Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2109(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0281/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0281/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0336

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 46k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 neuvoston kannasta Euroopan unionin varainhoitovuoden 2017 talousarviota koskevaan lisätalousarvioesitykseen nro 4, joka liittyy ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Italialle (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 26. kesäkuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2017 (COM(2017)0541),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2017 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2017 (11813/2017 – C8‑0304/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0281/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 4/2017 koskee 1 196 797 579 euron määrän käyttöönottoa Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR) sen vuoksi, että Italiassa tapahtui elokuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä maanjäristyksiä Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueilla;

B.  ottaa huomioon, että tässä solidaarisuusrahaston tapauksessa on jo maksettu ennakkoa 30 000 000 euroa unionin vuoden 2016 talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että kyseessä on suurin solidaarisuusrahastosta koskaan käyttöön otettu määrä;

D.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2017 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti unionin vuoden 2017 talousarvioon;

E.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa näin ollen, että vuoden 2017 talousarviota muutetaan ja lisätään momentille 13 06 01 ”Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään” 1 166 797 579 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

F.  ottaa huomioon, että solidaarisuusrahastossa vuoden tässä vaiheessa käytettävissä oleva määrä on 293 971 080 euroa pienempi kuin ehdotettu määrä, joten komissio ehdottaa erotuksen rahoittamista vuotta 2018 varten käytettävissä olevasta vuosittaisesta määrästä rahoituskehysasetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti; toteaa, että tätä mahdollisuutta ei ole käytetty koskaan aiemmin;

G.  ottaa huomioon, että solidaarisuusrahasto on rahoituskehysasetuksessa tarkoitettu erityisrahoitusväline, joten asianomaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei tule sisällyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettuihin enimmäismääriin;

H.  ottaa huomioon komission ehdotuksen, että tarvittavat maksumäärärahat kohdennetaan kokonaisuudessaan uudelleen vuoden 2017 talousarviossa ja negatiivisesta varauksesta lisätalousarviolla nro 1/2017 käyttöön otettu määrä (70 402 434 euroa) korvataan vuosien 2007–2013 rakennerahasto-ohjelmia koskevista budjettikohdista;

1.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsiville alueille kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta; toteaa, että synergioiden luominen kaikkien käytettävissä olevien unionin välineiden välille on ensiarvoisen tärkeää sen varmistamiseksi, että varoja käytetään tehokkaasti jälleenrakennustoimintaan ja kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin;

2.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2017;

3.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 4/2017;

4.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 51, 28.2.2017.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Oikeudellinen huomautus