Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2101(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0280/2017

Esitatud tekstid :

A8-0280/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0335

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 49k
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0280/2017),

1.  märgib, et otsus kujutab endast seni suurimat Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ühekordset kasutuselevõtmist;

2.  märgib, et „tõsiseks loodusõnnetuseks“ klassifitseeritud loodusõnnetuste puhul võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 661/2014(4) muudetud määruse (EÜ) nr 2012/2002 artiklis 4a sätestatud ettemakse ülemmäär kujutada endast sageli ebapiisavat abimeedet; rõhutab vajadust kaaluda selliste spetsiifiliste esimeste rahaliste toetuste puhul suurema ülemmäära kasutamist, et reageerida tulemuslikult ja kiiresti kõnealuse kategooria loodusõnnetuste põhjustatud kahjustustele;

3.  väljendab otsuse üle heameelt, sest see on liidu solidaarsuse märgiks loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud liidu kodanike ja piirkondadega;

4.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 661/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 143).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Itaaliale

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/1599).

Õigusalane teave