Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2101(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0335

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 45k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0540 – C8‑0199/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0280/2017),

1.  ottaa huomioon, että päätöksellä otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta kaikkien aikojen suurin yksittäinen määrä;

2.  panee merkille, että asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 661/2014(4), säädetty ennakkomaksun enimmäismäärä saattaa usein olla riittämätön tukitoimi niiden katastrofien osalta, jotka luokitellaan suuriksi luonnonkatastrofeiksi; korostaa, että on tarpeen harkita ensimmäisten rahoitusosuuksien määrän korottamista, jotta tähän luokkaan kuuluvien katastrofien aiheuttamiin vahinkoihin voidaan reagoida tehokkaasti ja nopeasti;

3.  suhtautuu päätökseen myönteisesti ja pitää sitä merkkinä unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

4.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 661/2014, annettu 15. toukokuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 143).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/1599.)

Oikeudellinen huomautus