Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0216/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0216/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 20
CRE 04/07/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.12
CRE 05/07/2017 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0304

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 529kWORD 70k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
P8_TA(2017)0304A8-0216/2017

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2017/2041(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, να υποβάλλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα κράτους μέλους, και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/71/L.48 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Δεκεμβρίου 2016 για τη θέσπιση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0216/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία και χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη η οποία βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και στα ανθρώπινα δικαιώματα τίθεται υπό αμφισβήτηση από διάφορα εθνικιστικά και προστατευτικά κινήματα σε όλο τον κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων, την ειρήνη και την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και σε μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τον περαιτέρω συντονισμό και συγχώνευση των δράσεών τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την εντολή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εξακολουθούν να αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο ενιαίο χρηματοδότη στο σύστημα του ΟΗΕ, παρέχοντας σχεδόν το 50 % του συνόλου των εισφορών στον ΟΗΕ, με τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμβάλλουν περίπου στο 40 % του τακτικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές της ΕΕ στον ΟΗΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ορατές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής προάγοντας διεθνή μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφαλείας της ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και ευμετάβλητο λόγω πολυάριθμων μακροχρόνιων ή νεοεμφανιζόμενων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων βίαιων συγκρούσεων, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της προπαγάνδας και του κυβερνοπολέμου, των πρωτοφανών κυμάτων προσφύγων και της μεταναστευτικής πίεσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν περιφερειακή και παγκόσμια αντίδραση, καθώς και ενεργό και εποικοδομητική συνεργασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη συλλογικής ευημερίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ασφαλέστερου και δικαιότερου κόσμου, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει αποφασίσει να ενταθούν οι προσπάθειες του οργανισμού για την υλοποίηση της νέας ατζέντας για την ανάπτυξη·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ειρήνη και ασφάλεια

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Μη διάδοση και αφοπλισμός

Μετανάστευση

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

Ανάπτυξη

Κλιματική αλλαγή

ΕΕ και μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ

   α) να συνεχίσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, συγκεκριμένα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, υπό το φως των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές· να στηρίξει και να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση όλων των εν εξελίξει και των παρατεινόμενων συγκρούσεων, καθώς και της σύγκρουσης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας, της μη χρήσης βίας και των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών επιτόπου· να προτρέψει τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· να εντείνει ενεργά την πίεση προς τη Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο τη διευθέτηση της διένεξης στην Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες του Μινσκ και της κατοχής των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· να μεριμνήσει για την εξεύρεση γεωπολιτικής ισορροπίας που θα απορρίπτει όλες τις βλέψεις για αποκλειστικές σφαίρες αρμοδιότητας·
   β) να εξακολουθήσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΗΕ σχετικά με τη διευκόλυνση μιας συνολικής διευθέτησης για τη λήξη της διχοτόμησης της Κύπρου, και υπογραμμίζει ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, αφενός σε ολόκληρη την περιοχή και αφετέρου στους Ελληνοκυπρίους και στους Τουρκοκυπρίους· παροτρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους του για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης και να στηρίξει τον ρόλο του ΟΗΕ·
   γ) να στηρίξει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Σκοπίων και Αθήνας·
   δ) να προτρέψει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τη στήριξη των τοπικών πληθυσμών σε ένοπλες συγκρούσεις και των προσφύγων και να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εκπληρώσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι του ΟΗΕ·
   ε) να στηρίξει την πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας συν τη Γερμανία ως σημαντική επιτυχία της διεθνούς και κυρίως της ενωσιακής διπλωματίας, και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εργαστούν για την εφαρμογή της στην πράξη·
   στ) να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των δράσεων κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)· να στηρίξει τις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·
   ζ) να ασκήσει πίεση για ισχυρότερες πολυμερείς δεσμεύσεις για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών και ειρηνικών λύσεων στις τρέχουσες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ιδίως στη Συρία, το Ιράκ, την Υεμένη και τη Λιβύη· να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση «παγωμένων» συγκρούσεων ανά τον κόσμο· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να απευθύνει έκκληση για συνεχή παροχή ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, και να εργαστεί για τον άμεσο τερματισμό της βίας· να αποτρέψει κάθε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών και του άμαχου πληθυσμού, και να καταδικάσει απερίφραστα τις παραβιάσεις αυτές στη Συρία· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό σε εμπόλεμες περιοχές· να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη σύγκρουση στη Συρία και στο Ιράκ και να συνεχίσει να στηρίζει τον ρόλο της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και την περιφερειακή πρωτοβουλία της ΕΕ· να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταδικάσει με σθένος όσους είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις γενοκτονίες που διαπράττονται στη συριακή σύγκρουση, στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών συστημάτων τους, διεθνών δικαστηρίων ή ειδικών δικαστηρίων· να στηρίξει την πρωτοβουλία για ειρηνευτικό σχέδιο του ΟΗΕ στην Υεμένη και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση ως θέμα προτεραιότητας· να καλέσει όλες τις πλευρές να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Υεμενιτών και να τονίσει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων των εργαζομένων σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στη χώρα· να ενθαρρύνει μια πολιτική προσέγγισης μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας που έχει καίρια σημασία για την εκτόνωση των περιφερειακών εντάσεων και συνιστά μέσο για την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη και αλλού· να ενθαρρύνει περαιτέρω τέτοιες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα· να απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη αρωγή προς την κυβέρνηση στη Λιβύη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη σταθεροποίηση της Λιβύης και στη διατήρηση της ενότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για τη Λιβύη· να επαναλάβει ότι η συνένωση όλων των ενόπλων δυνάμεων υπό τον έλεγχο των νόμιμων πολιτικών αρχών όπως ορίζεται στην πολιτική συμφωνία για τη Λιβύη αποτελεί επείγουσα ανάγκη· να ανανεώσει τη στήριξή του προς τις προσπάθειες του Ειδικού Συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή και του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα για την επίλυση των μακροχρόνιων αυτών συγκρούσεων· να ζητήσει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Μέση Ανατολή·
   η) να στηρίξει τις ενδοσυριακές συνομιλίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να τονίσει ότι τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν μια συμφωνία πλαίσιο που θα περιλαμβάνει δέσμη πολιτικών μέτρων για την υλοποίηση μεταβατικής πολιτικής διαδικασίας που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα στόχων που ορίζονται στην απόφαση 2254 (2015)· να υπογραμμίσει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει καταρτιστεί ατζέντα που αποτελείται από τέσσερις ενότητες· να εκφράσει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχείς συμπλοκές στη Συρία υπονομεύουν την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου 2016, με σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των σύρων αμάχων, την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη δυναμική της πολιτικής διαδικασίας· να στηρίξει την έκκληση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία προς τα κράτη εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός στη Συρία να καταβάλουν επειγόντως προσπάθειες για τη διατήρηση του καθεστώτος κατάπαυσης του πυρός·
   θ) να λάβει μέτρα σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυτική Σαχάρα·
   ι) να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέχει, σε συνεργασία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και λειτουργική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·
   ια) να ζητήσει μεγαλύτερη στήριξη και ενδυνάμωση των ιρακινών θεσμικών οργάνων και να επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας για μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς και για την επανένταξη όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων οι οποίες έχουν εκτοπιστεί, μεταξύ άλλων στο Βόρειο Ιράκ όπου, μετά το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης μέσα και γύρω από τη Μοσούλη, πρέπει να βρεθεί μια ειρηνική λύση χωρίς αποκλεισμούς· να επαναλάβει την κρίσιμη σημασία που έχουν η συνεχής προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ) στο πλαίσιο της εφαρμογής στρατιωτικών στρατηγικών στο Ιράκ·
   ιβ) να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις σημαντικές απειλές κατά της ασφάλειας στις περιοχές του Σαχέλ, της Σαχάρας και της λίμνης Τσαντ, των Μεγάλων Λιμνών, καθώς και στο Κέρας της Αφρικής, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που συνιστούν το Ισλαμικό Κράτος/Daesh και τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα καθώς και η Μπόκο Χαράμ ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονται με αυτές·
   ιγ) να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της για να επιλύσει τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις κρίσεις που απειλούν την ασφάλεια στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, τη Νιγηρία, το Μπουρούντι και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών εν γένει· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εντείνουν τη στήριξή τους για την ενίσχυση του ρόλου και την ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης στη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση κρίσεων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συμπληρωματικότητα με τις προσπάθειες της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για την Υποστήριξη της Οικοδόμησης της Ειρήνης· να μεριμνήσει για την ταχεία προσαρμογή της MONUSCO με βάση τη νέα εντολή της και, ειδικότερα, για την υλοποίηση της συμφωνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2016·
   ιδ) να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει από κοινού προσπάθειες για τη διαχείριση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και για την πρόληψη της κατάρρευσης του κράτους στη χώρα αυτή·
   ιε) να τονίσει τη σημασία μιας μεγαλύτερης επένδυσης στην πρόληψη των συγκρούσεων, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η πολιτική και θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, η εκλογική βία, οι εκτοπίσεις πληθυσμών ή η κλιματική αλλαγή·
   ιστ) να επιστήσει την προσοχή των μελών του ΟΗΕ, και ειδικότερα των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην αύξηση των εντάσεων μεταξύ ορισμένων χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια· να παροτρύνει τους ηγέτες τους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στις περιφερειακές τους πολιτικές και να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων στις διμερείς διαφορές, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας ως μεσολαβητών όταν είναι αναγκαίο· να καταδικάσει τις ρωσικές ενέργειες στα Δυτικά Βαλκάνια που απειλούν να αποσταθεροποιήσουν την εύθραυστη μεταρρυθμιστική διαδικασία στις χώρες της περιοχής και να υπονομεύσουν τις φιλοδοξίες τους για ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ·
   ιζ) να ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης στο Αφγανιστάν και για τη βελτίωση του εύθραυστου περιβάλλοντος ασφαλείας στη χώρα·
   ιη) να καταδικάσει απερίφραστα τις ενέργειες της ηγεσίας της Βόρειας Κορέας που απειλούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο και πέραν αυτής· να ενθαρρύνει την Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ασκήσει επιπλέον πίεση στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας για την αποκλιμάκωση των επιθετικών της δράσεων της που απειλούν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· να διαμορφώσει και να υλοποιήσει μια σθεναρή απάντηση, που θα υποστηρίζεται από ευρεία και επαρκώς ισχυρή διεθνή συναίνεση, προκειμένου να αποτρέψει την ανάπτυξη περαιτέρω εχθρικών πυρηνικών δυνατοτήτων και τη διεξαγωγή εξωεδαφικών δολοφονιών, επιθέσεων και απαγωγών από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας·
   ιθ) να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με στόχο να συναντηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να οριστικοποιήσουν τη διαπραγμάτευση για ένα κώδικα δεοντολογίας·
   κ) να επικροτήσει την έγκριση της απόφασης 2307 (2307) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να συγχαρεί την κυβέρνηση και τον λαό της Κολομβίας για τις προσπάθειές τους για ειρήνη·
   κα) να αυξήσει σημαντικά τη στήριξη των κρατών μελών στις δραστηριότητες του ΟΗΕ για τη διατήρηση και την οικοδόμηση της ειρήνης οι οποίες περιλαμβάνουν συνιστώσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σαφείς στρατηγικές εξόδου, συμβάλλοντας ιδίως με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή στην ενίσχυση και τη στήριξη αυτή· να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες για τη χρήση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών και να λάβει επαρκώς υπόψη τις διάφορες παραμέτρους της διαχείρισης σύνθετων κρίσεων, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα βαθύτερα αίτια των μαζικών μεταναστεύσεων· να στηρίξει τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας όταν διαπιστώνονται περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·
   κβ) να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για αύξηση της συμμετοχής του ΟΗΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·
   κγ) να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· να ζητήσει την προώθηση της ίσης και πλήρους συμμετοχής των γυναικών ως ενεργών παραγόντων· να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων και στην καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού· να υπενθυμίσει ότι η σεξουαλική βία, όπως ο βιασμός, χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική και ότι συνιστά έγκλημα πολέμου· να κατοχυρώσει την παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης στις περιπτώσεις βιασμού εν καιρώ πολέμου· να απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών σε καταστάσεις συγκρούσεων όσον αφορά τη σεξουαλική βία, προκειμένου να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ για τον τερματισμό της χρησιμοποίησης των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις, και να εξασφαλίσει ανάλυση ως προς το φύλο καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες των ΗΕ· να ζητήσει να αναπτυχθούν δείκτες που θα μετρούν την πρόοδο ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας·
   κδ) να εξετάσει επειγόντως όλες τις πτυχές της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΟΗΕ της 15ης Μαΐου 2015 για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, και να θεσπίσει λειτουργικούς και διαφανείς μηχανισμούς εποπτείας και λογοδοσίας για τις εικαζόμενες παραβιάσεις· να ζητήσει τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη χωρίς καθυστέρηση κάθε μέλους του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού που έχει διαπράξει σεξουαλική βία·
   κε) να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της αρχής της ευθύνης προστασίας ως σημαντικής αρχής του έργου των κρατών μελών του ΟΗΕ για την επίλυση των συγκρούσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη· να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω επιχειρησιακή αξιοποίηση της αρχής της ευθύνης προστασίας και να βοηθήσει τα Ηνωμένα Έθνη ώστε και μελλοντικά να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη στήριξη των χωρών κατά την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης προστασίας με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να προωθήσει έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της αρχής της ευθύνης προστασίας·
   κστ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·
   κζ) να συμμετάσχει σε δημόσια και εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων στις εντολές των ηγετών σε όλον τον κόσμο·
   κη) να επαναλάβει τη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και να παράσχει πλήρη στήριξη σε δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως του ISIS/Daesh, οι οποίες συνιστούν σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· εμμένει στην άποψη ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   κθ) να υποστηρίξει τον ΟΗΕ στο να αναγάγει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε βασικό στοιχείο της πρόληψης σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού· να ενισχύσει τις κοινές προσπάθειες ΕΕ και ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της ακραίας βίας και της τρομοκρατίας όσον αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την ανάπτυξη έρευνας καθώς και την ενίσχυση ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοάμυνας· να προωθήσει την εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο πρόληψης του βίαιου εξτρεμισμού και να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τοπικούς εταίρους προκειμένου να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις και παράλληλα να προωθήσει διεθνείς δράσεις για την προσαγωγή των υπευθύνων για πράξεις βίας στη δικαιοσύνη· να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό, τι αφορά τον αγώνα κατά των ξένων μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·
   λ) να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας που πραγματοποιείται όχι μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από δίκτυα ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα κοινοτήτων που βρίσκονται στο στόχαστρο εξτρεμιστικής προπαγάνδας και είναι ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αιτίων που οδηγούν σε αυτή· να στηρίξει πολιτικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού· να υπενθυμίσει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας στις πολιτικές κατά της τρομοκρατίας·
   λα) να συνεργαστεί με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη δημιουργία μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, και παράλληλα να διασφαλίσει τον σεβασμό των διεθνών προτύπων όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας και το κράτος δικαίου·
   λβ) να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς αστυνομικής, νομικής και δικαστικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος· χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση 2322 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας, να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και να επικαιροποιηθεί το δίκτυο επαφών μεταξύ κεντρικών και δικαστικών αρχών·
   λγ) να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να αποτραπεί η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των συστημάτων διανομής τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα και να λάβει ενεργά μέτρα προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·
   λδ) να προωθήσει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να υπογράψουν και να κυρώσουν τη ΣΕΟ·
   λε) να εργαστεί με στόχο μια πιο αποτελεσματική δράση κατά της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, περιλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού των όπλων· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού·
   λστ) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της οπλοποίησης της ρομποτικής και ιδίως στα οπλισμένα ρομπότ και τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και στη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο· να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και τα οπλισμένα ρομπότ σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε παράνομες δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·
   λζ) να απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντιμετώπισης της μετανάστευσης, με βάση την επιτυχή συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των μεγάλων μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν καθώς και των προβλημάτων ασφαλείας που προκαλούνται από πτυχές της παράνομης μετανάστευσης, όπως η παράνομη διακίνηση και η εμπορία ανθρώπων, και για την καταβολή προσπαθειών για την παροχή νόμιμων επιλογών μετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής και άμεσης δέσμευσης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της ανθρωπιστικής κρίσης και των πρωτοφανών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών·
   λη) να στηρίξει περισσότερο το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατά την άσκηση της διεθνούς εντολής της για την προστασία των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία· να επισημάνει το σημαντικό χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των οικονομικών αναγκών της UNHCR και των κονδυλίων που λαμβάνει και να ζητήσει μεγαλύτερη παγκόσμια αλληλεγγύη· να ζητήσει αύξηση της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τις βασικές λειτουργίες της UNHCR ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της· να ζητήσει πολιτική δέσμευση, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης προς στήριξη της διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες·
   λθ) να υποστηρίξει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)· να ζητήσει την κατάργηση της νομοθεσίας η οποία καθιστά υπόλογα τα άτομα λόγω σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη του ΟΗΕ και να προωθήσει διεθνή δράση για την καταπολέμηση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων μίσους·
   μ) να προωθήσει και να σεβαστεί τις αρχές της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να δώσει έμφαση στη σημασία της ελευθεροτυπίας σε μια υγιή κοινωνία και στον ρόλο κάθε πολίτη στην κοινωνία αυτή·
   μα) να ζητήσει την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών και να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων, με βάση τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού·
   μβ) να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα· να επιμείνει σε επίπεδο ΟΗΕ όσον αφορά τη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών·
   μγ) να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·
   μδ) να καλέσει τα κράτη, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη για μια διεθνή δεσμευτική Συνθήκη σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   με) να επαναλάβει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων του ΟΗΕ είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι πρέπει να επιβληθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλες τις εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· να συνεχίσει να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν, να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τις διάφορες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο αυτών των πράξεων· να απευθύνει έκκληση για την προάσπιση των ελευθεριών της γνώμης και της έκφρασης· να τονίσει τη σημασία των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης·
   μστ) να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας· να προωθήσει, να ενισχύσει και να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητες την υποστήριξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· να απευθύνει έκκληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας και συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των γυναικών από μειονότητες· να ζητήσει την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεκτίμησης των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου· να προαγάγει τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως μέσω της διασφάλισης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και της αποκατάστασης και επανένταξης των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί σε ένοπλες ομάδες, και της εξάλειψης της παιδικής εργασίας, των βασανιστηρίων, της εμπλοκής παιδιών σε πρακτικές μαγείας, της εμπορίας παιδιών, των γάμων παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης· να στηρίξει ενεργά περαιτέρω ενέργειες κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· να στηρίξει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ΛΟΑΔΜ και των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε χώρες με νομοθεσία κατά των ΛΟΑΔΜ·
   μζ) να εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για να διώκονται οι θρησκευτικές μειονότητες και όσοι δεν πιστεύουν· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να εργασθεί ενεργά για την αναγνώριση από τον ΟΗΕ της γενοκτονίας θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων μειονοτήτων που διαπράττει το ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) των υποθέσεων όπου υπάρχουν υποψίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία· να στηρίξει το έργο του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, των μαζικών εκτελέσεων και των εκτελέσεων, μεταξύ άλλων για αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά·
   μη) να επαναλάβει την απερίφραστη καταδίκη του για κάθε πράξης βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ή συντακτών ιστολογίων (bloggers)· να υποστηρίξει τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια των δημοσιογράφων·
   μθ) να υπενθυμίσει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο της εκλογής των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) και να λαμβάνει υπόψη τον σεβασμό που επιδεικνύουν οι υποψήφιοι στην προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση σαφών κριτηρίων με βάση τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα υποψήφια μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)·
   ν) να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΠΔ και του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η λογοδοσία και να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να παράσχει στο ΔΠΔ ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη·
   να) να υπενθυμίσει τη θέση της ΕΕ για μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή· να διατηρήσει ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο· να απευθύνει έκκληση για μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση· να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την προώθηση διεθνούς πλαισίου για την καταπολέμηση των εργαλείων βασανισμού και της κεφαλικής ποινής, με βάση τη σχετική εμπειρία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005·
   νβ) να ασκήσει πίεση για ισχυρότερη δέσμευση στην προώθηση του κράτους δικαίου, ενός διατομεακού ζητήματος που συνδέει τους τρεις πυλώνες του ΟΗΕ: ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη· να συνεργαστεί με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να πιέσει τις αρχές της Βενεζουέλας να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να σεβαστούν τη διάκριση των εξουσιών·
   νγ) να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη θέσπιση διεθνούς πλαισίου για τον αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διευκολύνει την πρόληψη, την παρακολούθηση και την παροχή επανόρθωσης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις·
   νδ) να στηρίξει περαιτέρω το έργο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη βελτίωση της λογοδοσίας και της πρόσβασης σε επανόρθωση για τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρήσεις, ούτως ώστε να συμβάλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· να καλέσει όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με επιχειρηματική δραστηριότητα·
   νε) να υπογραμμίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην έγκριση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα του 2030) και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015· να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των 17 ΣΒΑ ως σημαντικών μέσων για την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να εργαστεί για τη βελτίωση της ζωής των μελλοντικών γενεών και να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις χώρες να υιοθετήσουν και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και τη χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση της λογοδοσίας για την αξιολόγηση της κατάστασης στις αναπτυσσόμενες χώρες, την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση λογοδοσίας· να τονίσει ότι, πέραν και εκτός του ΑΕΠ, πρέπει να καθοριστούν και άλλοι δείκτες με σκοπό την ακριβέστερη αξιολόγηση της πραγματικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης κατά της φτώχειας και υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως στις χώρες μέσου εισοδήματος· να ζητήσει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών· να ζητήσει την πλήρη υλοποίηση της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη·
   νστ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξασφάλιση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ, και να ασκήσει επίσης πίεση σε επίπεδο ΟΗΕ για μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής σύμφωνα με τον στόχο 17.14· να στηρίξει την πίεση που ασκεί ο ΟΗΕ για εντατικοποίηση των προσπαθειών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης και συντονισμένης υποστήριξης των πολιτικών για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και συνεπώς να προωθήσει ένα αναπτυξιακό σύστημα του ΟΗΕ που θα λειτουργεί πιο ολοκληρωμένα με ενίσχυση του διυπηρεσιακού έργου και κοινή εφαρμογή σχεδίων, ιδίως με την ενδυνάμωση του πλέγματος ασφάλειας-ανάπτυξης· να καλέσει τον ΟΗΕ να ενσωματώνει σε συστηματική βάση τη δημιουργία ικανοτήτων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές, με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανάπτυξη αποτελεσματικής ανθεκτικότητας για την προαγωγή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμης ανάπτυξης, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς· να υπογραμμίσει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή παροχή νερού και σε κατάλληλες υπηρεσίες αποχέτευσης βελτιώνει το επίπεδο ζωής, συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και προάγει τη δημιουργία αξιοπρεπέστερων θέσεων εργασίας·
   νζ) να τονίσει ότι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να καταστεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων που θα είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας παρακολούθησης και την επανεξέταση της εφαρμογής των ΣΒΑ· να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικοί παράγοντες στην επιτυχή υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και στην επίτευξη των ΣΒΑ· να αναγνωρίσει τον αποφασιστικό ρόλο και τον αντίκτυπο των ΣΒΑ στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·
   νη) να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ στον τομέα αυτό· να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τη συμφωνία του Παρισιού και να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ το 2015 για την Κλιματική Αλλαγή·
   νθ) να συνεργαστεί στενά με τα μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άποψή τους και οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα φόρα του ΟΗΕ·
   ξ) να καλέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντονίσουν στενότερα τις δράσεις τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να δεσμευτεί περαιτέρω για την ενίσχυση του καθεστώτος παρατηρητή της ΕΕ σε ορισμένους επί μέρους οργανισμούς του ΟΗΕ· να ενισχύσει την επικοινωνία και να διασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· να επιδιώξει την ευθυγράμμιση των θέσεων με τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες εταίρους και άλλα ομόγνωμα κράτη·
   ξα) να εργασθεί για την ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας, στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ· να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο για φορολογικά ζητήματα και της δημιουργίας μιας κοινής παγκόσμιας μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων·
   ξβ) να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη βάση ευρείας συναίνεσης η οποία θα αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας· να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνοχή της δράσης όλων των οργάνων του ΟΗΕ, που θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις παγκόσμιες προκλήσεις·
   ξγ) να στηρίξει σθεναρά τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του νεοεκλεγέντος Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ· να δώσει ώθηση στη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας του ΟΗΕ και της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής της Γραμματείας μέσω της απλούστευσης, της αποκέντρωσης και της ευελιξίας και του εξορθολογισμού της οικονομικής οργάνωσης του οργανισμού· να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας για τους πληροφοριοδότες του ΟΗΕ·
   ξδ) να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον διορισμό περισσότερων γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις του ΟΗΕ σε κεντρικό επίπεδο·
   ξε) να ενθαρρύνει τον διάλογο για τον ρόλο των κοινοβουλίων και των περιφερειακών συνελεύσεων στο σύστημα του ΟΗΕ και για την εγκαθίδρυση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να ενισχυθούν το δημοκρατικό προφίλ και η εσωτερική δημοκρατική διαδικασία του οργανισμού και να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0201.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0317.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0422.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου