Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2043(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0249/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0249/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 16
CRE 04/07/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0302

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 627kWORD 72k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
P8_TA(2017)0302A8-0249/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 (2017/2043(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2017 (COM(2017)0400),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2018 (06522/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0249/2017),

Σχέδιο προϋπολογισμού του 2018: υλοποίηση των στόχων για ανάπτυξη, απασχόληση και ασφάλεια

1.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και σταθερές θέσεις απασχόλησης, η κοινωνικοοικονομική συνοχή, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή αποτελούν τα βασικά ζητήματα και τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018·

2.  πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, η πρόταση της Επιτροπής είναι καλό σημείο εκκίνησης για τις φετινές διαπραγματεύσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 πρέπει να επιτρέπει στην ΕΕ να συνεχίσει να δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, να εγγυάται παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών της και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μετανάστευσης· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα του Κοινοβουλίου για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, πριν καν λάβει επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο, στέλνοντας, έτσι, ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά τη σημασία της παρούσας αναθεώρησης του ΠΔΠ, και την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να χρηματοδοτήσει τις πολιτικές προτεραιότητές της·

4.  επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ, η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, τις υποδομές, την εκπαίδευση και τις ΜΜΕ είναι καίριας σημασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του Erasmus+, καθότι τα προγράμματα αυτά θα συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη των εν λόγω στόχων· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα χρειαστούν περαιτέρω ενισχύσεις, δεδομένων ιδίως των περικοπών που πραγματοποιήθηκαν στη χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών προς όφελος της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ·

5.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση του κενού επενδύσεων, και υπογραμμίζει ότι η επαρκής τους χρηματοδότηση πρέπει να παραμείνει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις για το COSME είναι κατά 2,9 % χαμηλότερες σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, και εκφράζει την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό στον προϋπολογισμό του 2018· επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των ΜΜΕ και ζητεί την πλήρη τήρηση των οικονομικών δεσμεύσεων του προγράμματος για το υπόλοιπο του τρέχοντος ΠΔΠ· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

6.  εξαίρει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στην κάλυψη του κενού επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και τη συμβολή του στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία· στηρίζει συνεπώς την παράτασή του έως το 2020· επισημαίνει την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του σκέλους του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση επέκτασης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, για την έλλειψη ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, που θα καθιστούσε δυνατή μια σαφή επισκόπηση των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων· υπογραμμίζει τη θέση του στο πλαίσιο των εν εξελίξει νομοθετικών διαπραγματεύσεων ότι δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η παράταση αυτή· θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ, του οποίου το εγγυητικό κεφάλαιο χρηματοδοτείται ως επί το πλείστον από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν θα πρέπει να στηρίζει τις οντότητες που είναι εγκατεστημένες ή έχουν συσταθεί σε δικαιοδοσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη σχετική πολιτική της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, ή δεν συμμορφώνονται πραγματικά με τους κανόνες της ΕΕ ή τα διεθνή φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της έρευνας για την άμυνα και της ανάπτυξης και απόκτησης τεχνολογίας, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στον κλάδο και μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, και, αν αναπτυχθούν σωστά, θα οδηγήσουν σε πιο εκλογικευμένες αμυντικές δαπάνες και θα επιτρέψουν εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία· υπενθυμίζει την παλαιότερη θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με πρόσθετους πόρους και να μην αποβαίνουν εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του μηχανισμού CEF·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει αξιολόγηση και συναφείς προτάσεις για μια «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια»· υπογραμμίζει ότι προτάσεις αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση και ταυτότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε νέα έργα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους χρηματοδοτικούς πόρους και χωρίς να επηρεάζονται τα υφιστάμενα προγράμματα, και ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις για το θέμα αυτό·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 περιλαμβάνει πρόσθετες πιστώσεις για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), κάτι που ανταποκρίνεται σε προηγούμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για τη συνέχιση του προγράμματος· επισημαίνει, παράλληλα, την πρόταση για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017 που περιλαμβάνει τη διάθεση ποσού ύψους 500 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017· δηλώνει πεπεισμένο ότι τα προτεινόμενα ποσά σαφώς δεν επαρκούν για να επιτύχει τους στόχους της η ΠΑΝ, και πιστεύει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ανεργία των νέων, η ΠΑΝ πρέπει να εξακολουθήσει να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου προτεραιότητας της Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση· επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ένωση, και υπογραμμίζει ότι η ΠΑΝ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και να γίνει πιο αποτελεσματική, κυρίως με τη διασφάλιση ότι προσδίδει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη και δεν αντικαθιστά τη χρηματοδότηση των πρώην εθνικών πολιτικών·

10.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της ΕΕ· τονίζει ότι, το 2018, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής αναμένεται να ανακτήσουν ταχύτητα και να αρχίσουν να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα προγράμματα αυτά που αποτελούν μία από τις βασικές πολιτικές της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, και την επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης· αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας των μακρών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις νομικές βάσεις, τα διαπραγματευόμενα θεσμικά όργανα της ΕΕ φέρουν μερίδιο ευθύνης για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης· σημειώνει ότι κάποια κράτη μέλη θεωρούν ότι τα ταμεία συνοχής θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης·

11.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και υπενθυμίζει το πρωτοφανές ποσό των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2014· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέσχε, για πρώτη φορά, προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, αλλά τονίζει ότι απαιτείται η δέουσα επικαιροποίησή τους κάθε χρόνο, προκειμένου να μπορεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λαμβάνει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα· προειδοποιεί για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε μια νέα κρίση πληρωμών, ιδίως για τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ· δηλώνει πεπεισμένο ότι η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται επίσης με την ικανότητά της να εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της· υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν οι καθυστερημένες πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα και ιδίως στις ΜΜΕ της ΕΕ που έχουν συμβάσεις με δημόσιους φορείς·

12.  καταδεικνύει τη σημασία της τήρησης της δέσμευσης της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο COP21, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης απόφασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποχωρήσει από τη συμφωνία· υπογραμμίζει, επ’ αυτού, ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη επίτευξης του στόχου για κατανομή τουλάχιστον 20 % των δαπανών της ΕΕ για το ΠΔΠ 2014-2020 σε δράσεις που αφορούν το κλίμα, εάν δεν καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες· σημειώνει με ανησυχία την περιορισμένη αύξηση κατά 0,1 % για τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του για μια μεθοδολογία παρακολούθησης που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς με τη βιοποικιλότητα δαπάνες και την αποτελεσματικότητά τους· τονίζει, επίσης, ότι τα έργα με ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να επιδιώκουν να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

13.  τονίζει ότι η άνευ προηγουμένου κινητοποίηση ειδικών μέσων έδειξε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει θέματα όπως η τρέχουσα κρίση στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό· πιστεύει ότι είναι πρόωρο να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα θεωρεί ότι η κρίση έχει λήξει· αντιτίθεται, συνεπώς, στις προτεινόμενες περικοπές στον τομέα 3 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, οι οποίες δεν συνάδουν με τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· τονίζει, ωστόσο, ότι, μετά την απόκριση σε μια επείγουσα, άνευ προηγουμένου κατάσταση, θα πρέπει να ακολουθείται μια πιο συστηματική και προορατική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια και προστασία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ·

14.  τονίζει εκ νέου ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αποτελεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών της ΕΕ, και ότι οι επενδύσεις στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) και ζητεί την ταχεία συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων επί του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) καθώς και την ταχεία εφαρμογή του· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, με έκπληξη τις μειώσεις στον τομέα 4, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν πλήρως βάσει των προηγούμενων αυξήσεων ή του χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης· δηλώνει εκ νέου ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εκπαίδευση και οι οικονομικές ευκαιρίες, καθώς και η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση που προτείνεται για την ανατολική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, η οποία ανταποκρίνεται στις προηγούμενες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου· είναι πεπεισμένο ότι η υποστήριξη της ΕΕ, ειδικά προς τις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης, είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση με την ΕΕ και για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανατολική μας γειτονιά· υπογραμμίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών·

16.  επισημαίνει τη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο συστάθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των μειζόνων φυσικών καταστροφών και την εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε περιοχές που πλήττονται από καταστροφές στην Ευρώπη, και λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το ΤΑΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει χωρίς καθυστέρηση εάν θα χρειαστεί περαιτέρω αύξηση, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τους σεισμούς στην Ιταλία και τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία (με τραγικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές), που είχαν δραματικό και σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιφέρειες· ζητεί να προσαρμοστούν οι κανόνες για την κινητοποίηση αυτού του ταμείου, ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο ευέλικτη και έγκαιρη κινητοποίηση, η οποία να καλύπτει ευρύτερο φάσμα καταστροφών με σοβαρές επιπτώσεις και να μειώνει τον χρόνο μεταξύ της καταστροφής και της διάθεσης των πόρων·

17.  επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 παρέχει πολύ περιορισμένα περιθώρια ή και κανένα περιθώριο έως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το σύνολο των τομέων 1, 3 και 4· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί συνέπεια των σημαντικών νέων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το 2014 και μετά (ΕΤΣΕ, προτάσεις σχετικά με τη μετανάστευση και, πρόσφατα, έρευνα στον τομέα της άμυνας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), οι οποίες έχουν συμπιεστεί εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ που συμφωνήθηκαν το 2013· υπενθυμίζει ότι το ΠΔΠ, ιδίως μετά την ενδιάμεσή αναθεώρησή του, προβλέπει διατάξεις ευελιξίας, οι οποίες, αν και είναι περιορισμένες, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας για την επιτυχία των προγραμμάτων και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων· εκφράζει την πρόθεση του Κοινοβουλίου για περαιτέρω κινητοποίηση των εν λόγω διατάξεων ευελιξίας στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης· ζητεί, για ακόμη μια φορά, την καθιέρωση νέων πραγματικά ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις διάφορες αναφορές, στο σχέδιο προϋπολογισμού, στην ανάγκη μιας διορθωτικής επιστολής η οποία ενδέχεται εν μέρει να προδικάζει τη θέση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντί να συμπεριλάβει στο σχέδιο προϋπολογισμού τις τυχόν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης καθώς και την πιθανή παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ), ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να συμπεριληφθούν ως πρόταση σε μελλοντική διορθωτική επιστολή· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να παράσχει εγκαίρως λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω επικείμενες προτάσεις, έτσι ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να τις εξετάσει κατάλληλα· τονίζει ότι οι εν λόγω ενδεχόμενες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να παραβλέπουν, πόσο μάλλον να αντικαθιστούν, τα αιτήματα και τις τροπολογίες που υποβάλλει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

19.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για την εφαρμογή της στρατηγικής της Επιτροπής «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» και ζητεί συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της παρουσίασης των στοιχείων των επιδόσεων, προκειμένου να παρέχουν ακριβείς, σαφείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων της ΕΕ·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

20.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2017, η πρόταση της Επιτροπής για το 2018 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά +2,5 %, σε 21 841,3 εκατομμύρια EUR· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός CEF και το πρόγραμμα Erasmus+ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής, δεδομένου ότι οι οικείες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξάνονται κατά 7,3 %, 8,7 % και 9,5 % αντίστοιχα, αλλά επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπολείπονται ελαφρώς του δημοσιονομικού προγραμματισμού· επισημαίνει, ειδικότερα, τον πολύ χαμηλό δείκτη επιτυχίας των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

21.  εκφράζει, ωστόσο, την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα COSME μειώθηκαν κατά 2,9 % και 31,3 %, αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η στήριξη προς τις ΜΜΕ έχει προσδιοριστεί ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ·

22.  επαναλαμβάνει, όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, ότι το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στις περαιτέρω περικοπές στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», και θεωρεί ότι για το επιπλέον ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων EUR που προβλέπεται για την εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο τα μη διατεθέντα περιθώρια (για ποσό ύψους 650 δισεκατομμυρίων EUR) και η αναμενόμενη καθαρή θετική πρόσοδος (για ποσό ύψους 450 δισεκατομμυρίων EUR)· υπενθυμίζει ότι το κονδύλιο για τον μηχανισμό CEF (τμήμα ΤΠΕ) περιλαμβάνει επίσης τη νέα πρωτοβουλία Wifi4EU· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της CEF υπόκειται σε συστηματική υπερκάλυψη λόγω ανεπαρκών πιστώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποδομή·

23.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· παρατηρεί, ωστόσο, με ανησυχία ότι, παρά τις προειδοποιήσεις του Κοινοβουλίου, η νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε στις 30 Μαΐου 2017 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτηθεί κατά τρία τέταρτα με ανακατανομή από υπάρχοντα προγράμματα, και κυρίως από το Erasmus+ (197,7 εκατομμύρια EUR)· εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η κατάσταση αυτή για τα εν λόγω προγράμματα της ΕΕ και εκφράζει την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω το πρόγραμμα Erasmus+ στον προϋπολογισμό του 2018· επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε νέες πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές από υπάρχοντα προγράμματα·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη κλιμάκωση της προπαρασκευαστικής ενέργειας για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και για την παρουσίαση, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας νομοθετικής πρότασης για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

25.  επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β ανέρχονται σε 55 407,9 εκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο, αν συνεκτιμηθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,4 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017·

26.  επισημαίνει ότι το προτεινόμενο ποσό των 46 763,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών, είναι κατά 25,7 % υψηλότερο από ό,τι το 2017, γεγονός που αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη μείωση που σημειώθηκε το 2017 λόγω της καθυστέρησης να τεθούν όντως σε λειτουργία τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα· υπενθυμίζει ότι οι ανακριβείς προβλέψεις των κρατών μελών οδήγησαν το 2016 σε σημαντική υποχρησιμοποίηση, άνω των 11 δισεκατομμυρίων EUR, των πιστώσεων πληρωμών στον υποτομέα 1β, και επισημαίνει ότι τα προτεινόμενα επίπεδα για το 2018 έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 1,6 δισεκατομμύρια EUR μετά τις προηγούμενες προβλέψεις·

27.  τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, και πιστεύει ακράδαντα ότι στο μέλλον πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε «μη φυσιολογική» συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλύσουν, κατά προτεραιότητα, τα εκκρεμή θέματα που συνδέονται με τις καθυστερήσεις στον ορισμό των εθνικών αρχών διαχείρισης και πιστοποίησης, καθώς και άλλα σημεία στα οποία δημιουργείται συμφόρηση κατά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα του ότι τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Επιτροπή έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018, και ότι το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα εκτελεστεί πλήρως· αναγνωρίζει ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις νομικές βάσεις είναι μεταξύ των πολλών αιτιών του τρέχοντος χαμηλού ποσοστού υλοποίησης·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της ΠΑΝ, και επισημαίνει την προτεινόμενη κινητοποίηση ποσού ύψους 233,3 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις υποδείξεις της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με τα αντίστοιχα ποσά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· εκφράζει την πρόθεσή του να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό στον προϋπολογισμό του 2018·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό του 2018 για να καταστεί δυνατή η επαρκής κάλυψη των αναγκών των ομάδων-στόχων και η επίτευξη των στόχων του Ταμείου·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

30.  επισημαίνει ότι προτείνεται ποσό 59 553,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (+1,7 % σε σύγκριση με το 2017) και 56 359,8 εκατομμυρίων EUR σε πληρωμές (+2,6 %) για τον τομέα 2, με περιθώριο 713,5 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι η αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το 2018 (+2,1 %) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018·

31.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αφήσει ένα περιθώριο 713,5 εκατομμυρίων EUR έως τα ανώτατα όρια του τομέα 2· επισημαίνει το γεγονός ότι η αυξημένη αστάθεια των γεωργικών αγορών, όπως συνέβη στο παρελθόν με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία τη χρήση αυτού του περιθωρίου· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το περιθώριο που απομένει έως τα ανώτατα όρια επαρκεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν·

32.  επισημαίνει την παράταση των έκτακτων μέτρων στήριξης για ορισμένα φρούτα για τα οποία η κατάσταση της αγοράς εξακολουθεί να είναι δύσκολη· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει μέτρα στήριξης στους τομείς της κτηνοτροφίας, και ιδίως του γαλακτοκομικού τομέα, σε σχέση με το ρωσικό εμπάργκο στις εισαγωγές από την ΕΕ και αναμένει, συνεπώς, μια αλλαγή όσον αφορά το ζήτημα αυτό· αναμένει, συνεπώς, ότι αν χρησιμοποιηθεί το περιθώριο του τομέα 2, ένα μέρος του θα διατεθεί στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το ρωσικό εμπάργκο· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο 2017, και η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, να επαληθεύει τις πραγματικές ανάγκες στον γεωργικό τομέα, και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του ρωσικού εμπάργκο και άλλες αστάθειες της αγοράς·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) (+2,4 %) και του προγράμματος LIFE+ (+5,9 %), σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι σημαντικά μειωμένες πιστώσεις πληρωμών φαίνεται να μαρτυρούν ότι εξακολουθεί να είναι αργή η ανάπτυξη αυτών των δύο προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014-2020·

Τομέας 3 — Ασφάλεια και ιθαγένεια

34.  σημειώνει το προτεινόμενο ποσό ύψους 3 473,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 3· τονίζει ότι χρειάζονται κοινές, συνολικές και βιώσιμες λύσεις για την μεταναστευτική και προσφυγική κατάσταση και τα συναφή προβλήματα·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ένα πρόσθετο ποσό ύψους 800 εκατομμυρίων EUR για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας, ιδίως μετά τις αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ·

36.  θεωρεί ότι η σημασία και ο επείγων χαρακτήρας των ζητημάτων αυτών δεν συνάδουν με τη σημαντική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-18,9 %) και των πιστώσεων πληρωμών (-21,7 %) που προτείνονται για τον τομέα 3 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, ιδίως όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»· ζητεί την επαρκή χρηματοδότηση αυτών των ταμείων· επιμένει ότι οι μειώσεις αυτές δεν δικαιολογούνται από τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ή στην έγκριση των νέων νομοθετικών προτάσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι και ότι θα αντιμετωπιστούν γρήγορα τυχόν πρόσθετες ανάγκες·

37.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα αναδιανομής, με αποτέλεσμα να προκύπτει άνιση επιβάρυνση για ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως την Ιταλία και την Ελλάδα· υπενθυμίζει ότι το 2016 έφτασαν στην ΕΕ 361 678 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων 181 405 στην Ιταλία και 173 447 στην Ελλάδα, και ότι η Ιταλία έχει ήδη υποδεχτεί το 85 % των προσφύγων και μεταναστών που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στην ΕΕ το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ιταλία έχει λάβει μέχρι στιγμής μόνο 147,6 εκατομμύρια ευρώ από το ΤΑΜΕ, ποσό που αντιπροσωπεύει μόλις το 3 % των συνολικών δαπανών της χώρας για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης·

38.  πιστεύει επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που συνδέονται με την ασφάλεια θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με την αύξηση της στήριξης που παρέχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την αμφιβολία του σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, οι οικείες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν το ΤΕΑ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την εφαρμογή των προτεινόμενων νέων πληροφοριακών και συνοριακών συστημάτων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) και το σύστημα εισόδου/εξόδου·

39.  θεωρεί ότι το 2018 θα είναι κρίσιμο έτος για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, δεδομένου ότι αρκετά από τα βασικά συστατικά στοιχεία του βρίσκονται υπό ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν προσεκτικά οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ορισμένων από τις νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος του Δουβλίνου για το άσυλο και τα νέα συστήματα εισόδου-εξόδου και ETIAS, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η έγκρισή τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση για να ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες της Ένωσης στον τομέα αυτό και να επιτευχθεί άμεσα η συγκρότηση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

40.  επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής, για τρίτο κατά σειρά έτος, δεν αφήνει κανένα περιθώριο έως το ανώτατο όριο του τομέα 3, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μέγεθος του μικρότερου τομέα του ΠΔΠ είναι παρωχημένο, όπως υποστηρίχθηκε και από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 817 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, η οποία μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο χάρη στην πρόσθετη ευελιξία που εξασφαλίστηκε στον αναθεωρημένο κανονισμό ΠΔΠ· επιμένει ότι το επίπεδο των δαπανών εξακολουθεί να μην επαρκεί, και εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέπεμψε κάθε περαιτέρω πρόταση σε μια μελλοντική διορθωτική επιστολή·

41.  υπενθυμίζει την ισχυρή στήριξη που παρέχει με συνέπεια το Κοινοβούλιο για τα προγράμματα για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες αυξήσεις για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, μεταξύ άλλων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο των «ενεργειών πολυμέσων»· επιμένει, επιπλέον, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός στηρίζει αποτελεσματικά την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των υποθέσεων της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης πολυετούς χρηματοδοτικής ρύθμισης για το Euranet+· εκφράζει, τέλος, την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα τροφίμων και ζωοτροφών και το πρόγραμμα για τους καταναλωτές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017· υπογραμμίζει, τέλος, τη σημασία ενός ισχυρού προγράμματος για την υγεία και ενός κατάλληλου προϋπολογισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της υγείας, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι νέες καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, η επιβάρυνση από τις χρόνιες ασθένειες, η μικροβιακή αντοχή, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η πρόσβαση στην περίθαλψη·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

42.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης για τον τομέα 4, η οποία ανέρχεται σε 9,6 δισεκατομμύρια EUR (-5,6 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι οι μειώσεις στα κύρια μέσα του τομέα 4 συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με παλαιότερες ενισχύσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2017, για τη ΔΠΤ και για το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·

43.  πιστεύει ότι το επίπεδο των περικοπών στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ), ιδίως όσον αφορά τη νότια συνιστώσα του τελευταίου, δεν δικαιολογείται, δεδομένων των μακροπρόθεσμων αναγκών όσον αφορά τη δράση της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, πέραν των συμφώνων για τη μετανάστευση στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και της δέσμευσής της υπέρ της διεθνούς ανάπτυξης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την ειρηνευτική διεργασία και η χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την UNRWA· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών πόρων για τη Νότια Γειτονία, δεδομένου ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

44.  εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για τις προτεινόμενες αυξήσεις για την ανατολική συνιστώσα του ENI, οι οποίες θα συμβάλουν στη στήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ολοκλήρωσης με την ΕΕ, ιδίως στις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ένωση·

45.  σημειώνει την αύξηση της στήριξης για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II), ειδικά στο πλαίσιο της οπισθοδρόμησης της χώρας στους τομείς του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να αναστείλει τα προενταξιακά κονδύλια σε περίπτωση αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, και εάν το εν λόγω σενάριο υλοποιηθεί, να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια αυτά για την άμεση στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των λαών, όπως το πρόγραμμα Erasmus + για τους σπουδαστές, τους ακαδημαϊκούς και τους δημοσιογράφους· αναμένει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τις δικαιούχες χώρες του ΜΠΒ στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες έχουν άμεση ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης για μεταρρυθμίσεις·

46.  θεωρεί, δεδομένης της σημασίας που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις γενικότερες μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες εταίρους, ότι η κινητικότητα των σπουδαστών και η ακαδημαϊκή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή στήριξη· εκφράζει, επομένως, αποδοκιμασία για τη μείωση των πιστώσεων που προορίζονται να καλύψουν την τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο των τριών εξωτερικών μέσων (ΜΠΒ, ΕΝΙ και ΜΑΣ), με στόχο να προωθηθεί η διεθνής διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης για την εφαρμογή του προγράμματος «Erasmus+»·

47.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθεί περιθώριο 232 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο· δηλώνει πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την παροχή σταθερής χρηματοδότησης που υπερβαίνει το υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες χρησιμοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του 2017 ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση πάνω από το ανώτατο όριο· υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι επιλογές ευελιξίας στο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

48.  ζητεί από την Επιτροπή, η οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε ενδεχόμενη παράταση της ΔΠΤ, να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια ουσιαστική πρόταση για την παράταση του εν λόγω μέσου εάν αυτή είναι η πρόθεσή της· υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να εξασφαλίσουν ότι η σύσταση της ΔΠΤ και των καταπιστευματικών ταμείων είναι διαφανής και σαφής, και συνάδει με την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, με σεβασμό προς τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού ελέγχου· παροτρύνει εκ νέου τα κράτη μέλη να τιμήσουν εγκαίρως τις δεσμεύσεις τους για τη χρηματοδότηση της ΔΠΤ και των καταπιστευματικών ταμείων·

49.  δηλώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στη διάσκεψη των Βρυξελλών σχετικά με τη Συρία, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δεσμεύσεις του Λονδίνου· συμφωνεί με την ενίσχυση του ENI και της ανθρωπιστικής βοήθειας με 120 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις·

Τομέας 5 – Διοίκηση

50.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,1 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, και ανέρχονται σε 9 682,4 εκατομμύρια EUR (+287,9 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι πάνω από το ένα τρίτο της εν λόγω ονομαστικής αύξησης εξηγείται από τις πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται για τις συντάξεις (+108,5 εκατομμύρια EUR)· επισημαίνει ότι οι πρόσθετες πιστώσεις οφείλονται κυρίως στην αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων (+4,2 %)· σημειώνει επίσης ότι ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τα προσεχή έτη· επισημαίνει την αυστηρή προσέγγιση που ακολουθείται όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες και το ονομαστικό πάγωμα όλων των μη μισθολογικών δαπανών·

51.  σημειώνει ότι το πραγματικό περιθώριο είναι 93,6 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο, μετά τον συμψηφισμό 570 εκατομμυρίων EUR για τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, στο πλαίσιο του τομέα 3, κατά το 2017· υπογραμμίζει ότι το μερίδιο του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξήθηκε ελαφρά σε 6,0 % (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) λόγω των συντάξεων·

Δοκιμαστικά σχέδια – προπαρασκευαστικές ενέργειες

52.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· προτίθεται να προχωρήσει στον προσδιορισμό μιας ισόρροπης δέσμης ΔΣ-ΠΕ· σημειώνει ότι, στην παρούσα πρόταση, το περιθώριο σε ορισμένους τομείς είναι πολύ περιορισμένο, αν όχι ανύπαρκτο, και προτίθεται να διερευνήσει τρόπους για να καταστεί δυνατή η εγγραφή τυχόν ΔΣ-ΠΕ χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω μειώσεις όσον αφορά άλλες πολιτικές προτεραιότητες· θεωρεί ότι κατά την εκτέλεση των ΔΣ-ΠΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε κάθε στάδιο τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τα δρομολόγησαν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του πνεύματος της πρότασής τους·

Οργανισμοί

53.  σημειώνει τη συνολική αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, κατά 3,1 % (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) και κατά 146 θέσεις, αλλά επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των οργανισμών «σε στάδιο πλήρους λειτουργίας» (-11,2 %) και των οργανισμών «με νέα καθήκοντα» (+10,5 %)· θεωρεί ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν ορθά το γεγονός ότι, από το 2013, οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν εκπληρώσει ή και υπερβεί τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % (ορισμένοι πρόκειται να επιτύχουν τον στόχο αυτό το 2018), ενώ οι αυξήσεις προσωπικού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περιορίζονταν στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη μετανάστευση και την ασφάλεια (+183 θέσεις), στους οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (+28 θέσεις) και σε ορισμένους οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα (ERA, EASA, GSA) (+18 θέσεις)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του, όπως εκφράζεται στη διαδικασία απαλλαγής για το 2015(5), να διατηρηθούν οι απαιτούμενοι πόροι και, όπου είναι αναγκαίο, να χορηγηθούν πρόσθετοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης γραμματείας του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (η οποία ονομάζεται πλέον «Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης»)·

54.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστούν στους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων τα αναγκαία επίπεδα επιχειρησιακών δαπανών και προσωπικού ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στα πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κατά τα τελευταία έτη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις σημαντικές αυξήσεις προσωπικού που προτείνονται για τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), τις οποίες θεωρεί απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τις δράσεις τους· υπογραμμίζει ότι το προτεινόμενο επίπεδο του προϋπολογισμού και του προσωπικού της Ευρωπόλ δεν είναι επαρκές για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν, δεδομένου ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποφάσισαν κατά τα προηγούμενα έτη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων και της προστασίας ασυνόδευτων παιδιών· υπογραμμίζει τα κενά που εντοπίστηκαν στην διάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, και προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει στον eu-LISA επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να εκτελέσει τα πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν πρόσφατα στους προαναφερθέντες τομείς· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της EASO για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως όταν πρόκειται για αυξημένο αριθμό αιτούντων άσυλο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση του ύψους της επιχειρησιακής χρηματοδότησης (-23,6 % σε σύγκριση με το 2017) και του εποπέδου προσωπικού (-4 θέσεις) στην Eurojust η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή αύξηση των υποθέσεών της·

55.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι οργανισμοί της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κατάρτισης (CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, EUROFOUND) και στον τομέα της περιβαλλοντικής δράσης (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA) αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερος στόχος για μείωση του προσωπικού (-5 θέσεις και -12 θέσεις αντιστοίχως)· θεωρεί ότι αυτό δεν συνάδει με τις συνολικές πολιτικές της Ένωσης οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία αξιοπρεπών, ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· χαιρετίζει την αύξηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού για τον ACER και το GSA, όμως τονίζει ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν για να εκπληρώσουν οι οργανισμοί τα καθήκοντά τους με ικανοποιητικό τρόπο·

56.  σημειώνει ότι το έτος 2018 είναι η τρίτη προθεσμία καταχώρισης στο REACH, γεγονός που επηρεάζει μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Ευρώπη και τον μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ μέχρι σήμερα και που θα έχει κατά συνέπεια σημαντικό αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας του ECHA· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να απόσχει από την προβλεπόμενη μείωση 6 θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων το 2018 και να αναβάλει την μείωση αυτή έως το 2019, έτσι ώστε ο ECHA να μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά ολόκληρο το πρόγραμμα εργασίας του για το 2018· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι ο ECHA έχει ήδη πραγματοποιήσει μείωση 10 % του προσωπικού του REACH μετά το 2012·

o
o   o

57.  υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες· ζητεί την επιβολή της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στη διαδικασία του προϋπολογισμού και τη χρήση των δαπανών του προϋπολογισμού ως αποτελεσματικού εργαλείου για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· συνιστά την ανάπτυξη δημοσιονομικού σχεδιασμού για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σύμφωνα με το εγκριθέν δοκιμαστικό σχέδιο, και τη συμπερίληψη, στο μέλλον, ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τη διαχείριση του συντονισμού όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα θεσμικά όργανα·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0085.
(5) Βλέπε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0155).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018

A.  Σύμφωνα με το Μέρος Α του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί των ακόλουθων βασικών ημερομηνιών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018:

1.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 13 Ιουλίου το πρωί, πριν από την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου·

2.  Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να υποβάλει την κατάσταση προβλέψεων για το 2018 έως τα τέλη Μαΐου·

3.  Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 37η εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να ψηφίσει επί των τροπολογιών της θέσης του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (μέσα Οκτωβρίου)·

5.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 18 Οκτωβρίου το απόγευμα, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα (σύνοδος ολομέλειας από 23 έως 26 Οκτωβρίου)·

7.  Οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 20 Νοεμβρίου 2017·

8.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 9 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 17 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο και μπορεί να συνέλθει εκ νέου αν κριθεί σκόπιμο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερούς διαλόγου (-ων). Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών μπορεί να συγκληθεί και πρόσθετος τριμερής διάλογος ή διάλογοι, πιθανώς στις 13 ή στις 14 Νοεμβρίου (Στρασβούργο).

B.  Οι λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής περιέχονται στο Μέρος Ε του παραρτήματος της προαναφερόμενης διοργανικής συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου