Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2101(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2017

Ingivna texter :

A8-0280/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0335

Antagna texter
PDF 242kWORD 43k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0280/2017).

1.  Europaparlamentet konstaterar att beslutet utgör det största utnyttjandet någonsin av Europeiska unionens solidaritetsfond.

2.  Europaparlamentet konstaterar att tröskeln för det förskott som fastställs i artikel 4a i förordning (EG) nr 2012/2002, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014(4), ofta kan utgöra en otillräcklig stödåtgärd för de katastrofer som klassificeras som större naturkatastrofer. Parlamentet betonar behovet av att överväga en högre tröskel för dessa särskilda första bidrag för att omgående och på ett effektivt sätt kunna hantera de skador som orsakats av denna kategori av katastrofer.

3.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med EU:s medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

4.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUT L 189, 27.6.2014, s. 143).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1599.)

Rättsligt meddelande