Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0338(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0225/2017

Pateikti tekstai :

A8-0225/2017

Debatai :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Balsavimas :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0314

Priimti tekstai
PDF 562kWORD 62k
Ketvirtadienis, 2017 m. liepos 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje *
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

2017 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų patobulinimo Europos Sąjungoje (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0686),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0035/2017),

–  atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d.(1) ir 2016 m. liepos 6 d.(2) rezoliucijas dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0225/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  ragina Tarybą apsvarstyti galimybę po siūlomos direktyvos priėmimo laipsniškai panaikinti 1990 m. liepos 23 d. Konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną(3) ir taip taikant siūlomą direktyvą sustiprinti suderintą Sąjungos politiką dėl ginčų sprendimo;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  situacijos, kai valstybės narės tas pačias pajamas arba kapitalą apmokestina du kartus, gali sukelti didelių mokestinių kliūčių tarpvalstybiniu mastu veiklą vykdančioms įmonėms. Dėl įmonėms užkraunama pernelyg didelė mokesčių našta, jos gali nulemti ekonomikos iškraipymus ir neveiksmingumą, taip pat turėti neigiamą poveikį tarpvalstybinėms investicijoms ir augimui;
(1)  remiantis teisingo ir veiksmingo apmokestinimo principu, visos įmonės turi skirti teisingą dalį savo gauto pelno skirti mokesčiams ten, kur tas pelnas gautas, bet reikėtų vengti dvigubo apmokestinimo ir dvigubo neapmokestinimo. Situacijos, kai valstybės narės tas pačias pajamas arba kapitalą apmokestina du kartus, gali sukelti didelių mokestinių kliūčių, ypač tarpvalstybiniu mastu veiklą vykdančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms, o tai daro neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui. Dėl to įmonėms užkraunama pernelyg didelė mokesčių našta, atsiranda teisinio netikrumo ir nereikalingų sąnaudų, be to, tai gali sukelti ekonomikos iškraipymus ir neefektyvumą. Be to, tai turi neigiamą poveikį tarpvalstybinėms investicijoms ir ekonomikos augimui;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių, kurioje abejojama 1990 m. liepos 23 d. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną1a (toliau – Sąjungos arbitražo konvencija) nauda ir manoma, kad ši priemonė turėtų būti keičiama ir tapti efektyvesnė arba būti pakeista Sąjungos ginčų sprendimo mechanizmu, pagal kurį taikomos veiksmingesnės bendro susitarimo procedūros. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių, kurioje pabrėžiama, kad siekiant didinti sistemų veiksmingumą labai svarbu nustatyti aiškią ginčų sprendimo procedūrų trukmę;
___________
1a OL L 225, 1990 8 20, p. 10.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)   2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje, kurioje jis paragino Komisiją pasiūlyti teisės aktų, skirtų pagerinti Sąjungos tarpvalstybinių apmokestinimo ginčų sprendimą, skiriant dėmesį ne tik dvigubo apmokestinimo, bet ir dvigubo neapmokestinimo atvejams. Parlamentas taip pat paragino nustatyti aiškesnes taisykles ir griežtesnius terminus bei užtikrinti skaidrumą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(1c)   bandymai panaikinti dvigubą apmokestinimą dažnai skatina dvigubą neapmokestinimą – taikydamos mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo praktiką įmonės gali savo pelną apmokestinti tose valstybėse narėse, kuriose pelno mokesčio tarifas artimas nuliui. Tokia tebetaikoma praktika iškreipia konkurenciją, kenkia įmonėms ir mažina apmokestinimą, o tai kenkia ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  dėl šios priežasties būtina, kad Sąjungoje taikomais mechanizmais būtų užtikrintas dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimas ir būtų veiksmingai panaikintas ginčijamas dvigubas apmokestinimas;
(2)  dabartinės ginčų sprendimo procedūros yra per ilgos, brangios ir dažnai po jų nepasiekiamas susitarimas (kai kuriais atvejais negaunama net jokio patvirtinimo). Kai kurios įmonės šiuo metu sutinka būti apmokestinti du kartus, kad nereikėtų skirti pinigų ir laiko sudėtingoms procedūroms dvigubam apmokestinimui panaikinti. Dėl šios priežasties itin svarbu, kad Sąjungoje taikomais mechanizmais būtų užtikrintas veiksmingas, spartus ir vykdytinas dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimas bei būtų veiksmingai ir laiku panaikintas ginčijamas dvigubas apmokestinimas, nuolat ir veiksmingai teikiant informaciją mokesčių mokėtojui;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  šiuo metu taikomais mechanizmais, numatytais dvišalėse mokesčių sutartyse, neužtikrinama, kad visais atvejais laiku būtų visiškai išvengta dvigubo apmokestinimo. Galiojančios Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (90/436/EEB)7 (toliau – Sąjungos arbitražo konvencija) taikymo sritis yra ribota ir ji yra taikoma tik sandorių kainodaros ginčams ir pelno priskyrimui nuolatinėms buveinėms. Stebėsena, vykdyta įgyvendinant Sąjungos arbitražo konvenciją, patvirtino, kad esama tam tikrų didelių trūkumų, visų pirma susijusių su galimybe naudotis procedūra, procedūros trukme ir veiksmingu užbaigimu;
(3)  šiuo metu taikomais mechanizmais, numatytais dvišalėse sutartyse dėl dvigubo apmokestinimo, neužtikrinama, kad visais atvejais laiku būtų visiškai išvengta dvigubo apmokestinimo. Tose sutartyse numatyti mechanizmai daugeliu atvejų yra ilgai trunkantys, brangūs, menkai prieinami ir ne visada padeda pasiekti susitarimą. Sąjungos arbitražo konvencijos taikymo sritis yra ribota ir ji yra taikoma tik sandorių kainodaros ginčams ir pelno priskyrimui nuolatinėms buveinėms. Stebėsena, vykdyta įgyvendinant Sąjungos arbitražo konvenciją, patvirtino, kad esama tam tikrų didelių trūkumų, visų pirma susijusių su galimybe naudotis procedūra, teisių gynimo priemonių stygiumi, procedūros trukme ir tuo, kad nepriimamas galutinis privalomas sprendimas ir procedūra neužbaigiama veiksmingai. Šie trūkumai yra kliūtis investicijoms ir turėtų būti pašalinti;
_________________
7 OL L 225, 1990 8 20, p. 10.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   siekiant, kad būtų sukurta teisinga, aiški ir stabili mokesčių aplinka ir sumažinti ginčai dėl apmokestinimo vidaus rinkoje, būtina bent tam tikra minimali konvergencija pelno mokesčio politikos srityje. Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės nustatymas, kaip pasiūlė Komisija1a, yra veiksmingiausias būdas pašalinti dvigubo apmokestinimo pelno mokesčiu riziką;
______________
1a Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) (COM(2016)0683).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant sukurti teisingesnę mokestinę aplinką, reikia sugriežtinti skaidrumo taisykles ir sustiprinti kovos su mokesčių vengimu priemones. Be to, siekiant sukurti teisingą apmokestinimo sistemą, būtina užtikrinti, kad tos pačios mokesčių mokėtojų pajamos nebūtų apmokestinamos du kartus, o ginčų sprendimo mechanizmai būtų visapusiški, efektyvūs ir tvarūs. Taip pat būtina tobulinti dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmus siekiant atsižvelgti į riziką, kad dėl reguliaresnės ir tikslingesnės mokesčių administratorių audito praktikos daugės dvigubo ar daugiašalio apmokestinimo ginčų, kuriuose ginčijamasi dėl potencialiai didelių sumų;
(4)  siekiant sukurti teisingesnę mokestinę aplinką Sąjungoje veikiančioms įmonėms, reikia nacionaliniu, Sąjungos ir pasauliniu lygmenimis sugriežtinti skaidrumo taisykles ir sustiprinti kovos su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu priemones. Siekis išvengti dvigubo neapmokestinimo turi likti vienu iš Sąjungos prioritetų. Be to, siekiant sukurti teisingą apmokestinimo sistemą, būtina užtikrinti, kad tos pačios mokesčių mokėtojų pajamos nebūtų apmokestinamos du kartus, o ginčų sprendimo mechanizmai būtų visapusiški, veiksmingi ir tvarūs. Taip pat itin svarbu tobulinti dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmus siekiant sumažinti riziką, kad dėl reguliaresnės ir tikslingesnės mokesčių administratorių audito praktikos daugės dvigubo ar daugiašalio apmokestinimo ginčų, kuriuose ginčijamasi dėl potencialiai didelių sumų;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  todėl siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą pelno mokesčio sistemą Sąjungoje labai svarbu nustatyti veiksmingą ir efektyvią mokestinių ginčų sistemą, kuri užtikrintų teisinį tikrumą ir verslui palankią investavimo aplinką. Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai taip pat turėtų sudaryti suderintą ir skaidrią dvigubo apmokestinimo problemų sprendimo sistemą ir taip suteikti naudos visiems mokesčių mokėtojams;
(5)  todėl siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvią pelno mokesčio sistemą Sąjungoje labai svarbu nustatyti veiksmingą ir efektyvią mokestinių ginčų sistemą, kuri užtikrintų teisinį tikrumą ir investavimui palankią aplinką. Šiuo tikslu valstybės narės kompetentingoms institucijoms turėtų skirti pakankamai žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Sąjunga turi galimybių tapti pavyzdžiu ir pasauline lydere mokesčių skaidrumo ir koordinavimo srityje. Todėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai taip pat turėtų sudaryti suderintą ir skaidrią dvigubo apmokestinimo problemų sprendimo sistemą ir taip suteikti naudos visiems mokesčių mokėtojams. Išskyrus atvejus, kai atitinkamas mokesčių mokėtojas įrodo, kad tam tikra sprendime esanti prekybos, pramonės arba profesinė informacija neskelbtina, turėtų būti skelbiamas visas visų galutinių sprendimų tekstas ir jis turėtų būti Komisijos pateikiamas centralizuotai valdomoje interneto svetainėje naudojant bendrą duomenų formatą. Paskelbti galutinius sprendimus naudinga visuomenei, nes tai padeda suprasti, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos taisyklės. Visomis šios direktyvos galimybėmis bus galima pasinaudoti tik tuo atveju, jei panašios taisyklės bus taikomos ir trečiosiose valstybėse. Todėl Komisija taip pat turėtų raginti sukurti privalomas ginčų sprendimo procedūras tarptautiniu lygmeniu;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   veiksminga ir efektyvi sistema turėtų apimti valstybėms narėms suteikiamą galimybę pasiūlyti alternatyvius ginčų sprendimo mechanizmus, kuriais būtų geriau atsižvelgiama į specifines mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) savybes ir būtų galima sumažinti ir biurokratinę naštą, padidinti efektyvumą ir greičiau panaikinti dvigubo apmokestinimą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  dvigubas apmokestinimas turėtų būti naikinamas taikant procedūrą, pagal kurią dėl ginčijamo atvejo pirmiausia kreipiamasi į atitinkamų valstybių narių mokesčių administratorius, kad ginčas būtų išspręstas taikant bendro susitarimo procedūrą. Jeigu per tam tikrą laiką toks susitarimas nepasiekiamas, atvejis turėtų būti pateikiamas patariamajai komisijai arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai, kurias abi sudaro atitinkamų mokesčių administracijų atstovai ir autoritetingi nepriklausomi asmenys. Mokesčių administratoriai turėtų priimti galutinį privalomą sprendimą, remdamiesi patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomone;
(6)  dvigubas apmokestinimas turėtų būti naikinamas taikant paprastą naudoti procedūrą. Dėl ginčijamo atvejo pirmiausia turi būti kreipiamasi į atitinkamų valstybių narių mokesčių administratorius, kad ginčas būtų išspręstas taikant bendro susitarimo procedūrą. Jeigu per tam tikrą laiką toks susitarimas nepasiekiamas, atvejis turėtų būti pateikiamas patariamajai komisijai arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai, kurias abi sudaro atitinkamų mokesčių administratorių atstovai ir autoritetingi nepriklausomi asmenys, kurių vardai ir pavardės įrašomos į viešai prieinamą autoritetingų nepriklausomų asmenų sąrašą. Mokesčių administratoriai turėtų priimti galutinį privalomą sprendimą, remdamiesi patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomone;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   šioje direktyvoje numatytą dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūrą, be kita ko, sudaro mokesčių mokėtojui suteikta ginčo sprendimo galimybė. Tai, be kita ko, bendro susitarimo procedūros pagal dvišales konvencijas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo arba pagal Sąjungos arbitražo konvenciją. Šioje direktyvoje nustatytai ginčų sprendimo procedūrai turėtų būti teikiama pirmenybė kitų alternatyvų atžvilgiu, nes ji suteikia galimybę taikyti suderintą Sąjungos masto ginčų sprendimo metodą, įskaitant aiškias ir vykdytinas taisykles, nustatytus terminus ir pareigą pašalinti dvigubą apmokestinimą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   šiuo metu neaišku, kokios šios direktyvos sąsajos su galiojančiomis nuostatomis dėl arbitražo, išdėstytomis dvišaliuose susitarimuose dėl mokesčių, ir galiojančia Sąjungos arbitražo konvencija. Todėl Komisija turėtų paaiškinti šias sąsajas, kad mokesčių mokėtojai atitinkamomis aplinkybėmis galėtų pasirinkti tinkamiausią procedūrą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)   daug dvigubo apmokestinimo atvejų susiję su trečiosiomis valstybėmis. Todėl Komisija turėtų siekti sukurti pasaulinę sistemą (pageidautina, pagrįstą EBPO). Iki tol, kol bus įdiegta tokia EBPO sistema, Komisija turėtų siekti, kad visiems galimo tarpvalstybinio dvigubo apmokestinimo atvejams vietoje dabartinės savanoriškos susitarimo procedūros būtų nustatyta privaloma;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)   šios direktyvos taikymo sritį derėtų kuo greičiau išplėsti. Šia direktyva tik nustatomas pagrindas spręsti ginčus dėl dvigubo įmonių pelno apmokestinimo. Ginčai dėl dvigubo pajamų, pavyzdžiui, pensijų ir darbo užmokesčio, apmokestinimo neįtraukti į jos taikymo sritį, o poveikis atskiriems asmenims gali būti didelis. Skirtingai aiškinant valstybių narių susitarimus dėl mokesčių gali atsirasti ekonominis dvigubas apmokestinimas, pavyzdžiui, kai viena valstybė narė laiko tam tikrą pajamų šaltinį darbo užmokesčiu, o kita valstybė narė tą patį pajamų šaltinį laiko pelnu. Taigi pajamų apmokestinimo aiškinimo skirtumai tarp valstybių narių taip pat turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Komisija, praėjus penkeriems metams, turėtų peržiūrėti šios direktyvos taikymą, o valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tinkamus duomenis, kad prisidėtų prie šios peržiūros,
(11)  Komisija, praėjus penkeriems metams, turėtų peržiūrėti šios direktyvos taikymą ir, be kita ko, įvertinti, ar direktyva turėtų būti taikoma toliau, ar iš dalies pakeista. Valstybės narės Komisijai turėtų pateikti tinkamus duomenis, kad prisidėtų prie šios peržiūros. Peržiūros pabaigoje Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, įskaitant vertinimą dėl šios direktyvos taikymo srities išplėtimo, kad ji būtų taikoma visiems tarpvalstybiniams dvigubo apmokestinimo ir dvigubo neapmokestinimo atvejams, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo iš dalies keičiančio akto,
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 pastraipa
Ši direktyva nekliudo taikyti nacionalinės teisės aktų ar tarptautinių susitarimų nuostatų, jeigu yra būtina užkirsti kelią mokesčių slėpimui, mokestiniam sukčiavimui ar piktnaudžiavimui.
Ši direktyva nekliudo taikyti nacionalinės teisės aktų ar tarptautinių susitarimų nuostatų, jeigu yra būtina užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir mokesčių vengimui, mokestiniam sukčiavimui ar piktnaudžiavimui.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
1.  Bet koks mokesčių mokėtojas, kuriam taikomas dvigubas apmokestinimas, turi teisę kiekvienai iš atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų pateikti skundą, prašydamas išspręsti dvigubo apmokestinimo problemą, per trejus metus nuo pirmo pranešimo apie veiksmus, nulėmusius dvigubą apmokestinimą, gavimo, nesvarbu, ar jis naudojasi teisių gynimo priemonėmis pagal kurios nors atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Savo skunde kiekvienai atitinkamai kompetentingai institucijai mokesčių mokėtojas nurodo kitas atitinkamas valstybes nares.
1.  Bet koks mokesčių mokėtojas, kuriam taikomas dvigubas apmokestinimas, turi teisę kiekvienai iš atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų pateikti skundą, prašydamas išspręsti dvigubo apmokestinimo problemą, per trejus metus nuo pirmo pranešimo apie veiksmus, nulėmusius dvigubą apmokestinimą, gavimo, nesvarbu, ar jis naudojasi teisių gynimo priemonėmis pagal kurios nors atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę. Mokesčių mokėtojas pateikia skundą tuo pačiu metu abiejų atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir nurodo savo skunde kiekvienai atitinkamai kompetentingai institucijai, su kokia kita valstybe nare tas skundas susijęs. Komisija suteikia prieglobą pagrindiniam kontaktiniam centrui visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Tas centras turi būti lengvai prieinamas visuomenei ir pateikti aktualią kontaktinę informaciją apie kiekvieną kompetentingą instituciją bei visapusišką taikytinų Sąjungos teisės aktų ir sutarčių dėl mokesčių apžvalgą.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentingos institucijos per vieną mėnesį nuo skundo gavimo patvirtina, kad jį gavo. Jos taip pat praneša kitų atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad gavo skundą.
2.  Kiekviena kompetentinga institucija raštu patvirtina, kad gavo skundą, ir per dvi savaites nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša kitų susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  pavadinimą (vardą, pavardę), adresą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir kitą informaciją, kurios reikia skundą kompetentingoms institucijoms pateikusiam mokesčių mokėtojui (-ams) ir visiems kitiems tiesiogiai paveiktiems mokesčių mokėtojams identifikuoti;
a)  pavadinimą (vardą, pavardę), adresą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir, kiek skundo pateikėjui žinoma, kitą informaciją, kurios reikia skundą kompetentingoms institucijoms pateikusiam mokesčių mokėtojui (-ams) ir visiems kitiems tiesiogiai paveiktiems mokesčių mokėtojams identifikuoti;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies d punktas
d)   taikomas nacionalines taisykles ir sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo;
Išbraukta.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis
iii)  mokesčių mokėtojo įsipareigojimą kuo išsamiau ir greičiau atsakyti į visus atitinkamus kompetentingos institucijos prašymus ir kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus;
iii)  mokesčių mokėtojo įsipareigojimą kuo išsamiau ir greičiau atsakyti į visus atitinkamus kompetentingos institucijos prašymus ir kompetentingų institucijų prašymu pateikti visus dokumentus, kompetentingoms institucijoms deramai atsižvelgiant galimas kliūtis gauti prašomus pateikti dokumentus ir galimą vėlavimą dėl nuo mokesčių mokėtojo nepriklausančių priežasčių;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  bet kokią kompetentingų institucijų prašomą konkrečią papildomą informaciją.
f)  bet kokią kompetentingų institucijų prašomą konkrečią papildomą informaciją, susijusią su atitinkamu ginču dėl apmokestinimo.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis
5.  Per šešis mėnesius nuo mokesčių mokėtojo skundo gavimo atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos priima sprendimą dėl jo priėmimo ir priimtinumo. Apie savo sprendimą kompetentingos institucijos praneša mokesčių mokėtojams ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
5.  Kompetentingos atitinkamų valstybių narių institucijos priima sprendimą dėl mokesčių mokėtojo skundo priėmimo ir priimtinumo per tris mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Jos per dvi savaites raštu praneša apie savo sprendimą tam mokesčių mokėtojui ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia priimti skundą pagal 3 straipsnio 5 dalį, jos pagal bendro susitarimo procedūrą siekia panaikinti dvigubą apmokestinimą per dvejus metus, skaičiuojant nuo paskutinio pranešimo apie vienos iš valstybių narių sprendimą dėl skundo priėmimo.
Jeigu atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia priimti skundą pagal 3 straipsnio 5 dalį, jos pagal bendro susitarimo procedūrą siekia panaikinti dvigubą apmokestinimą per vienerius metus, skaičiuojant nuo paskutinio pranešimo apie vienos iš valstybių narių sprendimą dėl skundo priėmimo.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu pirmoje pastraipoje nurodytas dvejų metų laikotarpis gali būti pratęstas iki šešių mėnesių, jeigu prašymą pateikusi kompetentinga institucija pateikia rašytinį pagrindimą. Laikotarpis pratęsiamas, jeigu tam pritaria mokesčių mokėtojai ir kitos kompetentingos institucijos.
Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu pirmoje pastraipoje nurodytas vienerių metų laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip trimis mėnesiais, jeigu prašymą pateikusi kompetentinga institucija pateikia rašytinį pagrindimą. Laikotarpis pratęsiamas, jeigu tam pritaria mokesčių mokėtojai ir kitos kompetentingos institucijos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
3.  Kai valstybių narių kompetentingos institucijos pasiekia susitarimą panaikinti dvigubą apmokestinimą per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, kiekviena atitinkamų valstybių narių kompetentinga institucija šį susitarimą perduoda mokesčių mokėtojams kaip sprendimą, kuris yra privalomas institucijai ir kurio vykdymą gali užtikrinti mokesčių mokėtojas, jeigu mokesčių mokėtojas atsisako teisės į visas teisių gynimo priemones pagal nacionalinę teisę. Šis sprendimas yra įgyvendinamas neatsižvelgiant į jokius terminus, nustatytus atitinkamų valstybių narių nacionalinėje teisėje.
3.  Kai valstybių narių kompetentingos institucijos pasiekia susitarimą panaikinti dvigubą apmokestinimą per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, kiekviena atitinkamų valstybių narių kompetentinga institucija šį susitarimą per penkias dienas perduoda mokesčių mokėtojams kaip sprendimą, kuris yra privalomas institucijai ir kurio vykdymą turi užtikrinti mokesčių mokėtojas, jeigu mokesčių mokėtojas atsisako teisės į visas teisių gynimo priemones pagal nacionalinę teisę. Šis sprendimas yra nedelsiant įgyvendinamas neatsižvelgiant į jokius terminus, nustatytus atitinkamų valstybių narių nacionalinėje teisėje.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nepasiekia susitarimo panaikinti dvigubą apmokestinimą per 1 dalyje nustatytą laikotarpį, kiekviena atitinkamos valstybės narės institucija apie tai praneša mokesčių mokėtojams ir nurodo priežastis, dėl kurių susitarimas nepasiektas.
4.  Jeigu atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nepasiekia susitarimo panaikinti dvigubą apmokestinimą per 1 dalyje nustatytą laikotarpį, kiekviena atitinkamos valstybės narės institucija per dvi savaites apie tai praneša mokesčių mokėtojams ir nurodo priežastis, dėl kurių susitarimas nepasiektas, taip pat informuoja mokesčių mokėtoją apie jo galimybes pateikti apeliacinį skundą ir nurodo apeliacinių skundų nagrinėjimo institucijos kontaktinę informaciją.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis
1.  Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali nuspręsti atmesti skundą, jeigu skundas yra nepriimtinas arba jeigu dvigubas apmokestinimas nėra taikytas, arba jeigu nesilaikoma 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto trejų metų laikotarpio.
1.  Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali nuspręsti atmesti skundą, jeigu skundas yra nepriimtinas arba jeigu dvigubas apmokestinimas nėra taikytas, arba jeigu nesilaikoma 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto trejų metų laikotarpio. Kompetentingos institucijos informuoja mokesčių mokėtoją apie skundo atmetimo priežastis.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu per šešis mėnesius nuo mokesčių mokėtojo skundo gavimo atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nepriima sprendimo dėl skundo, laikoma, kad skundas yra atmestas.
2.  Jeigu per tris mėnesius nuo mokesčių mokėtojo skundo gavimo atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos nepriima sprendimo dėl skundo, laikoma, kad skundas yra atmestas, ir mokesčių mokėtojas per mėnesį po to trijų mėnesių laikotarpio apie tai informuojamas.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu skundas yra atmetamas, mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą pagal nacionalines taisykles.
3.  Jeigu skundas yra atmetamas, mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą pagal nacionalines taisykles. Mokesčių mokėtojas turi teisę pateikti apeliacinį skundą bet kuriai iš dviejų kompetentingų institucijų. Kompetentinga institucija, kuriai pateiktas apeliacinis skundas, praneša apie jį kitai kompetentingai institucijai ir abi kompetentingos institucijos koordinuoja savo veiklą jį nagrinėdamos. MVĮ atveju, jei apeliacinis skundas patenkinamas, finansinė našta tenka kompetentingai institucijai, kuri iš pradžių atmetė šį skundą.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie paskutinį atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą atmesti skundą pagal 5 straipsnio 1 dalį dienos patariamoji komisija priima sprendimą dėl skundo priimtinumo ir priėmimo. Jeigu per šešių mėnesių laikotarpį nepranešama apie jokį sprendimą, laikoma, kad skundas yra atmestas.
Per tris mėnesius nuo pranešimo apie paskutinį atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą atmesti skundą pagal 5 straipsnio 1 dalį dienos patariamoji komisija priima sprendimą dėl skundo priimtinumo ir priėmimo. Jeigu per trijų mėnesių laikotarpį nepranešama apie jokį sprendimą, laikoma, kad skundas yra atmestas.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jeigu patariamoji komisija patvirtina dvigubo apmokestinimo taikymo faktą ir skundo priimtinumą, vienai iš kompetentingų institucijų paprašius, pradedama 4 straipsnyje numatyta bendro susitarimo procedūra. Atitinkama kompetentinga institucija apie tą prašymą praneša patariamajai komisijai, kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir mokesčių mokėtojams. 4 straipsnio 1 dalyje numatytas dvejų metų laikotarpis prasideda nuo patariamosios komisijos sprendimo dėl skundo priėmimo ir priimtinumo dienos.
Jeigu patariamoji komisija patvirtina dvigubo apmokestinimo taikymo faktą ir skundo priimtinumą, vienai iš kompetentingų institucijų paprašius, pradedama 4 straipsnyje numatyta bendro susitarimo procedūra. Atitinkama kompetentinga institucija apie tą prašymą praneša patariamajai komisijai, kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir mokesčių mokėtojams. 4 straipsnio 1 dalyje numatytas vienerių metų laikotarpis prasideda nuo patariamosios komisijos sprendimo dėl skundo priėmimo ir priimtinumo dienos.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Patariamąją komisiją įsteigia atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos, jeigu per 4 straipsnio 1 dalyje numatytą laikotarpį jos pagal bendro susitarimo procedūrą nepasiekia susitarimo panaikinti dvigubą apmokestinimą.
Jei valstybių narių kompetentingos institucijos per 4 straipsnio 1 dalyje numatytą laikotarpį pagal bendro susitarimo procedūrą nepasiekia susitarimo panaikinti dvigubą apmokestinimą, patariamoji komisija pagal 13 straipsnio 1 dalį pateikia nuomonę dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Patariamoji komisija įsteigiama ne vėliau kaip per penkiasdešimt kalendorinių dienų pasibaigus 3 straipsnio 5 dalyje numatytam šešių mėnesių laikotarpiui, jeigu patariamoji komisija įsteigiama pagal 1 dalį.
Patariamoji komisija įsteigiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus 3 straipsnio 5 dalyje numatytam trijų mėnesių laikotarpiui, jeigu patariamoji komisija įsteigiama pagal 1 dalį.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Patariamoji komisija įsteigiama ne vėliau kaip per penkiasdešimt kalendorinių dienų pasibaigus 4 straipsnio 1 dalyje numatytam laikotarpiui, jeigu patariamoji komisija įsteigiama pagal 2 dalį.
Patariamoji komisija įsteigiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus 4 straipsnio 1 dalyje numatytam laikotarpiui, jeigu patariamoji komisija įsteigiama pagal 2 dalį.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija nepaskiria bent vieno autoritetingo nepriklausomo asmens ir jį pavaduojančio asmens, mokesčių mokėtojas gali prašyti tos valstybės narės kompetentingo teismo paskirti nepriklausomą asmenį ir jį pavaduojantį asmenį iš 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto sąrašo.
Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija nepaskiria bent vieno autoritetingo nepriklausomo asmens ir jį pavaduojančio asmens, mokesčių mokėtojas gali prašyti tos valstybės narės kompetentingo teismo per tris mėnesius paskirti nepriklausomą asmenį ir jį pavaduojantį asmenį iš 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto sąrašo.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Jeigu to nepadaro visų atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos, mokesčių mokėtojas gali prašyti kiekvienos valstybės narės kompetentingų teismų paskirti abu autoritetingus nepriklausomus asmenis pagal antrą ir trečią pastraipas. Taip paskirti autoritetingi nepriklausomi asmenys, traukdami burtus iš nepriklausomų asmenų, galinčių eiti pirmininko pareigas, sąrašo pagal 8 straipsnio 4 dalį paskiria pirmininką.
Jeigu to nepadaro visų atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos, mokesčių mokėtojas gali prašyti kiekvienos valstybės narės kompetentingų teismų paskirti abu autoritetingus nepriklausomus asmenis pagal 8 straipsnio 4 dalies antrą ir trečią pastraipas. Komisija informaciją apie kiekvienos valstybės narės kompetentingus teismus aiškiu būdu pateikia centriniame informacijos punkte savo interneto svetainėje visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis. Taip paskirti autoritetingi nepriklausomi asmenys, traukdami burtus iš nepriklausomų asmenų, galinčių eiti pirmininko pareigas, sąrašo pagal 8 straipsnio 4 dalį paskiria pirmininką.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
2.  Dėl nepriklausomų asmenų ir juos pavaduojančių asmenų paskyrimo pagal 1 dalį į valstybės narės kompetentingą teismą kreipiamasi tik pasibaigus 6 straipsnio 4 dalyje numatytam penkiasdešimties dienų laikotarpiui ir per dvi savaites po to laikotarpio pabaigos.
2.  Dėl nepriklausomų asmenų ir juos pavaduojančių asmenų paskyrimo pagal 1 dalį į valstybės narės kompetentingą teismą kreipiamasi tik pasibaigus 6 straipsnio 4 dalyje numatytam vieno mėnesio laikotarpiui ir per dvi savaites po to laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetentingas teismas priima sprendimą pagal 1 dalį ir jį praneša pareiškėjui. Jeigu valstybės narės nepaskiria nepriklausomų asmenų, kompetentingas teismas taiko tokią pačią nepriklausomų asmenų paskyrimo procedūrą, kokia yra taikoma pagal galiojančias nacionalines civilinio ir komercinio arbitražo taisykles, kai teismai skiria arbitrus bylose, jei šalys nesusitaria šiais klausimais. Kompetentingas teismas taip pat informuoja kompetentingas institucijas, kurios iš pradžių neįsteigė patariamosios komisijos. Ši valstybė narė turi teisę apskųsti teismo sprendimą, jeigu tokia teisė jai suteikta pagal nacionalinę teisę. Jeigu prašymas atmetamas, pareiškėjas turi teisę apskųsti teismo sprendimą pagal nacionalines procesines taisykles.
3.  Kompetentingas teismas priima sprendimą pagal 1 dalį ir per vieną mėnesį jį praneša pareiškėjui. Jeigu valstybės narės nepaskiria nepriklausomų asmenų, kompetentingas teismas taiko tokią pačią nepriklausomų asmenų paskyrimo procedūrą, kokia yra taikoma pagal galiojančias nacionalines civilinio ir komercinio arbitražo taisykles, kai teismai skiria arbitrus bylose, jei šalys nesusitaria šiais klausimais. Kompetentingas teismas taip pat informuoja kompetentingas institucijas, kurios iš pradžių neįsteigė patariamosios komisijos. Ši valstybė narė turi teisę apskųsti teismo sprendimą, jeigu tokia teisė jai suteikta pagal nacionalinę teisę. Jeigu prašymas atmetamas, pareiškėjas turi teisę apskųsti teismo sprendimą pagal nacionalines procesines taisykles.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  vienas arba du autoritetingi nepriklausomi asmenys, kuriuos kiekviena kompetentinga institucija paskiria iš 4 dalyje nurodyto asmenų sąrašo.
c)  vienas arba du autoritetingi nepriklausomi asmenys, kuriuos kiekviena kompetentinga institucija paskiria iš 4 dalyje nurodyto asmenų sąrašo, išskyrus savo pačių valstybės narės pasiūlytus asmenis.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės gali nuspręsti paskirti nuolatinius atstovus nurodytus pirmos pastraipos b punkte.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  jeigu asmuo turi arba turėjo vieno arba kiekvieno mokesčių mokėtojo įmonės akcijų paketą arba buvo jos darbuotojas ar patarėjas;
b)  jeigu asmuo arba jo giminaitis turi arba turėjo vieno arba kiekvieno mokesčių mokėtojo įmonės akcijų paketą, arba buvo jos darbuotojas ar patarėjas;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Autoritetingi nepriklausomi asmenys turi būti valstybės narės piliečiai ir gyventi Sąjungoje. Jie turi būti kompetentingi ir nepriklausomi.
Autoritetingi nepriklausomi asmenys turi būti valstybės narės piliečiai ir gyventi Sąjungoje, taip pat pageidautina, kad jie būtų Sąjungos pareigūnai ir valstybės tarnautojai, dirbantys mokesčių teisės srityje, arba administracinių teismų teisėjai. Jie turi būti kompetentingi, nepriklausomi, nešališki ir sąžiningi.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
Valstybės narės Komisijai praneša savo paskirtų autoritetingų nepriklausomų asmenų vardus. Pranešime valstybės narės gali nurodyti, kurį iš jų paskirtų penkių asmenų galima skirti pirmininku. Jos taip pat pateikia Komisijai išsamią atnaujintą informaciją apie asmenų profesinę patirtį ir išsilavinimą, kompetenciją, ekspertines žinias ir interesų konfliktus. Valstybės narės Komisijai nedelsdamos praneša apie visus nepriklausomų asmenų sąrašo pakeitimus.
Valstybės narės Komisijai praneša savo paskirtų autoritetingų nepriklausomų asmenų vardus. Pranešime valstybės narės nurodo, kurį iš jų paskirtų penkių asmenų galima skirti pirmininku. Jos taip pat pateikia Komisijai išsamią atnaujintą informaciją apie asmenų profesinę patirtį ir išsilavinimą, kompetenciją, ekspertines žinias ir interesų konfliktus. Tokia informacija atnaujinama, kai pakinta nepriklausomo asmens gyvenimo aprašymas. Valstybės narės Komisijai nedelsdamos praneša apie visus nepriklausomų asmenų sąrašo pakeitimus.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Komisija patikrina trečioje pastraipoje nurodytą informaciją dėl autoritetingų nepriklausomų asmenų, kuriuos skiria valstybės narės. Tokie patikrinimai atliekami per tris mėnesius nuo šios informacijos gavimo iš valstybės narės. Jei Komisijai kyla abejonių dėl paskirtų asmenų nepriklausomumo, ji gali paprašyti valstybės narės pateikti papildomos informacijos ir, jei abejonės neišsklaidomos, jos gali paprašyti valstybės narės išbraukti tą asmenį iš sąrašo ir paskirti kitą asmenį.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 3 b pastraipa (nauja)
Autoritetingų nepriklausomų asmenų sąrašas turi būti viešai prieinamas.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
1.  Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti įsteigti ne patariamąją komisiją, bet alternatyvaus ginčų sprendimo komisiją, kad ji pagal 13 straipsnį pateiktų nuomonę dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo.
1.  Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti įsteigti ne patariamąją komisiją, bet alternatyvaus ginčų sprendimo komisiją, kad ji pagal 13 straipsnį pateiktų nuomonę dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo. Tačiau alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos naudojimas turi kiek įmanoma išlikti išimtiniu.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
2.  Alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos sudėtis ir forma gali būti kitokia nei patariamosios komisijos ir ginčui išspręsti ji gali taikyti taikinimą, tarpininkavimą, ekspertinį tyrimą, sprendimų priėmimą ir bet kokias kitas procedūras ar būdus.
2.  Alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos sudėtis ir forma gali būti kitokia nei patariamosios komisijos ir ginčui išspręsti ji gali taikyti taikinimą, tarpininkavimą, ekspertinį tyrimą, sprendimų priėmimą ir bet kokias kitas veiksmingas pripažintas procedūras ar būdus.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis
4.  Alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai taikomi 11–15 straipsniai, išskyrus 13 straipsnio 3 dalyje nustatytas daugumos taisykles. Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos veiklos nuostatuose gali susitarti dėl skirtingų daugumos taisyklių.
4.  Alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai taikomi 11–15 straipsniai, išskyrus 13 straipsnio 3 dalyje nustatytas daugumos taisykles. Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos veiklos nuostatuose gali susitarti dėl skirtingų daugumos taisyklių, tačiau turi būti užtikrintas paskirtųjų asmenų nepriklausomumas sprendžiant ginčas ir interesų konfliktų nebuvimas.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Valstybės narės numato, kad per penkiasdešimties kalendorinių dienų laikotarpį, kaip numatyta 6 straipsnio 4 dalyje, kiekviena atitinkamų valstybių narių kompetentinga institucija mokesčių mokėtojams praneša šiuos dalykus:
Valstybės narės numato, kad per vieno mėnesio laikotarpį, kaip numatyta 6 straipsnio 4 dalyje, kiekviena atitinkamų valstybių narių kompetentinga institucija mokesčių mokėtojams praneša šiuos dalykus:
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pirmos pastraipos b punkte nurodyta data yra ne vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos įsteigimo.
Pirmos pastraipos b punkte nurodyta data yra ne vėlesnė kaip trys mėnesiai nuo patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos įsteigimo.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu mokesčių mokėtojams nepranešami veiklos nuostatai arba jie yra neišsamūs, valstybės narės numato, kad per dvi savaites nuo 6 straipsnio 4 dalyje numatyto penkiasdešimties kalendorinių dienų laikotarpio pabaigos dienos nepriklausomi asmenys ir pirmininkas turi užpildyti veiklos nuostatus pagal II priedą ir juos nusiųsti mokesčių mokėtojui. Jeigu nepriklausomi asmenys ir pirmininkas nesusitaria dėl veiklos nuostatų arba jų nepraneša mokesčių mokėtojams, mokesčių mokėtojai gali kreiptis į savo gyvenamosios arba įsisteigimo valstybės kompetentingą teismą, kad jis nustatytų visas teisines pasekmes ir įgyvendintų veiklos nuostatus.
3.  Jeigu mokesčių mokėtojams nepranešami veiklos nuostatai arba jie yra neišsamūs, valstybės narės numato, kad per dvi savaites nuo 6 straipsnio 4 dalyje numatyto vieno mėnesio laikotarpio pabaigos dienos nepriklausomi asmenys ir pirmininkas turi užpildyti veiklos nuostatus pagal II priedą ir juos nusiųsti mokesčių mokėtojui. Jeigu nepriklausomi asmenys ir pirmininkas nesusitaria dėl veiklos nuostatų arba jų nepraneša mokesčių mokėtojams, mokesčių mokėtojai gali kreiptis į savo gyvenamosios arba įsisteigimo valstybės kompetentingą teismą, kad jis nustatytų visas teisines pasekmes ir įgyvendintų veiklos nuostatus.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Taikant 6 straipsnyje nurodytą procedūrą, atitinkamas mokesčių mokėtojas (-ai) patariamajai komisijai arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai gali pateikti visą informaciją, įrodymus ar dokumentus, kurie gali būti svarbūs priimant sprendimą. Mokesčių mokėtojas (-ai) ir atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia visą informaciją, įrodymus ar dokumentus, jeigu to paprašo patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija. Tačiau bet kurios tokios valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti pateikti informaciją patariamajai komisijai bet kuriuo iš šių atvejų:
1.  Taikant 6 straipsnyje nurodytą procedūrą, atitinkamas mokesčių mokėtojas (-ai) patariamajai komisijai arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai pateikia visą informaciją, įrodymus ar dokumentus, kurie gali būti svarbūs priimant sprendimą. Mokesčių mokėtojas (-ai) ir atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos pateikia visą informaciją, įrodymus ar dokumentus, jeigu to paprašo patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija. Tačiau bet kurios tokios valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti pateikti informaciją patariamajai komisijai bet kuriuo iš šių atvejų:
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis
1.  Patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija pateikia savo nuomonę atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsteigimo dienos.
1.  Patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija pateikia savo nuomonę atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos įsteigimo dienos.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
2.  Rengdama savo nuomonę patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija atsižvelgia į taikomas nacionalines taisykles ir sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Jeigu atitinkamos valstybės narės nėra sudariusios sutarties ar susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, rengdama savo nuomonę patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija gali naudotis tarptautine apmokestinimo srities praktika, pavyzdžiui, naujausia EBPO pavyzdine sutartimi dėl apmokestinimo.
2.  Rengdama savo nuomonę patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija atsižvelgia į taikomas nacionalines taisykles ir sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo. Jeigu atitinkamos valstybės narės nėra sudariusios sutarties ar susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, rengdama savo nuomonę patariamoji komisija arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisija gali naudotis tarptautine apmokestinimo srities praktika, pavyzdžiui, naujausia EBPO pavyzdine sutartimi dėl apmokestinimo ir naujausia JT pavyzdine dvigubo apmokestinimo vengimo sutartimi.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis
1.  Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomonę kompetentingos institucijos susitaria dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo.
1.  Per tris mėnesius nuo pranešimo apie patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomonę kompetentingos institucijos susitaria dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės numato, kad kiekviena kompetentinga institucija mokesčių mokėtojams perduoda galutinį sprendimą, kuriuo panaikinamas dvigubas apmokestinimas, per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo priėmimo. Jeigu per trisdešimties kalendorinių dienų laikotarpį sprendimas nepranešamas, mokesčių mokėtojai gali pateikti skundą savo gyvenamojoje arba įsisteigimo valstybėje narėje pagal nacionalines taisykles.
3.  Valstybės narės numato, kad kiekviena kompetentinga institucija mokesčių mokėtojams perduoda galutinį sprendimą, kuriuo panaikinamas dvigubas apmokestinimas, per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo priėmimo. Jeigu mokesčių mokėtojui per trisdešimties dienų laikotarpį tas sprendimas nepranešamas, tas mokesčių mokėtojas gali pateikti apeliacinį skundą savo gyvenamojoje arba įsisteigimo valstybėje narėje pagal nacionalines taisykles.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis
2.  Tai, kad ginčas sprendžiamas taikant bendro susitarimo procedūrą arba ginčų sprendimo procedūrą, netrukdo valstybei narei dėl tų pačių klausimų pradėti arba tęsti teismo procesus arba procesus siekiant taikyti administracines arba baudžiamąsias sankcijas.
2.  Tai, kad ginčas sprendžiamas taikant bendro susitarimo procedūrą arba ginčų sprendimo procedūrą, trukdo valstybei narei dėl tų pačių klausimų pradėti arba tęsti teismo procesus arba procesus siekiant taikyti administracines arba baudžiamąsias sankcijas.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  šeši mėnesiai, nurodyti 3 straipsnio 5 dalyje;
a)  trys mėnesiai, nurodyti 3 straipsnio 5 dalyje;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  dveji metai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalyje.
b)  vieneri metai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis
6.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, atitinkamos valstybės narės gali neleisti naudotis ginčų sprendimo procedūra mokestinio sukčiavimo, tyčinio neveikimo ir didelio aplaidumo atvejais.
6.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, atitinkamos valstybės narės gali neleisti naudotis ginčų sprendimo procedūra mokestinio sukčiavimo, kurio faktas nustatytas teisiškai galiojančiu sprendimu, priimtu baudžiamojoje arba administracinėje byloje, tyčinio neveikimo ir didelio aplaidumo atvejais, susijusiais su ta pačia byla.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentingos institucijos viešai paskelbia 14 straipsnyje nurodytą galutinį sprendimą, jeigu tam pritaria kiekvienas iš atitinkamų mokesčių mokėtojų.
2.  Kompetentingos institucijos viešai paskelbia visą 14 straipsnyje nurodyto galutinio sprendimo tekstą. Tačiau tuo atveju, jei kuris nors iš mokesčių mokėtojų teigia, kad tam tikrose konkrečiose sprendimo teksto dalyse yra neskelbtinos prekybos, pramonės arba profesinės informacijos, kompetentingos institucijos atsižvelgia į šiuos argumentus ir paskelbia kuo didesnę sprendimo teksto dalį, išbraukusios neskelbtinas dalis. Apsaugodamos mokesčių mokėtojų konstitucines teises, ypač susijusias su informacija, kurią paskelbus neskelbtina pramonės ir komercinė informacija būtų aiškiai ir akivaizdžiai atskleista konkurentams, kompetentingos institucijos skelbdamos galutinį sprendimą taip pat stengiasi užtikrinti kuo didesnį skaidrumą.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Jeigu atitinkamas mokesčių mokėtojas nesutinka, kad būtų viešai paskelbtas visas galutinis sprendimas, kompetentingos institucijos paskelbia galutinio sprendimo santrauką, kurioje aprašyta problema ir dalykas, nurodyta data, susiję mokestiniai laikotarpiai, teisinis pagrindas, pramonės sektorius ir trumpai aprašytas galutinis rezultatas.
Išbraukta.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos perdavimo standartines formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
4.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato 2 dalyje nurodytos informacijos perdavimo standartines formas. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 5 dalis
5.  Kompetentingos institucijos pagal 3 dalį viešai skelbtiną informaciją nedelsdamos praneša Komisijai.
5.  Kompetentingos institucijos pagal 3 dalį viešai skelbtiną informaciją nedelsdamos praneša Komisijai. Komisija ta informaciją įprastai naudojamu duomenų forma pateikia centralizuotai valdomoje interneto svetainėje.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija internete paskelbia ir nuolat atnaujina autoritetingų nepriklausomų asmenų sąrašą, nurodytą 8 straipsnio 4 dalyje, ir nurodo, kurie iš tų asmenų gali būti paskirti pirmininku. Tame sąraše nurodomi tik tų asmenų vardai ir pavardės.
1.  Komisija internete atvirųjų duomenų forma paskelbia ir nuolat atnaujina autoritetingų nepriklausomų asmenų sąrašą, nurodytą 8 straipsnio 4 dalyje, ir nurodo, kurie iš tų asmenų gali būti paskirti pirmininku. Tame sąraše nurodomi tų asmenų vardai ir pavardės, subjektai, kuriems jie priklauso, tų asmenų gyvenimo aprašymai bei informaciją apie jų kvalifikaciją ir praktinę patirtį. Taip pat pridedamos deklaracijos dėl interesų konfliktų.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a straipsnis (naujas)
21a straipsnis
Peržiūra
Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo] Komisija, vadovaudamasi viešųjų konsultacijų rezultatais ir atsižvelgdama į diskusijų su kompetentingomis institucijomis rezultatus, atlieka šios direktyvos taikymo ir taikymo srities peržiūrą. Komisija taip pat analizuoja, ar nuolatinio pobūdžio Patariamoji komisija (toliau – Nuolatinė patariamoji Komisija) dar labiau padidintų ginčų sprendimo procedūrų veiksmingumą ir efektyvumą.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo iš dalies keičiančio akto.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 antraštės 2 a eilutė (nauja)
Gewerbesteuer
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 12 antraštės 2 a eilutė (nauja)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0408.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0310.
(3) OL L 225, 1990 8 20, p. 10.

Teisinis pranešimas