό,
   με την απλούστευση της διαδικασίας απόδειξης της αγοράς για τον καταναλωτή, συνδέοντας την εγγύηση με τα αγαθά και όχι με τον αγοραστή, καθώς και με τη γενίκευση των ηλεκτρονικών αποδείξεων και των ψηφιακών συστημάτων εγγύησης·

35.  ζητεί την εφαρμογή μηχανισμού καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ για τη μη εφαρμογή των δικαιωμάτων χρήσης της εγγύησης, με σκοπό να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων από τις αρμόδιες αρχές·

36.  επισημαίνει ότι, μέσω της ενίσχυσης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και του καθορισμού ελάχιστων απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται, παρέχεται κίνητρο για έναν περισσότερο βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων·

Προστασία των καταναλωτών από την απαξίωση του λογισμικού

37.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την επεκτασιμότητα, τις ενημερώσεις ασφαλείας και τη βιωσιμότητα, στοιχεία που, στο σύνολό τους, είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία τόσο του λογισμικού όσο και του εξοπλισμού· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη διευκόλυνσης της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων·

38.  ενθαρρύνει τη διαφάνεια από πλευράς προμηθευτών και κατασκευαστών, μέσω διευκρινίσεων στις συμβάσεις πώλησης, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία διατίθενται ενημερώσεις ασφαλείας για τα λειτουργικά συστήματα· προτείνει να θεσπιστεί ορισμός για την εύλογη περίοδο χρήσης· τονίζει, επιπλέον, ότι η παροχή των εν λόγω ενημερώσεων ασφαλείας, σε περιπτώσεις ενσωματωμένων λειτουργικών συστημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον προμηθευτή του προϊόντος· ζητεί από τους προμηθευτές να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τη συμβατότητα των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού με τα ενσωματωμένα συστήματα λειτουργίας που παρέχονται στους καταναλωτές·

39.  ζητεί να υπάρχει η δυνατότητα να είναι αναστρέψιμες οι ενημερώσεις λογισμικού που είναι απαραίτητες και να συνοδεύονται από ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες για τη λειτουργία της συσκευής, και τα νέα απαραίτητα λογισμικά να είναι συμβατά με τα λογισμικά προηγούμενης γενιάς·

40.  ενθαρρύνει τον δομοστοιχειωτό σχεδιασμό των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή, με διαδικασία τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση του αγαθού·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(2) ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(4) ΕΕ C 67 της 6.3.2014, σ. 23.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(6) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου