Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0338(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0314

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 646kWORD 74k
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0686),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0035/2017),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015(1) και της 6ης Ιουλίου 2016(2) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0225/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα της σταδιακής κατάργησης της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων(3) μετά από την έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας ενισχύοντας έτσι την συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης για την επίλυση διαφορών μέσω αυτής της οδηγίας·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες περισσότερα του ενός κράτη μέλη φορολογούν τα ίδια εισοδήματα ή κεφάλαια δύο φορές μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά φορολογικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Συνεπάγονται υπερβολική φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε οικονομικές στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα, καθώς και να έχουν αρνητικές συνέπειες στις διασυνοριακές επενδύσεις και την ανάπτυξη.
(1)  Βάσει της αρχής της δίκαιης και πραγματικής φορολόγησης, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί εκεί όπου παράγονται κέρδη και υπεραξίες, αλλά πρέπει να αποφεύγονται η διπλή φορολογία και η διπλή μη φορολογία. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες περισσότερα του ενός κράτη μέλη φορολογούν τα ίδια εισοδήματα ή κεφάλαια δύο φορές μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά φορολογικά εμπόδια, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο με αποτέλεσμα αρνητικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπάγονται υπερβολική φορολογική επιβάρυνση, έλλειψη ασφάλειας δικαίου και περιττές δαπάνες για τις επιχειρήσεις και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε οικονομικές στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα. Επιπροσθέτως, έχουν αρνητικές συνέπειες στις διασυνοριακές επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Στις 25 Νοεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, στο οποίο αμφισβήτησε τη χρησιμότητα της σύμβασης της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων («Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης») και έκρινε ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματικό, ή να αντικατασταθεί από ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών της Ένωσης με πιο αποτελεσματικές διαδικασίες φιλικού διακανονισμού. Στις 6 Ιουλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, όπου τόνισε ότι ο καθορισμός σαφούς χρονικού πλαισίου για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων.
___________
ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)   Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση, στο οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση της επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών στην Ένωση, όχι μόνο σε σχέση με τις περιπτώσεις διπλής φορολογίας αλλά και για τις περιπτώσεις διπλής μη φορολογίας. Ζητούσε επίσης σαφέστερους κανόνες, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα και διαφάνεια.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)   Οι απόπειρες εξάλειψης της διπλής φορολογίας καταλήγουν συχνά σε «διπλή μη φορολογία», στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες καταφέρνουν με την πρακτική της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών να φορολογηθούν για τα κέρδη τους στα κράτη μέλη στα οποία η φορολογία των εταιρειών είναι σχεδόν μηδενική. Η εν λόγω συνεχιζόμενη πρακτική στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ζημιώνει τις εγχώριες επιχειρήσεις και υπονομεύει τη φορολογία, σε βάρος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στην Ένωση είναι αναγκαίο να διασφαλίζουν την επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας και την αποτελεσματική εξάλειψη της επίμαχης διπλής φορολογίας.
(2)  Οι υφιστάμενες διαδικασίες επίλυσης διαφορών είναι υπερβολικά χρονοβόρες, δαπανηρές και συχνά δεν καταλήγουν σε συμφωνία, ενώ ορισμένες υποθέσεις δεν τυγχάνουν καν αναγνώρισης. Ορισμένες επιχειρήσεις προτιμούν επί του παρόντος να δέχονται τη διπλή φορολογία αντί να δαπανούν χρήματα και χρόνο σε επαχθείς διαδικασίες για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Για τον λόγο αυτό, οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στην Ένωση έχει σημασία να διασφαλίζουν μια αποτελεσματική, ταχεία και εφαρμόσιμη επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας και την αποτελεσματική εξάλειψη και έγκαιρη της επίμαχης διπλής φορολογίας, με τακτική και αποτελεσματική επικοινωνία με τον φορολογούμενο.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις δεν επιτυγχάνουν την παροχή πλήρους απαλλαγής λόγω διπλής φορολογίας σε εύθετο χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις. Η ισχύουσα Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)7 (εφεξής η «Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης») έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο στις διαφορές σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση. Η διαδικασία παρακολούθησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης αποκάλυψε ορισμένες σημαντικές ελλείψεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία, καθώς και τη διάρκεια και την αποτελεσματική περάτωση της διαδικασίας.
