Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2308(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0234/2017

Indgivne tekster :

A8-0234/2017

Forhandlinger :

PV 05/07/2017 - 12
CRE 05/07/2017 - 12

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.1
CRE 06/07/2017 - 11.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0306

Vedtagne tekster
PDF 208kWORD 59k
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
2016-rapporten om Tyrkiet
P8_TA(2017)0306A8-0234/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet (2016/2308(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne(1) mellem EU og Tyrkiet og af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. november 2014 om Tyrkiets handlinger, der skaber spændinger i Cyperns(3) eksklusive økonomiske zone, og til sin beslutning af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske folkedrab(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2016 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU's udvidelsesstrategi (COM(2016)0715) og 2016-rapporten om Tyrkiet (SWD(2016)0366),

–  der henviser til formandskabets konklusioner af 13. december 2016 og til tidligere, relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd,

–  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet, navnlig stk. 5 i forhandlingsprincipperne, af 3. oktober 2005,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om de principper, prioriteringer og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet(5) ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til de tidligere rådsafgørelser om tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

–  der henviser til den fælles erklæring efter topmødet mellem EU og Tyrkiet den 29. november 2015 og EU-Tyrkiet-handlingsplanen,

–  der henviser til den erklæring, der blev fremsat af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater den 21. september 2005, herunder bestemmelsen om, at anerkendelse af samtlige medlemsstater er en nødvendig del af forhandlingerne, og til, at Tyrkiet i fuldt omfang på effektiv vis skal gennemføre tillægsprotokollen til Ankara-aftalen i forhold til alle medlemsstater ved at fjerne alle hindringer for den frie bevægelighed af varer uden forskelsbehandling,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 46 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), hvoraf det fremgår, at de kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter og gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige dom i enhver sag, som de er part i,

–  der henviser til udtalelser fra Europarådets Venedigkommission, navnlig udtalelserne af 10.-11. marts 2017 om de forfatningsændringer, der skal være genstand for en national folkeafstemning, om foranstaltningerne i de nylige undtagelseslove med hensyn til mediefrihed og de strafferetlige fredsdommerembeders opgaver, beføjelser og funktion, af 9.-10. december 2016 om undtagelseslovene nr. 667-676, som blev vedtaget efter det mislykkede kupforsøg den 15. juli 2016, og af 14.-15. oktober 2016 om suspension af andet afsnit af artikel 83 i forfatningen (parlamentarisk ukrænkelighed),

–  der henviser til erklæringen af 26. juli 2016 fra Europarådets menneskerettighedskommissær om de foranstaltninger, der er truffet under undtagelsestilstanden i Tyrkiet,

–  der henviser til erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. marts 2017 til Europa-Parlamentet og Rådet om Første årlige rapport om flygtningefaciliteten for Tyrkiet (COM(2017)0130) og til Kommissionens femte rapport af 2. marts 2017 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet (COM(2017)0204),

–  der henviser til, at Tyrkiet har forpligtet sig til opfyldelse af Københavnskriterierne, tilstrækkelige og effektive reformer, gode naboskabsforbindelser og en gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser skal opfattes som en mulighed for, at Tyrkiet kan styrke sine institutioner og fortsætte sin demokratiserings- og moderniseringsproces,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 21. december 2016 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Tyrkiet om en aftale om udvidelse af anvendelsesområdet for bilaterale præferencehandelsforbindelser og modernisering af toldunionen,

–  der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet, herunder navnlig magtdelingsprincippet, demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder og religionsfrihed, foreningsfrihed og retten til fredelig demonstration, i henhold til Københavnskriterierne for EU-medlemsskab udgør omdrejningspunktet i forhandlingsprocessen,

–  der henviser til, at Tyrkiet er blevet vurderet til at ligge på en 155. plads på det internationale pressefrihedsindeks, som blev offentliggjort den 26. april 2017, hvilket er en lavere placering end tidligere og en placering blandt de lande, hvor journalister oplever flest trusler, fysiske angreb og retlig forfølgelse, herunder tilbageholdelse og fængselsdomme,

–  der henviser til, at Parlamentet i november 2016 anmodede Kommissionen og medlemsstaterne om midlertidigt at suspendere de igangværende tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og forpligtede sig til at revidere sin holdning, når de uforholdsmæssige foranstaltninger, som er truffet under undtagelsestilstanden i Tyrkiet, er ophævet, og basere revisionen på, om retsstaten og respekten for menneskerettighederne er blevet genoprettet i hele landet,

–  der henviser til krisen i Syrien, bestræbelserne på at opnå en våbenhvile og en fredelig løsning og til Tyrkiets forpligtelser til at fremme stabilitet og gode naboskabsforbindelser gennem intensive bestræbelser med henblik på at løse udestående bilaterale spørgsmål, tvister og konflikter med nabolande om land- og søgrænser og luftrum, i overensstemmelse med internationale aftaler såsom FNs havretskonvention og FN-pagten,

–  der henviser til Ruslands involvering i Syrien, herunder støtten til det syriske militærs anvendelse af kemiske våben, hvilket destabiliserer landet yderligere og øger antallet af flygtninge, der søger beskyttelse i Tyrkiet og EU,

–  der henviser til, at Tyrkiets sikkerhedssituation er blevet forværret, både internt og eksternt, og til de terrorangreb, der er blevet udført i landet,

–  der henviser til, at Tyrkiet er værtsland for den største flygtningebefolkning i verden med næsten 3 millioner registrerede flygtninge fra Syrien, Irak og Afghanistan, ifølge De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR),

–  der henviser til Tyrkiets økonomiske og finansielle situation, som delvis er en følge af den seneste bølge af anslag og politisk ustabilitet, men som også er en følge af dybereliggende problemer i økonomien,

–  der henviser til FN's Højkommissariat for Menneskerettigheders (OHCHR) rapport om "The human rights situation in South-East Turkey" (menneskerettighedssituationen i det sydøstlige Tyrkiet) fra februar 2017,

–  der henviser til, at Tyrkiet har været beundringsværdigt gæstfrit over for det store antal flygtninge, der bor i landet,

–  der henviser til erklæringen om foreløbige resultater og konklusioner fra den internationale folkeafstemningsobservationsmission af 17. april 2017,

–  der henviser til resolution 2156 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) med titlen "The functioning of democratic institutions in Turkey" (De demokratiske institutioners funktionsmåde i Tyrkiet) af 25. april 2017, der førte til genoptagelse af overvågningsproceduren,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0234/2017),

A.   der henviser til, at millioner af tyrkere og mennesker af tyrkisk oprindelse har boet i medlemsstaterne og bidraget til deres velstand i årtier;

Indledning

1.  understreger, at 2016 var et vanskeligt år for Tyrkiets befolkning som følge af den vedvarende krig i Syrien, det store antal flygtninge, konflikten i sydøst, en række forfærdelige terrorangreb og et voldeligt kupforsøg, hvor 248 mennesker blev dræbt; gentager sin stærke fordømmelse af kupforsøget den 15. juli 2016 og udtrykker sin solidaritet med det tyrkiske folk; anerkender den tyrkiske regerings ret til og ansvar for at træffe tiltag til at bringe gerningsmændene for retten, alt imens retsstatsprincippet og retten til en retfærdig rettergang garanteres;

2.  understreger imidlertid, at de foranstaltninger, der er truffet under undtagelsestilstanden, har haft uforholdsmæssigt store og langvarige negative virkninger på et stort antal borgere samt på beskyttelsen af de grundlæggende frihedsrettigheder i landet; fordømmer den kollektive afskedigelse af offentligt ansatte og politifolk, den massive nedlukning af medieforetagender, anholdelserne af journalister, akademikere, dommere, menneskerettighedsforkæmpere, folkevalgte og ikkevalgte tjenestemænd, medlemmer af sikkerhedstjenesterne og almindelige borgere og konfiskeringen af deres ejendom, værdier og pas, lukningen af mange skoler og universiteter og rejseforbuddet pålagt tusindvis af tyrkiske statsborgere på grundlag af undtagelseslove uden individuelle afgørelser og uden mulighed for rettidig domstolskontrol; er bekymret over konfiskeringen og i nogle tilfælde nationaliseringen af private tyrkiste virksomheder og virksomheder; opfordrer til, at alle fanger, der er tilbageholdt, uden at der foreligger beviser for at de har begået en forbrydelse, straks og ubetinget bliver løsladt; beklager i den forbindelse, at parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser er blevet alvorligt undermineret;

3.  understreger den strategiske betydning af gode forbindelser mellem EU og Tyrkiet og samarbejdets store merværdi i forhold til at håndtere udfordringer for begge parter; anerkender, at både Tyrkiet og EU har gennemgået deres egne interne omstillingsprocesser, siden tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i 2004; beklager, at tiltrædelsesinstrumentet er ikke blevet udnyttet fuldt ud, og at der har været tilbageskridt inden for retsstatsprincippet og menneskerettighederne, som er en central del af Københavnskriterierne, og at offentlighedens støtte til Tyrkiets fulde integration i EU er blevet svækket på begge sider i årenes løb; er fortsat indstillet på at samarbejde og opretholde en konstruktiv og åben dialog med den tyrkiske regering med henblik på at løfte fælles udfordringer og fælles prioriteter, såsom den regionale stabilitet, situationen i Syrien, migration og sikkerhed;

4.  noterer sig resultatet af den folkeafstemning, der fandt sted den 16. april 2017, og som blev afholdt under undtagelsestilstanden og under omstændigheder, der forhindrede en retfærdig kampagne og et velinformeret valg, eftersom kampagnens to sider ikke stod på lige fod, hvad angår muligheder, og eftersom rettighederne hos modstanderne af forfatningsreformen blev krænket; er alvorligt bekymret over påstandene om uregelmæssigheder og omfattende valgsvindel, der er identificeret i de konklusioner, der blev udstedt den 17. april 2017 af valgobservationsmissionen fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa/Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR), der rejser alvorlig tvivl om gyldigheden og legitimiteten af resultaterne; støtter en uafhængig undersøgelse af alle klager i forbindelse med de uregelmæssigheder, der er anført i OSCE/ODHIR's erklæring; bemærker Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) afgørelse om at genåbne tilsynet med Tyrkiet;

5.  påpeger, at Tyrkiet skal overholde sine forpligtelser som medlem af Europarådet; opfordrer Tyrkiet til fortsat at opfylde sine forpligtelser i forhold til Europarådet og at gennemføre forfatnings- og retslige ændringer og reformer i samarbejde med og i henhold til kriterierne for Venedigkommissionen;

6.  fordømmer på det kraftigste den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogans og adskillige andre politikeres gentagne støtte til genindførelsen af dødsstraf; minder om, at entydig forkastelse af dødsstraf er et grundlæggende krav til EU-medlemskab, og understreger, at genindførelse af dødsstraf vil være i strid med Tyrkiets internationale forpligtelser, sætte spørgsmålstegn ved Tyrkiets medlemskab af Europarådet og føre til øjeblikkeligt ophør af EU-tiltrædelsesforhandlingerne og førtiltrædelsesstøtte; understreger, at hvis en folkeafstemning om genindførelse af dødsstraf er organiseret i Tyrkiet, har medlemsstaterne ret til at afvise at tillade, at denne afstemning faciliteres i deres respektive lande;

7.  minder om sin holdning fra november 2016 om at indefryse tiltrædelsesprocessen med Tyrkiet;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i overensstemmelse med forhandlingsrammen straks at indstille tiltrædelsesforhandlingerne formelt med Tyrkiet, hvis pakken af forfatningsændringer gennemføres uændret; understreger, idet bemærkningerne fra Venedigkommissionen om forfatningsreformen tages i betragtning, at de foreslåede forfatningsændringer ikke overholder de grundlæggende principper om magtens deling, ikke sikrer tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og ikke er i overensstemmelse med Københavnskriterierne; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Tyrkiet til at føre en åben og ærlig diskussion om de områder af fælles interesse, hvor det intensiverede samarbejde vil være muligt; understreger, at ethvert politisk engagement mellem EU og Tyrkiet bør være baseret på konditionalitetsbestemmelser om respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

9.  bemærker med beklagelse, at foranstaltninger, der er ude af proportioner, er blevet gennemført efter erklæringen af undtagelsestilstanden, herunder arrestationer, afskedigelser, tilbageholdelser og konfiskeringer af ejendom har ramt ikke kun tusindvis af mennesker, der er påståede medlemmer/tilhængere af Gülenbevægelsen, men også anderledestænkende generelt og politiske partier i oppositionen i særdeleshed; afventer stadig afgørende beviser for så vidt angår kupforsøgets gerningsmænd; fordømmer på det kraftigste fængslingen af 11 parlamentsmedlemmer, der tilhører Folkets Demokratiske Partis (HDP), herunder dets medformænd Figen Yuksekdag og Selahattin Demirtas, af et parlamentsmedlem fra Republikanske Folkeparti (CHP) og 85 kurdiske kommunale borgmestre; opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til omgående at ophæve undtagelsestilstanden; advarer mod misbrug af tiltag til bekæmpelse af terrorisme for at legitimere krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) til straks at antage til behandling de første sager som eksempler og bringe den første sag til afslutning så hurtigt som muligt, da der ikke synes at være nogen effektive nationale retsmidler;

10.  opfordrer de tyrkiske myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af de alvorlige beskyldninger om mishandling af fanger, som indberettet af flere menneskerettighedsorganisationer, og opfordrer til fuld ansvarsplacering og straf af de skyldige i krænkelser af menneskerettighederne; er dybt bekymret over forholdene under frihedsberøvelsen; opfordrer til øjeblikkelig offentliggørelse af de seneste rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf og opfordrer de tyrkiske myndigheder til at tillade nationale og internationale observatører at overvåge tilbageholdelsesfaciliteter;

11.  opfordrer den tyrkiske regering til at tilbyde alle personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, hensigtsmæssige og effektive retsmidler og adgang til domstolsprøvelse i overensstemmelse med retsstatsprincippet; understreger, at uskyldsformodningen er et grundlæggende princip i enhver retsstat; bemærker, at de tilbageholdte borgere i lyset af den aktuelle undtagelsestilstand i Tyrkiet ingen ret har til retshjælp i løbet af de første fem dage af deres tilbageholdelse, og begræder, at der er blevet indført alvorlige restriktioner på adgangen til advokater for de tilbageholdte; understreger, at der siden juli 2016 er indgivet mere end 100 000 klageskrifter til den tyrkiske forfatningsdomstol, som erklærede sig inkompetent vedrørende anliggender, der henhører under dekretet om undtagelsestilstand; opfordrer Tyrkiet til at tage undersøgelseskommissionen for undtagelsestilstand op til revision som en hastesag, således at den bliver en solid og uafhængig kommission med et fuldt mandat, som er i stand til at behandle alle sager individuelt og effektivt behandle det enorme antal ansøgninger, den vil modtage, og til at sikre, at den retlige prøvelse ikke forsinkes unødigt;

12.  fordømmer kraftigt den voldsomme tilbagegang og krænkelserne af ytringsfriheden og de alvorlige overtrædelser af mediefriheden, herunder det uforholdsmæssige forbud mod medier og sociale medier; bemærker med bekymring nedlukningen af omkring 170 medieforetagender – herunder næsten alle kurdisksprogede foretagender – og fængslingen af mere end 150 journalister; understreger, at Tyrkiets beslutning om at blokere adgangen til Wikipedia udgør et alvorligt angreb på informationsfriheden; bemærker den vedvarende tilbagegang af Tyrkiets placering i pressefrihedsindekset, der er udgivet af Journalister uden Grænser, hvor Tyrkiet nu indtager en 155. plads ud af 180 lande; minder igen om, at en fri og pluralistisk presse, herunder et frit tilgængeligt og åbent internet, er et afgørende element i ethvert demokrati, og opfordrer den tyrkiske regering til omgående at løslade alle uretmæssigt anholdte journalister; opfordrer den tyrkiske regering til at tillade tidligere parlamentsmedlem og formand for det blandede parlamentariske udvalg, Joost Lagendijk, at vende tilbage til sin familie i Tyrkiet;

13.  udtrykker sin alvorlige bekymring over den konstant forværrede situation i det sydøstlige Tyrkiet, navnlig i de områder, hvor der blev indført udgangsforbud, hvor der blev benyttet overdreven vold og anvendt kollektiv afstrafning over for alle indbyggere, og hvor omkring 2 000 mennesker er rapporteret dræbt i forbindelse med sikkerhedsoperationer, og hvor det anslås, at en halv mio. mennesker er blevet fordrevet i perioden fra juli 2015 til december 2016; bemærker, at lokale anklagere konsekvent har nægtet at indlede undersøgelser af de rapporterede drab, og at uafhængige observatører er blevet nægtet adgang til området; minder om, at den tyrkiske regering har et ansvar for at beskytte alle borgere, uanset deres kulturelle eller religiøse oprindelse; beklager den omfattende praksis med ekspropriationer, herunder af ejendom tilhørende kommuner og også kirkelig ejendom, hvilket er en krænkelse af religiøse mindretals rettigheder; er overbevist om, at kun en retfærdig politisk løsning på det kurdiske spørgsmål kan bringe varig stabilitet og velstand både til området og Tyrkiet som helhed og opfordrer derfor begge parter til at vende tilbage til forhandlingerne; bemærker, at en række love, herunder lov nr. 6722 om juridisk beskyttelse af de sikkerhedsstyrker, der deltager i kampen mod terroristorganisationer, og som blev vedtaget i 2016, har skabt en atmosfære af "systematisk straffrihed" for sikkerhedsstyrkerne;

14.  fordømmer det tyrkiske parlaments beslutning om i strid med forfatningen at ophæve immuniteten for et stort antal parlamentsmedlemmer, herunder 55 af 59 HDP-parlamentarikere, og dermed bane vejen for arrestationer af oppositionspolitikere og i høj grad ødelægge parlamentets omdømme som en demokratisk institution; understreger, at Tyrkiets Store Nationalforsamling bør udgøre den centrale institution i det tyrkiske demokrati og repræsentere alle borgere på lige vilkår; beklager den høje spærregrænse;

15.  er bekymret over, at dommere og anklagere fortsat er under stærkt politisk pres, og at så mange som 4 000, hvilket er tæt på en fjerdedel af alle dommere og anklagere, er blevet afskediget eller anholdt, og i nogle tilfælde er deres ejendele blevet konfiskeret; opfordrer Tyrkiet til at genoprette og gennemføre alle retlige garantier til at sikre fuld respekt for retsvæsenets uafhængighed, herunder ved at ændre loven om det høje råd af dommere og anklagere (HSYK) med henblik på at begrænse den udøvende magts indflydelse i dette råd; er navnlig bekymret over, at institutionen af "strafferetlige fredsdommere", som den siddende regering indførte i juni 2014, lader til at være blevet omdannet til et chikanemiddel til at undertrykke oppositionen og kontrollere de oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden;

16.  er alvorligt bekymret over den manglende respekt for religionsfrihed, diskrimination mod religiøse mindretal, herunder kristne og alevier og vold af religiøse årsager, herunder verbale og fysiske overfald, stigmatisering og socialt pres på skoler, og problemer i forbindelse med at lovmæssigt at oprette et religiøst samlingssted; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at fremme positive og effektive reformprocesser inden for områderne ytrings-, tanke- og religionsfrihed, ved at trossamfund får mulighed for at opnå status som juridisk person, ved at tillade velgørende organisationer at vælge deres egne ledende organer, ved at alle begrænsninger på uddannelse, udnævnelse og afløsning af gejstlige fjernes, ved at de relevante domme fra Menneskerettighedsdomstolen og henstillingerne fra Venedigkommissionen efterleves, og ved at alle former for forskelsbehandling eller forhindringer på grund af religion udryddes; opfordrer Tyrkiet til at respektere den særlige karakter og betydning, som Det Økumeniske Patriarkat indtager, og til at anerkende dets status af juridisk person; gentager, at det er nødvendigt at tillade en genåbning af Halki-seminariet og at fjerne alle hindringer for, at det fungerer korrekt; er bekymret over den nylige beslaglæggelse af kirkerne i Diyarbakir-regionen; opfordrer indtrængende regeringen til at returnere dem til deres retmæssige ejere; opfordrer indtrængende de tyrkiske myndigheder til effektivt at imødegå alle antisemitiske ytringer i samfundet;

17.  opfordrer Tyrkiet til at beskytte rettighederne for de mest sårbare grupper og for personer, der tilhører mindretal; beklager, at LGBTI-marcherne i Ankara og Istanbul er blevet forbudt for tredje år i træk og var udsat for undertrykkelse og politivold; er alvorligt bekymret over kønsbaseret vold, forskelsbehandling, hadefulde udtalelser mod mindretallene, hadforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne for LGBTI-personer; opfordrer Tyrkiet til at træffe passende foranstaltninger for at forebygge og straffe hadefulde udtalelser og forbrydelser mod mindretal; opfordrer Tyrkiet til at harmonisere sin nationale lovgivning med Europarådets Istanbulkonvention, som landet ratificerede i 2014; glæder sig over regeringens nationale strategi og handlingsplan for romaer og opfordrer den tyrkiske regering til at begynde at gennemføre strategien og indføre en tilsyns- og evalueringsmekanisme; opfordrer myndighederne til at tackle de vigtigste hindringer for social integration af romaer; opfordrer Tyrkiet til at sørge for, at der er fuld lighed for alle borgere og håndterer problemerne for mennesker tilhørende det græske mindretal, navnlig hvad angår uddannelse og ejendomsret; bemærker, at i henhold til Københavnskriterierne bør mindretal også være berettigede til at blive undervist på deres modersmål i offentlige skoler; minder om vigtigheden af en gennemførelse af den afgørelse, der blev truffet af Europarådets Parlamentariske Forsamling på Imbros og Tenedos og opfordrer Tyrkiet til at bistå med hjemsendelse af mindretalsfamilier, som ønsker at vende tilbage til øerne; bifalder åbningen af skolen for det græske mindretal på Imbros, hvilket er et positivt skridt;

18.  opfordrer den tyrkiske regering til at respektere og fuldt ud efterleve de retlige forpligtelser, som det har indgået om beskyttelse af kulturarv, og navnlig i god tro at udarbejde en samlet opgørelse over armensk, græsk, assyrisk og anden kulturarv, som blev destrueret eller ødelagt i det forløbne århundrede; opfordrer Tyrkiet til at ratificere UNESCO-konventionen fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed; opfordrer Tyrkiet til at samarbejde med relevante internationale organisationer, navnlig Europarådet, vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig handel og overlagt tilintetgørelse af kulturarv;

19.  bifalder tiltag i de enkelte medlemsstater, hvilket har fremskyndet asylprocedurer for tyrkiske statsborgere, der er forfulgt under dekreterne om undtagelsestilstand;

Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

20.  opfordrer til udvidede forbindelser mellem EU og Tyrkiet på centrale områder af fælles interesse, f.eks. terrorbekæmpelse, migration, energi, økonomi og handel og gentager, at dialog og samarbejde bør bevares og tilskyndes; mener, at samarbejdet mellem EU og Tyrkiet på de områder udgør en investering i stabilitet og fremgang for både Tyrkiet og EU, hvis det er baseret på begge siders overholdelse af deres forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; mener, at samarbejde mellem medlemmer af civilsamfundet er af central vigtighed og opfordrer indtrængende til at sådanne kontakter intensiveres;

21.  opfordrer Tyrkiet til i højere grad at afstemme sin udenrigspolitik efter EU's; opfordrer til tættere samarbejde og koordinering mellem EU og Tyrkiet af de udenrigspolitiske udfordringer; er af den opfattelse, at den tyrkiske udenrigsminister bør indbydes ad hoc til at deltage i møderne i Rådet for Udenrigsanliggender; anbefaler, at Rådet inviterer den tyrkiske regering til et topmøde for at drøfte forbindelserne mellem EU og Tyrkiet;

22.  er af den opfattelse, at en styrkelse af handelsforbindelserne kan medføre konkrete fordele for borgere i Tyrkiet og EU og understøtter derfor Kommissionens forslag om at indlede forhandlinger om udvidelsen af toldunionen i lyset af de nuværende mangler i denne; bekræfter, at EU er Tyrkiets vigtigste handelspartner, og at to tredjedele af de udenlandske direkte investeringer i Tyrkiet stammer fra EU-medlemsstater; understreger ligeledes Tyrkiets økonomiske betydning som vækstmarked for EU; anser indkaldelsen af arbejdsmarkedets partnere i forhandlingerne som afgørende; opfordrer Kommissionen til at indføje en klausul om menneskerettigheder og grundlæggende friheder i den opgraderede toldunion mellem Tyrkiet og EU, således at menneskerettigheder og grundlæggende friheder bliver en central betingelse; minder om, at toldunionen kun kan opnå sit fulde potentiale, når Tyrkiet i fuldt omfang har gennemført tillægsprotokollen over for samtlige medlemsstater; bemærker Kommissionens konklusion om, at yderligere handelsintegration med EU vil blive stimuleret af, at Tyrkiet afskaffer hindringerne for toldunionens funktionsevne;

23.  bemærker, at visaliberalisering er vigtig for den tyrkiske befolkning samt af central vigtighed for tyrkiske borgere, navnlig for forretningsfolk og for mennesker, der stammer fra Tyrkiet i EU, og vil styrke kontakterne mellem mennesker; henstiller den tyrkiske regering til, at den opfylder de resterende udestående kriterier fuldt ud, som påpeget i køreplanen for visaliberalisering; understreger, at revisionen af regeringens antiterrorlovgivning er en afgørende betingelse for at sikre grundlæggende rettigheder og friheder, og at visumliberalisering kun vil være mulig, når alle betingelser er opfyldt;

24.  understreger vigtigheden af at bekæmpe korruption og minder om Kommissionens konklusion om, at korruption fortsat er udbredt mange steder og fortsat er et alvorligt problem; konstaterer med bekymring, at resultaterne af efterforskning, retsforfølgelse og domsfældelse i korruptionssager på højt niveau fortsat er få;

25.  opfordrer Kommissionen til at tage højde for den seneste udvikling i Tyrkiet, når den foretager midtvejsrevisionen af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) i 2017, og til at suspendere tildeling af førtiltrædelsesmidler, hvis tiltrædelsesforhandlingerne afbrydes; opfordrer Kommissionen, i dét tilfælde, at det er dette scenarie, der finder sted, til at bruge disse midler til at støtte det tyrkiske civilsamfund og til at investere mere i mellemfolkelige udvekslingsprogrammer som f.eks. Erasmus + for studerende, akademikere og journalister;

26.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb, der er udført i Tyrkiet, og står fast side om side med Tyrkiets befolkning i vores fælles kamp mod terrorisme; noterer sig de bilaterale forbindelser mellem EU's medlemsstater og Tyrkiet inden for samarbejde om bekæmpelse af terrorisme, herunder "udenlandske krigere"; understreger, at et stærkt samarbejde mellem Europol og den tyrkiske ordensmagt er nøglen til effektivt at bekæmpe terrorisme; gentager sin fordømmelse af tilbagevendenen til vold hos Det Kurdiske Arbejderpartis (PKK) som har været opført på EU's liste over terrororganisationer siden 2002, og opfordrer indtrængende partiet til at nedlægge våbnene og til at anvende fredelige og lovlige midler til at udtrykke sine ønsker; understreger, at en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål også en forudsætning for Tyrkiets demokratiske fremtid og kun nås ved at inddrage alle berørte parter og demokratiske kræfter; opfordrer til en genoptagelse af forhandlingerne med henblik på at nå frem til en altomfattende og levedygtig løsning på det kurdiske spørgsmål; opfordrer medlemsstaterne til at håndhæve lovgivning ved at forbyde brug af tegn og symboler for organisationer, der er opført på denne liste;

27.  beklager afgørelsen fra den tyrkiske regering for at forhindre, at tyske parlamentarikere besøger de tyske væbnede styrker i Incirlik, hvilket betyder, at de vil nu blive flyttet til et land, der ikke er medlem af NATO, hvilket udgør et alvorligt tilbageslag for effektivt samarbejde mellem NATO's allierede i kampen mod terrorisme;

28.  glæder sig over engagementet fra den tyrkiske regering og fra lokale NGO’er og den gæstfrihed, som befolkningen har udvist ved at tage imod ca. 3 millioner flygtninge; noterer sig erklæringen fra EU og Tyrkiet om migration og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at iværksætte den frivillige ordning for genbosætning for de mest sårbare flygtninge i Tyrkiet; opfordrer Kommissionen til at foretage langsigtede investeringer i både flygtninge og i deres værtssamfund i Tyrkiet samt tildeling af tilstrækkelige midler; tilskynder den tyrkiske regering til at give arbejdstilladelser og adgang til sundhedsydelser til alle syriske flygtninge samt at give syriske børn adgang til uddannelse; opfordrer Ankara og EU til at fortsætte deres koordinerede patruljering i Det Ægæiske Hav for at styrke indsatsen for at bekæmpe smugling af migranter og til fuldt ud og effektivt at gennemføre tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet samt de bilaterale tilbagetagelsesaftaler, der er indgået med Bulgarien og Grækenland;

29.  fordømmer på det kraftigste erklæringer fra præsident Erdogan, der beskyldte nogle af EU's ledere for "nazistisk praksis" og deres borgere for at være "nazister"; påpeger, at hvis sådanne uberettigede erklæringer fortsættes, undergraver de Tyrkiets troværdighed som en politisk partner, og at eksporten af landets interne konflikter udgør en trussel for fredelig sameksistens i samfundet i de medlemsstater med et betydeligt lokalsamfund af mennesker af tyrkisk oprindelse; understreger, at den tyrkiske regering skal afholde sig fra en systematisk indsats for at mobilisere den tyrkiske diaspora i medlemsstaterne til eget brug; noterer sig med bekymring forlydenderne om, at der er blevet lagt pres på medlemmer af det tyrkiske indvandrersamfund, som bor i medlemsstaterne, og fordømmer de tyrkiske myndigheders overvågning af borgere med dobbelt statsborgerskab, der bor i udlandet; er bekymret over tilbagekaldelsen af et stort antal pas, hvilket har gjort mennesker statsløse, i strid med FN's konvention af 1954 om statsløse personers retsstilling og FN's konvention af 1961 om begrænsning af statsløshed, og over indberetningen om tyrkiske konsulaters afslag på at ville yde en service til at en række af deres borgere;

30.  minder om vigtigheden af gode naboskabsforbindelser; opfordrer i denne forbindelse Tyrkiet til at intensivere indsatsen for at løse de uløste bilaterale spørgsmål og uafklarede retlige forpligtelser og tvister med landets nærmeste naboer om landegrænser, søgrænser og luftrum, i overensstemmelse med bestemmelserne i FN-pagten og folkeretten; opfordrer den tyrkiske regering til at undertegne og ratificere FN's havretskonvention (UNCLOS); opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at indstille de gentagne krænkelser af det græske luftrum og territorialfarvand og respektere alle Tyrkiets naboers suverænitet; udtrykker beklagelse over, at casus belli-truslen, som Tyrkiets Store Nationalforsamling har fremsat mod Grækenland, endnu ikke er trukket tilbage;

31.  opfordrer Tyrkiet og Armenien til at arbejde på en normalisering af deres forbindelser; understreger, at åbningen af den tyrkiste-armenske grænse kan føre til bedre forbindelser, med særlig henvisning til samarbejde på tværs af grænsen og økonomisk integration;

32.  opfordrer den tyrkiske regering til at indstille planerne om opførelse af atomkraftværket Akkuyu; påpeger, at det planlagte kraftværk ligger i et område, som kan rammes af kraftige jordskælv, hvilket udgør en betydelig trussel ikke blot for Tyrkiet, men også for Middelhavsregionen; anmoder derfor den tyrkiske regering om at tilslutte sig Espoo-konventionen, som forpligter parterne til at underrette og høre hinanden om større påtænkte projekter, der kan antages at have en mærkbar skadevirkning på miljøet på tværs af landegrænserne; anmoder i dette øjemed den tyrkiske regering om at inddrage eller i det mindste høre regeringerne i nabolande som Grækenland og Cypern i forbindelse med eventuelle fremtidige udviklinger i Akkuyu-projektet;

33.  understreger, at en løsning på Cypern-problemet vil have en positiv indvirkning på hele regionen, men vil først og fremmest være en fordel for både græsk-cyprioter og tyrkisk-cyprioter; bifalder den fælles erklæring af 11. februar 2014 som et grundlag for en bilæggelse og roser lederne af det græsk-cypriotiske og det tyrkisk-cypriotiske samfund for at have gjort store fremskridt i drøftelserne om en genforening; bifalder aftalen mellem de to ledere om en række tillidsskabende foranstaltninger og opfordrer til, at alle vedtagne foranstaltninger gennemføres; bifalder udvekslingen af foretrukne kort, som indtil videre er den første af sin art, og den første konference om Cypern, der blev afholdt i Genève med garantimagter og med deltagelse af EU, og støtter fortsættelsen af den med det formål at nå frem til en gensidigt acceptabel aftale om emnet sikkerhed og garantier; støtter en rimelig, omfattende og farbar bilæggelse, der er baseret på en føderation bestående af to samfund og to zoner, status som en enkel international juridisk person, én suverænitet og ét statsborgerskab med politisk lighed mellem de to befolkningsgrupper i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, folkeretten, EU-lovgivningen og på grundlag af respekt for de principper, som Unionen er bygget på; glæder sig over parternes styrkede engagement for at finde en løsning på Cypern-problemet; forventer, at Tyrkiet udviser aktiv støtte til en hurtig og vellykket afslutning af forhandlingerne, og gentager, at Tyrkiets engagement i og bidrag til en samlet løsning er af afgørende betydning; opfordrer alle de involverede parter til at støtte forhandlingsprocessen, bidrage til et positivt resultat og udnytte det aktuelle vindue af muligheder; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udnytte alle sine ressourcer for fuldt ud at støtte en vellykket afslutning af genforeningsprocessen;

34.  gentager sin opfordring til Tyrkiet om at påbegynde tilbagetrækningen af sine styrker fra Cypern og overdrage det afspærrede område Famagusta til FN i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds (UNSC's) resolution 550 (af 1984), og til at afholde sig fra handlinger, der ændrer øens demografiske balance gennem sin politik for ulovlige bosættelser; bemærker, at gennemførelsen af EU-retten i den fremtidige tyrkisk-cypriotiske delstat skal være velforberedt, allerede når bilæggelsesaftalen træder i kraft; anerkender i den sammenhæng det blandede ad hoc-udvalg vedrørende EU-forberedelses fortsatte arbejde; forpligter sig til at intensivere sine bestræbelser på at engagere den tyrkiske-cypriotiske befolkningsgruppe i deres forberedelserne af en fuldstændig integration i EU og opfordrer Kommissionen til at gøre det samme; roser det vigtige arbejde, som Komitéen for Forsvundne Personer udfører, og som omhandler både tyrkisk-cypriotiske og græsk-cypriotiske forsvundne personer, og roser, at der er blevet udstedt adgang til alle relevante lokaliteter, herunder militære områder; opfordrer Tyrkiet til at bistå Komitéen for Forsvundne Personer ved at give oplysninger fra sine militære arkiver; opfordrer til særlig hensyntagen til det arbejde, som Komitéen for Forsvundne Personer udfører, og bifalder i denne forbindelse udnævnelsen af en fast ordfører for forsvundne personer i Europa-Parlamentet;

35.  understreger Republikken Cyperns lovmæssige ret til at indgå bilaterale aftaler vedrørende dens eksklusive økonomiske område; opfordrer på ny Tyrkiet til at respektere alle medlemsstaternes suveræne rettigheder, herunder dem, der vedrører søgning efter og udnyttelse af naturressourcer, når disse er i overensstemmelse med gældende EU-ret og folkeretten; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at engagere sig i en fredelig tvistbilæggelse og opfordrer til at afholde sig fra enhver trussel eller handling, der kan have en negativ indvirkning på gode naboskabsforbindelser;

36.  er af den faste overbevisning, at der ikke findes en militær løsning på konflikten i Syrien, og at kun en troværdig politisk løsning kan sikre stabiliteten i Syrien og den endelige bekæmpelse af Da’esh og andre terroristgrupper i Syrien, der er udpeget af FN; bekræfter, at Geneveprocessen under FN’s ledelse har forrang; anerkender den indsats, der er gjort på Astana-møderne for at genetablere en komplet indstilling af kamphandlingerne samt etableringen af den trilaterale mekanisme, der skal overvåge og sikre fuld overholdelse af våbenstilstanden; opfordrer indtrængende alle garantimagter, herunder Tyrkiet, til at leve op til deres tilsagn om at sikre fuld gennemførelse af våbenstilstanden og skabe fremskridt med hensyn til at sikre fuld og uhindret humanitær adgang i hele landet, ophævelse af belejringer og frigivelse af alle vilkårligt tilbageholdte personer, navnlig kvinder og børn, i overensstemmelse med FN's sikkerhedsråds resolution 2268; gentager sin opfordring til Tyrkiet om at respektere alle dets nabolandes territoriale integritet og suverænitet;

37.  opfordrer til, at denne beslutning oversættes til tyrkisk;

o
o   o

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0450.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.
(3) EUT C 285 af 5.8.2016, s. 11.
(4) EUT C 328 af 6.9.2016, s. 2.
(5) EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.

Juridisk meddelelse