Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0233/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0233/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0297

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 455kWORD 61k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα)
P8_TA(2017)0297A8-0233/2017

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας το 1988,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12502/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου (12504/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0517/2016),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V αυτής σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι-ΙΙΙ και V αυτής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ, της 2ας Δεκεμβρίου 1996, την οποία όρισε το Συμβούλιο βάσει του άρθρου Ι.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την Κούβα(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2233 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2016, για την κατάργηση της κοινής θέσης 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–  έχοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα δηλώσεις των συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου, και ιδιαίτερα τη δήλωση της δεύτερης συνόδου κορυφής της ΕΕ και της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Ιουνίου 2015 με θέμα «Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον: Προς μια ευημερούσα, συνεκτική και βιώσιμη κοινωνία για τους πολίτες μας» και η οποία ενέκρινε την πολιτική δήλωση με τίτλο: «Σύμπραξη για την επόμενη γενεά»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κοινή στρατηγική ΕΕ-Καραϊβικής,

–  έχοντας υπόψη την παρουσία του Ειδικού Εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2016, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαλόγου μεταξύ Κούβας και ΕΕ σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των κουβανικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2017(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, ειδικότερα το ψήφισμα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα(4), το ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση της ΕΕ έναντι της Κουβανικής Κυβέρνησης(5), το ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα(6) και το ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης στην Κούβα(7),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0233/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τους βαθείς ιστορικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Κούβας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία και το μεγάλο εύρος των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί σχέσεις με την Κοινότητα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CELAC χαιρετίζει τη δυνατότητα διεύρυνσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα ήταν η μοναδική χώρα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με την οποία η ΕΕ δεν είχε υπογράψει κανενός είδους συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είκοσι από τα κράτη μέλη της έχουν υπογράψει διάφορα είδη διμερών συμφωνιών και διατηρούν καλές σχέσεις με τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ καταργήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2233 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 δρομολογήθηκε εκ νέου ο διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κούβας και ξεκίνησε εκ νέου η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δρομολόγησε διάσκεψη σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Κούβας το 2010 και ενέκρινε οδηγίες διαπραγμάτευσης τον Φεβρουάριο του 2014, κατόπιν των οποίων δρομολογήθηκαν επίσημες διαπραγματεύσεις για ΣΠΔΣ τον Απρίλιο του 2014, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 11 Μαρτίου 2016.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ καθορίζει τις γενικές αρχές και τους στόχους που διέπουν τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Κούβας, συμπεριλαμβανομένων των τριών βασικών κεφαλαίων για τον πολιτικό διάλογο, τον διάλογο για τη συνεργασία και την τομεακή πολιτική, καθώς και το εμπόριο και την εμπορική συνεργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος τόσο του κεφαλαίου για τον πολιτικό διάλογο όσο και του κεφαλαίου για τη συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΣΠΔΣ αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τον σεβασμό των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΣΠΔΣ αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου δε να τηρήσουν όλες τις αρχές και τους στόχους που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων – και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, και της συμμόρφωσης με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου πρέπει να αποτελέσουν βασική φιλοδοξία της ΣΠΔΣ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει μια λεγόμενη «ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η οποία αποτελεί καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ που καθιστά δυνατή την αναστολή της ΣΠΔΣ σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε γενικές λεπτομέρειες και τομείς συνεργασίας για το κεφάλαιο που αφορά τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και όσον αφορά θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη και την κοινωνία των πολιτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα είναι διατεθειμένη να δεχθεί τη συνεργασία της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι η στήριξη, η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και η ενίσχυση του σεβασμού και η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση της βούλησης των πολιτών να διαμορφώνουν οι ίδιοι το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημά τους και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές του βίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα με επικεφαλής τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθιερώθηκε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει ανησυχητική·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θέματα που συζητήθηκαν στη δεύτερη συνεδρίαση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κούβα τον Ιούνιο του 2016 με τη συμμετοχή επιτελικών υπουργείων και οργανισμών, συμπεριλαμβανόταν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ένα πολυμερές πλαίσιο, όπως η θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2017·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τρεις περιπτώσεις το Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές, στον Oswaldo Payá το 2002, στο κίνημα Ladies in White το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κούβα και ο βασικός εταίρος της στον τομέα των εξαγωγών και του συνολικού εμπορίου, με το συνολικό εμπόριο και τις εξαγωγές της ΕΕ στην Κούβα να έχουν διπλασιαστεί από το 2009 έως το 2015·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ αφιερώνει ένα κεφάλαιο στις αρχές του διεθνούς εμπορίου και συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων, τη διευκόλυνση και διαφοροποίηση του εμπορίου, τα τεχνικά πρότυπα και κανόνες, το βιώσιμο εμπόριο και την προώθηση ενός σταθερού, διαφανούς και αμερόληπτου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του εμπορίου, οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, η τεχνολογική καινοτομία και οι συνολικές ελευθερίες της αγοράς θα επιτρέψουν στη χώρα να εκσυγχρονίσει την οικονομία της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση μεταρρύθμισης, προσαρμογής και εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνεται στις «κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής» για την Κούβα, οι οποίες εγκρίθηκαν κατόπιν διαδικασίας δημόσιου διαλόγου το 2011·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 δρομολογήθηκαν στην Κούβα δύο νέοι δημόσιοι διάλογοι σχετικά με τη «Διαμόρφωση του Οικονομικού και Κοινωνικού Μοντέλου» και το «Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης έως το 2030: Όραμα του Έθνους, Στρατηγικοί Άξονες και Τομείς»·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κούβα συμφώνησαν να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πλευρές της συνεργασίας τους και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα έχει υπογράψει έντεκα από τις δεκαοκτώ συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει κυρώσει οκτώ από αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα δεν έχει επικυρώσει το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα έχει κυρώσει τις οκτώ βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Συνέλευση της Κούβας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1977·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει εγκρίνει είκοσι έξι διαδοχικά ψηφίσματα με τα οποία ζητά να τεθεί τέλος στο εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες εις βάρος της Κούβας και ότι, για πρώτη φορά, το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2016·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την πάγια θέση του που έχει εκφραστεί σε πολλές περιπτώσεις, την συμμερίζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι αντίθετη στους νόμους εξωεδαφικής εφαρμογής διότι βλάπτουν άμεσα τον κουβανικό λαό και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

1.  επιδοκιμάζει την υπογραφή, στις 12 Δεκεμβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κούβας, και δηλώνει ότι συνιστά ένα μέσο που προσφέρει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, διατηρώντας συγχρόνως τα συμφέροντα της ΕΕ, σε αντικατάσταση της κοινής θέσης του 1996· τονίζει ότι η εν λόγω συμφωνία εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή της και τη συμμόρφωση με αυτή·

2.  τονίζει την υψηλή στρατηγική αξία της σχέσης μεταξύ ΕΕ και Κούβας·

3.  δηλώνει ότι η δομή, το περιεχόμενο και η δυναμική της συμφωνίας συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες που έχουν θεσπίσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τις εξωτερικές της σχέσεις·

4.  τονίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου σχέσεων με την Κούβα και έλαβε την απόφαση να πραγματοποιήσει τις διαπραγματεύσεις και να τις ολοκληρώσει επιτυχώς σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα·

5.  επισημαίνει τη δέσμευση που ανέλαβε η Κούβα έναντι της ΕΕ και την ευθύνη και των δύο μερών όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της συμφωνίας, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου·

6.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ, ως η πρώτη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κούβας, θα αποτελέσει σημείο καμπής στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να αναπτύξουν αυτή τη σχέση με δομημένο τρόπο, με την αμοιβαία αποδοχή θεματολογίου και υποχρεώσεων δεσμευτικών για αμφότερους τους υπογράφοντες·

7.  τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης του κεφαλαίου για τον πολιτικό διάλογο και της έναρξης θεσμοθετημένου διαλόγου ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να ενστερνισθεί, στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία, τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι για πολιτικούς σκοπούς, η ελευθερία της πληροφόρησης σε όλες της τις μορφές, καθώς και την «πολιτική της ΕΕ ανά τον κόσμο υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· προτρέπει αμφότερα τα δύο μέρη να παράσχουν εγγυήσεις για το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ενεργό συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, χωρίς περιορισμούς, στον εν λόγω διάλογο· διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει θέσει τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις για πολιτικούς λόγους στην Κούβα και ότι, αντιθέτως, σύμφωνα με τα δεδομένα της Κουβανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εθνική Συμφιλίωση, τα τελευταία χρόνια η καταπίεση εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση·

8.  τονίζει τη σημασία του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας και επικροτεί το γεγονός ότι δρομολογήθηκε πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ΣΠΔΣ· επαναλαμβάνει ότι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ για την Κούβα περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την διευκόλυνση του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κουβανικού πληθυσμού·

9.  σημειώνει τις προσπάθειες της Κούβας να ενσωματώσει στη νομοθεσία της τις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, και καλεί την Κούβα να κυρώσει τις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που εκκρεμούν, και πιο συγκεκριμένα το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο του εθνικού κέντρου σεξουαλικής εκπαίδευσης της Κούβας· ζητεί από την κουβανική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό κάθε είδους διακρίσεων και περιθωριοποίησης της κοινότητας των ΛΟΑΔ·

10.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να εναρμονίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα διεθνή πρότυπα όπως καθορίζονται στους καταστατικούς χάρτες, τις διακηρύξεις και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κούβα· επιμένει ότι η δίωξη και η φυλάκιση αντιφρονούντων για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική δράση τους παραβιάζει τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και, ως εκ τούτου, ζητεί την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται για τους λόγους αυτούς·

11.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξασφαλίσουν τη θέσπιση τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών με το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, για την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που προβλέπει η ΣΠΔΣ, και ειδικότερα για την υλοποίηση του συνόλου των ανθρωπίνων, περιβαλλοντικών και εργασιακών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα· καλεί την ΕΥΕΔ- ειδικότερα μέσω της αντιπροσωπίας της ΕΕ - να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες κατά την εφαρμογή της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας με την Κούβα, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

12.  τονίζει ότι η ΣΠΔΣ θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικών δικαιωμάτων των κουβανών πολιτών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των συστηματικών προσπαθειών για προώθηση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

13.  επιδοκιμάζει τις ρητές αναφορές της ΣΠΔΣ στην κοινωνία των πολιτών ως φορέα συνεργασίας· εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τον πληθυσμό της Κούβας και την πορεία του προς τη δημοκρατία, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών· ενθαρρύνει αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας να προωθήσουν τον ενεργό ρόλο της κουβανικής κοινωνίας των πολιτών κατά το στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας·

14.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κουβανική κοινωνία των πολιτών στην οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η κοινωνία των πολιτών να αποτελεί ηγετικό παράγοντα σε όλους τους τομείς αυτής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αναπτυξιακή βοήθεια· υπενθυμίζει τη στήριξη που παρέσχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του βραβείου Ζαχάρωφ, στην κουβανική κοινωνία των πολιτών ως παράγοντα που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Κούβα.

15.  υπενθυμίζει ότι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο στην Κούβα συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά ακριβή, και το περιεχόμενο παραμένει περιορισμένο· επικροτεί το γεγονός ότι περισσότεροι κουβανοί αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, πιστεύει όμως ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της μη λογοκριμένης πρόσβασης και τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων του πληθυσμού·

16.  ζητεί να τηρεί η ΕΥΕΔ ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της συμφωνίας και της εκτέλεσής της, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με το σύστημα συντονισμού που προβλέπει η συμφωνία·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση για τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών με την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων το 2015 και ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών·

18.  επαναλαμβάνει την πάγια αρχή του, την οποία συμμερίζονται τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχει κατοχυρωθεί σε πολλές περιπτώσεις, και η οποία είναι αντίθετη στους νόμους και τα μέτρα με εξωεδαφική εφαρμογή διότι βλάπτουν τον λαό της Κούβας και επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

19.  αναγνωρίζει ότι η ΣΠΔΣ μπορεί να συμβάλει στις διαδικασίες μεταρρύθμισης, προσαρμογής και εκσυγχρονισμού που έχουν ήδη προταθεί στην Κούβα, ιδίως όσον αφορά τη διαφοροποίηση των διεθνών εταίρων της Κούβας και την καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με την Κούβα θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα σύμφωνα με τις προσδοκίες του κουβανικού λαού· προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνδράμουν στην οικονομική και πολιτική μεταβατική διαδικασία στην Κούβας, ενθαρρύνοντας την εξέλιξή της σε ένα πλήρως δημοκρατικό καθεστώς το οποίο θα σέβεται τα βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών της· στηρίζει τη χρήση διαφόρων μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα του ΕΜΔΔΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών της Κούβας και με όσους υποστηρίζουν την ειρηνική μεταπολίτευση στη χώρα·

20.  επισημαίνει ότι η ΣΠΔΣ, η πρώτη συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ ΕΕ και Κούβας, αποτελεί το νέο νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την εμπορική συνεργασία, που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περισσότερο προβλέψιμου και διαφανούς περιβάλλοντος για τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς·

21.  επισημαίνει ότι ο άξονας του εμπορίου και της εμπορικής συνεργασίας βάσει της ΣΠΔΣ δεν περιλαμβάνει εμπορικές προτιμήσεις για την Κούβα· υπενθυμίζει ότι ο άξονας αυτός καλύπτει την τελωνειακή συνεργασία, τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη διανοητική ιδιοκτησία, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, τα παραδοσιακά και βιοτεχνικά προϊόντα, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία σε θέματα εμπορικής άμυνας, τους κανόνες προέλευσης και τις επενδύσεις·

22.  δηλώνει ότι η ΣΠΔΣ παρέχει μια πλατφόρμα για την επέκταση της διμερούς σχέσης εμπορίου και επενδύσεων, θέτοντας συμβατικές βάσεις για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας·

23.  υποστηρίζει τη μακροχρόνια πρακτική, όπως επιβεβαιώθηκε και από την Επίτροπο Cecilia Malmström κατά την ακρόασή της στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, της μη εφαρμογής με προσωρινό χαρακτήρα των εμπορικών και επενδυτικών διατάξεων των πολιτικώς σημαντικών συμφωνιών πριν δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν και να επεκτείνουν αυτή την πρακτική σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ εφόσον περιλαμβάνουν εμπορικές πτυχές, όπως ισχύει στην περίπτωση της ΣΠΔΣ·

24.  θεωρεί ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου και της οικονομικής συνεργασίας, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και διαφανούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος, καθώς και της ανάπτυξης ενός πιο ισχυρού και σταθερού πλαισίου για το μέλλον, στο οποίο θα διασφαλίζεται η δυνατότητα των κουβανών να συμμετέχουν σε επενδύσεις από κοινού με εταιρείες και ιδιώτες από την ΕΕ·

25.  καλεί επίσης τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κούβα, και ιδίως εκείνες που λαμβάνουν πιστώσεις ή άλλη χρηματοδοτική βοήθεια δημόσιας προέλευσης, να εφαρμόζουν τα ίδια εργασιακά και δεοντολογικά πρότυπα που απαιτούνται στις χώρες προέλευσής τους·

26.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κούβα έχει κυρώσει το σύνολο των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ και ζητεί την ανάληψη δεσμεύσεων όσον αφορά την ταχεία εφαρμογή τους· καλεί επίμονα την Κούβα, και όλες τις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει ή διαπραγματεύεται συμφωνίες, να κυρώσουν και να τηρήσουν τους κανονισμούς της ΔΟΕ και το θεματολόγιο για την αξιοπρεπή εργασία, και να απαγορεύσουν κάθε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης· διαπιστώνει ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους διακυβεύονται κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως οι πρακτικές πρόσληψης από κουβανικές κρατικές επιχειρήσεις και οι πρακτικές κατάσχεσης μισθών στον τομέα του τουρισμού· τονίζει, εν προκειμένω, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν μια βασική δέσμη εργασιακών δικαιωμάτων καθώς και επαρκή κοινωνική προστασία σύμφωνα με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, και καλεί τα δύο μέρη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 38 της ΣΠΔΣ·

27.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό και τον δεύτερο εμπορικό εταίρο της Κούβας, καθώς και τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή της· επισημαίνει ότι η εξωτερική εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν παρέχει καμία εμπορική προτίμηση στην Κούβα και ότι εφαρμόζεται το δασμολόγιο της ΕΕ όπως έχει κοινοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)· υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), από τον Ιανουάριο του 2014 η Κούβα στερείται πλέον των γενικευμένων προτιμήσεων όσον αφορά τις εξαγωγές στην ΕΕ, δεδομένου ότι χαρακτηρίστηκε «χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος» και, συνεπώς, δεν πληροί πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας· τονίζει ακόμη ότι το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί περιορισμένο μερίδιο της κουβανικής οικονομίας, με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αντιστοιχούν στο 26,4 % του ΑΕγχΠ της·

28.  προτείνει να αναζητηθούν μελλοντικές δυνατότητες ένταξης της Κούβας στη ΣΟΕΣ ΕΕ-CARIFORUM, που περιλαμβάνει πολλά ειδικά και χρήσιμα κεφάλαια σχετικά με την εμπορική συνεργασία και θα προσφέρει στην Κούβα τη δυνατότητα περαιτέρω περιφερειακής ενσωμάτωσης·

29.  σημειώνει ότι η Κούβα είναι μέλος του ΠΟΕ και, συνεπώς, τονίζει την ανάγκη σεβασμού των βασικών αρχών του ΠΟΕ, όπως η διευκόλυνση του εμπορίου, οι συμφωνίες σχετικά με τα εμπόδια για το εμπόριο, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και τα μέσα εμπορικής άμυνας·

30.  καλεί την Κούβα να κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2017· επικροτεί τη δημιουργία της επιτροπής διευκόλυνσης του εμπορίου (ΣΔΕ) στη χώρα και ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν τεχνική υποστήριξη·

31.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή συνεργασία συνιστά καίριας σημασίας τομέα που πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις όπως, μεταξύ άλλων, η συνοριακή ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια και να θεσπίσουν διμερείς μηχανισμούς μέσω αμοιβαίας συνεργασίας για να βοηθήσουν την Κούβα να υλοποιήσει τα μέτρα εμπορικής διευκόλυνσης και να παράσχει υπηρεσίες πληροφόρησης·

32.  επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης των εξαγωγών της Κούβας πέραν των παραδοσιακών προϊόντων και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ad-hoc εμπορικές υπηρεσίες με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή σε κουβανούς εξαγωγείς των αναγκαίων γνώσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των αγαθών τους στην αγορά της ΕΕ·

33.  επικροτεί τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) για την παροχή στρατηγικής στήριξης στον κουβανικό οργανισμό τελωνείων Aduanas General de la República (AGR), στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator, με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας για εφαρμογή της ΣΔΕ του ΠΟΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρεί ο AGR προορατική στάση κατά την εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου και καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει την Κούβα στη διαδικασία αυτή·

34.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που θέσπισαν οι κουβανικές αρχές για να ενθαρρύνουν την ελευθερία του επιχειρείν και την οικονομική ελευθέρωση· επισημαίνει τη σημασία της σταδιακής ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα· τονίζει με έμφαση το γεγονός ότι η ανάπτυξη ισχυρών ξένων επενδύσεων για τη βελτίωση των υλικών και τεχνολογικών υποδομών της χώρας και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος παραγωγής στην Κούβα απαιτούν τη θέσπιση περαιτέρω οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων, με κανονισμούς που θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου και οικονομική σταθερότητα στη χώρα· επισημαίνει ότι η Κούβα μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

35.  ζητεί να προστεθεί η Κούβα ως επιλέξιμη χώρα στην εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ στον βαθμό που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΤΕπ·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για την ενσωμάτωση στη ΣΠΔΣ διατάξεων που αποσκοπούν σε μια βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην Κούβα, και ιδίως τη δέσμευση για καταβολή προσπαθειών με σκοπό την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που αυτή περιέχει, λαμβάνοντας υπόψη το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· καλεί τα μέρη, μετά την κύρωση της ΣΠΔΣ, να δρομολογήσουν άμεσα τον ειδικό διάλογο για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030·

37.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και η Κούβα συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1988, ότι η Κούβα λαμβάνει αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ από το 1984 και ότι λαμβάνει βοήθεια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο του κανονισμού του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) για την περίοδο 2014-2020·

38.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ θα διευκολύνει τη συμμετοχή της Κούβας στα προγράμματα της ΕΕ και την ενισχυμένη εφαρμογή του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2017 προκειμένου να διευκολυνθεί η στρατηγική οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού που υιοθέτησε η κουβανική κυβέρνηση·

39.  εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο σταδιακής κατάργησης της αναπτυξιακής βοήθειας δυνάμει του κανονισμού ΜΑΣ που λαμβάνει η Κούβα, την οποία η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ κατατάσσει ως «χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος»· θεωρεί ότι, αφενός, το γεγονός ότι η Κούβα είναι αναπτυσσόμενο νησιωτικό κράτος και, αφετέρου, η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει, η οποία επιδεινώνεται από τον αρνητικό αντίκτυπο μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων, δικαιολογούν τη λήψη μέτρων που επιτρέπουν να συνεχιστεί η βοήθεια της ΕΕ προς την Κούβα, κάτι που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά στο πλαίσιο της προσεχούς ενδιάμεσης αξιολόγησης του κανονισμού ΜΑΣ·

40.  στηρίζει την εκ νέου επιβεβαίωση από τα μέρη ότι είναι αναγκαίο όλες οι ανεπτυγμένες χώρες να προορίζουν το 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και οι αναδυόμενες οικονομίες και οι χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος να θέτουν στόχους για την αύξηση της συνεισφοράς τους στα διεθνή δημόσια οικονομικά·

41.  επιδοκιμάζει την προώθηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα συναφή πεδία της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·

42.  Αναγνωρίζει και χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κούβα στο πλαίσιο της συνεργασίας Νότου-Νότου, τη δέσμευση και τη διεθνή αλληλεγγύη μέσω της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

43.  σημειώνει ότι η ΣΠΔΣ αποτελεί ευκαιρία για την Κούβα προκειμένου να συμμετάσχει περισσότερο στα προγράμματα της ΕΕ και να απολαύσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου του «Ορίζων 2020», του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, του Erasmus+, του προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, κάτι που με τη σειρά του θα προωθούσε στενότερες ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές ανταλλαγές·

44.  σημειώνει ότι η ΣΠΔΣ θα αποτελέσει επίσης εργαλείο για την προώθηση, στα πολυμερή φόρουμ, κοινών λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις όπως η μετανάστευση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η κλιματική αλλαγή·

45.  επιβεβαιώνει την απόφασή του να στείλει στην Κούβα επίσημη αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τις κουβανικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο αντιπροσωπειών του ΕΚ και την ανεμπόδιστη πρόσβαση στους συνομιλητές τους·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Κούβας.

(1) ΕΕ L 322 της 12.12.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 337 I της 13.12.2016, σ. 41.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0296.
(4) ΕΕ C 201 Ε της 18.8.2005, σ. 83.
(5) ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 81.
(6) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 377.
(7) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 82.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου