Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2142(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0252/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0252/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 26
CRE 11/09/2017 - 26

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 545kWORD 64k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση (2016/2142(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοπεγχάγης της 30ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(1),

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – «Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης»(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση – απάντηση στον Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013»(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(6),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(7),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη(8),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(10) (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)(13),

–   έχοντας υπόψη την από 31ης Ιανουαρίου 2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Άνοιγμα της εκπαίδευσης»(14),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020: Βελτίωση της πολιτικής και της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη(15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα, αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(16),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020(17),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις υπό μορφή τροπολογιών θέσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0252/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επηρεάζει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, και λόγω της ανάγκης να ενισχυθεί η ικανότητα για κοινωνική ένταξη και συμμετοχή στα κοινά, καθώς και η προσωπική ανάπτυξη, και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και η ανοχή, με σκοπό την ενθάρρυνση της ευρύτητας πνεύματος και την αποτροπή οποιουδήποτε είδους μισαλλοδοξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενδυνάμωση και η ψηφιακή αυτοπεποίθηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών κοινωνιών και την ενίσχυση των διαδικασιών για ενότητα και ενσωμάτωση εντός της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου μάθηση θα πρέπει να ενισχυθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο, σε κάθε στάδιο της ζωής του, θα πρέπει να έχει ευκαιρίες δια βίου μάθησης ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προσωπική του ανάπτυξη και την επαγγελματική του πρόοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δια βίου μάθηση, σε τυπικό, μη τυπικό και άτυπο πλαίσιο, η οποία προωθεί την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητα, αποτελεί βασική πτυχή της εκπαίδευσης η οποία επηρεάζεται από τις εν λόγω αλλαγές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, αφενός διευκολύνοντας την είσοδο στην αγορά εργασίας και αφετέρου δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να επικαιροποιούν τις δεξιότητές τους ή να αποκτούν νέες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν τρόπους προστασίας ή προώθησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλουν σημαντικά στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, και θα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στην οικονομική και τεχνολογική αλλαγή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2025, για το 49 % όλων των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας και των θέσεων εργασίας αντικατάστασης) θα απαιτούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου, για το 40 % θα απαιτούνται δεξιότητες μεσαίου επιπέδου, και μόνο το 11 % θα είναι θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ή ανειδίκευτης εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σημαντικά εργαλεία για την παροχή ευκαιριών ευέλικτης, εξατομικευμένης εκπαίδευσης για όλους, χωρίς καμία διάκριση(19)· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν στρατηγικές ευρύτερης πρόσβασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορούν να βοηθήσουν στην διαφώτιση των κοριτσιών και των γυναικών ως προς τις νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας, ιδίως σε τομείς, στους οποίους υποεκπροσωπούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι περισσότερες γυναίκες διαθέτουν τίτλους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα πιθανό εκπαιδευτικό σχήμα στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επειδή λόγω της ευελιξίας του προσφέρεται ιδιαίτερα για την ισορροπία μεταξύ σπουδών και επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(20) αναφέρεται σε μια μορφή οργάνωσης της διδασκαλίας η οποία προσφέρει μεγάλο βαθμό ευελιξίας μέσω της χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όχι ως υποκατάστατο της επί τόπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά ως μια εναλλακτική λύση για εκπαιδευόμενους που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται σε μια μέθοδο διδασκαλίας η οποία προσφέρει ευελιξία στη μάθηση μέσω της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών, όχι ως υποκατάστατο της επί τόπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά ως εναλλακτική λύση για εκπαιδευόμενους που δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση και για εργαζομένους που επιθυμούν να συνδυάσουν εργασία και εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου η ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την παροχή νέων τρόπων πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχυρωμένη στις Συνθήκες και μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα στην εκπαίδευση προσφέρει στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες και συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση συνιστά θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των στερεότυπων που συνδέονται με το φύλο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών συνδέεται με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, με τις γυναίκες ηλικίας 25-49 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση να έχουν πάνω από 20 % υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από ό,τι οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις δεξιότητες ΤΠΕ των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος περισσότερων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ θα μπορούσε να ενισχύσει μια αγορά στην οποία αναμένεται να σημειωθούν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και όπου η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα απέφερε κέρδος περίπου 9 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως για το ΑΕγχΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικό βαθμό στα προγράμματα πτυχίων ΤΠΕ, όπου αποτελούν μόνο το 20 % περίπου των πτυχιούχων, ενώ μόνο το 3 % του συνόλου των γυναικών πτυχιούχων έχει πτυχίο ΤΠΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα προσελκύουν σημαντικό αριθμό γυναικών σε κοινωνίες όπου οι γυναίκες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε συμβατικές μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεδομένου ότι οι γυναίκες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο από ό,τι οι άνδρες σε μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και σε οικογενειακή φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά τους προσφέρουν ευελιξία για να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως στην κατηγορία των μη παραδοσιακών φοιτητών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική συμπληρωματική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στις αποστολές δημόσιας υπηρεσίας της ανώτατης εκπαίδευσης και αφορά σπουδές εντός ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος που μπορούν να πραγματοποιηθούν εκ παραλλήλου με εργασία πλήρους απασχόλησης, εν γένει στηριζόμενη στην επαγγελματική εμπειρία και συνήθως προϋποθέτοντας ένα πανεπιστημιακό πτυχίο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στην επιταχυνόμενη οικονομική και τεχνολογική αλλαγή αποτελεί μείζονα πρόκληση για το γηράσκον εργατικό δυναμικό και ότι η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης μπορεί να δώσει ώθηση στις πολιτικές της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι πολίτες διαθέτουν χρόνο για την προσωπική τους ανάπτυξη και την κατάρτισή τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, βελτιώνεται η ευεξία τους και αυξάνεται η συμβολή τους στην κοινωνία, καθώς αποκτούν καλύτερα προσδιορισμένες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει ευέλικτες μορφές σπουδών που βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή δια βίου μάθηση (ULLL) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιοποίηση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προάγει την ευελιξία και τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας και συνιστά βασικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική αλλαγή απαιτεί ισχυρότερους και μονιμότερους δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να είναι στατικά καθιστά δύσκολη τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών, των κανόνων που διέπουν τα μαθήματα και τις εξετάσεις, και των όρων εισαγωγής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς με σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν πολλά εμπόδια όσον αφορά τα μαθήματα της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(21)·

Η συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως σύμμαχος της κοινωνιακής και οικονομικής αλλαγής

1.  αναγνωρίζει ότι η επιγραμμική και ανοικτή εκπαίδευση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση αποκτά πόρους, παρέχεται και γίνεται αποδεκτή· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ενισχύουν την απασχολησιμότητα στηρίζοντας τη διαδικασία της δια βίου μάθησης·

2.  διαπιστώνει ότι πολλά ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αγωνίζονται να ανταποκριθούν κατάλληλα στις βαθιές και σύνθετες αλλαγές που υφίστανται οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας και πρέπει να κάνουν αλλαγές στη διακυβέρνηση, στις οργανωτικές δομές και στον τρόπο λειτουργίας τους·· τονίζει ότι νέες, ευέλικτες και προσβάσιμες μορφές δια βίου μάθησης, κατάλληλες για άτομα κάθε ηλικίας, μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις, όπως τον κοινωνικό αποκλεισμό, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων·

3.  αναγνωρίζει ότι η ψηφιοποίηση και η καθιέρωση εκπαιδευτικών πλατφορμών με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αποτελούν κομβικό σημείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να γεφυρώσουν το υφιστάμενο τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των καλά εξοπλισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εκείνων που δεν είναι, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για τις ψηφιακές δεξιότητες·

5.  τονίζει ότι η λήψη μέτρων για τη δια βίου μάθηση αποτελεί καίριο στοιχείο για τον εφοδιασμό των γυναικών με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση ή να βελτιώσουν την εργασία, το εισόδημά τους και τις συνθήκες εργασίας τους· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την παρουσία και την πρόσβαση των γυναικών σε υψηλότερα κλιμάκια του ακαδημαϊκού χώρου·

6.  τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση των εμφύλων στερεοτύπων· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που θα παρέχουν στήριξη για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για τις γυναίκες, στα οποία θα περιλαμβάνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και των ΤΠ, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων για τους εκπαιδευτικούς και την πρόληψη της διάδοσης στερεοτύπων μέσω των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού·

7.  τονίζει ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οφείλουν να προετοιμάζουν τους μαθητές για κοινωνίες βασισμένες στη γνώση και για οικονομίες διαρκώς μεταβαλλόμενες, και να τους παρέχουν τεχνογνωσία για ανεξάρτητη μάθηση και επιχειρηματική νοοτροπία και εγκάρσιες δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η προσαρμοστικότητα, ώστε να εξερευνούν τις δικές τους διαδρομές και να αναπτύσσουν το πλήρες δυναμικό τους·

8.  τονίζει επίσης ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και οφείλουν να εφοδιάζουν τους φοιτητές με πολυδύναμες δεξιότητες, όπως είναι οι ικανότητες οι σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι κοινωνικές ικανότητες και η συμμετοχή στα κοινά·

9.  αναγνωρίζει ότι μια εκπαιδευτική προσέγγιση εστιασμένη στους μαθητές μειώνει τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους(22)· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία του δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους·

10.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες του διαμοιρασμού των γνώσεων για τη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτών σε διεθνή κλίμακα·

11.  αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη για καλύτερες συνέργειες μεταξύ των παρόχων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους·

12.  εκτιμά πως όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης σε κάθε στάδιο της ζωής τους, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες όπως αριθμητισμό, ψηφιακό γραμματισμό και παιδεία στα μέσα (media literacy), κριτική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες και άλλες συναφείς δεξιότητες ζωής προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο μέλλον·

13.  τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη προς εκπαιδευόμενους σε επιχειρήσεις, μαθητευόμενους και εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των ατόμων στην αγορά εργασίας· εκτιμά ότι είναι ζωτικό το να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, ώστε να αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι το κατάλληλο σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να καθίστανται ικανοί να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο·

14.  ζητεί καλύτερη ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας και διατήρησή τους σε αυτή, με τη βοήθεια βελτιώσεων στις δεξιότητές τους μέσα από την επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της ΕΕΚ μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των νέων και των οικογενειών τους σε πληροφορίες για τις δυνατότητες που η ΕΕΚ προσφέρει· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο στόχος για τη μαθησιακή κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ στο πρόγραμμα Erasmus+ απέχει ακόμη πολύ από το να επιτευχθεί και ότι θα πρέπει να προσεχθεί περισσότερο·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία των Erasmus+ και «Ορίζων 2020» για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να διερευνήσουν πλήρως το δυναμικό των εν λόγω προγραμμάτων· και τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στην πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση με έμφαση στην απασχόληση·

16.  αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής σημασίας και ως εκ τούτου απαιτείται να υποστηριχθεί η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση, ώστε να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όσων δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα – ιδιαίτερα των μη προνομιούχων ομάδων· καλεί τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις προς τους στόχους αυτούς·

Σημασία της ποιότητας και της ευελιξίας στην εκπαίδευση

17.  αντιλαμβάνεται την ολοένα βελτιούμενη ποιότητα τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης ως ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση·

18.  τονίζει ότι, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να δώσουν στους εργαζόμενους τόσο χαμηλής όσο και υψηλής εξειδίκευσης περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει να παρέχουν, σε συνεργασία με τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατάρτιση και εκπαίδευση εστιασμένη στη σταδιοδρομία καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου·

19.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των ποιοτικών μεθόδων μετάδοσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων προκειμένου να έχει η εκπαίδευση αποτελέσματα· τονίζει την ανάγκη του να γίνουν επενδύσεις και να δοθεί στήριξη στην επαγγελματική ανέλιξη και τη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη διασφάλισης υψηλών προτύπων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη σημασία της ανάπτυξης νέων μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης, ως μέρους των καινοτόμων διεργασιών και της σταδιακής ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης· αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι πόροι είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας·

20.  σημειώνει ότι αυτό απαιτεί σεβασμό και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, ελκυστικές αμοιβές και συνθήκες εργασίας, καλύτερη πρόσβαση σε επαγγελματική επιμόρφωση κατά τον χρόνο εργασίας, ιδίως σε θέματα ψηφιακής διδασκαλίας·

21.  καλεί τα πανεπιστήμια να επικεντρωθούν όλο και περισσότερο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να την επεκτείνουν ώστε να καλύπτει τα δωρεάν μικρής διάρκειας μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης·

22.  τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται στους μαθητές που παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευκαιρίες επικοινωνίας με τους καθηγητές και αξιολόγησης από αυτούς, ώστε να έχουν σωστή υποστήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους·

23.  αναγνωρίζει ότι οι ευέλικτες μορφές μάθησης, όπως η εξ αποστάσεως και η μεικτή μάθηση, επιτρέπουν στους απασχολούμενους να συνδυάζουν την εργασία και/ή εκπαίδευση με την οικογενειακή και προσωπική ζωή·

24.  αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά τα άτομα των οποίων η σωματική κατάσταση εμποδίζει την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις αίθουσες διδασκαλίας·

25.  προωθεί την ιδέα της εξατομικευμένης μάθησης και των μαθημάτων συμπλήρωσης κενών που έχουν σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρειάζεται να αποκτήσουν περαιτέρω προσόντα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εισαγωγής·

26.  υπενθυμίζει την ανάγκη να επιδιώκεται σε ολόκληρη την προσωπική σταδιοδρομία μια πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς την επαγγελματική ανέλιξη και τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την επίτευξη αυτού του σκοπού κυρίως οι δημόσιοι αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς, ενώ αναγνωρίζει επίσης ότι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών που αφορούν τις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις και εστιάζουν στην αξιολόγηση και επέκταση των ατομικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από τα πρώτα στάδια·

27.  τονίζει τη σημασία της διαδραστικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας που επιτρέπουν την πρακτική εξάσκηση, τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της διδασκαλίας και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων·

28.  προωθεί την ιδέα της κατοχυρωμένης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, με σκοπό ιδίως να διευκολύνεται η επανένταξη γυναικών ειδικότερα και φροντιστών στο εργατικό δυναμικό·

29.  τονίζει την ανάγκη διαρκούς εποπτείας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μέρος της διαρκούς επικαιροποίησης των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας·

30.  τονίζει την ανάγκη του να αναπτύσσουν οι νέοι ανεξάρτητες μαθησιακές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της εργασίας τους, της επεξεργασίας πληροφοριών, της κριτικής σκέψης, της διατήρησης κινήτρων), ώστε στο μέλλον να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις προηγμένες τεχνολογίες για να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

Η συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εργαλείο ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια

31.  αναγνωρίζει ότι η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να διευρύνουν το πεδίο των ειδικοτήτων τους και να διαφοροποιούν τα έσοδά τους, δεδομένου ότι το κόστος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι χαμηλότερο από το κόστος της επί τόπου εκπαίδευσης·

32.  αναγνωρίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ευνοεί τη δημιουργία διεπιστημονικών πεδίων και την παρακολούθηση διεθνών σπουδών·

33.  ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια να διευρύνουν την προσφορά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης·

34.  αναγνωρίζει τον ρόλο της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) στην ανάπτυξη βασικού περιφερειακού δυναμικού με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

Τεχνολογικές προκλήσεις

35.  αναγνωρίζει την ανάγκη να συμβαδίζουμε με τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, ιδίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να κατανοήσουμε ότι η σημασία των ΤΠΕ και η εξάρτηση από αυτές δεν πρέπει να υποτιμούνται· εκτιμά πως οι ΤΠΕ είναι ένα μέσο με το οποίο οι σημαντικές εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές προκλήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο· εκτιμά πως οι σχετικές προσπάθειες θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται με μεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε οι ψηφιακές δεξιότητες και η παιδεία στα μέσα (media literacy) να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα·

36.  σημειώνει με λύπη ότι η έλλειψη γραμματισμού ΤΠΕ αποτελεί σήμερα σημαντικό πρόβλημα τόσο μεταξύ των εκπαιδευτών όσο και μεταξύ των εκπαιδευόμενων· επαναλαμβάνει τη σημασία της τεχνολογικής επάρκειας ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό της εξ αποστάσεως κατάρτισης και να διευκολυνθεί η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης·

37.  επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα και να εξασφαλιστούν αφενός ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση όλων στις ψηφιακές τεχνολογίες και αφετέρου οι ικανότητες, οι συμπεριφορές και τα κίνητρα που απαιτούνται για την ουσιαστική ψηφιακή συμμετοχή·

38.  υπογραμμίζει ότι μόνο το ένα τέταρτο των μαθητών στην Ευρώπη διδάσκονται από ψηφιακά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, ένα σοβαρό εμπόδιο που δεν επιτρέπει να ευδοκιμήσουν νέες μέθοδοι διδασκαλίας· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη για το σχολείο και τις ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και μέσω της κατάρτισης στις ΤΠ και στην παιδεία στα μέσα (media literacy) και των δια βίου ευκαιριών σταδιοδρομίας για τους εκπαιδευτές·

39.  τονίζει την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις και να υποστηριχθεί η επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς και να δημιουργηθούν υπηρεσίες καθοδήγησης για τη δια βίου επαγγελματική σταδιοδρομία·

40.  αναγνωρίζει τη σημασία των νέων ψηφιακών πλατφορμών στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ υπογραμμίζει παράλληλα και τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου που αντιμετωπίζουν τόσο τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και οι φοιτητές·

41.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και δηλώνει άλλη μια φορά ότι θεωρεί λυπηρή την ανισότητα μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό·

Χρηματοοικονομικά προβλήματα

42.  αναγνωρίζει τις δαπάνες και το αναγκαίο οικονομικό κόστος της ποιοτικής εκπαίδευσης και της εξατομικευμένης μάθησης· υπογραμμίζει ότι η εξ αποστάσεως μάθηση μπορεί να παράσχει υψηλής ποιότητας και χαμηλότερου κόστους εκπαίδευση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο· τονίζει τη σημασία μιας μεγαλύτερης οικονομικής και πρακτικής εμπλοκής της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου στην επαγγελματική κατάρτιση·

43.  τονίζει την ανάγκη οι δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης να αναγνωρίζονται ως μακροπρόθεσμη επένδυση η οποία αποφέρει μακροχρόνια οφέλη·

44.  θεωρεί ότι το κόστος δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως εμπόδιο για την εγγραφή και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, ενώ αναγνωρίζει επίσης τα βαθύτερα προβλήματα που ευθύνονται για το υψηλό κόστος και την αδυναμία των πολιτών να καταβάλουν τα δίδακτρα σε ορισμένα κράτη μέλη· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν περισσότερο την εξ αποστάσεως κατάρτιση ως ποιοτική, οικονομικά προσιτή, ευέλικτη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική επιλογή·

Προβλήματα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο

45.  αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορών στα ρυθμιστικά πλαίσια της παραδοσιακής επαγγελματικής κατάρτισης, της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης· τονίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να πιστοποιείται βάσει των ίδιων κανόνων που ισχύουν και για την επί τόπου πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ανάλογη προσαρμογή των σχετικών δεικτών και κριτηρίων·

46.  αναγνωρίζει τη σημασία της ενεργού διακυβέρνησης και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων·

47.  αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας στην εξ αποστάσεως κατάρτιση και της πιστοποίησης των αποτελεσμάτων της·

48.  υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), έχουν αναπτυχθεί χωριστά· αναγνωρίζει ότι προκειμένου να δοθεί στα άτομα η δυνατότητα να μετρούν καλύτερα την πρόοδο και τις ευκαιρίες τους και να κεφαλαιοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτούν σε διαφορετικά πλαίσια, πρέπει αυτά τα τελευταία να είναι καλύτερα συντονισμένα και να υποστηρίζονται καλύτερα με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και να ενσωματώνονται σε ένα πλαίσιο εθνικών προσόντων, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τομέων και μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών·

49.  αναγνωρίζει την διαρκή σημασία τόσο της μεικτής όσο και της διαδικτυακής μάθησης, ιδίως στο πλαίσιο της ΕΕΚ· τονίζει ότι ο συνδυασμός ψηφιακών τεχνολογιών υψηλής ποιότητας και ευκαιριών μάθησης με προσωπική επαφή οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις των εκπαιδευόμενων και, συνεπώς, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη στήριξη και την προώθηση της μεικτής μάθησης·

50.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου μάθηση και να μεριμνήσει ώστε η πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της, με στόχο να προωθηθεί η προσαρμογή του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού στην οικονομική και τεχνολογική αλλαγή· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων·

51.  αναγνωρίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πολυτομεακή και πολυεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, καθώς και την ανάγκη διατομεακής συνεργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών·

Συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

52.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων· ενθαρρύνει περαιτέρω την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας (QA) κατά την ανάπτυξη κριτηρίων αναγνώρισης των νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης·

53.  ζητεί την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ) για την προώθηση της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των χωρών που καλύπτονται από αυτό και άλλων χωρών, ιδίως των χωρών της γειτονίας και των χωρών με πεπαλαιωμένα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και την ενσωμάτωση των ατόμων με μεταναστευτική και προσφυγική προέλευση στη δια βίου μάθηση και στην απασχόληση·

54.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά την στήριξη προς την πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Erasmus+, προωθώντας την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων και διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τον σχεδιασμό έργων με τη συμμετοχή ιδρυμάτων από διάφορα κράτη μέλη, και την βελτιωμένη προσβασιμότητα για φοιτητές από άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες·

55.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας φιλικής προς τον χρήστη επιγραμμικής πλατφόρμας ως «υπηρεσίας μιας στάσης», μέσω της οποίας οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προωθούν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

56.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ασφαλή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα μάθησης, σχεδιασμένη για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσφερόμενη δωρεάν σε αυτά, ώστε να προωθηθεί η χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

57.  αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του «eTwinning» (ηλεκτρονικής αδελφοποίησης) και της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης, για τη στήριξη εποικοδομητικών ανταλλαγών μεταξύ διδασκόντων και άλλων επαγγελματιών·

58.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της διαρκούς συμπληρωματικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (μη αποκλειστικά προσανατολισμένης στην έρευνα) και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανά πάσα στιγμή παρακολούθηση και εγγραφή και στις δυο·

59.  συνιστά την επιβεβαίωση των προσπαθειών για τη δια βίου μάθηση με μια ευρωπαϊκή στρατηγική ψηφιοποίησης και με μια αξιολόγηση αντικτύπου των προτεινόμενων μέτρων σε κάθε φύλο·

60.  επικροτεί το φιλόδοξο σχέδιο να παρασχεθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και στις βιβλιοθήκες υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο έως το 2025, διότι η ταχύτερη και καλύτερη συνδεσιμότητα δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας, προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· υπογραμμίζει ότι η προώθηση αυτών των τεχνολογιών στο κοινό προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι οι ευκαιρίες αυτές θα βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών και των φοιτητών και την παιδεία στα μέσα (media literacy)·

61.  τονίζει ότι η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά ειδικευμένους επαγγελματίες στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, για να επιτευχθεί μια γνήσια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της παιδείας των πολιτών στα μέσα (media literacy), ιδίως δε των ανήλικων·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών προσπαθειών ώστε να καταστεί η στρατηγική της δια βίου μάθησης απτή πραγματικότητα για όλους, και να παρέχεται επίσης ένα φάσμα μαθησιακών ευκαιριών με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση και να επενδύσουν σε αυτή, ιδίως σε χώρες με ποσοστό συμμετοχής κάτω του ορίου αναφοράς του 15 %·

63.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συνεργασία και να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των φορέων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ώστε να καλύψουν μια ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα ατόμων και να λάβουν καλύτερα υπόψη τις ειδικές ανάγκες τους·

64.  προτείνει, οι καθηγητές που παραδίδουν μαθήματα εξ αποστάσεως να διαθέτουν ειδική πιστοποιημένη κατάρτιση·

Συστάσεις σε επίπεδο κρατών μελών

65.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια ολιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης και να παρέχουν στους σπουδαστές αξιόπιστες, ποικίλες και ίσες ευκαιρίες μάθησης που να αναπτύσσουν τις φιλοδοξίες τους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προκόψει κάποιος μέσα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία και σε μια δημοκρατική κοινωνία·

66.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις επικύρωσης για να αξιολογούν και να πιστοποιούν τις δεξιότητες που θα αποκτώνται μέσω μεθόδων αναβάθμισης και να εξασφαλίζουν την αναγνώρισή τους ως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο και τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων·

67.  τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, ιδίως σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, προωθεί την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης και μια περιφερειακή πολιτιστική οικονομία·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και παιδείας στα μέσα (media literacy)·

69.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και να προσαρμόζουν και να εκσυγχρονίζουν τον τρόπο εργασίας τους ανάλογα και να επιτρέπουν στους φοιτητές/σπουδαστές να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους· τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια δια βίου διεργασία χειραφέτησης, η οποία θα πρέπει να βοηθά τους πολίτες να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη, δημιουργικότητα και ευημερία·

70.  καλεί τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να προβλέπουν τις αλλαγές στην κοινωνία και την αγορά εργασίας και να προσαρμόζουν τον τρόπο εργασίας τους ανάλογα· σημειώνει ότι η ανάπτυξη των μελλοντοστραφών τομέων, ιδίως της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας, επηρεάζει καθοριστικά το είδος των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

71.  καλεί επίσης τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να παρέχουν πολύγλωσσα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις δεξιότητες των μεταναστών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα·

72.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη χρήση ανοικτών και διαδικτυακών μεθόδων διδασκαλίας·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση των πτυχιούχων («παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων»), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

74.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν «εκπαιδευτικούς διαδρόμους» προωθώντας συμφωνίες με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως την Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED) και τα δίκτυα πανεπιστημίων εξ αποστάσεως κατάρτισης που δέχονται ως φοιτητές πρόσφυγες προερχόμενους από περιοχές συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου και μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως ακαδημαϊκής εκπαίδευσης·

75.  τονίζει τη σημασία της εξειδικευμένης σχολικής και πανεπιστημιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την πανεπιστημιακή συμπληρωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σπουδαστών·

76.  τονίζει την ανάγκη οι ικανότητες και δεξιότητες που αποκτώνται εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος να αναγνωρίζονται μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της πιστοποίησης, με σκοπό ιδίως τη χειραφέτηση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη και μειονεκτική κατάσταση, όπως οι ενήλικες χαμηλής εξειδίκευσης ή οι πρόσφυγες· τονίζει τη σημασία της πιστοποίησης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και να τους χειραφετούν·

o
o   o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.
(3) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(4) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.
(6) ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45.
(7) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(8) ΕΕ C 327 της 4.12.2010, σ. 11.
(9) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(10) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(11) ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 30.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0291.
(14) ΕΕ C 126 της 26.4.2014, σ. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/el/pdf
(19) Όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
(20) Στις γερμανόφωνες χώρες, για παράδειγμα, γίνεται διάκριση, όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μεταξύ ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού τομέα.
(21) Ένα πρόγραμμα σπουδών με εξ αποστάσεως κατάρτιση για την διάχυτη υπολογιστική· https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing
(22) Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan Equity and Quality in Education – Supporting disadvantaged students and schools: https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου