Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0097/2017

Indgivne tekster :

A8-0097/2017

Forhandlinger :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0312

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 44k
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Tilladte former for anvendelse af visse værker og andre beskyttede frembringelser til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I
P8_TA(2017)0312A8-0097/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0596),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0381/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. maj 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0097/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 125 af 21.4.2017, s. 27.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet
P8_TC1-COD(2016)0278

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/1564.)

Juridisk meddelelse