(3)  Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις διμερείς συμβάσεις διπλής φορολογίας δεν επιτυγχάνουν την παροχή πλήρους απαλλαγής λόγω διπλής φορολογίας σε εύθετο χρόνο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται στις εν λόγω συμβάσεις είναι σε πολλές περιπτώσεις μακρόχρονοι, δαπανηροί, δύσκολα προσβάσιμοι και δεν οδηγούν πάντα σε συμφωνία. Η Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο στις διαφορές σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών σε μόνιμη εγκατάσταση. Η διαδικασία παρακολούθησης που διεξήχθη στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης αποκάλυψε ορισμένες σημαντικές ελλείψεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διαδικασία, την έλλειψη ένδικων μέσων, τη διάρκεια και την απουσία τελικής δεσμευτικής αποτελεσματικής περάτωσης της διαδικασίας. Οι εν λόγω ελλείψεις συνιστούν εμπόδιο στις επενδύσεις και θα πρέπει να εξαλειφθούν.
_________________
7 ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, σαφές και σταθερό φορολογικό περιβάλλον και να μειωθούν οι φορολογικές διαφορές εντός της εσωτερικής αγοράς, απαιτείται τουλάχιστον ελάχιστη σύγκλιση στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών. Η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών όπως προτείνει η Επιτροπή είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εξάλειψη του κινδύνου διπλής φορολογίας των εταιρειών.
______________
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683).
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να δημιουργηθεί δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον, απαιτείται η ενίσχυση των κανόνων περί διαφάνειας και των μέτρων κατά της φοροαποφυγής. Παράλληλα, στο πνεύμα της εξασφάλισης δίκαιου φορολογικού συστήματος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποφυγή της διπλής φορολογίας των φορολογουμένων για τα ίδια εισοδήματα, καθώς και η ύπαρξη ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας είναι επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυξημένου αριθμού διαφορών διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που αφορούν ενδεχομένως υψηλά ποσά, λόγω των τακτικότερων και περισσότερο επικεντρωμένων πρακτικών ελέγχου των φορολογικών διοικήσεων.
(4)  Προκειμένου να δημιουργηθεί δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ένωση, απαιτείται η ενίσχυση των κανόνων περί διαφάνειας και των μέτρων κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής σε εθνικό, ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η αποφυγή της διπλής μη φορολογίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της Ένωσης. Παράλληλα, στο πνεύμα της εξασφάλισης δίκαιου φορολογικού συστήματος, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αποφυγή της διπλής φορολογίας των φορολογουμένων για τα ίδια εισοδήματα, καθώς και η ύπαρξη ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Η βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας είναι επίσης καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυξημένου αριθμού διαφορών διπλής ή πολλαπλής φορολογίας που αφορούν ενδεχομένως υψηλά ποσά, λόγω των τακτικότερων και περισσότερο επικεντρωμένων πρακτικών ελέγχου των φορολογικών διοικήσεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς, η θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου για την επίλυση φορολογικών διαφορών που εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και ευνοϊκό για τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός δίκαιου και αποδοτικού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην Ένωση. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας θα πρέπει επίσης να παρέχουν ένα εναρμονισμένο και διαφανές πλαίσιο για την επίλυση ζητημάτων διπλής φορολογίας και, ως εκ τούτου, να προσπορίζουν οφέλη σε όλους τους φορολογούμενους.
(5)  Συνεπώς, η θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού πλαισίου για την επίλυση φορολογικών διαφορών που εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και υποστηρίζει τις επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός δίκαιου και αποδοτικού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών στην Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους στις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η Ένωση έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει υποδειγματικά και να αναλάβει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια και τον συντονισμό. Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας θα πρέπει, επομένως, να παρέχουν επίσης ένα εναρμονισμένο και διαφανές πλαίσιο για την επίλυση ζητημάτων διπλής φορολογίας και, ως εκ τούτου, να προσπορίζουν οφέλη σε όλους τους φορολογούμενους. Όλες οι τελικές αποφάσεις πρέπει να δημοσιεύονται στο σύνολό τους και να διατίθενται από την Επιτροπή σε κοινό μορφότυπο δεδομένων και σε ιστοσελίδα κεντρικής διαχείρισης, εκτός εάν αποδειχθεί από τους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους ότι ορισμένες ευαίσθητες εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές πληροφορίες στην απόφαση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν. Η δημοσίευση τελικών αποφάσεων είναι προς το δημόσιο συμφέρον καθώς βελτιώνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται οι κανόνες. Το δυναμικό της παρούσας οδηγίας θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνον εφόσον παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται και σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ταχθεί υπέρ της σύστασης δεσμευτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο θα πρέπει να αναγνωρίζει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προτείνουν εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, που θα λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και θα μπορούν να οδηγούν σε μικρότερες δαπάνες, λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτερη εξάλειψη της διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας το πρώτο βήμα της οποίας θα συνίσταται στην υποβολή της υπόθεσης στις φορολογικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς μέσω διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Αν δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός ορισμένης προθεσμίας, η υπόθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ενώπιον συμβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα απαρτίζονται, αφενός, από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορολογικών αρχών και, αφετέρου, από ανεξάρτητες προσωπικότητες. Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική δεσμευτική απόφαση διά παραπομπής στη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
(6)  Η εξάλειψη της διπλής φορολογίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας απλής στη χρήση διαδικασίας. Το πρώτο βήμα θα είναι η υποβολή της υπόθεσης στις φορολογικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς μέσω διαδικασίας φιλικού διακανονισμού. Αν δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός ορισμένης προθεσμίας, η υπόθεση θα πρέπει να υποβάλλεται ενώπιον συμβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες θα απαρτίζονται, αφενός, από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορολογικών αρχών και, αφετέρου, από ανεξάρτητες προσωπικότητες των οποίων τα ονόματα θα εμφανίζονται σε κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων διαθέσιμο στο κοινό. Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική δεσμευτική απόφαση διά παραπομπής στη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Η προβλεπόμενη στην παρούσα οδηγία διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών στο θέμα της διπλής φορολογίας συνίσταται, μεταξύ διαφόρων άλλων επιλογών, σε επίλυση διαφορών για τον φορολογούμενο. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει διαδικασίες φιλικού διακανονισμού δυνάμει διμερών συμβάσεων για τη διπλή φορολογία ή δυνάμει της Σύμβασης περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών που θεσπίζεται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων επιλογών, καθώς προβλέπει συντονισμένη προσέγγιση επίλυσης διαφορών για ολόκληρη την ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες, υποχρέωση εξάλειψης της διπλής φορολογίας και καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές πώς συνδέεται η παρούσα οδηγία με υφιστάμενες διατάξεις διαιτησίας σε διμερείς φορολογικές συμφωνίες και την υφιστάμενη Σύμβαση περί διαδικασίας διαιτησίας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τις σχέσεις αυτές ώστε να μπορούν οι φορολογούμενοι να επιλέγουν, κατά περίπτωση, την πλέον ενδεικνυόμενη για τον επιδιωκόμενο στόχο διαδικασία.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Μεγάλος αριθμός υποθέσεων διπλής φορολογίας αφορά τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο, κατά προτίμηση εντός του πλαισίου του ΟΟΣΑ. Μέχρι να υλοποιηθεί το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως στόχο μια υποχρεωτική, αντί της ισχύουσας εθελοντικής, και δεσμευτική διαδικασία συμφωνίας για όλες τις υποθέσεις πιθανής διασυνοριακής διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατόν. Η οδηγία προβλέπει μόνο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών σχετικά με τη διπλή φορολογία επιχειρηματικών κερδών. Διαφορές για τη διπλή φορολογία εισοδημάτων, όπως συντάξεις και μισθοί, δεν έχουν ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της, ενώ ο αντίκτυπος στα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι σημαντικός. Τυχόν διαφορετική ερμηνεία μιας φορολογικής συμφωνίας από τα κράτη μέλη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική διπλή φορολογία, για παράδειγμα εάν ένα κράτος μέλος ερμηνεύσει μια πηγή εισοδήματος ως μισθό ενώ ένα άλλο κράτος μέλος ερμηνεύσει την ίδια πηγή εισοδήματος ως κέρδος. Ως εκ τούτου, οι διαφορές ερμηνείας μεταξύ κρατών μελών σε σχέση με την φορολογία εισοδημάτων θα πρέπει επίσης να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μετά την πάροδο πέντε ετών και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω επανεξέτασης,
(11)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μετά την πάροδο πέντε ετών, και να καθορίσει μεταξύ άλλων εάν η οδηγία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ή εάν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω επανεξέτασης. Στο τέλος της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με εκτιμήσεις για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας για να καλύπτει όλες τις διασυνοριακές καταστάσεις διπλής φορολογίας και διπλής μη φορολογίας και, ενδεχομένως, μια τροποποιητική νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας ή διατάξεων διεθνών συμφωνιών όπου απαιτείται για την αποτροπή της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης ή των καταχρήσεων.
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας ή διατάξεων διεθνών συμφωνιών όπου απαιτείται για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, της φορολογικής απάτης ή των καταχρήσεων.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Κάθε φορολογούμενος που υπόκειται σε διπλή φορολογία δικαιούται να υποβάλει ένσταση με την οποία ζητείται η επίλυση της διπλής φορολογίας σε κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός τριών ετών από την παραλαβή της πρώτης κοινοποίησης του μέτρου το οποίο συνεπάγεται διπλή φορολογία, ανεξάρτητα από τη χρήση των μέσων θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ο φορολογούμενος προσδιορίζει στην ένσταση που υποβάλλει σε κάθε σχετική αρμόδια αρχή ποια άλλα κράτη μέλη αφορά η υπόθεση.
1.  Κάθε φορολογούμενος που υπόκειται σε διπλή φορολογία δικαιούται να υποβάλει ένσταση με την οποία ζητείται η επίλυση της διπλής φορολογίας σε κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός τριών ετών από την παραλαβή της πρώτης κοινοποίησης του μέτρου το οποίο συνεπάγεται διπλή φορολογία, ανεξάρτητα από τη χρήση των μέσων θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ο φορολογούμενος υποβάλλει την ένσταση ταυτόχρονα και στις δύο αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών και προσδιορίζει στην ένσταση που υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή ποια άλλα κράτη μέλη αφορά η υπόθεση. Η Επιτροπή φιλοξενεί ένα κεντρικό σημείο επαφής σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, στο οποίο το κοινό έχει εύκολη πρόσβαση, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε αρμόδια αρχή και μια πλήρη επισκόπηση της εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και των φορολογικών συμβάσεων.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν την παραλαβή της ένστασης εντός ενός μήνα από την παραλαβή της. Ενημερώνουν επίσης τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών σχετικά με την παραλαβή της ένστασης.
2.  Κάθε αρμόδια αρχή βεβαιώνει την παραλαβή της ένστασης γραπτώς και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της ένστασης.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση του (των) φορολογούμενου(-ων) που υπέβαλε(-αν) την ένσταση στις αρμόδιες αρχές και τυχόν άλλων φορολογουμένων που θίγονται άμεσα·
α)  το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση του (των) φορολογούμενου(-ων) που υπέβαλε(-αν) την ένσταση στις αρμόδιες αρχές και τυχόν άλλων φορολογουμένων που θίγονται άμεσα, εξ όσων γνωρίζει ο καταγγέλλων·
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)   τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας·
διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο iii
iii)  δέσμευση του φορολογούμενου να απαντήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα και ταχύτερα σε όλα τα ενδεδειγμένα αιτήματα που θα διατυπωθούν από αρμόδια αρχή και να παράσχει κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών·
iii)  δέσμευση του φορολογούμενου να απαντήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα και ταχύτερα σε όλα τα ενδεδειγμένα αιτήματα που θα διατυπωθούν από αρμόδια αρχή και να παράσχει κάθε απαιτούμενο έγγραφο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, οι δε αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη οιουσδήποτε περιορισμούς στην πρόσβαση σε απαιτούμενα έγγραφα και οιεσδήποτε εξωγενείς καθυστερήσεις·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  κάθε συγκεκριμένη πρόσθετη πληροφορία που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
στ)  κάθε συγκεκριμένη πρόσθετη πληροφορία που θα ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη φορολογική διαφορά.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης του φορολογούμενου εντός έξι μηνών από την παραλαβή της. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους φορολογούμενους και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απόφασή τους.
5.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης του φορολογούμενου εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ένστασης και ενημερώνουν τον φορολογούμενο και τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους γραπτώς σχετικά με την απόφασή τους εντός δύο εβδομάδων.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίσουν να κάνουν δεκτή την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, προσπαθούν να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία με διαδικασία φιλικού διακανονισμού εντός δύο ετών από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης ενός εκ των κρατών μελών περί της αποδοχής της ένστασης.
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίσουν να κάνουν δεκτή την ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5, προσπαθούν να εξαλείψουν τη διπλή φορολογία με διαδικασία φιλικού διακανονισμού εντός ενός έτους από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης ενός εκ των κρατών μελών περί της αποδοχής της ένστασης.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η διετής περίοδος του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα έξι μηνών κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον η αιτούσα αρμόδια αρχή παράσχει σχετική αιτιολόγηση εγγράφως. Η εν λόγω παράταση υπόκειται στην αποδοχή από τους φορολογούμενους και τις άλλες αρμόδιες αρχές.
Η περίοδος ενός έτους του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα τριών μηνών κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον η αιτούσα αρμόδια αρχή παράσχει σχετική αιτιολόγηση εγγράφως. Η εν λόγω παράταση υπόκειται στην αποδοχή από τους φορολογούμενους και τις άλλες αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Όταν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών διαβιβάζει την εν λόγω συμφωνία στον φορολογούμενο ως απόφαση δεσμευτική για την αρχή και εκτελεστή από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη της παραίτησης του φορολογούμενου από το δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε εθνικό μέσο θεραπείας. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των προθεσμιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών.
3.  Όταν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών διαβιβάζει εντός πέντε ημερών την εν λόγω συμφωνία στον φορολογούμενο ως απόφαση δεσμευτική για την αρχή και εκτελεστή από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη της παραίτησης του φορολογούμενου από το δικαίωμα προσφυγής σε οποιοδήποτε εθνικό μέσο θεραπείας. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται αμέσως ανεξαρτήτως των προθεσμιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνει σχετικά τους φορολογούμενους εκθέτοντας τους λόγους για τη μη επίτευξη συμφωνίας.
4.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ενημερώνει σχετικά τους φορολογούμενους εντός δύο εβδομάδων εκθέτοντας τους λόγους για τη μη επίτευξη συμφωνίας και ενημερώνοντας τους φορολογούμενους για τις επιλογές προσφυγής, παρέχοντας σχετικά στοιχεία επικοινωνίας με τα όργανα προσφυγής.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να αποφασίσουν την απόρριψη της ένστασης, εάν η ένσταση είναι απαράδεκτη ή δεν συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας ή δεν έχει τηρηθεί η τριετής προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να αποφασίσουν την απόρριψη της ένστασης, εάν η ένσταση είναι απαράδεκτη ή δεν συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας ή δεν έχει τηρηθεί η τριετής προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον φορολογούμενο για τους λόγους της απόρριψης της ένστασης.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν αποφανθούν επί της ένστασης εντός έξι μηνών από την παραλαβή της ένστασης του φορολογούμενου, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
2.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν αποφανθούν επί της ένστασης εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ένστασης του φορολογούμενου, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα και ο φορολογούμενος ενημερώνεται εντός ενός μηνός για την εν λόγω τρίμηνη περίοδο.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, ο φορολογούμενος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.
3.  Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, ο φορολογούμενος δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει σε οποιαδήποτε από τις δύο αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή στην οποία κατατίθεται η προσφυγή ενημερώνει την άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την ύπαρξη της προσφυγής και οι δύο αρμόδιες αρχές συντονίζονται κατά την επεξεργασία της προσφυγής. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, εάν η προσφυγή είναι επιτυχής, η οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται από την αρμόδια αρχή που απέρριψε αρχικά την ένσταση.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή αποφαίνεται για το παραδεκτό και την αποδοχή της ένστασης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελευταίας απορριπτικής απόφασης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 την οποία εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ελλείψει κοινοποίησης απόφασης εντός της εξάμηνης προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
Η συμβουλευτική επιτροπή αποφαίνεται για το παραδεκτό και την αποδοχή της ένστασης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελευταίας απορριπτικής απόφασης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 την οποία εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Ελλείψει κοινοποίησης απόφασης εντός της τρίμηνης προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Εάν η συμβουλευτική επιτροπή επιβεβαιώσει την ύπαρξη διπλής φορολογίας και το παραδεκτό της ένστασης, κινείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού του άρθρου 4 κατόπιν αιτήματος μιας από τις αρμόδιες αρχές. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή ενημερώνει τη συμβουλευτική επιτροπή, τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και τους φορολογούμενους σχετικά με το εν λόγω αίτημα. Η διετής προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1 αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της συμβουλευτικής επιτροπής για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης.
Εάν η συμβουλευτική επιτροπή επιβεβαιώσει την ύπαρξη διπλής φορολογίας και το παραδεκτό της ένστασης, κινείται η διαδικασία φιλικού διακανονισμού του άρθρου 4 κατόπιν αιτήματος μιας από τις αρμόδιες αρχές. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή ενημερώνει τη συμβουλευτική επιτροπή, τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές και τους φορολογούμενους σχετικά με το εν λόγω αίτημα. Η προθεσμία ενός έτους του άρθρου 4 παράγραφος 1 αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της συμβουλευτικής επιτροπής για την αποδοχή και το παραδεκτό της ένστασης.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή συγκροτείται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, όταν οι τελευταίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού εντός της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Εάν οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στο πλαίσιο της διαδικασίας φιλικού διακανονισμού εντός της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, η συμβουλευτική επιτροπή εκδίδει γνωμοδότηση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 5, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός ενός μηνός από το πέρας της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 3 παράγραφος 5, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός πενήντα ημερολογιακών ημερών από το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η συμβουλευτική επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός ενός μηνός από το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 4 παράγραφος 1, εάν η σύστασή της γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δεν διορίσει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και αναπληρωτή αυτής, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο του οικείου κράτους μέλους να προβεί στον διορισμό ανεξάρτητης προσωπικότητας και αναπληρωτή αυτής, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.
Εάν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δεν διορίσει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη προσωπικότητα και αναπληρωτή αυτής, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο του οικείου κράτους μέλους να προβεί στον διορισμό ανεξάρτητης προσωπικότητας και αναπληρωτή αυτής, βάσει του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 εντός τριών μηνών.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Εάν οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων αρχών δεν προβούν σε σχετικό διορισμό, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από τα αρμόδια δικαστήρια κάθε κράτους μέλους να προβούν στον διορισμό των δύο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζουν πρόεδρο με κλήρωση, βάσει του καταλόγου των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ιδιότητα του προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.
Εάν οι αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων αρχών δεν προβούν σε σχετικό διορισμό, ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει από τα αρμόδια δικαστήρια κάθε κράτους μέλους να προβούν στον διορισμό των δύο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων με ευκρινή τρόπο λεπτομερή στοιχεία των αρμόδιων δικαστηρίων κάθε κράτους μέλους σε ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορίζουν πρόεδρο με κλήρωση, βάσει του καταλόγου των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ιδιότητα του προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Ο διορισμός των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπέμπεται ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κράτους μέλους μόνο μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πενήντα ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4 και εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.
2.  Ο διορισμός των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων και των αναπληρωτών τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπέμπεται ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου κράτους μέλους μόνο μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4 και εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τον διορισμό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στον διορισμό αυτών, είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις αστικής και εμπορικής διαιτησίας, όταν τα δικαστήρια διορίζουν διαιτητές σε περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν καταλήγουν σε σχετική συμφωνία. Το αρμόδιο δικαστήριο ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που δεν συγκρότησαν αρχικά τη συμβουλευτική επιτροπή. Το εν λόγω κράτος μέλος δικαιούται να προσφύγει κατά απόφασης του δικαστηρίου, εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση απόρριψης, ο προσφεύγων δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες.
3.  Το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός ενός μηνός. Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τον διορισμό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από το αρμόδιο δικαστήριο, όταν τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν στον διορισμό αυτών, είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε υποθέσεις αστικής και εμπορικής διαιτησίας, όταν τα δικαστήρια διορίζουν διαιτητές σε περιπτώσεις όπου τα μέρη δεν καταλήγουν σε σχετική συμφωνία. Το αρμόδιο δικαστήριο ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές που δεν συγκρότησαν αρχικά τη συμβουλευτική επιτροπή. Το εν λόγω κράτος μέλος δικαιούται να προσφύγει κατά απόφασης του δικαστηρίου, εφόσον το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση απόρριψης, ο προσφεύγων δικαιούται να προσφύγει κατά της απόφασης του δικαστηρίου σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  μία ή δύο ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται από κάθε αρμόδια αρχή, βάσει του καταλόγου προσωπικοτήτων που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
γ)  μία ή δύο ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται από κάθε αρμόδια αρχή, βάσει του καταλόγου προσωπικοτήτων που προβλέπεται στην παράγραφο 4, με εξαίρεση τις προσωπικότητες που προτείνονται από το κράτος μέλος τους.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν τους αντιπροσώπους όπως εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε μόνιμη βάση.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  η προσωπικότητα αυτή κατέχει ή κατείχε σημαντική συμμετοχή σε έναν ή σε καθέναν από τους φορολογούμενους ή είναι, ή υπήρξε, υπάλληλος ή σύμβουλός τους·
β)  η προσωπικότητα αυτή ή συγγενής της προσωπικότητας αυτής κατέχει ή κατείχε σημαντική συμμετοχή σε έναν ή σε καθέναν από τους φορολογούμενους ή είναι, ή υπήρξε, υπάλληλος ή σύμβουλός τους·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους και να κατοικούν στην Ένωση. Πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια και ανεξαρτησία.
Οι ανεξάρτητες προσωπικότητες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους και να κατοικούν στην Ένωση, και να είναι κατά προτίμηση αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στον τομέα του φορολογικού δικαίου ή μέλη διοικητικού δικαστηρίου. Πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, ανεξαρτησία, αμεροληψία και υψηλό βαθμό ακεραιότητας.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που έχουν ορίσει. Τα κράτη μέλη δύνανται να διευκρινίσουν στην κοινοποίησή τους ποια από τα πέντε πρόσωπα που έχουν ορίσει μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Παρέχουν επίσης στην Επιτροπή πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις ικανότητες και την εμπειρογνωσία τους, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων που συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων που έχουν ορίσει. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν στην κοινοποίησή τους ποια από τα πέντε πρόσωπα που έχουν ορίσει μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Παρέχουν επίσης στην Επιτροπή πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις ικανότητες και την εμπειρογνωσία τους, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων που συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Οι πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται σε περίπτωση αλλαγών στο βιογραφικό των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 α (νέο)
Η Επιτροπή ελέγχει τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο τρίτο εδάφιο σχετικά με τις ανεξάρτητες προσωπικότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών από τα κράτη μέλη. Όταν η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία των οριζόμενων προσωπικοτήτων, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες και, εάν εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες, μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να αποσύρει την προσωπικότητα αυτή από τον κατάλογο και να ορίσει κάποια άλλη.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 β (νέο)
Ο κατάλογος ανεξάρτητων προσωπικοτήτων είναι διαθέσιμος στο κοινό.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να συμφωνήσουν να συστήσουν επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αντί της συμβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση γνώμης σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δύνανται να συμφωνήσουν να συστήσουν επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αντί της συμβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση γνώμης σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας σύμφωνα με το άρθρο 13. Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξακολουθεί, ωστόσο, να χρησιμοποιείται σε κατά το δυνατόν έκτακτες περιπτώσεις.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί να διαφέρει ως προς τη σύνθεση και τη μορφή της από τη συμβουλευτική επιτροπή και να εφαρμόζει για την επίλυση της διαφοράς διαδικασίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης, πραγματογνωμοσύνης, επιδίκασης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή τεχνική επίλυσης διαφορών.
2.  Η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί να διαφέρει ως προς τη σύνθεση και τη μορφή της από τη συμβουλευτική επιτροπή και να εφαρμόζει για την επίλυση της διαφοράς αποτελεσματικές και αναγνωρισμένες διαδικασίες συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης, πραγματογνωμοσύνης, επιδίκασης ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή τεχνική επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται στην επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πλην των κανόνων περί πλειοψηφίας του άρθρου 13 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικούς κανόνες περί πλειοψηφίας στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
4.  Τα άρθρα 11 έως 15 εφαρμόζονται στην επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, πλην των κανόνων περί πλειοψηφίας του άρθρου 13 παράγραφος 3. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικούς κανόνες περί πλειοψηφίας στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται η ανεξαρτησία των οριζόμενων προσωπικοτήτων για την επίλυση των διαφορών και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εντός της προθεσμίας των πενήντα ημερολογιακών ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κοινοποιεί στους φορολογούμενους τα εξής:
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4, κάθε αρμόδια αρχή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κοινοποιεί στους φορολογούμενους τα εξής:
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ορίζεται το αργότερο εντός 6 μηνών από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ορίζεται το αργότερο εντός τριών μηνών από τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Ελλείψει κοινοποίησης ή σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης των κανόνων λειτουργίας στους φορολογούμενους, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος συμπληρώνουν τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα II και τους αποστέλλουν στον φορολογούμενο εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της προθεσμίας των πενήντα ημερολογιακών ημερών του άρθρου 6 παράγραφος 4. Όταν οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος δεν συμφωνούν σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας ή δεν τους κοινοποιούν στους φορολογούμενους, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους κατοικίας ή εγκατάστασής τους για να επιβληθούν όλες οι έννομες συνέπειες και να εφαρμοστούν οι κανόνες λειτουργίας.
3.  Ελλείψει κοινοποίησης ή σε περίπτωση ελλιπούς κοινοποίησης των κανόνων λειτουργίας στους φορολογούμενους, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος συμπληρώνουν τους κανόνες λειτουργίας σύμφωνα με το παράρτημα II και τους αποστέλλουν στον φορολογούμενο εντός δύο εβδομάδων από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός του άρθρου 6 παράγραφος 4. Όταν οι ανεξάρτητες προσωπικότητες και ο πρόεδρος δεν συμφωνούν σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας ή δεν τους κοινοποιούν στους φορολογούμενους, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους κατοικίας ή εγκατάστασής τους για να επιβληθούν όλες οι έννομες συνέπειες και να εφαρμοστούν οι κανόνες λειτουργίας.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 6, ο(οι) ενδιαφερόμενος(-οι) φορολογούμενος(-οι) μπορεί να παράσχει(-ουν) στη συμβουλευτική επιτροπή ή την επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά μέσα ή τα έγγραφα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη απόφασης. Ο (οι) φορολογούμενος(-οι) και οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών παρέχουν κάθε πληροφορία, αποδεικτικό μέσο ή έγγραφο κατόπιν αιτήματος της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στη συμβουλευτική επιτροπή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 6, ο(οι) ενδιαφερόμενος(-οι) φορολογούμενος(-οι) παρέχει(-ουν) στη συμβουλευτική επιτροπή ή την επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όλες τις πληροφορίες, τα αποδεικτικά μέσα ή τα έγγραφα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη απόφασης. Ο (οι) φορολογούμενος(-οι) και οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών παρέχουν κάθε πληροφορία, αποδεικτικό μέσο ή έγγραφο κατόπιν αιτήματος της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μπορεί να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στη συμβουλευτική επιτροπή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία σύστασής της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
1.  Η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών διατυπώνει τη γνώμη της εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία σύστασής της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Κατά τη διατύπωση της γνώμης της, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. Ελλείψει σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί, κατά τη διατύπωση της γνώμης της, να ανατρέχει στη διεθνή πρακτική σε ζητήματα φορολογίας, όπως το πλέον πρόσφατο μοντέλο φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ.
