Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2758(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0477/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0477/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2017 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0307

Hyväksytyt tekstit
PDF 168kWORD 43k
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustaminen, sen toimivalta, jäsenmäärä ja toimikausi
P8_TA(2017)0307B8-0477/2017

Euroopan parlamentin päätös 6. heinäkuuta 2017 terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan perustamisesta, sen toimivallasta, jäsenmäärästä ja toimikaudesta (2017/2758(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 197 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on SEUT:n 67 artiklan nojalla selkeää toimivaltaa korkean turvallisuustason varmistamisessa ja kansallisilla viranomaisilla on toimivaltaa terrorismin torjunnassa, kuten todetaan SEUT:n 73 artiklassa; muistuttaa, että rajatylittävään yhteistyöhön liittyy laajempia Euroopan unionin sisäistä turvallisuutta koskevia velvoitteita, kuten todetaan poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevassa SEUT:n V osastossa;

B.  katsoo, että tässä asetettavan erityisvaliokunnan olisi pyrittävä tarkastelemaan terrorismin torjunnan käytännöllisiä ja lainsäädännöllisiä puutteita Euroopan unionissa sekä kansainvälisten kumppanien ja toimijoiden kanssa keskittyen erityisesti yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon;

C.  katsoo, että kansallisten lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon puutteiden ja aukkojen poistaminen sekä tiedonjakoon käytettävien eurooppalaisten tietokantojen yhteentoimivuus on äärimmäisen tärkeää sekä Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi että unionin ulkorajojen suojelemiseksi ja se muodostaa erityisvaliokunnan toimeksiannon ytimen;

D.  toteaa, että perusoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen tekijä terrorisminvastaisen toiminnan onnistumisessa;

1.  päättää asettaa terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan, joka tarkoin määritellyn toimivaltansa mukaisesti:

   a) tarkastelee, analysoi ja arvioi puolueettomasti jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, asiasta vastaavien unionin virastojen ja tunnustettujen asiantuntijoiden toimittamia tietoja Euroopassa vallitsevan terroriuhan laajuudesta ja esittää aiheellisia toimenpiteitä, joiden avulla unionia ja jäsenvaltioita autetaan torjumaan ja tutkimaan terrorismiin liittyviä rikoksia ja nostamaan niistä syytteitä;
   b) havaitsee ja analysoi puolueettomasti ja näyttöön perustuvan lähestymistavan pohjalta mahdollisia puutteita ja virheitä, jotka ovat mahdollistaneet eri jäsenvaltioissa viime aikoina tapahtuneet terroriteot, erityisesti keräämällä, kokoamalla ja analysoimalla kaikki jäsenvaltioiden tiedustelupalveluilla tai lainvalvonta- ja oikeusviranomaisilla tekijöistä ennen terrori-iskua olleet tiedot;
   c) tarkastelee ja arvioi ulkorajojen valvonnan eri aloilla käytössä olevien toimenpiteiden ja välineiden täytäntöönpanoa, mukaan luettuna ulkorajojen tarkastusten toimintapuutteet, jotka ovat mahdollistaneet henkilöiden pääsyn Eurooppaan väärien asiakirjojen avulla, sekä arvioi, miksi jotkut jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet panemaan täytäntöön velvoitteita, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1987/2006 (SIS II)(1); kokoaa ja analysoi tietoja siitä, mitä mahdollisia puutteita jäsenvaltioiden ja komission toiminnassa on ollut niiden pyrkiessä varmistamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399(2) (Schengenin rajasäännöstö) tähän liittyvien säännösten täyden täytäntöönpanon, sekä ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä havaittujen puutteiden korjaamiseksi;
   d) havaitsee puutteita, joita esiintyy oikeudellisten, lakien täytäntöönpanon ja tiedustelusta saatavien tietojen jakamisessa jäsenvaltioiden kesken; tutkii erityisesti väitettyjä laajamittaisia puutteita, joita ilmenee kerättäessä, analysoitaessa ja välitettäessä tietoja, jotka voisivat auttaa estämään iskuja, ja tässä yhteydessä erityisesti:
   analysoi ja arvioi unionin tietokantojen, kuten Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja yhteisen eurooppalaisen tietojenvaihtomallin (EIXM), toimintaa, ja sitä, miten jäsenvaltiot ovat mahdollisesti epäonnistuneet pannessaan täytäntöön nykyisiä säädöksiä, kuten neuvoston päätöstä 2008/615/YOS(3) tai neuvoston puitepäätöstä 2006/960/YOS(4); analysoi erityisesti mahdollisia syitä, joiden vuoksi jotkut jäsenvaltiot eivät ole pystyneet osaltaan syöttämään tietoja näihin tietokantoihin, erityisesti kun otetaan huomioon velvoitteet, jotka niille on vahvistettu Schengenin tietojärjestelmää koskevassa asetuksessa ja neuvoston päätöksessä 2007/533/YOS(5);
   analysoi, ovatko jäsenvaltiot jättäneet täyttämättä niille neuvoston asetuksen 2005/671/YOS(6) 2 artiklan 3 kohdassa vahvistetun velvollisuuden varmistaa, että kyseisen viranomaisen kokoamat tuon artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan Europolille ja Eurojustille;
   kokoaa tietoja ja analysoi, miten jäsenvaltioiden viranomaiset ovat noudattaneet puitepäätöksen 2006/960/YOS 3 ja 7 artiklassa vahvistettua velvollisuutta erityisesti varmistaa, että kyseiset lainvalvontaviranomaiset toimittavat muiden asianomaisten jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille tietoa ja tiedustelutietoja tapauksissa, joissa on todellista syytä uskoa, että tiedot ja tiedustelutieto saattaisivat auttaa neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS(7) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rikosten paljastamisessa, ehkäisemisessä tai tutkimisessa;
   tarkastelee, onko Europol täysin noudattanut sille neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(8) (kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/794(9)) 17 artiklassa vahvistettua tiedonantovelvollisuutta;
   tarkastelee, ovatko jäsenvaltioiden kansalliset yksiköt täysin noudattaneet päätöksen 2009/371/YOS (kumottu asetuksella (EU) 2016/794) 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa vahvistettua velvollisuutta toimittaa Europolille oma-aloitteisesti tiedustelutietoja ja muita tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamisessa;
   tutkii unionin virastojen välisen tiedonvaihdon mahdollisia puutteita sekä näiden virastojen oikeudellisia keinoja ja tarpeita käyttää Schengenin tietojärjestelmää ja muita asiaankuuluvia unionin tietojärjestelmiä;
   arvioi jäsenvaltioiden tiedusteluyksiköiden nykyistä epävirallista yhteistyötä ja arvioi tehokkuutta tietojen vaihdon ja käytännön yhteistyön kannalta;
   arvioi Euroopan unionin ja kolmansien maiden sekä kansainvälisten virastojen suhdetta terrorismin torjunnassa, mukaan luettuna terrorismin torjunnassa tehtävä nykyinen kansainvälinen yhteistyö ja siinä käytetyt välineet, kuten parhaiden käytäntöjen vaihto, sekä nykyisen tietojen vaihdon tason tehokkuutta;
   e) arvioi EU:n terrorismin vastaisen lainsäädännön ja sen täytäntöönpanon vaikutusta perusoikeuksiin;
   f) arvioi kaikkien niiden resurssien käytettävyyttä ja tehokkuutta, jotka on kohdennettu terrorismin torjuntaan osallistuville jäsenvaltioiden ja EU:n toimivaltaisille viranomaisille (poliisi-, sotilas-, talousarvio-, tiedustelu-, valvonta-, tieto- ja tietotekniikkaviranomaiset jne.); analysoi poliisiyhteistyön mahdollisia puutteita ja rajatylittävän käytännön lainvalvontayhteistyön esteitä tutkinnoissa, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, sekä tunnistaa tutkintavalmiuksien teknisiä, rakenteellisia ja oikeudellisia heikkouksia;
   g) tarkastelee oikeuslaitoksen ja oikeudellisen yhteistyön puutteita EU:n tasolla sekä erityisesti sellaisissa rajatylittävissä tutkinnoissa tehtävän yhteistyön puutteita, jotka tapahtuvat Eurojustin, Euroopan oikeudellisen verkoston, yhteisten tutkintaryhmien, eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja eurooppalaisen tutkintamääräyksen avulla; tunnistaa tutkinta- ja syytetoimivalmiuksien teknisiä, rakenteellisia ja oikeudellisia heikkouksia;
   h) tarkastelee nykyistä parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja asianmukaisten EU:n elinten välillä pehmeiden kohteiden suojaamisessa, mukaan lukien kauttakulkualueet, kuten lento- ja rautatieasemat, sekä elintärkeän infrastruktuurin suojaamisessa neuvoston direktiivin 2008/114/EY(10) mukaisesti;
   i) tarkastelee terrorismin uhrien käytettävissä tällä hetkellä olevia mekanismeja, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/29/EU(11), ja tunnistaa olemassa olevia vaihdettavaksi soveltuvia hyviä käytäntöjä;
   j) kerää tietoja radikalisoitumisesta ja analysoi sitä sekä joissakin jäsenvaltioissa käyttöön otettujen radikalismista luopumista edistävien ohjelmien tehokkuutta; tunnistaa sellaisia nykyisiä hyviä käytäntöjä, jotka soveltuvat vaihdettaviksi, ja selvittää, ovatko jäsenvaltiot toteuttaneet aiheelliset toimenpiteet tässä suhteessa;
   k) arvioi jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja myös toimivaltaisten viranomaisten, ilmoitusvelvollisten laitosten ja henkilöiden sekä lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön tehokkuutta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY(12) mukaisesti sekä vaihtaa pankkisektorin asianmukaisten toimijoiden sekä petostutkinta- ja lainvalvontaviranomaisten kanssa tietoja, jotta tunnistetaan terrorismin rahoituksen uudet muodot sekä terrorismin yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen;
   l) antaa tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia kaikissa edellä mainituissa asioissa ja luo tässä tarkoituksessa tarvittavat yhteydet, tekee vierailuja ja järjestää kuulemistilaisuuksia yhdessä EU:n toimielinten ja asiaankuuluvien virastojen kanssa sekä kansainvälisten ja kansallisten laitosten, jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden parlamenttien ja hallitusten, päivittäiseen terrorismin torjuntaan osallistuvien virkamiesten, kuten lainvalvontayksiköiden, poliisiviranomaisten, tiedustelupalveluiden ja tuomareiden, sekä tiedeyhteisön, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajien, uhrien järjestöt mukaan lukien, kanssa;

2.  korostaa, että toimivaltaisten pysyvien valiokuntien on huolehdittava kaikkien erityisvaltiokunnan antamien suositusten jatkotoimista;

3.  päättää, että erityisvaliokunnan vastuualueeseen liittyvän EU:n lainsäädännön antamista, seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevia asioita käsittelevien parlamentin pysyvien valiokuntien toimivaltuudet, henkilöstö ja käytettävissä olevat resurssit säilyvät ennallaan;

4.  päättää, että erityisvaliokunnan kokoukset on pidettävä suljetuin ovin aina, kun sen työhön sisältyy turvallisuusluokiteltujen todistusaineistojen käsittelyä, henkilötietoja tai salaisuuksia sisältävien todistajanlausuntojen kuulemista tai näkemysten vaihtoa tai kuulemistilaisuuksia eri viranomaisten ja elinten kanssa salaisista, luottamuksellisista, turvallisuusluokitelluista tai arkaluonteisista asioista kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa; päättää, että todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus antaa lausuntonsa yleisön läsnä olematta;

5.  päättää, että erityisvaliokunnan vastaanottamat salaiset tai luottamukselliset asiakirjat käsitellään työjärjestyksen 210 a artiklan mukaista menettelyä noudattaen, jotta varmistetaan, että ainoastaan puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät, koordinaattorit ja nimetyt virkamiehet voivat tutustua niihin henkilökohtaisesti ja että tällaisia tietoja käytetään ainoastaan erityisvaliokunnan välimietinnön ja lopullisen mietinnön laatimiseen; päättää, että kokoukset pidetään sellaisella tavalla varustetuissa tiloissa, että asiattomat eivät voi kuulla asian käsittelyä;

6.  päättää, että kaikille parlamentin jäsenille ja virkamiehille on tehtävä voimassaolevien sisäisten sääntöjen ja menettelyjen mukainen luotettavuusselvitys ennen kuin he saavat tutustua turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tai kuulla todistusaineistoa, johon voi liittyä riski kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle turvallisuudelle;

7.  päättää, että erityisvaliokunnan hankkimia tietoja käytetään yksinomaan sen tehtävien hoitamiseen eikä niitä paljasteta kolmansille osapuolille; päättää, että tällaisia tietoja ei saa julkistaa, jos ne sisältävät salassapidettäviä tai luottamuksellisia seikkoja tai jos niissä mainitaan henkilöitä nimeltä;

8.  päättää, että erityisvaliokuntaan kuuluu 30 jäsentä;

9.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on 12 kuukautta, paitsi jos parlamentti jatkaa toimikautta ennen sen umpeutumista, ja että toimikausi alkaa kulua erityisvaliokunnan järjestäytymiskokouksen päivämäärästä; päättää, että erityisvaliokunta antaa parlamentille välimietinnön ja lopullisen mietinnön, johon sisällytetään todetut tosiseikat ja suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).
(3)Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).
(4)Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).
(5)Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).
(6)Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22).
(7)Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).
(8)Neuvoston päätös 2009/371/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).
(10)Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista (EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15).

Oikeudellinen huomautus