Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 25
CRE 03/07/2017 - 25

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.16
CRE 04/07/2017 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 580kWORD 74k
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση
P8_TA(2017)0290A8-0224/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση (2016/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 151 και 153,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο IV (Αλληλεγγύη),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προσωρινή απασχόληση(3) (οδηγία για την προσωρινή απασχόληση),

–  έχοντας υπόψη τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(4) (οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων) και της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(5) (οδηγία για την εφαρμογή),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη «δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων και η επίδρασή του στη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς μισθού»(13),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2016, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με τίτλο «Επισφαλής απασχόληση στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής»(14),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη για το φθινόπωρο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2010) με τίτλο ‘Ευέλικτες μορφές εργασίας: «πολύ άτυπες» συμβατικές ρυθμίσεις’,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2014) σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2015) σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound (2016) με τίτλο «Διερεύνηση της δόλιας σύναψης συμβάσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(17),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας – έκθεση επισκόπησης(18),

–  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (European Industrial Relations Dictionary) του Eurofound(19),

–  έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη εργασιακά πρότυπα που καθόρισε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τις συμβάσεις και συστάσεις της για τις συνθήκες εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΔΟΕ R198 του 2006 σχετικά με τη σχέση απασχόλησης (σύσταση για τις εργασιακές σχέσεις)(20), καθώς και τις διατάξεις της σχετικά με τον καθορισμό της σχέσης εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2011 με θέμα ‘Πολιτικές και κανονισμοί για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας’(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2016 σχετικά με τις μη τυποποιημένες συμβάσεις απασχόλησης ανά τον κόσμο(22),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση(23),

–  έχοντας υπόψη την γενική σύσταση του ΟΗΕ αριθ. 28 του 2010 σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κρατών που απορρέουν από το άρθρο 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2011, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2014-2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η τάση για μη τυποποιημένες, άτυπες μορφές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων με συμβόλαια ορισμένης διάρκειας και μερικής απασχόλησης έχει αυξηθεί στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές που να καλύπτουν τις διάφορες μορφές απασχόλησης και να προστατεύουν επαρκώς τους εργαζόμενους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών η τυποποιημένη απασχόληση έχει μειωθεί από 62 % σε 59 %(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, είναι πιθανόν τα τυποποιημένα συμβόλαια να ισχύουν μόνο για μια μειοψηφία εργαζομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης εξακολουθούν να συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων απασχόλησης στην ΕΕ και ότι σε ορισμένους τομείς, παράλληλα με την τυποποιημένη απασχόληση, υπάρχουν επίσης άτυπες μορφές εργασίας · λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη απασχόληση μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, λόγω του μη τυποποιημένου χρόνου εργασίας και του μη τακτικού χαρακτήρα των μισθών και των συνταξιοδοτικών εισφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες νέες μορφές απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών, καθιστούν δυσδιάκριτο το όριο μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και αυτοαπασχόλησης(25), πράγμα που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας της απασχόλησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες νέες μορφές απασχόλησης διαφέρουν ποικιλοτρόπως από την παραδοσιακή τυποποιημένη απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, άλλες αλλάζουν το πρότυπο και την οργάνωση της εργασίας, ενώ κάποιες άλλες κάνουν και τα δύο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και σε μείωση της προστασίας της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά μπορεί επίσης να αποφέρει πλεονεκτήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει επομένως κεφαλαιώδη σημασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στην Ένωση μετά την οικονομική κρίση Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτη, μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των άτυπων συμβάσεων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφάλειας από την τυποποιημένη απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση δεν έχει σημειώσει καμία απολύτως πτώση από την αρχή της κρίσης και ότι η πλήρης απασχόληση σε ενωσιακό επίπεδο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την κρίση το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αυξήσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη, το ποσοστό απασχόλησης εξακολουθεί να υπολείπεται του στόχου του 75 % της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των νέων μορφών εργασίας που αναδύονται και της ύπαρξης επισφαλούς απασχόλησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτόν τον τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί παρά να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας χωρίς να εναρμονίζει τους νόμους και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η οποία συμβάλλει σε μία στενότερη διασυνοριακή συνεργασία καθώς και στην από κοινού λήψη μέτρων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων παραγόντων, για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και δραστικά η μαύρη εργασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση οδηγεί σε κατακερματισμό της αγοράς και επιδεινώνει τις ανισότητες όσον αφορά τις αποδοχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί ακόμη κοινός ορισμός της επισφαλούς απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διατυπωθεί σε στενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τύπος των συμβολαίων δεν μπορεί, από μόνος του, να προμηνύει τον κίνδυνο της επισφαλούς απασχόλησης, αλλά ότι, αντιθέτως, ο κίνδυνος αυτός εξαρτάται από ευρύ φάσμα παραγόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τυποποιημένη εργασία μπορεί να νοείται η τακτική εργασία πλήρους απασχόλησης και η τακτική εθελοντική εργασία μερικής απασχόλησης με συμβόλαια αορίστου χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει δικούς του νόμους και πρακτικές οι οποίοι θεσπίζουν τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν για κάθε τύπο συμβολαίων απασχόλησης και πρακτικής άσκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται καθολικά αποδεκτός ορισμός της «τυποποιημένης απασχόλησης»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα ζητήματα εκπροσώπησης που οφείλονται είτε στις αδυναμίες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε ορισμένους τομείς είτε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και περιορίζουν τους ρόλους των κοινωνικών εταίρων, επηρεάζουν όλες τις εργασιακές σχέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς όπως ο γεωργικός, ο κατασκευαστικός και ο καλλιτεχνικός τομέας, πλήττονται από την επισφαλή απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια, όπως η αεροπορία και ο ξενοδοχειακός τομέας(26)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά επαγγέλματα μεσαίου επιπέδου ειδίκευσης και σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές, έχουν λιγότερες προοπτικές και οι θέσεις εργασίας τους είναι χαμηλότερης ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρουν συχνότερα έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη στάση του σώματος και απολαμβάνουν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής και ψυχικής ευημερίας(27)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 46 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εργασιακή ανασφάλεια λόγω των διακρίσεων που υφίστανται, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις αποδοχές τους και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αποδοχές των γυναικών είναι κατά περίπου 16 % χαμηλότερες από των ανδρών στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να απασχολούνται συχνότερα με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου ή χαμηλής αμοιβής και ως εκ τούτου απειλούνται περισσότερο από επισφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εργασιακές συνθήκες προκαλούν δια βίου απώλειες εισοδήματος και προστασίας, είτε όσον αφορά τις αποδοχές είτε τις κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα πλήρους και μόνιμης απασχόλησης είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από την μη εθελοντική μερική απασχόληση, την ψευδή αυτοαπασχόληση και την αδήλωτη εργασία(28)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι υψηλότερο για τους άνδρες από ό, τι για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί λόγοι αποχώρησης των γυναικών από την αγορά εργασίας είναι η ανάγκη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, τυχόν δική τους ασθένεια ή αδυναμία ή άλλες προσωπικές και οικογενειακές ευθύνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και εμπόδια σε σχέση με την υπάρχουσα ή δυνητική μητρότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο επισφάλειας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προϋποθέτει τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε όλους τους τομείς και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν στη διασφάλιση αυτής της ισότητας συμβάλλουν στην προαγωγή της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς απασχολήσεις ή είναι άνεργα δεν παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ένας εργαζόμενος σε πολλαπλώς μειονεκτική θέση είναι διπλάσιες για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω(29)·

I.Προς την επίτευξη συνθηκών αξιοπρεπούς εργασίας - αντιμετώπιση των συνθηκών εργασίας και της επισφαλούς απασχόλησης

1.  καλεί τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν τους ακόλουθους δείκτες της ΔΟΕ για τον καθορισμό της ύπαρξης σχέσης απασχόλησης:

   η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου·
   η εργασία συνεπάγεται την ένταξη του εργαζομένου στην οργάνωση της επιχείρησης·
   η εργασία εκτελείται αποκλειστικά ή κυρίως προς όφελος άλλου προσώπου·
   η εργασία πρέπει να εκτελείται από τον εργαζόμενο αυτοπροσώπως·
   η εργασία εκτελείται εντός ειδικών ωραρίων εργασίας ή σε χώρο εργασίας που ορίζεται ή συμφωνείται από τον αιτούντα την εργασία·
   η εργασία έχει ορισμένη διάρκεια και ενός βαθμού συνέχεια·
   η εργασία απαιτεί τη διαθεσιμότητα του εργαζομένου ή προϋποθέτει την παροχή εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων από τον αιτούντα την εργασία·
   ο εργαζόμενος λαμβάνει σε περιοδική βάση αμοιβή για την εργασία του η οποία αποτελεί την αποκλειστική ή την κύρια πηγή εισοδήματός του και ενδεχομένως παρέχεται επίσης πληρωμή σε είδος, όπως τροφή, στέγη ή μεταφορά·
   ο εργαζόμενος έχει δικαιώματα όπως εβδομαδιαία ανάπαυση και ετήσιας άδειας·

2.  σημειώνει τον ορισμό της άτυπης απασχόλησης από το Eurofound, ο οποίος αναφέρεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν συμμορφώνονται με το τυποποιημένο ή το τυπικό μοντέλο πλήρους, τακτικής και αορίστου χρόνου απασχόλησης στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης με έναν και μόνο εργοδότη για μακρά χρονική περίοδο(30)· τονίζει ότι οι όροι «άτυπη» και «επισφαλή» δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα·

3.  αντιλαμβάνεται ως επισφαλή απασχόληση την απασχόληση κατά την οποία δεν τηρούνται τα ενωσιακά, τα διεθνή και τα εθνικά πρότυπα και διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την υγεία ή/και δεν προσφέρει επαρκή μέσα για μία αξιοπρεπή ζωή ή την ενδεδειγμένη κοινωνική προστασία·

4.  διαπιστώνει ότι μερικές άτυπες μορφές απασχόλησης επιφέρουν ενδεχομένως μεγαλύτερους κινδύνους επισφαλούς ή ανασφαλούς απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η περιθωριακή μερική απασχόληση, η μη εθελοντική μερική απασχόληση, τα συμβόλαια ορισμένης διάρκειας, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας καθώς και οι μη αμειβόμενες πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες·

5.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν έχει σκοπό την υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αντάλλαγμα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά την επιτυχή εξισορρόπηση της προστασίας των εργαζομένων και της δυνατότητας ιδιωτών και εργοδοτών να καταλήγουν σε συμφωνία όσον αφορά τρόπους εργασίας που καλύπτουν τις ανάγκες αμφοτέρων·

6.  σημειώνει ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επισφάλεια εξαρτάται από τον τύπο του συμβολαίου αλλά επίσης και από τους ακόλουθους παράγοντες:

   ελάχιστη ή καμία εργασιακή ασφάλεια συνεπεία του μη μόνιμου χαρακτήρα της θέσης απασχόλησης, όπως στην περίπτωση συμβάσεων ακούσιας και συχνά περιθωριακής μερικής απασχόλησης, και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μη προκαθορισμένων ωρών εργασίας και καθηκόντων που αλλάζουν ανάλογα με την κατά παραγγελία εργασία·
   υποτυπώδης προστασία από την απόλυση και έλλειψη επαρκούς κοινωνικής προστασία σε περίπτωση απόλυσης·
   ανεπαρκή αμοιβή για μια αξιοπρεπή διαβίωση·
   ανύπαρκτα ή περιορισμένα δικαιώματα σε κοινωνική προστασία ή σε παροχές·
   καμία ή περιορισμένη προστασία εναντίον πάσης μορφής διακρίσεων·
   ανύπαρκτες ή περιορισμένες προοπτικές προαγωγής στην αγορά εργασίας όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση·
   χαμηλό επίπεδο συλλογικού δικαιώματος και περιορισμένο δικαίωμα σε συλλογική εκπροσώπηση·
   περιβάλλον εργασίας που δεν συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα υγείας και ασφάλειας(31)·

7.  υπενθυμίζει τον ορισμό της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, σύμφωνα με τον οποίο: «Η αξιοπρεπής εργασία είναι εργασία που είναι παραγωγική και αποδίδει δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και κοινωνική προστασία, καλύτερες προοπτικές για προσωπική εξέλιξη και κοινωνική ένταξη, ελευθερία των ανθρώπων να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να οργανώσουν και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους, και ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης για όλους, γυναίκες και άντρες»(32)· ενθαρρύνει την ΔΟΕ να προσθέσει τον επαρκή για τη διαβίωση μισθό στον ορισμό αυτόν· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον ορισμό αυτό κατά την αναθεώρηση ή την ανάπτυξη νομοθεσίας για την απασχόληση·

8.  υπενθυμίζει τους παράγοντες επιτυχίας για την ορθή πρακτική έναντι της επισφαλούς εργασίας, οι οποίοι είναι οι εξής: μια ισχυρή νομική βάση· η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των συμβουλίων εργαζομένων στο χώρο εργασίας· η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς· η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας· η τομεακή εστίαση· οι χαμηλές διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εργοδότες· η εφαρμογή των διατάξεων από τις επιθεωρήσεις εργασίας· και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

9.  σημειώνει ότι το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση έχει ως συγκεκριμένο στόχο να εγγυηθεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα δικαιώματα στην εργασία, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και την ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι η αξιοπρεπής εργασία πρέπει να εξασφαλίζει συγκεκριμένα:

   επαρκή για τη διαβίωση μισθό καθώς και εγγύηση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·
   συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών·
   συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών·
   σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων·
   ίση μεταχείριση των εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας·
   υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας·
   κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα·
   διατάξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης·
   προστασία κατά της απόλυσης·
   πρόσβαση στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση·
   υποστήριξη της εξισορρόπησης εργασίας και προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων έχει επίσης ουσιαστική σημασία να βελτιωθεί η εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας·

10.  σημειώνει ότι πολλοί παράγοντες, όπως η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση, συμβάλλουν στην μεταβολή της φύσης της απασχόλησης, στην οποία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αύξηση των νέων μορφών απασχόλησης· σημειώνει εν προκειμένω ότι πρέπει να θεσπιστούν νέοι, αναλογικοί και ανταποκρινόμενοι στις εκάστοτε ανάγκες κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης·

11.  επαναλαμβάνει σε συνάρτηση με τις ψηφιακές θέσεις εργασίας ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί στους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε άλλους φορείς μεσολάβησης κατάλληλη κοινωνική και υγειονομική κάλυψη και προστασία·

12.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να θεωρείται μόνο παράγοντας που καταστρέφει θέσεις εργασίας αλλά, αντιθέτως, υπογραμμίζει ότι ενέχει ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των ατομικών δεξιοτήτων·

13.  τονίζει ότι, το 2020, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν 756.000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού·

14.  τονίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μεταναστευτικές ροές εντός της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναδείξει τα υφιστάμενα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ των κρατών μελών και τις διακρίσεις με βάση την υπηκοότητα, που έχουν σαν αποτέλεσμα οι πολίτες της ΕΕ να εκτίθενται σε μια κατάσταση επισφαλούς απασχόλησης·

15.  τονίζει ότι οι συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία και μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και επιδείνωσης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

16.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις πολύ σύντομης διάρκειας είναι οι πλέον εκτεθειμένοι σε αντίξοες συνθήκες όταν εκτελούν εργασία που ενέχει σωματική καταπόνηση· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της εργασιακής ανασφάλειας και της απουσίας ελέγχου επί του χρόνου εργασίας είναι συχνά απόρροια των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με το άγχος·

17.  τονίζει ότι σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, η χρήση των πρακτικών των άτυπων ή ευέλικτων εργασιακών σχέσεων αγγίζει πλέον τα όρια της κατάχρησης·

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν πολιτικές που να ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους, τους ασκούμενους και τους μαθητευόμενους, ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο και προωθώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησής τους, θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της συλλογικής διαπραγμάτευσης ελεύθερα και χωρίς άμεσες ή έμμεσες κυρώσεις από τον εργοδότη·

19.  τονίζει τη σημασία των κοινωνικών εταίρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τον καθορισμό αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπών αμοιβών και εισοδημάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική των κρατών μελών και για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους εργοδότες·

20.  ζητεί από τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να διασφαλίσουν τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες προκειμένου να διευκολύνεται η μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων που ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδίως μέσα από τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση, τα επαρκή επιδόματα ανεργίας, τη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων και αποτελεσματικές, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να εγγυηθούν αποτελεσματική προστασία και ίσες αμοιβές για εργαζόμενους και εργαζόμενες που εκτελούν εργασία στο πλαίσιο σχέσης απασχόλησης, μέσω μιας σφαιρικής απάντησης υπό μορφή μιας πολιτικής που να αποσκοπεί στην εξάλειψη της επισφαλούς απασχόλησης και στην παροχή εγγυήσεων σταδιοδρομίας και κατάλληλης κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης·

22.  τονίζει τη σημασία των επιθεωρήσεων εργασίας των κρατών μελών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επικεντρώνονται στον στόχο της παρακολούθησης, της εξασφάλισης της συμμόρφωσης με τις συνθήκες εργασίας και της βελτίωσής τους, της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, και της καταπολέμησης της παράνομης ή αδήλωτης εργασίας, και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται κατάχρησή τους με τρόπο ώστε να μετατρέπονται σε μηχανισμούς ελέγχου της μετανάστευσης· επισημαίνει τον κίνδυνο μεροληπτικής μεταχείρισης των πλέον ευάλωτων εργαζομένων και καταδικάζει έντονα την πρακτική των επιχειρήσεων που απασχολούν μετανάστες χωρίς να τους εγγυώνται τα πλήρη τους δικαιώματα και τις πλήρεις παροχές τους και χωρίς να τους ενημερώνουν σχετικά· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκείς πόρους στις επιθεωρήσεις εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική παρακολούθηση·

II.Προτάσεις

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξαλείψουν την επισφαλή εργασία, συμπεριλαμβανομένων της αδήλωτης εργασίας και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μορφές εργασιακών συμβάσεων θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με κατάλληλη κάλυψη κοινωνικής ασφάλιση, σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή απασχόληση, το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις πρακτικές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ποιότητα της εργασίας σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης μέσω της παροχής τουλάχιστον ενός συνόλου ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινωνική προστασία, τα επίπεδα ελάχιστων μισθών και την πρόσβαση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη· τονίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει με παράλληλη διατήρηση των ευκαιριών εισόδου στην αγορά·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι κατάλληλα για τις νέες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης·

27.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις νέες μορφές απασχόλησης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης· ζητεί ειδικότερα να διενεργηθεί αξιολόγηση του νομικού καθεστώτος και της ευθύνης των διαμεσολαβητών της αγοράς εργασίας και των διαδικτυακών πλατφορμών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας(33) («Οδηγία για τη γραπτή δήλωση») προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες μορφές απασχόλησης·

28.  επισημαίνει τις δυνατότητες που ενέχει η συνεργατική οικονομία, ιδίως από πλευράς νέων θέσεων εργασίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους πιθανούς νέους κανόνες εργασίας που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία· τονίζει με έμφαση την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων στον τομέα αυτόν, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά το καθεστώς τους, την ενημέρωση που τους παρέχεται και την απαγόρευση των διακρίσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, και να επανεξετάσει την οδηγία για τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ώστε να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που να προάγουν συγκεκριμένα τους τομείς της οικονομίας που υπόσχονται το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, προκειμένου να προωθηθεί η ανοδική κοινωνική σύγκλιση και συνοχή στην Ένωση και η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων·

31.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία δεδομένου ότι μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση και δημιουργεί επισφαλείς και πλημμελείς συνθήκες εργασίας και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων· χαιρετίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας·

32.  θεωρεί ότι, δεδομένου του αριθμού των εργαζομένων, ιδίως των νέων, που εγκαταλείπουν σήμερα τις χώρες καταγωγής τους με προορισμό άλλα κράτη μέλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, είναι επειγόντως αναγκαίο να αναπτυχθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική κινητικότητα στην ΕΕ, τηρώντας παράλληλα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της εγγύησης των μισθών και των κοινωνικών προτύπων και εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων· καλεί κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ίσων μισθών στον ίδιο τόπο εργασίας·

33.  σημειώνει με ανησυχία την αποδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κάλυψης που παρέχουν οι συλλογικές συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στρατηγικές πολιτικές καθολικής κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, κατοχυρώνοντας και ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων εργοδοτών·

34.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά τις οδηγίες της ΕΕ για την εργασία μερικής απασχόλησης, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τις νέες μορφές απασχόλησης, εφόσον ενδείκνυται· καλεί το Eurofound να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί εταίροι αναπτύσσουν στρατηγικές για την εξασφάλιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της επισφαλούς απασχόλησης·

35.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι που από νομική άποψη θεωρούνται μονοπρόσωπη εταιρεία θα έχουν το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και θα μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι·

36.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας(34) (οδηγία για τον χρόνο εργασίας), κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβομένων διακοπών· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά θα ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία εργαζομένων, των εργαζομένων σε περιθωριακή μερική απασχόληση και των εργαζομένων βάσει του μοντέλου του πληθοπορισμού· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας συνιστά νομοθετικό μέτρο που αφορά την υγεία και την ασφάλεια· ζητεί να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΔΕΚ οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρόνος εφημερίας στον χώρο εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται από περιόδους αντισταθμιστικής ανάπαυσης·

37.  υπενθυμίζει ότι η περιθωριακή μερική απασχόληση χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας εργασίας, λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, λιγότερες επενδύσεις από τους εργοδότες για κατάρτιση, και αύξηση του ποσοστού χαμηλών αμοιβών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν μέτρα για περισσότερες ώρες απασχόλησης για όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο·

38.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η επαγγελματική και συνεχής κατάρτιση θα είναι επίσης διαθέσιμες στους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα βελτίωσης των δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη ψηφιακή οικονομία· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα ανεργίας· χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων·

39.  ζητεί τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων» ως νέου δικαιώματος του κάθε ανθρώπου σε κάθε στάδιο της ζωής του προκειμένου να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, του ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους νεοεμφανιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους τομείς και εξασφαλίζοντας πλήρη απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες, των αιτούντων άσυλο, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποκλείουν κανέναν, αλλά να παρέχουν σε ισότιμη βάση ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον πληθυσμό, να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να τους δίνουν τα εφόδια για μάθηση και προσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας·

40.  τονίζει ότι οι πολιτικές των κρατών μελών πρέπει να διατυπωθούν και να εφαρμοστούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, σε στενή συνεργασία με την οργάνωση εργοδοτών και εργαζομένων·

41.  υπενθυμίζει ότι η επισφαλής απασχόληση δεν βλάπτει μόνο το άτομο, αλλά συνεπάγεται επίσης σημαντικό κόστος για την κοινωνία από άποψη απώλειας φορολογικών εσόδων και αύξησης των δημόσιων δαπανών μακροπρόθεσμα καθώς και υποστήριξης όσων πλήττονται από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απώλειας εισοδήματος και των δυσχερών συνθηκών εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη χρήση συμβάσεων αορίστου χρόνου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επισφαλή απασχόληση·

42.  υπενθυμίζει ότι οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο ανασφάλειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές προσαρμοσμένες σε αυτήν την ομάδα οι οποίες θα τους προστατεύουν αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους ανεξάρτητα από το καθεστώτος διαμονής τους·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία και την ψευδή αυτοαπασχόληση και όλες τις μορφές παράνομης απασχόλησης οι οποίες συνιστούν πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η αποτροπή των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές απασχόλησης·

44.  επισημαίνει ότι η επισφαλής απασχόληση αφορά κατά κύριο λόγο τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι τα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, είναι διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, καθώς και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης· καταδικάζει όλες τις μορφές επισφάλειας, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν η οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης είναι κατάλληλη για νέες μορφές απασχόλησης·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κάθε νομοθεσία που αφορά τις πτυχές της επισφαλούς απασχόλησης ως προς τις επιπτώσεις της στην ισότητα των φύλων· θεωρεί αναγκαίο τα νομοθετικά και τα μη νομοθετικά μέτρα να εστιαστούν στις ανάγκες των γυναικών που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση διότι, διαφορετικά, μία ήδη υπερεκπροσωπούμενη ομάδα θα συνεχίσει να πλήττεται υπερβολικά·

47.  θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία στην αγορά εργασίας να έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται οι γυναίκες σε καθεστώτα άτυπης απασχόλησης, καθώς και μεταξύ αυτών που έχουν επισφαλές καθεστώς απασχόλησης·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης εγκυμονουσών υπαλλήλων ή οποιασδήποτε μειονεκτικής κατάστασης βιώνει η υπάλληλος μετά την επιστροφή της από άδεια μητρότητας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν και να επιβάλλουν την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα μητρότητας, ώστε οι γυναίκες να μη ζημιώνονται όσον αφορά το επίπεδο των συντάξεων εκ του γεγονότος ότι έγιναν μητέρες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου· τονίζει ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των εγκύων και των νέων, θηλαζουσών και μόνων μητέρων, αποτυπώνοντας τις συστάσεις της ΔΟΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

49.  ζητεί εκ νέου όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις εργασιακές σχέσεις και οι απασχολούμενοι να σωρεύουν δικαιώματα που παρέχουν εισοδηματική ασφάλεια σε καταστάσεις όπως η ανεργία, τα προβλήματα υγείας, η περασμένη ηλικία, οι διακοπές στη σταδιοδρομία για την ανατροφή παιδιού ή για άλλες μορφές φροντίδας ή για λόγους κατάρτισης·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους νέους που βρίσκονται σε πρώτη εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης, μαθητείας ή ευκαιριών στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας τα οποία να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας για τους νέους·

51.  καλεί συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση της επισφάλειας της απασχόλησης των νέων· τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να εφαρμόσει εν προκειμένω τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

52.  συνιστά να διασφαλιστεί από τα κράτη μέλη ότι όλοι οι νέοι κάθε ηλικίας θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, και ιδίως στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς έχει καταδειχθεί ότι η αναβάθμιση της κατάρτισης συμβάλλει στη μείωση των εργασιακών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

53.  τονίζει ότι η χρήση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη του όρου «εργαζόμενος» με την έννοια που του προσδίδει η ΔΟΕ, και όχι του λιγότερου ευρέως όρου του «υπαλλήλου», θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και το συνεταιριστικό κίνημα στους εργαζομένους του τομέα των πολυυπηρεσιακών εταιρειών, καθώς και του αναδυόμενου τομέα της συνεργατικής οικονομίας και των ψηφιακών πλατφορμών, με σκοπό να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων·

55.  επισημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις στον τομέα της γεωργίας αντικατοπτρίζουν τον εποχιακό χαρακτήρα της γεωργικής εργασίας· ζητεί να γίνει σεβαστός αυτός ο σημαντικός φυσικός περιορισμός και να διατηρηθεί η δυνατότητα των γεωργών να προσλαμβάνουν ανάλογα με την αλλαγή των εποχών και να μην επωμίζονται τις πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με την πρόσληψη και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού τους·

56.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τα δικαιώματα προστασίας των εποχιακών εργαζομένων και την σχετική ενημέρωση και καλεί τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το κοινωνικό και νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων, να διασφαλίσουν συνθήκες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας και να τους παράσχουν κοινωνική ασφάλιση, τηρώντας ταυτόχρονα τις διατάξεις του άρθρου 23 της οδηγίας 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία(35), όπως μεταξύ άλλων τις διατάξεις σχετικά με την «ίση αμοιβή και ίση κοινωνική προστασία»· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται σε όλους τους εποχιακούς εργαζομένους ευρεία ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης η διασυνοριακή πτυχή της εποχιακής εργασίας·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12.
(2) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(3) ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9.
(4) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
(5) ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11.
(6) ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.
(7) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0360.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(13) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 54.
(14) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
(15) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1398en.pdf.
(16) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf.
(17) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1639en.pdf.
(18) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf.
(19) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary.
(20) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535.
(21) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_164286.pdf.
(22) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534496.pdf.
(23) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf.
(24) Οι συμβάσεις πλήρους και μόνιμης απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το 59 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ· η αυτοαπασχόληση με εργαζομένους αντιπροσωπεύει το 4 %, τα ελεύθερα επαγγέλματα το 11 %, η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης το 1 %, η εργασία ορισμένου χρόνου το 7 %, η μαθητεία ή πρακτική άσκηση το 2 %, η περιθωριακή μερική εργασία (λιγότερες από 20 ώρες την εβδομάδα) το 9 % και η μερική μόνιμη εργασία το 7%.
(25) Βλέπε έκθεση της ΔΟΕ, του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση.
(26) Βλέπε μελέτη του 2016 «Επισφαλής εργασία στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής».
(27) Eurofound (2014), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα.
(28) Βλέπε μελέτη του 2016 «Επισφαλής εργασία στην Ευρώπη: πρότυπα, τάσεις και στρατηγικές πολιτικής».
(29) Eurofound (2014), Επαγγελματικά προφίλ στις συνθήκες εργασίας: Ταυτοποίηση ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα.
(30) Βλ.: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/atypical-work.
(31) Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.
(32) Έκθεση της ΔΟΕ της 14ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις άτυπες μορφές εργασίας ανά τον κόσμο.
(33) ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32.
(34) ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9.
(35) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 375.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου