Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2036(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0233/2017

Indgivne tekster :

A8-0233/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0297

Vedtagne tekster
PDF 290kWORD 61k
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning)
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at der oprettedes diplomatiske forbindelser mellem EU og Cuba i 1988,

–  der henviser til udkastet til Rådets afgørelse (12502/2016),

–  der henviser til udkastet til aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (12504/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og 209 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C8-0517/2016),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig femte del, afsnit I-III og V,

–  der henviser til fælles holdning 96/697/FUSP af 2. december 1996, som blev fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende Cuba(1),

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2233 af 6. december 2016 om ophævelse af fælles holdning 96/697/FUSP om Cuba(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 om den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009 med titlen "Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører" (COM(2009)0495),

–  der henviser til erklæringerne fra de hidtil afholdte topmøder for stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union og navnlig til erklæringen fra det andet topmøde mellem EU og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC), som blev afholdt i Bruxelles den 10.-11. juni 2015 under temaet "Udformning af en fælles fremtid: samarbejde om velstående, samhørige og bæredygtige samfund for borgerne", og som vedtog den politiske erklæring med titlen: "Et partnerskab for den næste generation",

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2012 om den fælles Caribien-EU-strategi,

–  der henviser til tilstedeværelsen af den særlige repræsentant for menneskerettigheder ved det fælles møde mellem Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg og Underudvalg om Menneskerettigheder den 12. oktober 2016 for at redegøre for resultatet af menneskerettighedsdialogen mellem Cuba og EU,

–  der henviser til de rapporter, der er udarbejdet af cubanske civilsamfundsorganisationer,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2017(3)om udkast til Rådets afgørelse,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cuba, navnlig af 17. november 2004 om Cuba(4), af 2. februar 2006 om EU's politik over for den cubanske regering(5), af 21. juni 2007 om Cuba(6) og af 11. marts 2010 om samvittighedsfanger i Cuba(7),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationale traktater og -instrumenter om menneskerettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0233/2017),

A.  der henviser til de tætte historiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem Europa og Cuba;

B.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og landene i Latinamerika og Caribien er varierede og omfattende;

C.  der henviser til, at EU har forbindelser med Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC); der henviser til, at CELAC glæder sig over muligheden for at udvide forbindelserne mellem EU og Cuba;

D.  der henviser til, at Cuba er det eneste land i Latinamerika og Caribien, som EU ikke har undertegnet nogen form for aftale med; der henviser til, at 20 af dets medlemsstater har underskrevet forskellige typer af bilaterale aftaler og har gode relationer med øen;

E.  der henviser til, at den fælles holdning 96/697/FUSP blev ophævet ved Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2233 af 6. december 2016;

F.  der henviser til, at i 2008 blev både dialogen på højt plan mellem EU og Cuba og det bilaterale udviklingssamarbejde genoptaget; der henviser til, at Rådet i 2010 indledte drøftelser om fremtiden for forbindelserne mellem EU og Cuba og vedtog forhandlingsdirektiver i februar 2014, hvorefter officielle forhandlinger om en aftale om politisk dialog og samarbejde blev indledt i april 2014 og afsluttet den 11. marts 2016;

G.  der henviser til, at aftalen om politisk dialog og samarbejde fastlægger generelle principper og mål for forholdet mellem EU og Cuba, herunder tre vigtige kapitler om politisk dialog, samarbejde og sektorpolitisk dialog samt om handel og handelssamarbejde;

H.  der henviser til, at menneskerettighederne indgår i kapitlerne om både politisk dialog og samarbejde; der henviser til, at begge parter med aftalen om politisk dialog og samarbejde bekræfter deres respekt for universelle menneskerettigheder som fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter; der henviser til, at begge parter med aftalen om politisk dialog og samarbejde bekræfter deres tilslutning til at styrke FN's rolle samt til alle de principper og formål, der er nedfældet i FN-pagten; der henviser til, at EU's optræden udadtil i henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union bør bygge på principperne om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes – herunder civile, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheder – og de grundlæggende frihedsrettigheder universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i FN-pagten og folkeretten; der henviser til, at overholdelse af menneskerettighederne og forsvaret af demokrati og retsstatsprincippet i denne forbindelse bør være et grundlæggende ønske for aftalen om politisk dialog og samarbejde;

I.  der henviser til, at aftalen om politisk dialog og samarbejde indeholder en såkaldt "menneskerettighedsklausul", som er et vigtigt standardelement i EU's internationale aftaler, der giver mulighed for at suspendere aftalen om politisk dialog og samarbejde i tilfælde af, at bestemmelserne om menneskerettigheder krænkes;

J.  der henviser til, at begge parter er blevet enige om de overordnede vilkår og samarbejdsområder i kapitlet om samarbejde, herunder om spørgsmål som menneskerettigheder, regeringsførelse, retsvæsen og civilsamfund;

K.  der henviser til, at Cuba er rede til at acceptere et samarbejde med EU inden for rammerne af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR); der henviser til, at hovedmålene for EIDHR er at støtte, udvikle og konsolidere demokratiet i tredjelande og forbedre respekten for og overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at begge parter med aftalen om politisk dialog og samarbejde erkender, at demokrati er baseret på menneskers frit udtrykte vilje til at bestemme deres egne politiske, økonomiske, sociale og kulturelle systemer og deres fulde deltagelse i alle aspekter af tilværelsen;

L.  der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Cuba, der ledes af EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, blev etableret i 2015; der henviser til, at menneskerettighedssituationen fortsat er alvorlig;

M.  der henviser til, at spørgsmål, der blev drøftet på det andet møde i menneskerettighedsdialogen i Cuba i juni 2016 med deltagelse af fagministerier og -agenturer, omfattede foreningsfrihed og menneskerettighedsspørgsmål i en multilateral sammenhæng såsom dødsstraffen; der henviser til, at det tredje møde i menneskerettighedsdialogen fandt sted i Bruxelles den 22. maj 2017;

N.  der henviser til, at Parlamentet ved tre forskellige lejligheder har tildelt Sakharovprisen for tankefrihed til cubanske aktivister, Oswaldo Payá i 2002, Ladies in White i 2005 og Guillermo Fariñas i 2010;

O.  der henviser til, at EU er blevet den største udenlandske investor i Cuba og dets primære og overordnede handelspartner, og at den samlede handel og EU-eksport til Cuba er fordoblet mellem 2009 og 2015;

P.  der henviser til, at der i aftalen om politisk dialog og samarbejde er afsat et kapitel til principperne for international handel, hvori samarbejde om toldspørgsmål og handelslettelser, tekniske standarder og normer, bæredygtig handel og investering behandles; der henviser til, at handelsliberalisering, økonomiske og finansielle investeringer, teknologisk innovation og generel markedsfrihed ville gøre det muligt at modernisere Cubas økonomi;

Q.  der henviser til, at "retningslinjerne for den økonomiske og sociale politik" for Cuba, der blev vedtaget efter en offentlig debat i 2011, indeholder et forslag til reform, aktualisering og modernisering;

R.  der henviser til, at der i 2016 indledtes to nye offentlige debatter i Cuba om "konceptualisering af den økonomiske og sociale model" og den "nationale økonomiske og sociale udviklingsplan indtil 2020: nationens vision, prioriteter og strategiske sektorer";

S.  der henviser til, at EU og Cuba har aftalt at indarbejde kønsaspektet i alle områder af deres samarbejde og at tage særlig hensyn til at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod kvinder;

T.  der henviser til, at Cuba har undertegnet elleve ud af de atten menneskerettighedskonventioner og har ratificeret otte af dem; der henviser til, at Cuba har ratificeret den internationale aftale om civile og politiske rettigheder og den internationale aftale om økonomiske, social og kulturelle rettigheder;

U.  der henviser til, at Cuba har ratificeret otte af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner;

V.  der henviser til, at Cubas nationalforsamling har været medlem af den globale interparlamentariske union siden 1977;

W.  der henviser til, at FN's Generalforsamling har vedtaget seksogtyve opfølgningsresolutioner med en opfordring om at ophæve USA's embargo mod Cuba, og til, at resolutionen for første gang blev enstemmigt vedtaget i oktober 2016;

X.  der henviser til, at dets mangeårige synspunkt, som der er blevet givet udtryk for ved flere lejligheder, og som deles af de øvrige EU-institutioner, er i strid med de ekstraterritoriale love, eftersom de er direkte skadelige for Cubas befolkning og påvirker europæiske virksomheders aktiviteter;

1.  glæder sig over undertegnelsen i Bruxelles den 12. december 2016 af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba og erklærer, at det er et instrument, som muliggør en ny ramme for forbindelserne mellem EU og Cuba og samtidig fastholder EU's interesser og overflødiggør den fælles holdning fra 1996; understreger, at denne aftales succes afhænger af, at den gennemføres overholdes;

2.  konstaterer, at forbindelserne mellem EU og Cuba er af stor strategisk værdi;

3.  bemærker, at strukturen, indholdet og dynamikken i aftalen er tilpasset principper og værdier, som EU's institutioner har fastsat for sine eksterne forbindelser;

4.  understreger, at Rådet for Den Europæiske Union opnåede enighed om at etablere nye rammer for forbindelserne med Cuba og at indlede forhandlinger og gennemføre dem inden for en meget kort frist;

5.  understreger det tilsagn, som Cuba har indgået over for EU, og begge parters ansvar med hensyn til at overholde bestemmelserne i aftalen, herunder gennem politisk dialog;

6.  minder om, at aftalen om politisk dialog og samarbejde, som den første aftale mellem EU og Cuba, vil markere et vendepunkt i de bilaterale forbindelser mellem de to parter; glæder sig over, at begge parter har forpligtet sig til at udvikle disse forbindelser på en struktureret måde og gensidigt tilslutter sig en dagsorden og forpligtelser, der er bindende for begge underskrivere;

7.  understreger relevansen af at medtage kapitlet om politisk dialog og at indlede en institutionaliseret dialog om menneskerettigheder mellem EU og Cuba; opfordrer EU til at støtte Parlamentets syn på demokrati, universelle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til at holde møder, informationsfrihed af enhver art samt EU's globale politik for støtte til menneskerettighedsforkæmpere under hele denne dialog; tilskynder begge parter til at yde garantier for menneskerettighedsforkæmperes arbejde og alle civilsamfundets og oppositionspolitiske aktørers aktive deltagelse i denne dialog; bemærker imidlertid, at menneskerettighedsdialogen hidtil ikke har sat en stopper for vilkårligt politisk motiverede tilbageholdelser i Cuba, men at der derimod ifølge den cubanske kommission for menneskerettigheder og national forsoning har været flere og flere overgreb i de seneste år;

8.  understreger vigtigheden af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Cuba og glæder sig over, at den blev iværksat, inden forhandlingerne om aftalen om politisk dialog og samarbejde blev afsluttet; tilkendegiver på ny, at målsætningerne for EU's politik over for Cuba omfatter respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og lettelse af den økonomiske og sociale modernisering, der har til formål at forbedre den cubanske befolknings levestandard;

9.  bemærker Cubas indsats for i sit retssystem at indarbejde FN's grundlæggende principper om menneskerettigheder og arbejdstagernes rettigheder og opfordrer indtrængende Cuba til at ratificere FN's konventioner om menneskerettigheder, som landet endnu ikke har ratificeret, mere specifikt den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den valgfrie protokol til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder; noterer sig arbejdet i det cubanske nationale center for sexundervisning; opfordrer den cubanske regering til at fortsætte sin indsats for at stoppe enhver form for diskrimination og marginalisering rettet mod LGBTI-samfundet;

10.  opfordrer indtrængende den cubanske regering til at tilpasse sin menneskerettighedspolitik til de internationale standarder, der er defineret i de chartre, erklæringer og internationale instrumenter, som Cuba har underskrevet; insisterer på, at det udgør et brud på bestemmelserne i verdenserklæringen om menneskerettigheder at forfølge og fængsle enhver på grund af deres idealer og deres fredelige politiske aktivitet, og opfordrer derfor til at løslade enhver person, der er fængslet under sådanne omstændigheder;

11.  minder om, at aftalen om politisk dialog og samarbejde indeholder en bestemmelse om suspendering af aftalen i tilfælde af, at bestemmelserne om menneskerettigheder overtrædes; opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at der etableres en regulær udveksling med Parlamentet om gennemførelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde, om opfyldelsen af de gensidige forpligtelser, som er fastsat i aftalen om politisk dialog og samarbejde, særlig om gennemførelsen af alle de bestemmelser vedrørende menneskerettigheder, miljø og arbejdstagere, der er nævnt i denne beslutning; opfordrer EU-Udenrigstjenesten – særlig gennem EU-delegationen – til at gøre sit yderste for nøje at følge situationen med hensyn til menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cuba, når den gennemfører aftalen om politisk dialog og samarbejde, og til at rapportere tilbage til Parlamentet;

12.  understreger, at aftalen bør bidrage til at forbedre de cubanske borgeres levevilkår og sociale rettigheder, og bekræfter betydningen af at arbejde systematisk for at fremme værdier knyttet til demokrati og menneskerettigheder, herunder ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til at holde møder;

13.  glæder sig over aftalens udtrykkelige henvisninger til civilsamfundet som en aktør i samarbejdet; udtrykker sin dybe solidaritet med den cubanske befolkning og støtte af fremskridtet mod demokrati og respekt og fremme af grundlæggende frihedsrettigheder; tilskynder begge parter til aftalen til at fremme en aktiv rolle for det cubanske civilsamfund under aftalens gennemførelsesfase;

14.  understreger den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller for den økonomiske og demokratiske udvikling i landet; understreger nødvendigheden af, at civilsamfundet bliver en førende aktør inden for alle områder af denne aftale, herunder områder der vedrører udviklingsbistand; minder om Parlamentets støtte - gennem Sakharovprisen - til det cubanske civilsamfund i dets rolle med at fremme menneskerettigheder og demokrati i Cuba;

15.  minder om, at internetforbindelsen i Cuba er blandt de svageste i verden, og at internetadgangen er meget dyr, og indholdet underlagt restriktioner; glæder sig over, at flere cubanere får adgang til internettet, men mener, at regeringen bør tage yderligere skridt til at fremme ucensureret adgang og forbedre befolkningens digitale rettigheder;

16.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til regelmæssigt at holde Parlamentet informeret om fremskridt i gennemførelsen af aftalen og dens anvendelse i overensstemmelse med den koordinationsordning, der er fastsat i aftalen;

17.  noterer sig normaliseringen af forbindelserne mellem Cuba og USA, som blev opnået med genetableringen af de diplomatiske forbindelser i 2015, og opmuntrer til yderligere tiltag;

18.  gentager sin mangeårige doktrin, som deles af de øvrige EU-institutioner, og som er blevet vedtaget ved flere lejligheder, om at modsætte sig love og foranstaltninger med ekstraterritorial virkning, eftersom de er skadelige for Cubas befolkning og påvirker europæiske virksomheders normale udvikling;

19.  anerkender, at aftalen om politisk dialog og samarbejde kan bidrage til de reform-, tilpasnings- og moderniseringsprocesser, der allerede er foreslået i Cuba, navnlig med hensyn til diversificering af Cubas internationale partnere og etableringen af en generel ramme for politisk og økonomisk udvikling; understreger, at tættere politiske og økonomiske forbindelser med Cuba kan bidrage til at fremme politiske reformer i landet i overensstemmelse med det cubanske folks ønsker; opfordrer indtrængende de europæiske institutioner og medlemsstaterne til at bistå den økonomiske og politiske overgang i Cuba og tilskynder udviklingen mod demokratiske standarder og valgstandarder, der respekterer alle borgeres grundlæggende rettigheder; støtter brugen af EU's forskellige udenrigspolitiske instrumenter og navnlig EIDHR til at styrke EU's dialog med Cubas civilsamfund og dem, der støtter en fredelig overgang i Cuba;

20.  konstaterer, at aftalen om politisk dialog og samarbejde, som den første aftale mellem EU og Cuba, udgør den nye retlige ramme for disse forbindelser og indeholder et kapitel om handel og handelssamarbejde, der tilstræber at skabe et mere forudsigeligt og gennemskueligt miljø for lokale og europæiske økonomiske aktører;

21.  understreger, at handels- og handelssamarbejdsafsnittet i aftalen om politisk dialog og samarbejde ikke giver nogen handelspræferencer for Cuba; minder om, at dette afsnit dækker toldsamarbejde, handelslettelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, traditionelle varer og håndværk, handel og bæredygtig udvikling, handelspolitisk beskyttelsessamarbejde, oprindelsesbestemmelser og investeringer;

22.  bemærker, at aftalen om politisk dialog og samarbejde indeholder en platform til udvidelse af de bilaterale handels- og investeringsforbindelser og etablerer konventionelle grundlag for handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EU og Cuba;

23.  støtter den mangeårige praksis, som blev bekræftet af kommissionsmedlem Cecilia Malmström under høringen af hende den 29. september 2014, med ikke at anvende handels- og investeringsbestemmelserne i politisk vigtige aftaler midlertidigt, inden Parlamentet har givet sin godkendelse; opfordrer Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte denne praksis og udvide den til alle internationale aftaler i forbindelse med EU's optræden udadtil, når de indebærer handelsmæssige aspekter som f.eks. aftalen om politisk dialog og samarbejde;

24.  mener, at aftalen vil bidrage til at fremme dialogen og det økonomiske samarbejde ved at skabe et forudsigeligt og gennemsigtigt erhvervsmiljø og udvikle stærkere og mere stabile rammer i fremtiden, hvor det sikres, at cubanere kan deltage i investeringer sammen med virksomheder og enkeltpersoner fra EU;

25.  opfordrer europæiske virksomheder, der opererer i Cuba, navnlig dem, som modtager kreditter eller enhver finansiel støtte fra staten, til at anvende samme arbejdsmarkedsnormer og etiske standarder, som kræves i deres oprindelseslande;

26.  glæder sig over, at Cuba har ratificeret alle otte grundlæggende ILO-konventioner og anmoder om tilsagn om hurtig gennemførelse; opfordrer indtrængende Cuba og alle lande, som det har aftaler med eller forhandler med, til at ratificere og overholde bestemmelserne i ILO og dagsordenen for anstændigt arbejde og forbyde alle former for udnyttelse af arbejdskraft; bemærker, at der er områder, hvor sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder står på spil, f.eks. ansættelsespraksis i cubanske statsejede virksomheder og konfiskationspraksis inden for turistsektoren; understreger i denne forbindelse, at alle arbejdstagere skal nyde godt af en række vigtige arbejdsmarkedsmæssige rettigheder såvel som tilstrækkelig social beskyttelse i overensstemmelse med ILO-konventionerne, og opfordrer begge parter til at arbejde med henblik herpå i overensstemmelse med aftalens artikel 38;

27.  noterer sig, at EU er Cubas vigtigste eksportkunde og næststørste handelspartner samt landets vigtigste udenlandske investor; påpeger, at EU's politik for udenrigshandel ikke giver nogen handelspræferencer for Cuba, og at EU’s toldsatser er i overensstemmelse med dem, der er fastsat af Verdenshandelsorganisationen (WTO); minder om, at Cuba som følge af reformen af EU's generelle toldpræferenceordning (GSP) i januar 2014 mistede sine handelspræferencer for eksport til EU, da Cuba blev klassificeret som et "mellemindkomstland i den øverste halvdel" og ikke længere opfyldte kriterierne for støtteberettigelse; understreger endvidere, at handel stadig kun tegner sig for en beskeden andel af den cubanske økonomi, hvor eksport og import samlet set svarer til 26,4 % af BNP;

28.  foreslår at undersøge fremtidige muligheder for at integrere Cuba i den økonomiske partnerskabsaftale EU-Cariforum, som indeholder mange specifikke og nyttige kapitler om handelssamarbejde og kunne give Cuba muligheden for yderligere regional integration;

29.  bemærker, at Cuba er medlem at WTO, og understreger derfor, at de grundlæggende principper for WTO skal respekteres, f.eks. handelslettelser, aftaler om handelshindringer, plante- og plantesundhedsforanstaltninger og handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

30.  opfordrer Cuba til at ratificere WTO-aftalen om handelslettelser, der trådte i kraft i februar 2017; glæder sig over nedsættelsen af Udvalget for Handelslettelser i landet og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at yde teknisk støtte;

31.  påpeger, at toldsamarbejde er et afgørende område, der skal udvikles for at løse alvorlige problemer som f.eks. grænsesikkerhed, folkesundhed, beskyttelse af geografiske betegnelser, bekæmpelse af forfalskede varer og bekæmpelse af terrorisme; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at yde teknisk støtte og finansiel bistand og at etablere bilaterale traktater ved fælles aftale for at hjælpe Cuba med at gennemføre handelsfremmende foranstaltninger og oplysningstjenester;

32.  understreger behovet for diversificering af eksporten fra Cuba ud over de traditionelle varer og opfordrer Kommissionen til at nedsætte ad hoc-handelsenheder for at udveksle praksis og give cubanske eksportører den nødvendige viden for at forbedre adgangen for deres varer til EU-markedet;

33.  glæder sig over Verdenstoldorganisationens rolle med at give strategisk bistand til det cubanske Aduanas General de la República (AGR) under Mercator-programmet for at vurdere evnen til at gennemføre WTO- aftalen om handelslettelser; understreger betydningen af, at AGR er proaktiv i gennemførelsen af aftalen, og opfordrer Kommissionen til at støtte Cuba i denne proces;

34.  noterer sig de foranstaltninger, som de cubanske myndigheder har vedtaget for at tilskynde til frihandel og økonomisk liberalisering; fremhæver vigtigheden af gradvist at styrke den private sektor; fremhæver, at udviklingen af stærke udenlandske investeringer for at forbedre landets fysiske og teknologiske infrastruktur og opbygge et konkurrencedygtig cubansk produktionssystem vil kræve yderligere økonomiske og finansielle foranstaltninger med bestemmelser, som giver landet retssikkerhed og økonomisk stabilitet; påpeger, at Cuba kan trække på EU-medlemsstaternes erfaringer i denne henseende;

35.  anmoder om, at Cuba inddrages som et land, der er støtteberettiget i henhold til EIB's eksterne mandat, i det omfang landet overholder EIB's krav;

36.  glæder sig over, at aftalen om politisk dialog og samarbejde er kommet til at omfatte bestemmelser rettet mod en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i Cuba, især forpligtelsen til at arbejde på at opfylde 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og dens mål for bæredygtig udvikling (SDG), idet der tages hensyn til Addis Abeba-handlingsplanen om finansiering af udvikling; opfordrer parterne til, når aftalen om politisk dialog og samarbejde er blevet ratificeret, hurtigt at indlede en målrettet dialog om gennemførelsen af 2030-dagsordenen;

37.  minder om, at de diplomatiske forbindelser mellem EU og Cuba blev oprettet i 1988, at Cuba har modtaget udviklingsbistand og humanitær bistand fra EU siden 1984, og at landet i øjeblikket modtager 50 millioner EUR i EU-støtte i henhold til forordningen om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) for perioden 2014-2020;

38.  minder om, at aftalen om politisk dialog og samarbejde vil lette Cubas engagement i EU's programmer og den forbedrede gennemførelse af det flerårige vejledende program for perioden 2014-2020 med henblik på at fremme den økonomiske og sociale moderniseringsstrategi, som den cubanske regering har vedtaget;

39.  er foruroliget over, at Cuba, der er klassificeret som "mellemindkomstland i den øverste halvdel" af OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC), risikerer gradvis at miste sin udviklingsbistand i henhold til DCI-forordningen; mener, at landets situation som en udviklings-østat, de økonomiske omstændigheder, det står over for, som forværres af de negative virkninger af de unilaterale tvangsforanstaltninger, berettiger til, at der vedtages foranstaltninger, som sikrer, at EU kan videreføre sin bistand til Cuba, og at dette navnlig bør indgå i overvejelserne i forbindelse med den kommende midtvejsevaluering af DCI-forordningen;

40.  understøtter parternes fornyede understregning af behovet for, at alle udviklede lande stiller 0,7 % af deres bruttonationalindkomst til rådighed til officiel udviklingsbistand, og for at nye vækstøkonomier og mellemindkomstlande fastsætter mål om at øge deres bidrag til de internationale offentlige finanser;

41.  glæder sig over, at kønsperspektivet fremmes inden for alle de relevante områder af samarbejdet, herunder området for bæredygtig udvikling;

42.  anerkender og glæder sig over den vigtige rolle, som Cuba spiller i syd-syd-samarbejdet, dets engagement og dets internationale solidaritet i form af bidrag til humanitær bistand, først og fremmest i sundheds- og uddannelsessektoren;

43.  noterer sig, at aftalen om politisk dialog og samarbejde er en mulighed for Cuba til at engagere sig mere i og for at få bedre adgang til EU-programmer, herunder Horisont 2020, rammeprogrammet for forskning og innovation og Erasmus+, programmet for uddannelse, ungdom og idræt, som igen vil fremme tættere akademiske og mellemfolkelige udvekslinger;

44.  bemærker, at aftalen om politisk dialog og samarbejde også vil udgøre et instrument til, i multilaterale fora, at fremme fælles løsninger på globale udfordringer såsom migration, bekæmpelse af terrorisme og klimaforandringer;

45.  bekræfter sin beslutning om at sende en officiel delegation fra Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg til Cuba; anmoder de cubanske myndigheder om at tillade EU-delegationer indrejse og adgang til deres partnere;

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Cubas regering og parlament.

(1) EFT L 322 af 12.12.1996, s. 1.
(2) EUT L 337 I af 13.12.2016, s. 41.
(3) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0296.
(4) EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 83.
(5) EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 81.
(6) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 377.
(7) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 82.

Juridisk meddelelse