Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2109(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0281/2017

Esitatud tekstid :

A8-0281/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2017 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0336

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 40k
Kolmapäev, 13. september 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale (11813/2017 – C8‑0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2017, mille komisjon võttis vastu 26. juunil 2017 (COM(2017)0541),

–  võttes arvesse 4. septembril 2017 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta (11813/2017 – C8‑0304/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0281/2017),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2017 käsitleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „ELSF“) kasutuselevõtmist summas 1 196 797 579 eurot seoses maavärinatega, mis toimusid 2016. aasta augusti ja 2017. aasta jaanuari vahel Itaalias Abruzzo, Lazio, Marche ja Umbria maakonnas;

B.  arvestades, et kõnealuse ELSFi kasutuselevõtmise juhtumi raames oli liidu 2016. aasta eelarvest ettemaksena juba välja makstud 30 miljonit eurot;

C.  arvestades, et kõnealune kasutuselevõtmine kujutab endast aegade suurimat ELSFi kasutuselevõtmist;

D.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2017 eesmärk on liidu 2017. aasta eelarvet vastavalt ametlikult korrigeerida;

E.  arvestades, et komisjon teeb sellest tulenevalt ettepaneku liidu 2017. aasta eelarve muutmiseks ning eelarvepunkti 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute suurendamiseks 1 166 797 579 euro võrra;

F.  arvestades, et kuigi ELSFi kasutuselevõtmiseks eelarveaasta käesolevas etapis kättesaadav kogusumma on kavandatavast summast 293 971 080 eurot väiksem, teeb komisjon ettepaneku katta see vahe 2018. aastaks ette nähtud vahenditest vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 10 lõikele 2; arvestades, et seda võimalust ei ole kunagi varem kasutatud;

G.  arvestades, et ELSF on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt;

H.  arvestades, et komisjon teeb ettepaneku paigutada vajalikud maksete assigneeringud liidu 2017. aasta eelarves täielikult ümber ja taastada paranduseelarvega nr 1/2017 avatud negatiivreserv (70 402 434 eurot) 2007–2013 struktuurifondide programmide eelarveridadelt;

1.  rõhutab, et loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud piirkondadele tuleb ELSFist anda finantsabi kiiresti; märgib, et sünergia loomine kõigi olemasolevate liidu rahastamisvahendite vahel on ülimalt tähtis tagamaks, et vahendeid kasutataks tulemuslikult taastamistegevuseks ja kõigi muude vajalike meetmete võtmiseks;

2.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 4/2017;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2017 kohta heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 28.2.2017.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Õigusalane teave