Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2325(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0250/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0250/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 24
CRE 11/09/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 545kWORD 68k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
P8_TA(2017)0323A8-0250/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (2016/2325(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 και το άρθρο 189 του τίτλου XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου 2015 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

—  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 512/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS(4),

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και την υπουργική «δήλωση του Άμστερνταμ», της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο The Hague Manifesto on Space Policy (Μανιφέστο της Χάγης σχετικά με τη διαστημική πολιτική), του Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με κοινό όραμα και στόχους για το μέλλον της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που υπογράφηκε από την Επιτροπή και τον Οργανισμό στις 26 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα(5),

—  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ – Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0250/2017),

Α.  έχοντας υπόψη ότι τα οφέλη του διαστήματος για την κοινωνία είναι πολύπλευρα και μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας για την Ευρώπη, με την ενίσχυση της ανάπτυξης πολλών νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και των θαλάσσιων μεταφορών· έχοντας υπόψη ότι η δορυφορική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες επικοινωνιών, συστήματα γεωσκόπησης υψηλής ανάλυσης τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, στην ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και σε αποτελεσματικότερους συνοριακούς ελέγχους και ελέγχους ασφάλειας·

Β.  έχοντας υπόψη ότι οι διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες και τα διαστημικά δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες δημόσιες πολιτικές και βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση για τους ευρωπαίους πολίτες, και ότι μια φιλόδοξη διαστημική στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία της ΕΕ και τη βελτίωση της θέσης της στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της μεταποίησης, των επιχειρησιακών λειτουργιών και των κατάντη υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν το 2007 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης —Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και GALILEO— και προέβλεπαν μια συμφωνία σχετικά με τη δομή διαχείρισης των προγραμμάτων·

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη», και επικροτεί την πλήρη δέσμευση της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών του διαστήματος, την αύξηση της χρήσης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών, την υποστήριξη ενός διεθνώς ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στο διάστημα, και την ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος·

2.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ και να εξεταστεί η μελλοντική εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, με σκοπό ιδίως να δημιουργηθεί ένα θετικό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα στον κατάντη τομέα· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δημόσια χρηματοδότηση των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων και μιας κατάντη υποδομής δεδομένων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

3.  τονίζει τα επιτεύγματα που έχουν σημειώσει στο διάστημα τα κράτη μέλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποστολών εξερεύνησης, και δυνατοτήτων γεωσκόπησης και μετεωρολογίας·

4.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα προγράμματα Galileo και Copernicus, πριν η Επιτροπή παρουσιάσει τις νέες νομοθετικές προτάσεις της στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα: ο μελλοντικός ρόλος του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) στο Galileo και ο δυνητικός ρόλος του στο Copernicus· πώς μπορεί να απλοποιηθεί η σχέση του GSA με τον ΕΟΔ· και ο υφιστάμενος διαχωρισμός μεταξύ των βασικών και των κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων του οργανισμού· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διασφαλίσει, πριν ανατεθούν νέα καθήκοντα στον GSA, ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τα αναλάβει·

5.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να τροφοδοτήσει μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΕΟΔ, λαμβανομένης υπόψη της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΕΟΔ η οποία υπεγράφη στις 26 Οκτωβρίου 2016· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε συνεργασία με τον ΕΟΔ, διάφορες επιλογές μέσω των οποίων μπορεί να απλουστευθεί το περίπλοκο θεσμικό τοπίο στον τομέα της ευρωπαϊκής διαστημικής διακυβέρνησης, με στόχο να βελτιωθεί η κατανομή αρμοδιοτήτων προς όφελος της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας·

6.  τονίζει ότι ο GSA θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στελέχωση ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την επάρκεια των πόρων που χορηγούνται στον GSA, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά και τα μελλοντικά καθήκοντά του· θεωρεί ότι η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των νέων καθηκόντων που ανατίθενται στον GSA, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013·

7.  τονίζει ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος, μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον τρέχοντα, προκειμένου να υποστηριχθεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας (διαστημικό και επίγειο σκέλος, γεωσκόπηση, πλοήγηση και επικοινωνίες), και ότι αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι η επιτυχής ανάπτυξη κατάντη αγορών εξαρτάται ιδίως από την έγκαιρη υλοποίηση και τη συνεχή εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, των οποίων η επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και η μοναδική συμβολή των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να ενταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ που συμμετέχουν στη διαστημική πολιτική της, προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω αποτελέσματα συνεργειών· παραπέμπει στην αυξανόμενη σύγκλιση των διαφόρων τομέων δραστηριότητας· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τη φύση και την έκταση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο διάστημα·

Μεγιστοποίηση των οφελών του διαστήματος για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα διαστημικά προγράμματα και οι υπηρεσίες τους αποτελούν βασικά στοιχεία σε τομείς πολιτικής και οικονομικούς κλάδους όπως η ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, η ασφάλεια και η άμυνα, η υγεία, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ψηφιακή αγορά και οι κινητές επικοινωνίες, η περιφερειακή πολιτική και η χωροταξία· θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ· επισημαίνει επίσης τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία από την οικονομική χρήση των δορυφόρων και συστημάτων τηλεπισκόπησης·

11.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την πλήρη οικονομική εκμετάλλευση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus με τους εξής τρόπους: καθορισμός κατάλληλων στόχων για τη διείσδυση στην αγορά· βελτίωση της προσβασιμότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων του Copernicus με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών, να αναπτύσσουν εφαρμογές που βασίζονται σε διαστημικά δεδομένα· εξασφάλιση καλύτερης ενσωμάτωσης με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες —όπως ευφυή συστήματα μεταφορών, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, το SafeSeaNet, καθώς και συμβατικά συστήματα πλοήγησης— και διεύρυνση του δυναμικού των διαστημικών λύσεων· τονίζει τα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης·

12.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για την προμήθεια πλατφορμών υπολογιστικού νέφους για δεδομένα γεωσκόπησης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη αξιοποιεί πλήρως τα οικονομικά οφέλη των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων της και να καθιερωθεί η βιώσιμη πρόσβαση των χρηστών και η απόκτηση δεξιοτήτων· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της στον εν λόγω τομέα, ώστε οι πρώτες πλατφόρμες δεδομένων να είναι λειτουργικές το 2018· θεωρεί ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε ιδιωτικούς φορείς·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία των οντοτήτων στις οποίες έχει ανατεθεί το πρόγραμμα Copernicus, με σκοπό ιδίως να απλουστευτούν και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες υποβολής προσφορών που αυτές εφαρμόζουν, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ·

14.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η νομοθεσία συμβατή με τις διαστημικές προκλήσεις, και επαναλαμβάνει την έκκληση του, την οποία διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά, να προβαίνει η Επιτροπή σε «διαστημικό έλεγχο» πριν από την υποβολή οποιασδήποτε νέας νομοθετικής ή μη νομοθετικής πρότασης· καλεί την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς στη χρήση διαστημικών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα, π.χ. για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με νέα και υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία· πιστεύει ότι η δημόσια πολιτική μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών, με βάση παραδείγματα όπως το eCall και ο ψηφιακός ταχογράφος· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υιοθέτηση των διαστημικών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για παράδειγμα μέσω της αγοράς ευρωπαϊκών δεδομένων ή υπηρεσιών γεωσκόπησης για την εξυπηρέτηση στόχων πολιτικής·

15.  επισημαίνει το δοκιμαστικό σχέδιο για την εξασφάλιση καθαρότερου διαστήματος μέσω της εξόδου από την τροχιά και για καινοτόμα υλικά για τον διαστημικό εξοπλισμό, το οποίο έχει ως στόχο να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) για τον τομέα του διαστήματος· αναγνωρίζει ότι οι επαρκείς πόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα και να αναπτυχθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στο διάστημα·

16.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συμβολή του Copernicus στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό τις ικανότητες που βασίζονται στο Copernicus για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2, οι οποίες αναπτύσσονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»(11), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που κατοχυρώνονται στη συμφωνία COP21 και την αποτελεσματική εφαρμογή της· υποστηρίζει την ανάπτυξη μελλοντικών δορυφόρων που θα προορίζονται για την παρακολούθηση του CO2 και του μεθανίου·

17.  χαιρετίζει τη δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo της 15ης Δεκεμβρίου 2016· τονίζει ότι η εκτεταμένη χρήση του σήματος του Galileo αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ισχυρής κατάντη αγοράς για τις διαστημικές εφαρμογές και υπηρεσίες, και ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κανονιστικών— προκειμένου η πλήρης συμβατότητα με το Galileo και το EGNOS να καταστεί το πρότυπο για τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ, και να ενθαρρυνθεί η διείσδυση συσκευών έτοιμων προς χρήση με το Galileo και το EGNOS στην παγκόσμια αγορά· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην κατάντη βιομηχανία του ευρωπαϊκού GNSS·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ρολόγια σε ζωτικής σημασίας υποδομές τα οποία βασίζονται στο GNSS είναι έτοιμα προς χρήση με το Galileo και το EGNOS, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία από άποψη ασφαλείας·

19.  υπογραμμίζει την ικανότητα των δορυφόρων να παρέχουν αδιάλειπτη και πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα, ιδίως στις απομακρυσμένες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας και για την επέκταση των δικτύων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εξελίξεις οι οποίες επιτρέπουν υπηρεσίες όπως η αυτόνομη οδήγηση, η έξυπνη διαχείριση στόλου και εμπορευματικών μεταφορών, και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής υγείας· τονίζει τη συμπληρωματικότητα των επίγειων και διαστημικών τεχνολογιών για την επίτευξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και να λάβει δεόντως υπόψη τη συμβολή των δορυφόρων σε αυτόν τον τομέα· τονίζει επίσης την ανάγκη να είναι διαθέσιμες επαρκείς ζώνες συχνοτήτων για τη λειτουργία των εν λόγω δορυφορικών υπηρεσιών· ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη νομοθετικού έργου για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, με επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει επίσης ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συντονισμό με τις ψηφιακές στρατηγικές της Επιτροπής, με την υποστήριξη των κρατών μελών και της βιομηχανίας, ούτως ώστε να προωθηθεί μια αποτελεσματική χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών με γνώμονα τη ζήτηση, προκειμένου να ενισχυθεί η απανταχού συνδεσιμότητα σε όλη την ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την τόνωση των κατάντη διαστημικών αγορών, κυρίως μέσω δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων σε χώρες που δεν διαθέτουν ακόμα μεγάλο διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή· υποστηρίζει τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων δημιουργίας ικανοτήτων προς στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών με αναδυόμενες διαστημικές δυνατότητες· επισημαίνει το γεγονός ότι η περιφερειακή διάσταση είναι ουσιώδης προκειμένου τα οφέλη του διαστήματος να φτάσουν μέχρι τους πολίτες, και ότι η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, μια μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε μια επιτυχή διαστημική πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να είναι μέλος του φόρουμ των χρηστών του Copernicus ώστε να αποτυπωθεί η σημασία των περιφερειακών και τοπικών φορέων ως χρηστών των δεδομένων του Copernicus·

21.  τονίζει ότι χρήστες όπως οι ΜΜΕ και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενήμεροι όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για σχέδια που συνδέονται με το Galileo ή το Copernicus, και ότι η στοχοθετημένη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες αυτές θα πρέπει να βελτιωθεί χωρίς καθυστέρηση·

22.  αναγνωρίζει τον ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών, καθώς και των δύο εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων, στο να καταστούν οι επίγειες, θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές μεταφορές εξυπνότερες, ασφαλέστερες και βιώσιμες, και ενσωματωμένες σε στρατηγικούς τομείς του μέλλοντος όπως τα αυτόνομα και τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα· πιστεύει ότι η διαστημική στρατηγική μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των νέων αναγκών του τομέα μεταφορών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες του τομέα των μεταφορών στον διάλογο με τον διαστημικό κλάδο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας στην αγορά μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών μεταφορών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού·

23.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την εφαρμογή της διαδικασίας προσγείωσης του EGNOS στους μικρότερους αλλά και τους μεγαλύτερους αερολιμένες· τονίζει εκ νέου τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την αυξημένη ακρίβεια, ανθεκτικότητα και ασφάλεια που θα μπορούσε να παρέχει το EGNOS στη χρήση εφαρμογών καίριας σημασίας για την ασφάλεια, π.χ. σε σχέση με τις προσγειώσεις αεροσκαφών, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η κάλυψη του EGNOS, κατά προτεραιότητα στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη, και περαιτέρω στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή· θεωρεί επίσης ότι το Galileo θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, ως ακρογωνιαίος λίθος για τη μετάβαση από την επιτήρηση με ραντάρ στη δορυφορική επιτήρηση·

24.  τονίζει περαιτέρω τη σημασία του να εξοπλιστούν τα αεροσκάφη με διαστημική τεχνολογία αυτόματης εξαρτημένης επιτήρησης-εκπομπής (ADS-B), και να υποχρεούνται οι αερομεταφορείς να εξοπλίζουν τα αεροσκάφη με το σύστημα ADS-B, ώστε να διασφαλιστεί ακρίβεια και αξιοπιστία στην παρακολούθηση των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο και να εξοικονομούνται καύσιμα·

25.  τονίζει τη σημασία των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα θάλασσας και ναυτιλίας, τις αλιευτικές δραστηριότητες και τη γαλάζια οικονομία γενικότερα, για παράδειγμα στους εξής τομείς: αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· επισκόπηση και αξιολόγηση της κατάστασης και της υγείας των ωκεανών και των ιχθυαποθεμάτων· υποστήριξη της παραγωγικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας· διευκόλυνση της θαλάσσιας έρευνας· και παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και δορυφορικών συνδέσεων για τις ενσωματωμένες ιατρικές συσκευές· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη για διαστημικές ικανότητες επιτήρησης των ωκεανών και για καλό συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών Galileo, EGNOS και Copernicus·

Προώθηση ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

26.  τονίζει ότι η επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα του διαστημικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να ενισχυθεί και να επεκταθεί η ειδική για το διάστημα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου· υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και την αποφυγή της επικάλυψης ενεργειών, ιδίως σε τομείς στους οποίους διάφοροι φορείς χρηματοδοτούν την έρευνα· πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να χρηματοδοτούνται, προς όφελος ενός ευρέος φάσματος διαστημικών τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στην κλιμάκωση των επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα των διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 όσο και σε μελλοντικά προγράμματα πλαίσια·

27.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, να διασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων της ΕΕ έναντι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες σε άλλους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η εφαρμογή δίκαιων πρακτικών εκ μέρους των παραγόντων της αγοράς, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων συστημάτων προμηθειών·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και να εξασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της βέλτιστης δυνατής χρήσης πολλαπλών παρόχων από την ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ενισχυθεί με ισορροπημένο τρόπο η συμμετοχή της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα, και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· πιστεύει ότι οι διαστημικοί συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη διαστημική βιομηχανία·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νέων διαστημικών επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών ικανών να φέρουν την επανάσταση στον τομέα και να μειώσουν το κόστος (π.χ. ευρωπαϊκές τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αποστολή μικρών δορυφόρων στο διάστημα, όπως επαναχρησιμοποιήσιμα αερόστατα ή συστήματα εκτόξευσης)·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση και τις ανάγκες των ΜΜΕ κατά τον καθορισμό της διάρκειας των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στον τομέα του διαστήματος·

31.  τονίζει την ανάγκη επένδυσης με αποφασιστικότερο τρόπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος, ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το διάστημα κατά τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία· υπογραμμίζει τη σημασία των επιτευγμάτων της διαστημικής πολιτικής ως πηγής έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές καθώς και σε σχέση με την προώθηση μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ταυτότητας· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συνεχιστεί και να επεκταθεί η συντονισμένη προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή διαστημική εκπαίδευση ικανή να προσελκύει τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας·

32.  τονίζει ότι η συμμετοχή στα προαιρετικά προγράμματα του ΕΟΔ, στο πλαίσιο των οποίων οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στην προετοιμασία τεχνολογιών αιχμής για διαστημικές αποστολές και διαστημικά συστήματα, αποτελεί βασικό και θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη της ικανότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας· τονίζει ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα ανοίγει τον δρόμο στην επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην πρόσβαση σε επιστημονικά έργα υψηλής έντασης τεχνολογίας και γνώσης, κάτι που μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα των μεταφορών·

Ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

33.  υπενθυμίζει ότι τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ είναι πολιτικού χαρακτήρα και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη και την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών πτυχών και των πτυχών ασφάλειας και άμυνας και να υπάρξει χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας και προστασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεωπολιτικό περιβάλλον και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί η συνολική συνεκτικότητα στον συγκεκριμένο στρατηγικό τομέα·

34.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τη ζήτηση από θεσμικούς πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης Ariane και Vega, και των μελλοντικών μοντέλων που θα προκύψουν από την εξέλιξή τους· πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό έχει εξαιρετική στρατηγική σημασία για τις διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών και κρίσεων, καθώς και για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας·

35.  υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να αξιολογήσει διάφορους τρόπους υποστήριξης των ευρωπαϊκών υποδομών εκτόξευσης από την άποψη της αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των αναγκών της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, τη στρατηγική σημασία που έχει το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού (Γαλλική Γουιάνα), και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή στην οποία βρίσκεται·

36.  υπενθυμίζει ότι η έννοια της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ανεξάρτητη ικανότητα της Ευρώπης να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να εκτοξεύει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα·

37.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει ορατότητα όσον αφορά τη συνέχιση του προγράμματος οχημάτων εκτόξευσης στην Ευρώπη μετά τα επόμενα τρία ή τέσσερα έτη (Ariane 6 και Vega C), ούτε όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του εν λόγω προγράμματος· εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος εκτοξεύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τα οχήματα εκτόξευσης στην Ευρώπη για τα επόμενα 20 έτη·

38.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και την ενσωμάτωση των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα συστήματα εκτόξευσης και σε όλα τα διαστημικά μέσα·

39.  θεωρεί ότι στην επόμενη γενιά δορυφορικών συστημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ασφάλεια των υποδομών του προγράμματος Galileo, μεταξύ άλλων στο τμήμα εδάφους, καθώς και η ικανότητα διπλής χρήσης των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν η ακρίβεια και η κρυπτογράφηση· υπενθυμίζει ότι η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία (PRS) του Galileo, που είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων·

40.  εφιστά την προσοχή στην τρωτότητα των διαστημικών υποδομών σε παρεμβολές ή επίθεση από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, καθώς και σε μια σειρά άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων με διαστημικά απόβλητα ή άλλους δορυφόρους· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση των ζωτικών υποδομών και επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικών τεχνολογιών· αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των διαστημικών τεχνολογιών για τη διπλή χρήση, ιδίως στις επικοινωνίες, τις πληροφορίες ασφαλείας, την επιτήρηση και την αναγνώριση, την αντιμετώπιση καταστροφών και τον έλεγχο των εξοπλισμών, υπογραμμίζει δε τη ζωτική σημασία των δυνατοτήτων του διαστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων διαστημικών ικανοτήτων και τεχνολογίας· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι δυνατότητες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών στο διάστημα, κάτι που με τη σειρά του θα ενισχύσει την ικανότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα να ανταποκρίνεται στις μεταβολές των αγορών, των φορέων και των τεχνολογιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τα διαστημικά απόβλητα μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπηρεσιών επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), με σκοπό τη θέσπιση προγράμματος για τη δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος ικανού να αναγνωρίζει τις απειλές που συνεπάγονται τα διαστημικά απόβλητα για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, να στηρίζει μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων και, μακροπρόθεσμα, να απομακρύνει ενεργά τα απόβλητα από την τροχιά της Γης· υποστηρίζει το σχέδιο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών SST της ΕΕ, ώστε να καταστούν δυνατές οι διαστημικές μετεωρολογικές προβλέψεις, και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη Γη, ώστε να αντιμετωπιστεί ο δυνητικά καταστροφικός κίνδυνος να συγκρουστεί κάποιο από αυτά τα αντικείμενα με τη Γη· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν οι δυνατότητες και η εμπειρογνωμοσύνη σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει ήδη ο ΕΟΔ· επιβεβαιώνει την ανάγκη να παρέχονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά δεδομένα, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42.  υπενθυμίζει την αυξανόμενη σημασία της κυβερνοασφάλειας για τα διαστημικά προγράμματα, και σημειώνει ότι αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας μας εξαρτάται από υπηρεσίες που σχετίζονται με το διάστημα· καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους για τα διαστημικά μέσα της ΕΕ, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης της κρυπτογράφησης, για την προστασία των σχετικών με το διάστημα υποδομών από κυβερνοαπειλές· ζητεί, περαιτέρω, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί οργανισμοί διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνοεπιθέσεων·

43.  θεωρεί ότι η προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μέτρο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των χρηστών σε ευρύ φάσμα τομέων, και, παράλληλα, να ενισχύονται η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου είναι αρκούντως θετικά, να διαμορφώσει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom με οικονομικά αποδοτικό τρόπο —που μπορεί να περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και από κοινού χρήση δυνατοτήτων, ή την αγορά υπηρεσιών από πιστοποιημένους εμπορικούς δορυφόρους επικοινωνιών— και να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία και ότι αποφεύγονται επικαλύψεις με υφιστάμενες δομές·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική συμβολή στην ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας μέσω της παροχής στα οικεία θεσμικά όργανα ανεξάρτητων πληροφοριών ασφάλειας, όπως επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο·

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί τα διαστημικά μέσα της ΕΕ και τις ικανότητες της διαστημικής βιομηχανίας της ΕΕ σε όλες τις σχετικές πτυχές των εξωτερικών της σχέσεων·

46.  πιστεύει ότι για την εξασφάλιση ενός ειρηνικού και ασφαλούς διαστημικού περιβάλλοντος θα χρειαστεί συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και βιωσιμότητας, ιδίως σε σχέση με την εξερεύνηση του διαστήματος, και καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό·

47.  επισημαίνει την ανάγκη για διεθνή συντονισμό όσον αφορά θέματα διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας και των διαστημικών αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να αυξηθούν λόγω της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης των αποκαλούμενων «ευρείας κλίμακας σχηματισμών δορυφόρων» και της συμφόρησης στις τροχιές πλησίον της Γης που μπορεί να προκύψει από τη συνεχιζόμενη μείωση των εξόδων για την εκτόξευση δορυφόρων·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τους υφιστάμενους στόχους του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους όπως η διαστημική εξόρυξη, και να εξετάζει τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν αυτοί να έχουν στα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και, ιδίως, στη Συνθήκη για το απώτερο διάστημα· θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές της Συνθήκης, και ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ένας αγώνας δρόμου για εξαντλήσιμους πόρους στο διάστημα· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την εξασφάλιση συναίνεσης· αναγνωρίζει ότι το διάστημα αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας·

49.  εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την οικονομική διπλωματία ώστε να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς στις αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από τις αρχές των κρατών μελών, είτε μεμονωμένα είτε μέσω του ΕΟΔ, καθώς και από οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· συνιστά να καταρτίζονται εκ των προτέρων σχέδια για συντονισμένη στήριξη αυτού του είδους·

Διασφάλιση αποτελεσματικής υλοποίησης

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ και ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις επαφές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και τον ΕΟΔ, όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με το διάστημα·

51.  θεωρεί ότι η δημοκρατική υποστήριξη είναι σημαντική για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ορθά σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών τεχνολογιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, να βασιστεί στους παρακάτω τρεις πυλώνες, καθένας από τους οποίους καλύπτει μια σημαντική ομάδα του κοινού: α) ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα των επενδύσεων στο διάστημα· β) ενημέρωση των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα· γ) ένταξη του διαστήματος στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έναν χάρτη πορείας σχετικά με τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής επικοινωνίας το συντομότερο δυνατό·

52.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της, να προτείνει νομοθεσία όπου αυτό χρειάζεται και να σχεδιάσει πρόσθετες συγκεκριμένες και απτές δράσεις που απαιτούνται για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

(1) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.
(4) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 72.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0267.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0268.
(7) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 12.
(8) ΕΕ C 227 E της 6.8.2013, σ. 16.
(9) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 1.
(10) Space Market Uptake in Europe, μελέτη για την Επιτροπή ITRE, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.
(11) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf, σ. 48.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου