6 септември 2017 г.
P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
WORD 86k
Правна информация