Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2043(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0249/2017

Predkladané texty :

A8-0249/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 16
CRE 04/07/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0302

Prijaté texty
PDF 483kWORD 61k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg
P8_TA(2017)0302A8-0249/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018 (2017/2043(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý prijala Komisia 30. mája 2017 (COM(2017)0400),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2017 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia(4),

–  so zreteľom na závery Rady z 21. februára 2017 o rozpočtových usmerneniach na rok 2018 (06522/2017),

–  so zreteľom na článok 86a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ostatných príslušných výborov (A8-0249/2017),

Návrh rozpočtu na rok 2018: plnenie cieľov týkajúcich sa rastu, zamestnanosti a bezpečnosti

1.  pripomína, že vo svojom uznesení z 15. marca 2017 Európsky parlament potvrdil, že hlavnými otázkami a prioritami rozpočtu EÚ na rok 2018 sú udržateľný rast, dôstojné, kvalitné a stabilné pracovné miesta, sociálno-ekonomická súdržnosť, bezpečnosť, migrácia a zmena klímy;

2.  domnieva sa, že zo všeobecného hľadiska by návrh Komisie mohol byť dobrým východiskovým bodom pre tohtoročné rokovania, keďže rozpočet EÚ na rok 2018 musí EÚ umožniť, aby naďalej vytvárala udržateľný rast a pracovné miesta a zároveň poskytovala bezpečnosť svojim občanom a riešila výzvy spojené s migráciou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie úplne nezodpovedá výzve Európskeho parlamentu na prijatie opatrení proti zmene klímy;

3.  víta rozhodnutie Komisie začleniť do návrhu rozpočtu výsledky revízie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 v polovici trvania, a to aj pred jeho formálnym prijatím Radou, čím dáva jasne najavo dôležitosť revízie tohto VFR, ako aj potrebu väčšej pružnosti v rozpočte EÚ, vďaka ktorej by Únia mohla účinne reagovať na nové núdzové situácie a financovať svoje politické priority;

4.  pripomína svoje pevné presvedčenie, že v súvislosti s dosahovaním udržateľného rastu a tvorbou stabilných a kvalitných pracovných miest v EÚ má kľúčový význam zvýšenie investícií do výskumu, inovácií, infraštruktúry, vzdelávania a MSP; víta v tejto súvislosti navrhnuté posilnenie programu Horizont 2020, Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a programu Erasmus+, keďže tieto programy priamo prispejú k dosiahnutiu uvedených cieľov; domnieva sa však, že bude potrebné ich ďalšie posilnenie, najmä vzhľadom na škrty vo financovaní týchto politík v prospech financovania EFSI;

5.  pripomína kľúčovú úlohu MSP pri vytváraní pracovných miest a znižovaní nedostatku investícií a zdôrazňuje, že ich zodpovedajúce financovanie musí zostať jednou z hlavných priorít rozpočtu EÚ; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že navrhované prostriedky pre COSME sú v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 o 2,9 % nižšie a vyjadruje svoj zámer ešte viac posilniť tento program v rozpočte na rok 2018; upozorňuje na potrebu ďalšej podpory MSP a požaduje riadne plnenie finančných záväzkov programu v zostávajúcich rokoch súčasného VFR; víta snahu Komisie o zjednodušenie financovania MSP v rámci programu Horizont 2020;

6.  oceňuje úlohu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) pri preklenovaní nedostatku investícií v celej EÚ a medzi územiami EÚ a pri pomoci v realizácii strategických investícií, ktoré poskytujú vysokú pridanú hodnotu pre hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť; podporuje preto predĺženie jeho platnosti do roku 2020; poukazuje na rýchle čerpanie prostriedkov v špecializovanom nástroji EFSI pre MSP a víta jeho zamýšľané rozšírenie; vyjadruje však poľutovanie nad chýbajúcim holistickým prístupom k financovaniu MSP, ktorý by umožnil jasný prehľad o celkových dostupných finančných prostriedkoch; zdôrazňuje svoju pozíciu v rámci prebiehajúcich legislatívnych rokovaní, že v záujme financovania tohto predĺženia by sa v súčasných programoch EÚ nemali robiť žiadne ďalšie škrty; zastáva názor, že EFSI, ktorého záručný fond je väčšinou financovaný z rozpočtu EÚ, by nemal podporovať subjekty usadené alebo zriadené v jurisdikciách uvedených v rámci príslušnej politiky EÚ v zozname nespolupracujúcich jurisdikcií, alebo jurisdikciách, ktoré v skutočnosti nedodržiavajú európske alebo medzinárodné daňové normy týkajúce sa transparentnosti a výmeny informácií;

7.  víta iniciatívy EÚ v oblasti obranného výskumu a vývoja a získavania technológií, ktoré prispejú k dosahovaniu úspor z rozsahu v tomto sektore a širšej koordinácii medzi členskými štátmi, a v prípade správneho smerovania povedú k racionálnejšiemu vynakladaniu prostriedkov v obrane a umožnia úspory na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje tiež potrebu zlepšiť konkurencieschopnosť a inovácie v európskom obrannom priemysle; pripomína svoju predchádzajúcu pozíciu, podľa ktorej by sa nové iniciatívy v tejto oblasti mali financovať z dodatočných prostriedkov a nie na úkor existujúcich programov vrátane NPE;

8.  konštatuje, že Komisia nepodnikla žiadne kroky v nadväznosti na požiadavku Európskeho parlamentu o predloženie posúdenia a príslušných návrhov v súvislosti s „európskym preukazom Interrail k 18. narodeninám“; domnieva sa, že tieto návrhy majú potenciál posilniť európske povedomie a identitu; zdôrazňuje však, že prípadné nové projekty musia byť financované z nových finančných zdrojov a bez toho, aby to malo vplyv na existujúce programy, a mali by byť čo najviac sociálne inkluzívne; opakuje svoju predchádzajúcu výzvu Komisii, aby v tejto súvislosti predložila príslušné návrhy;

9.  víta skutočnosť, že súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 sú dodatočné rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI”) ako odpoveď na predchádzajúce výzvy Európskeho parlamentu, aby sa v programe pokračovalo; súčasne berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2017, v ktorom je zahrnuté poskytnutie viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na iniciatívu YEI, v súlade s dohodou Európskeho parlamentu a Rady v rámci zmierovacieho rozpočtového postupu v roku 2017; je presvedčený, že navrhnuté sumy zjavne nebudú stačiť na to, aby YEI dosiahla svoje ciele, a domnieva sa, že s cieľom účinne riešiť nezamestnanosť mladých ľudí musí YEI aj naďalej prispievať k plneniu prioritného cieľa Únie týkajúceho sa rastu a zamestnanosti; trvá na tom, že treba zabezpečiť účinnú reakciu na nezamestnanosť mladých ľudí v celej Únii, a zdôrazňuje, že túto iniciatívu je možné ďalej zlepšiť a zefektívniť, a to najmä zabezpečením toho, že prinesie skutočnú európsku pridanú hodnotu politikám zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch a nenahradí financovanie bývalých národných politík;

10.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva hlavnú úlohu v rozvoji a raste EÚ; zdôrazňuje, že v roku 2018 by sa programy politiky súdržnosti mali začať vykonávať v plnom rozsahu; vyzdvihuje záväzok Európskeho parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce prostriedky na tieto programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík EÚ; vyjadruje však znepokojenie nad neprijateľnými oneskoreniami vo vykonávaní operačných programov na vnútroštátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že vymenovanie riadiacich, audítorských a certifikačných orgánov sa dokončí a že vykonávanie sa zrýchli; berie na vedomie, že dlhé rokovania o právnych základoch znamenajú, že inštitúcie EÚ, ktoré sa do nich zapojili, nesú časť zodpovednosti za nízku mieru plnenia; berie na vedomie, že niektoré členské štáty sa domnievajú, že kohézne fondy by mali byť nástrojom na zaručenie solidarity vo všetkých politikách Únie;

11.  je mimoriadne znepokojený možným opätovným nahromadením nezaplatených faktúr na konci obdobia súčasného VFR a pripomína ich bezprecedentnú výšku 24,7 miliardy EUR na konci roka 2014; víta skutočnosť, že Komisia pri príležitosti revízie VFR v polovici trvania po prvýkrát poskytla prognózu platieb do roku 2020, zdôrazňuje však, že je potrebné náležite ju každý rok aktualizovať s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu včas prijať potrebné opatrenia; upozorňuje, že nová platobná kríza by mala škodlivý vplyv najmä na príjemcov prostriedkov z rozpočtu EÚ; je presvedčený o tom, že dôveryhodnosť EÚ je tiež spojená s jej schopnosťou zabezpečiť primeranú úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte EÚ, čo jej umožní plniť si záväzky; zdôrazňuje, že oneskorené platby majú negatívny vplyv na súkromný sektor, a najmä na MSP v EÚ, ktoré majú uzavreté zmluvy s verejnými orgánmi;

12.  zdôrazňuje význam splnenia záväzku EÚ dosiahnuť ciele stanovené na konferencii COP21, najmä vzhľadom na nedávne rozhodnutia vlády USA odstúpiť od dohody; zdôrazňuje, že existuje vážne riziko, že bez vynaloženia väčšieho úsilia sa nedosiahne splnenie cieľa venovať najmenej 20 % výdavkov EÚ vo VFR na roky 2014 – 2020 na opatrenia súvisiace so zmenou klímy; so znepokojením berie na vedomie nepatrný nárast výdavkov na biodiverzitu vo výške 0,1 %; zdôrazňuje význam začlenenia ochrany biodiverzity do celého rozpočtu EÚ a opakuje svoju predchádzajúcu výzvu na použitie metodiky sledovania, ktorá zohľadňuje všetky výdavky súvisiace s biodiverzitou a ich efektívnosť; zdôrazňuje tiež, že projekty financované z EÚ by nemali mať negatívny vplyv na zmiernenie zmeny klímy ani na prechod na obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo;

13.  zdôrazňuje, že nebývalá mobilizácia osobitných nástrojov ukázala, že rozpočet EÚ nebol pôvodne určený na to, aby riešil problémy, ako je súčasná migračná a utečenecká kríza; domnieva sa, že začať považovať krízu za ukončenú je unáhlené; nesúhlasí preto s navrhnutými škrtmi v okruhu 3 v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, ktoré zjavne nie sú v súlade s prísľubom EÚ účinne riešiť migračnú a utečeneckú krízu; zdôrazňuje však, že po reakcii na naliehavú a bezprecedentnú situáciu by sa mal uplatňovať systematickejší a aktívnejší prístup, ktorý by dopĺňalo účinné využívanie rozpočtu EÚ; pripomína, že ochrana a bezpečnosť občanov sú prioritou EÚ;

14.  opätovne potvrdzuje, že zameranie sa na hlavné príčiny migračnej a utečeneckej krízy je spolu so stabilizáciou krajín susediacich s EÚ dlhodobým a udržateľným riešením a že pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú kľúčovú úlohu investície v krajinách, z ktorých pochádzajú migranti a utečenci; v tejto súvislosti víta vonkajší investičný plán (EIP) a dohodu medzi inštitúciami o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), a vyzýva na jeho rýchlu implementáciu; s prekvapením preto vníma zníženia výdavkov v okruhu 4, ktoré nemožno úplne odôvodniť v rámci predchádzajúcich zvýšení rozpočtových prostriedkov alebo nízkej miery plnenia; opätovne potvrdzuje, že riešenie prvotných príčin migrácie zahŕňa nielen riešenie problémov, ako sú chudoba, nezamestnanosť, vzdelávanie a hospodárske príležitosti, ale aj nestabilita, konflikt a zmena klímy;

15.  víta zvýšenie, ktoré sa v nadväznosti na predchádzajúce výzvy Európskeho parlamentu navrhuje pre východnú zložku nástroja európskeho susedstva; je presvedčený, že podpora EÚ najmä pre krajiny, ktoré podpísali dohody o pridružení, je nevyhnutná na posilnenie hospodárskej integrácie a zbližovania s EÚ a na podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv v našom východnom susedstve; zdôrazňuje, že takáto podpora by sa mala uplatňovať ak príslušné krajiny spĺňajú kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o právny štát, boj proti korupcii, ako aj posilnenie demokratických inštitúcií;

16.  zdôrazňuje význam Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ), ktorý bol zriadený s cieľom reagovať na veľké prírodné katastrofy a vyjadriť európsku solidaritu regiónom postihnutým katastrofami v Európe, a berie na vedomie navrhované zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov pre FSEÚ; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne posúdila, či bude potrebné ďalšie zvýšenie, najmä so zreteľom na zemetrasenia v Taliansku a na požiare v Španielsku a Portugalsku (s tragickými stratami na životoch), ktoré mali dramatický a podstatný vplyv na život ľudí, najmä v znevýhodnených regiónoch; vyzýva na úpravu pravidiel na mobilizáciu tohto fondu tak, aby umožnili pružnejšiu a včasnejšiu mobilizáciu, zahŕňali širší rozsah katastrof s výrazným vplyvom a skrátili čas medzi katastrofou a dostupnosťou finančných prostriedkov;

17.  konštatuje, že návrh rozpočtu na rok 2018 ponecháva len veľmi obmedzené, resp. žiadne rezervy pod stropmi VFR v okruhoch 1, 3 a 4; domnieva sa, že je to dôsledok dôležitých nových iniciatív, ktoré sa uskutočňujú od roku 2014 (EFSI, návrhy týkajúce sa migrácie a v poslednom čase výskum v oblasti obrany a európsky zbor solidarity), ktoré boli vtesnané pod stropy VFR dohodnuté v roku 2013; pripomína, že VFR, najmä po revízii v polovici trvania, obsahuje ustanovenia o flexibilite, ktoré sú síce obmedzené, no mali by sa používať v najväčšej miere, aby sa zachovala úroveň ambícií úspešných programov a bolo možné zvládať nové výzvy; vyjadruje zámer Európskeho parlamentu ešte viac aktivovať takéto ustanovenia o flexibilite v rámci postupu prijímania zmien a doplnení; opätovne vyzýva na zavedenie nových skutočných vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ;

18.  berie v tejto súvislosti na vedomie množstvo odkazov v návrhu rozpočtu na potrebu opravného listu, ktorý by mohol byť sčasti predzvesťou pozície Európskeho parlamentu v rozpočtovom postupe; vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa oznámenia Komisie budú prípadné nové iniciatívy v oblasti bezpečnosti a migrácie a možné rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (FRT) navrhnuté zrejme ako súčasť nadchádzajúceho opravného listu namiesto toho, aby sa už zaradili do návrhu rozpočtu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby včas poskytla podrobné informácie k týmto pripravovaným návrhom, aby ich mohol rozpočtový orgán riadne preskúmať; zdôrazňuje, že tieto možné iniciatívy by nemali ignorovať a už vôbec nie nahrádzať požiadavky a pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil Európsky parlament v súvislosti s týmto rozpočtovým postupom;

19.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu vykonávaniu stratégie Komisie s názvom Rozpočet zameraný na výsledky a vyzýva na neustále zlepšovanie kvality a prezentácie údajov o výkonnosti s cieľom poskytnúť presné, jasné a zrozumiteľné informácie o výkonnosti programov EÚ;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

20.  konštatuje, že v porovnaní s rokom 2017 návrh Komisie na rok 2018 predstavuje zvýšenie záväzkov v podokruhu 1a o 2,5 % na 21 841,3 milióna EUR; víta skutočnosť, že programy Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy a Erasmus+ predstavujú významnú časť tohto zvýšenia, pretože príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 7,3 %, 8,7 % respektíve 9,5 %, ale poznamenáva, že je to stále mierne pod hranicou ich finančného plánu; poukazuje najmä na veľmi nízku mieru úspešnosti žiadostí v rámci programu Horizont 2020;

21.  je však prekvapený tým, že viazané a platobné rozpočtové prostriedky na COSME boli znížené o 2,9 %, resp. 31,3 %, hoci podpora MSP sa považuje za jednu z najdôležitejších priorít EÚ;

22.  pripomína, že pokiaľ ide o predĺženie EFSI, Európsky parlament je proti akýmkoľvek ďalším škrtom v NPE, a zastáva názor, že dodatočné prostriedky vo výške 1,1 miliardy EUR na záruku EÚ by sa mali čerpať len z nepridelených rezerv (vo výške 650 miliárd EUR) a očakávaných čistých kladných príjmov (vo výške 450 miliárd EUR); pripomína, že finančné krytie na NPE (oblasť IKT) zahŕňa aj novú iniciatívu Wifi4EU; pripomína, že rozpočet NPE podlieha systematickému nadmernému dopytu kvôli nedostatočným rozpočtovým prostriedkom, najmä pokiaľ ide o oblasť infraštruktúry;

23.  berie na vedomie návrh Komisie na zriadenie európskeho zboru solidarity; konštatuje však so znepokojením, že napriek varovaniam Európskeho parlamentu podľa legislatívneho návrhu, ktorý bol prijatý 30. mája 2017, sa budú tri štvrtiny rozpočtu na európsky zbor solidarity financovať presunmi z existujúcich programov, a to hlavne z programu Erasmus+ (197,7 milióna EUR); vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rizikom, ktoré by tým vzniklo pre tieto programy EÚ, a vyjadruje svoj zámer ďalej posilniť program Erasmus+ v rozpočte na rok 2018; opäť zdôrazňuje, že všetky nové politické záväzky by sa mali financovať z nových rozpočtových prostriedkov a nie prostredníctvom presunov prostriedkov z existujúcich programov;

24.  víta navrhované rozšírenie prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany a predloženie legislatívneho návrhu Komisiou, ktorý sa týka európskeho programu rozvoja obranného priemyslu;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

25.  konštatuje, že celkové viazané rozpočtové prostriedky na podokruh 1b predstavujú 55 407,9 milióna EUR, čo zodpovedá 2,4 % zvýšeniu v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, ak je zahrnutý návrh opravného rozpočtu č. 3;

26.  konštatuje, že navrhnutá suma 46 763,5 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch je o 25,7 % vyššia ako v roku 2017, čo do značnej miery odráža pokles z roku 2017 spôsobený oneskorením skutočného začatia nových operačných programov; pripomína, že nepresné predpovede členských štátov spôsobili, že platobné rozpočtové prostriedky v podokruhu 1b boli v roku 2016 vo veľkej miere nedostatočne využité, a to o viac než 11 miliárd EUR, a konštatuje, že navrhnuté úrovne na rok 2018 boli od vypracovania predchádzajúcich prognóz už upravené nadol o 1,6 miliardy EUR;

27.  zdôrazňuje potrebu vykonávať programy 2014 – 2020 v plnej miere a je pevne presvedčený, že v budúcnosti sa musí zabrániť akémukoľvek „abnormálnemu“ hromadeniu neuhradených faktúr; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu a členské štáty, aby prednostne riešili všetky nedoriešené otázky spojené s oneskoreným vymenovaním národných riadiacich a certifikačných orgánov, ako aj ďalšie prekážky pri predkladaní žiadostí o platby; úprimne dúfa, že národné orgány aj Komisia zvýšili kvalitu svojich odhadov platobných potrieb v rozpočte na rok 2018 a že platobné rozpočtové prostriedky v navrhnutej výške sa budú čerpať v plnej miere; uznáva, že zdĺhavé rokovania medzi inštitúciami EÚ týkajúce sa právnych základov patria medzi niekoľko príčin súčasnej nízkej miery plnenia rozpočtu;

28.  víta návrh Komisie, aby sa financovalo pokračovanie YEI, a berie na vedomie navrhnutú mobilizáciu prostriedkov vo výške 233,3 milióna EUR z celkovej rezervy na záväzky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa riadili údajmi z nedávnej správy Európskeho dvora audítorov; pripomína, že prípadnému zvýšeniu vyčlenených rozpočtových prostriedkov na YEI by mali zodpovedať príslušné sumy z Európskeho sociálneho fondu (ESF); vyjadruje svoj zámer preskúmať všetky možnosti s cieľom ešte viac posilniť tento program v rozpočte na rok 2018;

29.  zdôrazňuje význam Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pri riešení chudoby a sociálneho vylúčenia a žiada, aby mu boli v rozpočte na rok 2018 pridelené vhodné zdroje, ktoré umožnia primerane uspokojovať potreby cieľových skupín a plniť ciele fondu;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

30.  berie na vedomie navrhnuté záväzky vo výške 59 553,5 milióna EUR (+1,7 % v porovnaní s rokom 2017) a platby vo výške 56 359,8 milióna EUR (+2,6 %) v okruhu 2, v dôsledku čoho v rámci stropu na záväzky ostáva rezerva 713,5 milióna EUR; konštatuje, že vyšší objem rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) na rok 2018 (+2,1 %) z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov, ktoré by mali byť k dispozícii v roku 2018;

31.  konštatuje, že Komisia ponechala pod stropom okruhu 2 rezervu 713,5 milióna EUR; poukazuje na skutočnosť, že vyššia nestálosť na poľnohospodárskych trhoch, aká bola v minulosti príčinou krízy v mliekarenskom sektore, môže viesť k tomu, že sa táto rezerva použije; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rezerva ponechaná pod stropmi bude stačiť na riešenie akejkoľvek krízy, ktorá by mohla nastať;

32.  vyzdvihuje predĺženie opatrení mimoriadnej podpory v prípade určitých druhov ovocia, ktorých situácia na trhu je stále ťažká; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia v súčasnosti nepredkladá podporné opatrenia v odvetviach hospodárskych zvierat a najmä v mliekarenskom sektore v súvislosti s ruským zákazom dovozu z EÚ, a preto očakáva v tejto súvislosti zmenu smerovania; v dôsledku toho očakáva, že ak sa použije rezerva z okruhu 2, časť z nej bude pridelená poľnohospodárom vyrábajúcim mlieko v krajinách najviac postihnutých ruským embargom; očakáva opravný list Komisie, ktorý by mal byť predložený v októbri 2017 a mal by vychádzať z aktualizovaných informácií o financovaní EPZF, aby sa overili skutočné potreby v poľnohospodárskom sektore a náležite zohľadnil vplyv ruského embarga a iných nestálostí na trhu;

33.  víta zvýšenie záväzkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) (+2,4 %) a programu LIFE+ (+5,9 %) v súlade s finančným plánom, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podstatne znížené platobné rozpočtové prostriedky poukázali na to, že tieto dva programy sa v období 2014 – 2020 ešte stále len rozbiehajú;

Okruh 3 — Bezpečnosť a občianstvo

34.  berie na vedomie navrhnutú sumu viazaných rozpočtových prostriedkov 3 473,1 milióna EUR na okruh 3; zdôrazňuje potrebu spoločných, komplexných a udržateľných riešení situácie v oblasti migrácie a utečencov a súvisiacich výziev;

35.  víta návrh Komisie týkajúci sa ďalších 800 miliónov EUR určených na riešenie bezpečnostných problémov, predovšetkým po sérii teroristických útokov v EÚ;

36.  zastáva názor, že význam a naliehavosť týchto otázok nezodpovedajú výraznému zníženiu záväzkov (-18,9 %) a platieb (-21,7 %) navrhnutému v okruhu 3 v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, najmä pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a program Spravodlivosť; žiada zodpovedajúce prostriedky z rozpočtu pre tieto fondy; trvá na tom, že tieto škrty nie sú opodstatnené oneskorením vo vykonávaní dohodnutých opatrení a prijímaní nových návrhov právnych predpisov; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, že budú poskytnuté zodpovedajúce rozpočtové zdroje a že všetky ďalšie potreby sa budú čo najrýchlejšie riešiť;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neexistuje účinný systém prerozdeľovania, čo spôsob nerovnaké zaťaženie niektorých členských štátov, najmä Talianska a Grécka; pripomína, že v roku 2016 prišlo do EÚ 361 678 utečencov a migrantov, z toho 181 405 do Taliansku a 173 447 do Grécku a Taliansko prijalo až 85 % utečencov a migrantov, ktorí zatiaľ v roku 2017 prišli do EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Taliansko zatiaľ dostalo z AMIF len 147,6 milióna EUR, čo pokrýva iba 3 % celkových nákladov tejto krajiny na riadenie migračnej krízy;

38.  domnieva sa tiež, že spolupráca medzi členskými štátmi v oblastiach spojených s bezpečnosťou by sa mohla ešte viac posilniť prostredníctvom väčšej podpory z rozpočtu EÚ; kladie si otázku, ako je možné splniť tento cieľ, ak sa príslušné rozpočtové položky ISF v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 výrazne znížia; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na implementáciu navrhnutých nových informačných systémov a systémov hraničnej kontroly, ako je napríklad systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a systém vstup/výstup;

39.  domnieva sa, že pokiaľ ide o zavedenie európskej migračnej agendy, rok 2018 bude skúšobným rokom, pričom niektoré z jej kľúčových prvkov sa budú ešte len rozvíjať; podčiarkuje potrebu dôsledne posúdiť rozpočtový dosah celého radu predložených legislatívnych návrhov, ako je napríklad reforma dublinského spoločného azylového systému a nový systém vstup/výstup a systém ETIAS vrátane možnosti ich neskorého prijatia; zdôrazňuje, že je dôležité, aby ambíciám Únie v tejto súvislosti zodpovedali primerané finančné prostriedky a aby sa nimi čo najskôr zaistilo vypracovanie účinnej európskej azylovej a migračnej politiky vychádzajúce zo solidarity medzi členskými štátmi a pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva;

40.  upozorňuje, že v návrhu Komisie už tretí rok po sebe nie je vyhradená žiadna rezerva v rámci stropu okruhu 3, čo svedčí o tom, že veľkosť tohto najmenšieho okruhu VFR je neaktuálna, na čo poukázal Európsky parlament počas postupu revízie v polovici trvania; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 817 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo bude možné len vtedy, ak sa dosiahne väčšia flexibilita v revidovanom nariadení o VFR; zdôrazňuje, že úroveň výdavkov je stále nedostatočná, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia odložila prípadné ďalšie návrhy až do budúceho opravného listu;

41.  pripomína dôraznú podporu, ktorú Európsky parlament poskytuje kultúrnym a mediálnym programom; víta navrhnuté zvýšenie prostriedkov na program Kreatívna Európa v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 vrátane prostriedkov na Európsky rok kultúrneho dedičstva v rámci multimediálnych akcií; stále trvá na potrebe dostatočných finančných prostriedkov na program Európa pre občanov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy v rámci rozpočtového riadku „multimediálne akcie“ s cieľom zabezpečiť, aby rozpočet účinne podporoval vysokokvalitné nezávislé pokrytie záležitostí EÚ; opätovne zdôrazňuje svoju podporu udržateľnej viacročnej finančnej dohode pre Euranet+; oceňuje zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 na program Potraviny a krmivá a program Spotrebitelia; a napokon zdôrazňuje význam silného programu v oblasti zdravia a primeraného rozpočtu, ktorý umožní európsku spoluprácu v oblasti zdravia vrátane nových inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti, nerovností v oblasti zdravia, zaťaženia chronickými chorobami, antimikrobiálnej rezistencie, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k starostlivosti;

Okruh 4 – Globálna Európa

42.  vyjadruje poľutovanie nad celkovým znížením viazaných rozpočtových prostriedkov na okruh 4, ktoré predstavujú 9,6 miliardy EUR (-5,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2017); konštatuje, že zníženia v prípade hlavných nástrojov okruhu 4 z prevažnej časti súvisia s predchádzajúcim zvyšovaním schváleným v rozpočte na rok 2017 na nástroj pre utečencov v Turecku a nový rámec partnerstva ako súčasť európskej migračnej agendy;

43.  domnieva sa, že úroveň škrtov v prípade nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroja európskeho susedstva (ENI), najmä jeho južnej časti, nie je opodstatnená vzhľadom na dlhodobé potreby činnosti EÚ v oblasti migrácie, ktoré presahujú rámec paktu v oblasti migrácie ako súčasti rámca partnerstva a jeho záväzky v oblasti medzinárodného rozvoja; požaduje v tejto súvislosti zvýšenie finančných prostriedkov určených na mierový proces a finančnú pomoc pre Palestínu a UNRWA; pripomína význam zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov pre južné susedstvo, keďže stabilita na Blízkom východe je kľúčovým prvkom v riešení základných príčin migrácie;

44.  víta však navrhnuté zvýšenia prostriedkov na východnú zložku ENI, ktoré prispejú k podpore demokratických reforiem a k hospodárskej integrácii do EÚ, najmä v krajinách, ktoré s Úniou podpísali dohody o pridružení;

45.  berie na vedomie zvýšenú podporu politických reforiem v Turecku (IPA II), najmä vzhľadom na to, že krajina upadá v oblasti právneho štátu, slobody prejavu a základných práv; vyzýva Komisiu, aby pozastavila čerpanie predvstupovej pomoci ak sa pozastavia prístupové rokovania a ak sa tento scenár naplní, aby použila tieto prostriedky na priamu podporu občianskej spoločnosti v Turecku, a aby viac investovala do medziľudských výmenných programov ako Erasmus + pre študentov, akademických pracovníkov a novinárov; očakáva dostatočné finančné prostriedky pre krajiny západného Balkánu prijímajúce pomoc z IPA, ktoré naliehavo potrebujú finančnú podporu na reformy;

46.  domnieva sa, že mobilita študentov a akademická spolupráca medzi EÚ a susednými krajinami by mala byť trvalo podporovaná vzhľadom na význam vysokoškolského vzdelávania pre celkové reformy v partnerských krajinách; vyjadruje preto poľutovanie nad znížením prostriedkov na technickú a finančnú pomoc v rámci troch vonkajších nástrojov (IPA, ENI a DCI), ktorých cieľom je podpora medzinárodného rozmeru vyššieho vzdelávania pri vykonávaní programu Erasmus+;

47.  berie na vedomie návrh Komisie ponechať pod stropom rezervu 232 miliónov EUR; je presvedčený o tom, že výzvy, ktorým čelí vonkajšia činnosť EÚ, si vyžadujú trvalé finančné prostriedky presahujúce súčasnú úroveň okruhu 4; pripomína, že rezerva na nepredvídané udalosti bola v rámci rozpočtu 2017 použitá na to, aby bolo možné financovanie nad rámec stropu; trvá na tom, že nové iniciatívy by sa mali financovať prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov a že by sa mali plne využívať všetky možnosti flexibility do výšky dohodnutej v rámci revízie VFR;

48.  vyzýva Komisiu, ktorá opakovane odkazuje na možné predĺženie nástroja pre utečencov v Turecku, aby čo najskôr predložila reálny návrh predĺženia jeho platnosti, ak to má skutočne v úmysle; pripomína záväzok Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, že zaručia, aby zriadenie nástroja pre utečencov v Turecku a trustových fondov bolo transparentné a jednoznačné a aby bolo v súlade so zásadou jednotnosti rozpočtu Únie, pokiaľ ide o výsady rozpočtového orgánu vrátane parlamentnej kontroly; nalieha opäť na členské štáty, aby si včas splnili svoje záväzky, pokiaľ ide o financovanie nástroja pre utečencov v Turecku a trustových fondov;

49.  vyjadruje plnú podporu prísľubom, ktoré dala EÚ na bruselskej konferencii o Sýrii, čím potvrdzuje predchádzajúce prísľuby z Londýna; súhlasí s tým, aby sa v záujme splnenia tohto prísľubu zvýšili prostriedky na ENI a humanitárnu pomoc o 120 miliónov EUR v oboch prípadoch;

Okruh 5 – Administratíva

50.  konštatuje, že výdavky v okruhu 5 sa zvýšili o 3,1 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 a predstavujú 9 682,4 milióna EUR (+287,9 milióna EUR); konštatuje, že viac ako jedna tretina tohto nominálneho zvýšenia vyplynula z dodatočných rozpočtových prostriedkov potrebných na dôchodky (+108,5 milióna EUR); berie na vedomie, že ďalšie rozpočtové prostriedky vyplývajú prevažne z toho, že sa očakáva čoraz väčší počet dôchodcov (+4,2 %); berie na vedomie aj to, že podľa odhadov bude počet dôchodcov v nasledujúcich rokoch rásť; berie na vedomie striktný prístup k administratívnym výdavkom a nominálne zmrazenie všetkých výdavkov, ktoré nesúvisia s platmi;

51.  konštatuje, že po započítaní sumy 570 miliónov EUR na použitie rezervy na nepredvídané udalosti v okruhu 3 v roku 2017 predstavuje skutočná rezerva pod stropom sumu 93,6 milióna EUR; zdôrazňuje, že podiel okruhu 5 v rozpočte EÚ sa v dôsledku dôchodkov mierne zvýšil na 6,0 % (vo viazaných rozpočtových prostriedkoch);

Pilotné projekty – prípravné akcie

52.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, z ktorých sa môžu vyvinúť stále činnosti a programy EÚ; má v úmysle určiť vyvážený balík pilotných projektov a prípravných akcií; konštatuje, že v súčasnom návrhu je rezerva v niektorých okruhoch dosť obmedzená, resp. niekde ani neexistuje, a plánuje preskúmať spôsoby, ako vytvoriť priestor pre prípadné pilotné projekty a prípravné akcie bez toho, aby to obmedzilo iné politické priority; domnieva sa, že pri vykonávaní pilotných projektov a prípravných akcií by mala Komisia postupne informovať poslancov Európskeho parlamentu od začiatku, aby sa zabezpečilo úplné rešpektovanie ducha ich návrhov;

Agentúry

53.  berie na vedomie celkové zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre decentralizované agentúry v návrhu rozpočtu na rok 2018 o 3,1 % (bez započítania pripísaných príjmov) a 146 ďalších pracovných miest, pričom však upozorňuje na veľké rozdiely medzi naplno fungujúcimi agentúrami (-11,2 %) a agentúrami s novými úlohami (+10,5 %); vychádza z toho, že tieto čísla náležite odrážajú skutočnosť, že od roku 2013 väčšina agentúr splnila alebo dokonca prekročila cieľ znižovania počtu zamestnancov o 5 % (niektoré z nich ho majú ukončiť v roku 2018), zatiaľ čo zvyšovanie počtu zamestnancov bolo v tom istom období obmedzené na agentúry, ktoré pôsobia v oblasti migrácie a bezpečnosti (+183 miest), finančného dohľadu (+28 miest) a niektoré agentúry poverené novými úlohami (ERA, EASA, GSA) (+18 miest); pripomína svoju výzvu, ktorú už vyjadril v postupe o udelení absolutória za rok 2015(5), aby sa zachovali a v prípade potreby poskytli dodatočné zdroje s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie agentúr vrátane stáleho sekretariátu siete agentúr (v súčasnosti známeho ako spoločný podporný úrad);

54.  pripomína svoje presvedčenie, že agentúram EÚ pôsobiacim v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa musia bezodkladne poskytnúť potrebné operačné prostriedky a zamestnanci v takom počte, aby mohli plniť dodatočné úlohy a povinnosti, ktoré im boli zverené v posledných rokoch; víta v tejto súvislosti navrhnuté zvýšenie počtu zamestnancov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ktoré považuje za absolútne minimum potrebné na to, aby tieto agentúry mohli účinne vykonávať svoju prácu; zdôrazňuje, že navrhnutý rozpočet a úroveň personálneho obsadenia Europolu nie sú dostatočné na splnenie pridelených úloh, keďže Komisia a členské štáty sa v predchádzajúcich rokoch rozhodli posilniť spoluprácu členských štátov najmä v oblasti boja proti terorizmu, organizovanému zločinu, počítačovej kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a v oblasti ochrany detí bez sprievodu; upozorňuje na zistené nedostatky v existujúcej architektúre výmeny informácií a naliehavo vyzýva Komisiu, aby eu-LISA poskytla primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie dodatočných úloh a povinností, ktorými bola agentúra v tejto súvislosti nedávno poverená; zdôrazňuje dôležitú úlohu úradu EASO pri podpore členských štátov v riadení žiadostí o azyl, najmä v súvislosti so zvýšeným počtom žiadateľov o azyl; vyjadruje poľutovanie nad znížením úrovne operačných prostriedkov (-23,6 % v porovnaní s rokom 2017) a počtu zamestnancov (-4 %) Eurojustu, ktorý v súčasnosti čelí zvýšenému počtu prípadov;

55.  so znepokojením konštatuje, že škrty v počtoch zamestnancov sa týkali predovšetkým agentúr EÚ v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy (CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, EUROFOUND), ktoré prišli o 5 miest, ako aj európskych agentúr v oblasti environmentálnej činnosti (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA), ktoré prišli o 12 miest; domnieva sa, že to je v rozpore s celkovými politikami Únie v oblasti vytvárania dôstojných, kvalitných a stabilných pracovných miest a boja proti zmene klímy; víta zvýšenie počtu zamestnancov a rozpočtu pre agentúry ACER a GSA, ale zdôrazňuje, že tieto prírastky nestačia na to, aby si agentúry zodpovedajúcim spôsobom plnili svoje úlohy;

56.  konštatuje, že rok 2018 je tretím termínom registrácie v rámci nariadenia REACH, ktorý ovplyvní veľký počet spoločností v Európe a doteraz najvyšší počet MSP, a že to bude mať významný vplyv na pracovné zaťaženie agentúry ECHA; vyzýva preto Komisiu, aby sa v roku 2018 zdržala plánovaného zníženia počtu pracovných miest pre dočasných zamestnancov o šesť miest a odložila toto zníženie až do roku 2019, aby agentúra ECHA mohla účinne vykonať celý svoj pracovný program na rok 2018; v tejto súvislosti poznamenáva, že agentúra ECHA už od roku 2012 znížila počet zamestnancov na REACH o 10 %;

o
o   o

57.  pripomína, že uplatňovanie rodového hľadiska je zákonnou povinnosťou, ktorá vyplýva priamo zo zmlúv; žiada, aby sa v rámci rozpočtového postupu presadzovalo rodové rozpočtovanie a aby sa rozpočtové výdavky používali ako účinný nástroj na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi; odporúča, aby sa vytvoril rozpočtový plán pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v inštitúciách EÚ, pokiaľ ide o prijatý pilotný projekt, a aby sa v budúcnosti do rozpočtov zahŕňal osobitný riadok pre riadenie koordinácie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rámci inštitúcií;

58.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0085.
(5) Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (Prijaté texty, P8_TA(2017)0155).


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O DÁTUMOCH PRE ROZPOČTOVÝ POSTUP A SPÔSOBOCH FUNGOVANIA ZMIEROVACIEHO VÝBORU V ROKU 2018

A.  V súlade s časťou A prílohy k medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na týchto kľúčových dátumoch v súvislosti s rozpočtovým postupom na rok 2018:

1.  Pred prijatím pozície Rady sa 13. júla dopoludnia zvolá trialóg;

2.  Komisia sa vynasnaží predložiť výkaz odhadov na rok 2018 do konca mája;

3.  Rada sa bude usilovať prijať pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 37. týždňa (tretí septembrový týždeň), aby uľahčila včasné dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom;

4.  Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet sa bude usilovať hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (v polovici októbra);

5.  pred čítaním v Európskom parlamente sa 18. októbra popoludní zvolá trialóg;

6.  plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o svojom čítaní v 43. týždni (plenárna schôdza 23. – 26. októbra);

7.  zmierovacie obdobie sa začne 31. októbra. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písm. c) ZFEÚ sa obdobie vyhradené na zmierovacie konanie skončí 20. novembra 2017;

8.  Zmierovací výbor zasadne 6. novembra popoludní v priestoroch Európskeho parlamentu a 17. novembra v priestoroch Rady a zasadnutie môže v prípade potreby pokračovať, pričom tieto zasadnutia sa pripravia na trialógu (príp. trialógoch). Trialóg je naplánovaný na 9. novembra dopoludnia. Ďalší trialóg (trialógy) možno zvolať počas 21-dňového zmierovacieho obdobia, a to aj prípadne 13. alebo 14. novembra (v Štrasburgu).

B.  spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru sú stanovené v časti E prílohy k uvedenej medziinštitucionálnej dohode.

Právne oznámenie