Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0368(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0228/2017

Indgivne tekster :

A8-0228/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0325

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 40k
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfartsektoren og vejgodstransportsektoren ***I
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0745),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0501/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. juli 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0228/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 58.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 og Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89
P8_TC1-COD(2016)0368

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1952.)

Juridisk meddelelse