Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2101(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0280/2017

Pateikti tekstai :

A8-0280/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0335

Priimti tekstai
PDF 326kWORD 40k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0280/2017),

1.  pažymi, kad šis sprendimas yra susijęs su pačiu didžiausiu bendru Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimu;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad didžiausia avanso riba, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 661/2014(4), 4a straipsnyje dažnai gali būti nepakankama pagalbos priemonė tokioms nelaimėms, kurios priskiriamos prie didelių gaivalinių nelaimių; pabrėžia, kad reikia apsvarstyti galimybę nustatyti didesnę ribą šiems konkretiems pirmiesiems finansiniams įnašams siekiant veiksmingai ir greitai spręsti šios kategorijos nelaimių padarytos žalos klausimus;

3.  palankiai vertina šį sprendimą, kaip Sąjungos solidarumo su nukentėjusiais nuo gaivalinių nelaimių Sąjungos piliečiais ir regionais ženklą;

4.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 189, 2014 6 27, p. 143).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/1599.)

Teisinis pranešimas