2.  Κατά τη διατύπωση της γνώμης της, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λαμβάνει υπόψη τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες και συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. Ελλείψει σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η συμβουλευτική επιτροπή ή η επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μπορεί, κατά τη διατύπωση της γνώμης της, να ανατρέχει στη διεθνή πρακτική σε ζητήματα φορολογίας, όπως το πλέον πρόσφατο μοντέλο φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ και το πρόσφατο μοντέλο σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τη διπλή φορολογία.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν εντός προθεσμίας έξι μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας.
1.  Οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η οριστική απόφαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διαβιβάζεται από κάθε αρμόδια αρχή στους φορολογούμενους εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της. Εάν η απόφαση δεν κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερολογιακών ημερών, οι φορολογούμενοι μπορούν να προσφύγουν στο κράτος μέλος κατοικίας ή εγκατάστασής τους σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η οριστική απόφαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας διαβιβάζεται από κάθε αρμόδια αρχή στους φορολογούμενους εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της. Εάν η εν λόγω απόφαση δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στο κράτος μέλος κατοικίας ή εγκατάστασής του σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού ή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, δικαστική δίωξη ή διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
2.  Η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία φιλικού διακανονισμού ή τη διαδικασία επίλυσης διαφορών εμποδίζει ένα κράτος μέλος να κινήσει, ή να συνεχίσει, για την ίδια υπόθεση, δικαστική δίωξη ή διαδικασίες που επιδιώκουν την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  η εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 5·
α)  η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 3 παράγραφος 5·
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  η διετής προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1.
β)  η προθεσμία ενός έτους του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να απαγορεύσουν την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης, υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και σοβαρής αμέλειας.
6.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να απαγορεύσουν την προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις φορολογικής απάτης που έχει αποδειχθεί με απόφαση με ισχύ δεδικασμένου στο πλαίσιο ποινικής ή διοικητικής διαδικασίας, υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και σοβαρής αμέλειας για την ίδια υπόθεση.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την οριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 14, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος.
2.  Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την οριστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 στο σύνολό της. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι ισχυριστούν ότι ορισμένα σημεία της απόφασης αποτελούν ευαίσθητες εμπορικές, βιομηχανικές ή επαγγελματικές πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους ισχυρισμούς αυτούς και δημοσιεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της απόφασης, διαγράφοντας τα ευαίσθητα σημεία. Παράλληλα με την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των φορολογουμένων, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες, η δημοσίευση των οποίων θα αποκάλυπτε ευκρινώς και προφανώς εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σε ανταγωνιστές, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης της τελικής απόφασης.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορολογούμενος δεν συναινεί στη δημοσίευση της οριστικής απόφασης στο σύνολό της, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν περίληψη της οριστικής απόφασης, καθώς και περιγραφή της υπόθεσης και του αντικειμένου, την ημερομηνία, τις υπό εξέταση φορολογικές περιόδους, τη νομική βάση, τον κλάδο και σύντομη περιγραφή της τελικής έκβασης.
διαγράφεται
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα έντυπα για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή καταρτίζει τυποποιημένα έντυπα για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιευθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 στην Επιτροπή χωρίς χρονοτριβή.
5.  Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιευθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 στην Επιτροπή χωρίς χρονοτριβή. Η Επιτροπή θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε ευρέως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο δεδομένων σε ιστοσελίδα υπό κεντρική διαχείριση.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή καθιστά επιγραμμικά διαθέσιμο και τηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων του άρθρου 8 παράγραφος 4, προσδιορίζοντας ποιες εξ αυτών μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μόνο τα ονόματα των εν λόγω προσωπικοτήτων.
1.  Η Επιτροπή καθιστά επιγραμμικά διαθέσιμο σε μορφότυπο ανοικτών δεδομένων και τηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσωπικοτήτων του άρθρου 8 παράγραφος 4, προσδιορίζοντας ποιες εξ αυτών μπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα ονόματα, τις συνεργασίες και το βιογραφικό των εν λόγω προσωπικοτήτων και τις πληροφορίες που αφορούν τα προσόντα και την πρακτική εμπειρία τους, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Επανεξέταση
Έως την … [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και με γνώμονα τις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί επανεξέταση της εφαρμογής και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή αναλύει επίσης κατά πόσον μια συμβουλευτική επιτροπή μόνιμου χαρακτήρα («μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή») θα αύξανε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών επίλυσης διαφορών.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τροποποιητικές νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – επικεφαλίδα 5 – γραμμή 2 α (νέα)
Gewerbesteuer
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – επικεφαλίδα 12 – γραμμή 2 α (νέα)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(3) ΕΕ L 225 της 20.8.1990, σ. 10.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου