Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 14 Márta 2017 - StrasbourgEagrán deiridh
Mearcair ***I
 Rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha agus ráiteas rialachais chorparáidigh***I
 Fáil agus seilbh arm a rialú ***

Mearcair ***I
PDF 324kWORD 46k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0039),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8 0021/2016),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Bealtaine 2016(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 agus do Riail 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0313/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis ó Pharlaimint na hEorpa atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/852.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa faoin dréachtrialachán maidir le Mearcair agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (2016/0023(cod))

Maidir le Parlaimint na hEorpa a bheith ag glacadh le gníomhartha cur chun feidhme le haghaidh údaruithe ar tháirgí nó ar phróisis nua i gcomhthéacs na caibidlíochta idir-institiúidí faoin togra le haghaidh rialachán maidir le mearcair (2016/0023 (COD)), ní fhéadfar glacadh leis sin mar fhasach le haghaidh comhaid chomhchosúla agus ní réambhreith é ar an gcaibidlíocht idir-institiúideach atá ar na bacáin maidir le cirtéir dhealúcháin le haghaidh úsáid gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme.

Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach maidir le Comhar Idirnáisiúnta i leith Mearcair

Tá coinbhinsiún Minamata agus an Rialachán nua Mearcair ina rannchuidiú mór chun saoránaigh a chosaint ó thruailliú mearcair ar fud an domhain agus in AE.

Ba cheart comhar idirnáisiúnta a choimeád chun a áirithiú go ndéanfaidh na Páirtithe go léir an Coinbhinsiún a chur chun feidhme go rathúil agus a fhorálacha a neartú tuilleadh.

Dá bhrí sin, tá an Coimisiún Eorpach tiomanta do thacú le comhar leantach, i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus faoi réir bheartais, rialacha agus nósanna imeachta AE, inter alia, dul i mbun oibre sna réimsí seo a leanas:

–  An bhearna a laghdú idir dlí AE agus forálacha an Choinbhinsiúin tríd an gclásal athbhreithnithe ar liosta na dtáirgí ar cuireadh mearcair leo a bhfuil toirmeasc orthu;

–  I gcomhthéacs fhorálacha an Choinbhinsiúin maidir le maoiniú, fothú acmhainneachta, agus aistriú teicneolaíochta, gníomhaíochtaí amhail inrianaitheacht na trádála mearcair agus a úsáid a fheabhsú, deimhniú mianadóireacht óir cheardaíochta agus mhionscála saor ó mhearcair agus lipéid saor ó mhearcair le haghaidh óir a chur chun cinn, agus méadú ar acmhainneacht tíortha atá i mbeal forbartha, lena n-áirítear i réimse na bainistíochta dramhaíola mearcair.

(1)IO C 303, 19.8.2016, lch. 122.


Rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha agus ráiteas rialachais chorparáidigh***I
PDF 237kWORD 52k
Rún
Téacs
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2017 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha agus Treoir 2013/34/AE maidir le gnéithe áirithe den ráiteas rialachais chorparáidigh (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2014)0213),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 50 agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C7‑0147/2014),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 9 Iúil 2014(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0158/2015),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2017/828.)

(1) IO C 451, 16.12.2014, lch. 87.
(2) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 8 Iúil 2015 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0257).


Fáil agus seilbh arm a rialú ***
PDF 242kWORD 45k
Rún
Téacs
Iarscríbhinn
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa 14 Márta 2017 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leana leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0750),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0358/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Seanad na Polainne agus Parlaimint na Sualainne], faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2016(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus an tuairim ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0251/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leana leasaítear Treoir 91/477/CEE ón gComhairle maidir le fáil agus seilbh arm a rialú

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2017/853.)

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ón gCoimisiún

Aithníonn an Coimisiún an tábhacht atá le caighdeán dea-fheidhmiúil maidir le díghníomhachtú a chuireann le leibhéil feabhsaithe sábháilteachta agus a athdheimhníonn do na húdaráis go bhfuil airm díghníomhachtaithe díghníomhachtaithe go cuí agus go héifeachtach.

Déanfaidh an Coimisiún, dá bhrí sin, dlús a chur leis an obair ar an athbhreithniú ar na critéir dhíghníomhachtaithe arna seoladh ag saineolaithe náisiúnta sa Choiste arna bhunú le Treoir 477/91/CEE chun go bhféadfaidh an Coimisiún, faoi dheireadh mhí Bealtaine 2017, Rialachán Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta coiste arna bhunú le Treoir 91/477/CEE, faoi réir tuairim dhearfach ó shaineolaithe náisiúnta, lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2403 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2015 lena mbunaítear treoirlínte coitianta maidir le caighdeáin díghníomhachtaithe agus teicnící chun a áirithiú go mbeidh airm thine díghníomhachtaithe do-oibrithe ar bhealach do-aisiompaithe. Iarrann an Coimisiún ar na Ballstáit tacaíocht iomlán a thabhairt do dhlús a chur leis an obair seo.’

(1) IO C 264, 20.7.2016, lch. 77.

Fógra dlíthiúil