Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2025(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0242/2017

Teksty złożone :

A8-0242/2017

Debaty :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Głosowanie :

PV 13/09/2017 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0334

Teksty przyjęte
PDF 437kWORD 57k
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Stosunki polityczne UE z Indiami
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie stosunków politycznych UE z Indiami (2017/2025(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zawarte w 2004 r. partnerstwo strategiczne UE-Indie oraz wspólny plan działania w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie podpisany dnia 7 września 2005 r.,

–  uwzględniając plan działania UE–Indie na okres do roku 2020 i wspólne oświadczenie przyjęte na 13. szczycie UE–Indie,

–  uwzględniając globalną strategię UE na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opublikowaną w czerwcu 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 września 2001 r. zatytułowany „Europa i Azja: strategiczne ramy wzmocnionego partnerstwa” (COM(2001)0469),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 234/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi(1),

–  uwzględniając zalecenie PE dla Rady z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stosunków między UE a Indiami(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie stosunków między UE a Indiami: partnerstwo strategiczne(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.)(4),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Indii, w tym rezolucje w sprawie naruszeń praw człowieka, demokracji i państwa prawa,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie polityki zagranicznej UE wobec krajów BRICS i innych wschodzących mocarstw: cele i strategie(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie piractwa morskiego(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej(8),

–  uwzględniając wyjazd Komisji Spraw Zagranicznych do Indii w dniach 21–22 lutego 2017 r.,

–  uwzględniając 11. szczyt Azja–Europa (ASEM), który odbył się w Ułan Bator w dniach 15–16 lipca 2016 r. oraz 9. posiedzenie Partnerstwa Parlamentarnego Azja–Europa (ASEP), które odbyło się w Ułan Bator w dniach 21–22 kwietnia 2016 r., a także odpowiednie deklaracje przyjęte na obydwu posiedzeniach,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz a także stanowisko w formie poprawek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0242/2017),

A.  mając na uwadze, że UE i Indie są dwiema największymi demokracjami na świecie, które opierają się na głębokiej historii kulturowej i są wspólnie zaangażowane w promowanie pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, dobrobytu, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej, a także w poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności i dobrych rządów;

B.  mając na uwadze, że UE i Indie utworzyły w ostatnich dwóch dziesięcioleciach partnerstwo strategiczne oparte na wspólnych wartościach i interesach, z uwagi na fakt, że są one naturalnymi partnerami i czynnikami mającymi wpływ na stabilność w dzisiejszym wielobiegunowym świecie; mając na uwadze, że to partnerstwo strategiczne powinno zostać pogłębione, ponieważ ma ono duży potencjał w zapewnianiu nowej dynamiki na poziomie międzynarodowym, w tym na szczeblu Narodów Zjednoczonych, oraz w podejmowaniu takich kwestii, jak cele zrównoważonego rozwoju czy kontakty międzyludzkie;

C.  mając na uwadze, że podczas 13. szczytu UE-Indie, który odbył się w dniu 30 marca 2016 r., po czteroletniej przerwie, przyjęto nowy plan działań na rzecz partnerstwa strategicznego na następne pięć lat;

D.  mając na uwadze, że na 13. szczycie UE-Indie przyjęto szereg wspólnych deklaracji: w sprawie wspólnego planu w zakresie migracji i mobilności, o partnerstwie wodnym UE–Indie, o partnerstwie w dziedzinie czystej energii i klimatu oraz w sprawie walki z terroryzmem;

E.  mając na uwadze, że UE i Indie – będące ważnymi partnerami gospodarczymi, handlowymi i inwestycyjnymi i przy uwzględnieniu faktu, że UE jest pierwszym partnerem handlowym Indii – od 2007 r. prowadzą negocjacje w sprawie ambitnej umowy o wolnym handlu i inwestycjach, która powinna zostać zawarta w możliwie najkrótszym terminie; mając na uwadze, że plan działania UE-Indie na okres do roku 2020 potwierdza zobowiązanie obu stron do ustanowienia stabilnych warunków gospodarczych, korzystnych dla rozwinięcia handlu i współpracy gospodarczej;

F.  mając na uwadze, że zwiększona koordynacja między UE i jej państwami członkowskimi w odniesieniu do ich stosunków z Indiami pozwoliłaby na dodatkowe wzmocnienie partnerstwa strategicznego;

G.  mając na uwadze, że Indie są tętniącą życiem demokracją i otwartym społeczeństwem posiadającym wolną prasę i aktywne społeczeństwo obywatelskie; mając na uwadze, że UE i Indie regularnie wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie praw człowieka i demokracji, w tym w obszarze wolności wypowiedzi i zrzeszania się i rządów prawa, a także traktowania migrantów, poszanowania mniejszości i promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zgodnie ze zobowiązaniami powziętymi przez UE;

Solidne podstawy wartościowego partnerstwa

1.  wyraża pełne poparcie dla silniejszego i głębszego partnerstwa pomiędzy UE i Indiami, zakorzenionego we wzajemnych silnych powiązaniach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych i opartego na wspólnych wartościach demokracji, poszanowaniu praw człowieka i pluralizmu oraz na wzajemnym szacunku i wspólnych interesach;

2.  uważa, że pogłębione stosunki polityczne między tymi dwoma partnerami mogłyby pozytywnie przyczynić się do wspierania współpracy regionalnej i międzynarodowej w świecie zmagającym się z wieloma globalnymi problemami, takimi jak napięcia związane z bezpieczeństwem, brak poszanowania prawa międzynarodowego, terroryzm, ekstremizm i radykalizacja, międzynarodowa przestępczość zorganizowana i korupcja, nieuregulowana migracja i handel ludźmi, skutki zmiany klimatu, ubóstwo, nierówność, brak poszanowania praw człowieka, a także wzrost populizmu;

3.  podkreśla fakt, że UE i Indie, jako dwie największe na świecie demokracje, są wspólnie odpowiedzialne za promowanie na całym świecie idei pokoju, praworządności i praw człowieka, w tym poprzez rozszerzoną współpracę na szczeblu ONZ;

4.  uważa, że od czasu wydania wspólnego oświadczenia politycznego z 1993 r. zwiększył się zakres i poprawiła się jakość stosunków między UE a Indiami; podkreśla znaczenie partnerstwa strategicznego UE-Indie zawartego w 2004 r. i mającego na celu potwierdzenie ich ścisłych powiązań i oraz pogłębienie i zintensyfikowanie ich stosunków;

5.  podkreśla, że partnerstwo między UE a Indiami nie rozwinęło jeszcze w pełni swojego potencjału; uważa, że niezbędne jest silniejsze zaangażowanie polityczne po obu stronach, aby uczynić te stosunki bardziej dynamicznymi i cennymi w obliczu wyzwań stojących przed obydwoma partnerami na szczeblu regionalnym i międzynarodowym; wzywa do większego zaangażowania się w zacieśnianie więzi pomiędzy UE27 a Indiami; podkreśla, że ważne jest dokonanie pełnej oceny funkcjonowania partnerstwa strategicznego, aby dostarczyć pomysłów na temat możliwych sposobów jego rozwijania;

Wzmocnione partnerstwo na rzecz wzajemnych korzyści dla UE i Indii

6.  z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie 13. szczytu UE-Indie, który odbył się w Brukseli w dniu 30 marca 2016 r.; wzywa UE i Indie do corocznego organizowania szczytów, zgodnie z powziętym przez nich zobowiązaniem, gdyż takie spotkania na wysokim szczeblu w pozytywny sposób przyczyniają się do zwiększenia współpracy, wzajemnego zrozumienia i wzajemnej widoczności;

7.  z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie planu działania UE–Indie na okres do roku 2020, który stanowi plan działania na rzecz intensyfikacji partnerstwa strategicznego w ciągu następnych pięciu lat; z zadowoleniem odnotowuje, że w 2016 r. została wznowiona współpraca w licznych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, zwalczanie terroryzmu, migracja i mobilność, handel, transfer technologii i kultura, zmiana klimatu, rozwój, energia i woda; apeluje o skuteczne wdrożenie planu działania, z uwzględnieniem jasno określonych etapów i terminów;

8.  ponownie podkreśla swoje poparcie dla zawarcia kompleksowego i ambitnego porozumienia o wolnym handlu między UE a Indiami, które powinno być opłacalne dla obu stron z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i politycznego; przypomina, że UE jest wiodącym blokiem handlowym na świecie i że Indie wykazują jedną z najwyższych stóp wzrostu PKB na świecie; przypomina również, że UE jest głównym partnerem Indii pod względem handlu i inwestycji, i że przepływy w przywozie i wywozie pomiędzy tymi partnerami są stosunkowo wyważone;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i Indie podjęły na nowo dyskusje na temat sposobów dalszego prowadzenia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu, zwanej również kompleksową umową handlowo-inwestycyjną (BTIA); wzywa obie strony do dalszych negocjacji w celu możliwie jak najszybszego zawarcia umowy o wolnym handlu, w duchu wzajemności i obopólnych korzyści oraz przy uwzględnieniu norm międzynarodowych, do których przestrzegania obie strony się zobowiązały, w tym norm określonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; uznaje, że taka umowa, mająca zrównoważony charakter względem obaw obu stron, może zapewnić, że podjęte w niej środki będą korzystne zarówno dla obywateli europejskich, jak i indyjskich, w tym poprzez zwalczanie ubóstwa i promowanie przestrzegania praw człowieka;

10.  zaleca przyjęcie spójnej strategii na szczeblu UE na rzecz stosunków z Indiami, zawierającej jasno określone priorytety; zwraca uwagę, że ważne jest, aby zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie, wdrażały tę strategię w spójny i skoordynowany sposób; uważa, że priorytety UE w odniesieniu do Indii można również określić w zaktualizowanej strategii na rzecz stosunków między UE a Azją;

11.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do sprzyjania długoterminowym inwestycjom w Indiach w zakresie infrastruktury o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zrównoważonego pod względem środowiska; zwraca się do EBI o wywiązanie się z tego zobowiązania i o wzmocnienie wsparcia dla trwałych inwestycji w Indiach;

12.  podkreśla znaczenie zorganizowanego dialogu międzyparlamentarnego dla funkcjonowania partnerstwa strategicznego; zachęca przewodniczącego indyjskiego parlamentu do utworzenia grupy przyjaźni pomiędzy UE a Indiami składającej się z parlamentarzystów Izby Ludowej (Lok Sabha) i Izby Stanów (Rajya Sabha), która będzie działała jako odpowiednik delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Republiką Indii;

Szeroko zakrojony plan współpracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

13.  przypomina, że w dzisiejszym środowisku międzynarodowym UE i Indie stoją w obliczu pilnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, które wymagają dyplomatycznej reakcji w połączeniu ze zwiększonym potencjałem odstraszającym, poszanowaniem prawa międzynarodowego i współpracą demokratycznych państw;

14.  zwraca uwagę na istotny potencjał zwiększenia synergii między UE a Indiami w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; jest przekonany, że regularny i spójny dialog może utorować drogę dla wzajemnego zrozumienia i, co za tym idzie, zwiększenia koordynacji między programami UE i Indii w dziedzinie polityki zagranicznej na poziomie regionalnym i międzynarodowym, w tym w odniesieniu do zagadnień, wobec których w przeszłości stosowano różne podejścia;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte w ramach planu działania UE-Indie na okres do roku 2020 dotyczące utworzenia forów ds. polityki zagranicznej i konsultacji dotyczących bezpieczeństwa; podkreśla wartość dodaną zwiększenia częstotliwości i wagi kontaktów na wysokim szczeblu w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa;

16.  apeluje do UE, aby wraz z państwami członkowskimi i Indiami kontynuowała i wzmacniała wysiłki na rzecz promowania skutecznego, opartego na przepisach multilateralizmu na szczeblu globalnym; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Radę do poparcia reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym wniosku Indii o stałe członkostwo; zachęca UE i Indie do koordynowania w możliwie największym stopniu swoich stanowisk i inicjatyw na szczeblu ONZ w kwestiach, w których ich współpraca mogłaby mieć istotne znaczenie, ale także na innych forach międzynarodowych, takich jak WTO;

17.  przyjmuje do wiadomości cenne i bardziej intensywne kontakty w kwestiach o znaczeniu globalnym, które odbywają się w ramach dialogu Azja-Europa –forum współpracy wielostronnej obejmującego zarówno UE, jak i Indie; popiera procesy integracji regionalnej w Azji, zarówno na szczeblu politycznym, jak i gospodarczym, ponieważ mogą się one przyczynić w pozytywny sposób do ograniczenia liczby konfliktów i do dobrobytu w regionie;

18.  podkreśla znaczną wartość dodaną, jaka płynie ze współpracy między UE a Indiami we wspieraniu przemian demokratycznych w Azji; ponadto podkreśla znaczenie koordynowania przez UE i Indie ich strategii politycznych w dziedzinie pomocy humanitarnej i rozwoju, w świetle wysokiego poziomu działalności rozwojowej podejmowanej przez obie strony w Azji, aby pozytywnie przyczynić się do rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego w zainteresowanych krajach, w tym w odniesieniu do mniejszości i bezpaństwowców, takich jak Rohindżowie; apeluje o pogłębienie dialogu w tej kwestii;

19.  zwraca uwagę na wspólne oświadczenie UE i Indii z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, mające na celu wzmocnienie współpracy w zakresie zapobiegania radykalizacji postaw, brutalnemu ekstremizmowi i terroryzmowi oraz przeciwdziałania tym zjawiskom; podkreśla znaczenie kontynuowania współpracy między organami ścigania i bezpieczeństwa UE i Indii na podstawie istniejących uzgodnień w ramach Europolu; zaleca ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i informacji między Indiami a UE, w tym między jej państwami członkowskimi; zachęca obie strony do wspólnego propagowania przyjęcia całościowej konwencji dotyczącej terroryzmu międzynarodowego na szczeblu ONZ, jak również do zwiększenia skuteczności uznawania organizacji za terrorystyczne przez ONZ;

20.  podkreśla znaczenie zacieśnienia współpracy między UE a Indiami na rzecz Afganistanu, a mianowicie przyczynienia się do procesu pokoju i pojednania prowadzonego przez Afgańczyków i pozostającego w ich gestii, do budowy stabilnych instytucji i funkcjonującego państwa oraz powstawania środowiska politycznego i gospodarczego, które pozwoli na umocnienie pokoju i bezpieczeństwa; zachęca w szczególności do ściślejszej koordynacji politycznej w kwestiach bezpieczeństwa i kwestiach wojskowych, do wspierania rozwoju i do podejmowania środków dotyczących kontekstu regionalnego; podkreśla, że proces „Serce Azji” stanowi ważne forum służące budowie zaufania i współpracy politycznej w regionie;

21.  wzywa do wznowienia wysiłków na rzecz zbliżenia między Indiami a Pakistanem i do przywrócenia dobrych stosunków sąsiedzkich między tymi krajami poprzez kompleksowy dialog i ewentualne podejście stopniowe, zaczynając od dyskusji na temat kwestii technicznych i środków budowy zaufania, ostatecznie prowadzących do spotkań politycznych na wysokim szczeblu; podkreśla znaczenie dwustronnego wymiaru w działaniach na rzecz ustanowienia długotrwałego pokoju i współpracy między Indiami a Pakistanem, które przyczyniłyby się do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego w regionie; podkreśla ponadto, że obydwa państwa, będące potęgami jądrowymi, ponoszą odpowiedzialność za pokój; wzywa UE, aby zachęcała do procesu pojednania między Indiami i Pakistanem, a także wspierała ten proces; podkreśla, że sprawą najwyższej wagi jest zwalczanie terroryzmu we wszystkich jego formach i przejawach, w tym terroryzmu sponsorowanego przez państwa;

22.  zaleca dalszą współpracę na rzecz powszechnego rozbrojenia, nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i bezpieczeństwa jądrowego, do których to celów dąży zarówno UE, jak i Indie; w związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby poparły wniosek Indii o przystąpienie do reżimów kontroli eksportu, takich jak Grupa Dostawców Jądrowych, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych, porozumienie z Wassenaar i Grupa Australijska; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Indie ratyfikowały protokół dodatkowy MAEA;

23.  z zadowoleniem przyjmuje stanowcze stanowisko zarówno Indii, jak i UE w sprawie nielegalnego programu jądrowego i programu budowy pocisków balistycznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD), które to programy stanowią zagrożenie dla pokoju na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, a także zachęca do dalszej współpracy na rzecz zapewnienia szerokiego wdrażania sankcji ONZ wobec KRLD;

24.  odnotowuje zaniepokojenie Indii dotyczące Chin, szczególnie w świetle asertywnej polityki Chin w regionie Morza Południowochińskiego, znacznej modernizacji armii, strategicznych stosunków z Pakistanem i nierozstrzygniętych kwestii granicznych; uważa, że jedynie prawdziwy dialog w oparciu o zasady prawa międzynarodowego może przyczynić się do przezwyciężenia tych różnic i budowy zaufania;

25.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie wyrażone podczas 13. szczytu UE-Indie przez obie strony na rzecz pełnego wdrożenia porozumienia z Mińska przez wszystkie strony konfliktu we wschodniej Ukrainie; przypomina, że UE zdecydowanie potępiła agresywne działania Rosji i że stosuje politykę nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; ma nadzieję, że dzięki dialogowi UE i Indie będą mogły jeszcze bardziej zbliżyć swoje stanowiska;

26.  zachęca UE i Indie do dalszej wymiany poglądów – zarówno w czasie szczytów oraz podczas regularnych konsultacji w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa – na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na temat obszarów ewentualnej współpracy, która mogłaby przyczynić się do poprawy stabilizacji w regionie, w tym poprzez działania na szczeblu międzynarodowym; zwraca w szczególności uwagę na znaczenie współpracy na rzecz zapewnienia trwałego rozwiązania politycznego w Syrii zgodnie z istniejącymi, zatwierdzonymi przez ONZ ramami i komunikatem z Genewy z dnia 30 czerwca 2012 r., a także na rzecz wspierania odbudowy i pojednania po tym, jak zawarte zostanie porozumienie i kiedy rozpocznie się wiarygodny proces przemian politycznych prowadzonych przez Syryjczyków i pozostających w ich gestii;

27.  podkreśla, że UE i Indie mogłyby nasilić współpracę i wymianę najlepszych praktyk w odniesieniu do krajów afrykańskich, aby zapewnić komplementarność ich działań na rzecz rozwoju;

28.  podkreśla znaczne wzajemne korzyści, jakie UE i Indie mogłyby czerpać z zacieśniania współpracy w takich dziedzinach, jak bezpieczeństwo na morzu, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych, jak również migracja i mobilność;

29.  podkreśla fakt, że UE i Indie mają żywotne wspólne interesy i podkreśla, ze powinny one zacieśnić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie piractwa, ale również w celu utrzymania pokoju i stabilności oraz zabezpieczenia morskiej linii komunikacyjnej na Morzu Południowochińskim i Oceanie Indyjskim; w związku z tym zaleca opracowanie wspólnych standardowych procedur operacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i zwalczania piractwa, a także opracowanie wspólnej interpretacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, w ramach której uwzględniona zostanie wolność żeglugi, rozwiązane zostaną wszelkie nierozstrzygnięte kwestie i wskazane najbardziej odpowiednie wspólne działania w zakresie współpracy;

30.  z zadowoleniem odnotowuje wspólną deklarację o partnerstwie w dziedzinie czystej energii i klimatu przyjętą przez UE i Indie na 13. szczycie UE–Indie w marcu 2016 r.; podkreśla pozytywny wpływ Indii i UE na negocjacje w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża oraz wiodącą pozycję obu partnerów; wzywa obu partnerów do zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia wdrożenia porozumienia przez wszystkich sygnatariuszy; w związku z tym wzywa do zacieśnienia współpracy UE–Indie w dziedzinie energii, a zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej;

31.  odnotowuje z zainteresowaniem wspólną deklarację o partnerstwie wodnym przyjętą przez UE i Indie na 13. szczycie UE–Indie w marcu 2016 r.; w związku z tym wzywa Unię do zacieśnienia współpracy z Indiami i do zwiększenia wsparcia dla indyjskich projektów z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodą, takich jak „Clean Ganga”;

32.  z zadowoleniem odnotowuje wspólne oświadczenie w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności mającego zapewnić ramy współpracy w zakresie propagowania legalnej migracji, zapobiegania migracji nieuregulowanej i handlowi ludźmi oraz zmaksymalizowania wpływu mobilności na rozwój;

33.  uważa, że kontakty międzyludzkie powinny stanowić jeden z głównych wymiarów partnerstwa strategicznego między UE i Indiami; podkreśla w szczególności, że ważne jest nasilenie kontaktów w dziedzinie edukacji, kultury i badań naukowych, w tym w dziedzinie IT, i dlatego z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby studentów biorących udział w wymianie w ramach programu Erasmus+, który należy jeszcze bardziej rozszerzyć; również z zadowoleniem przyjmuje perspektywy współpracy w zakresie rozwoju umiejętności i w ramach inicjatywy „Make in India", jak zapisano w planie działania na okres do roku 2020, i podkreśla znaczenie tych perspektyw dla zintensyfikowania wymiany handlowej i stosunków społecznych; apeluje o angażowanie w te programy studentek, kobiet-naukowców, badaczek oraz specjalistek na równi z mężczyznami;

Zintensyfikowanie wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa

34.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzone zobowiązanie do zintensyfikowania wymiany poglądów na temat aspektów związanych z prawami człowieka w ramach partnerstwa strategicznego UE-Indie, jako że obywatele obu stron mogą odnieść korzyści ze ściślejszej współpracy w licznych kwestiach dotyczących praw człowieka; podkreśla w szczególności potrzebę wzmocnienia kontaktów i koordynacji między oboma partnerami w ramach ONZ, w tym we wdrażaniu zaleceń udzielonych w ramach powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka; podkreśla ponadto znaczenie dialogu na temat praw człowieka; zauważa, że od 2013 r. nie podejmowano rozmów w tej kwestii i apeluje, aby dyskusja odbyła się możliwie jak najszybciej;

35.  przypomina, że od dawna sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach i we wszystkich okolicznościach; ponawia swój apel o natychmiastowe moratorium na wykonywanie egzekucji w Indiach;

36.  przypomina, że wolność wyrażania opinii i zrzeszania się stanowią integralną część tętniącego życiem demokratycznego społeczeństwa; zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia środków w celu zwiększenia przejrzystości finansowanych przez podmioty zagraniczne działań, które mogą zagrażać pokojowi i stabilności lub bezpieczeństwu wewnętrznemu, a także wprowadzenia ograniczeń takiej działalności; wyraża jednakże zaniepokojenie wpływem obowiązującego prawa indyjskiego dotyczącego udziału podmiotów zagranicznych w finansowaniu organizacji pozarządowych (ustawa o zagranicznym wkładzie) na wolność słowa i wolność zrzeszania się;

37.  uznaje znaczne wysiłki poczynione przez władze indyjskie, mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na przynależność kastową; zauważa jednak z niepokojem, że dyskryminacja ze względu na przynależność kastową nadal stanowi źródło nadużycia, zachęca zatem władze indyjskie do wzmożenia wysiłków zmierzających do zwalczania tych naruszeń praw człowieka; ponadto zachęca Indie do zapewnienia pełnej ochrony mniejszości, zwłaszcza mniejszości religijnych i etnicznych, oraz zwraca uwagę na znaczenie, jakie dla zapobiegania przemocy między społecznościami ma promowanie tolerancji wobec różnorodności; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Sąd Najwyższy Indii orzekł ponowne zbadanie postępowań w sprawie przemocy skierowanej przeciwko chrześcijanom w 2008 r. oraz przyznanie odpowiednich odszkodowań ofiarom;

38.  nalega na Indie, aby ratyfikowały konwencję przeciwko torturom i protokół fakultatywny do niej oraz konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem;

39.  uważa, że ze względu na fakt, że UE i Indie potwierdziły zobowiązanie do zacieśnienia współpracy w kwestiach związanych z prawami człowieka, prawa kobiet powinny zostać włączone do programu dialogu dotyczącego praw człowieka między tymi dwoma partnerami; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu indyjskiego do poprawy praw kobiet i wprowadzenia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w programowaniu działań politycznych i zachęca władze Indii do podejmowania dalszych kroków w celu wykrywania przemocy na tle płciowym i zapobiegania jej, a także promowania równości płci; z zadowoleniem przyjmuje ponadto fakt, że w Indiach realizowane są projekty finansowane przez UE dotyczące przemocy wobec kobiet i dzieci i zaleca, aby to finansowanie zostało utrzymane; wzywa do wzmocnienia praw osób LGBTIQ oraz uchylenia sekcji 377 indyjskiego kodeksu karnego;

o
o   o

40.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Indii.

(1) Dz.U. L 077 z 15.3.2014, s. 77.
(2) Dz.U. C 174 E z 14.7.2005, s. 179.
(3) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 589.
(4) Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 69.
(5) Dz.U. C 239 E z 20.8.2013, s. 1.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0120.
(7) Dz.U. C 261 E z 10.9.2013, s. 34.
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0424.

Informacja prawna