Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2109(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0281/2017

Pateikti tekstai :

A8-0281/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0336

Priimti tekstai
PDF 324kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Italijai (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą Nr. 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. birželio 26 d. (COM(2017)0541),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 4 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0281/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2017 yra susijęs su pasiūlymu mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas (1 196 797 579 EUR) siekiant suteikti pagalbą Italijai dėl 2016 m. rugpjūčio mėn. – 2017 m. sausio mėn. Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionuose įvykusių žemės drebėjimų;

B.  kadangi dėl šio Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimo atvejo iš 2016 m. Sąjungos biudžeto avansu jau buvo išmokėta 30 000 000 EUR suma;

C.  kadangi šis mobilizavimas yra didžiausias Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas;

D.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto tikslas – oficialiai įtraukti šį biudžeto patikslinimą į 2017 m. Sąjungos biudžetą;

E.  kadangi todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti 2017 m. biudžetą ir padidinti biudžeto straipsnio Nr. 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ lėšas 1 166 797 579 EUR suma – tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų;

F.  kadangi, nors bendra turima suma, kurią numatyta mobilizuoti iš Europos Sąjungos solidarumo fondo, šiuo metu yra 293 971 080 EUR mažesnė suma, Komisija siūlo padengti šį skirtumą iš metinės 2018 m. biudžeto sumos, kaip nustatyta DFP reglamento 10 straipsnio 2 dalyje; kadangi tokia galimybe niekada nebuvo pasinaudota anksčiau;

G.  kadangi Europos Sąjungos solidarumo fondas yra speciali priemonė kaip apibrėžta DFP reglamente ir atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai turi būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP viršutines ribas;

H.  kadangi Komisija siūlo perskirstyti visus dėl šio Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo reikalingus mokėjimų asignavimus neviršijant 2017 m. biudžeto, o neigiamą rezervą, susidariusį Taisomajame biudžete Nr. 1/2017 (70 402 434 EUR), papildyti iš biudžeto eilučių, skirtų tam tikroms 2007–2013 m. struktūrinių fondų programoms;

1.  pabrėžia, kad regionams, nukentėjusiems nuo šių gaivalinių nelaimių, reikia kuo skubiau suteikti finansinę paramą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo; pažymi, kad itin svarbus yra visų turimų Sąjungos priemonių sąveikos sukūrimas, taip užtikrinant, kad ištekliai būtų veiksmingai naudojami atkūrimo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektą;

3.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projekto;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2017 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2017 2 28.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Teisinis pranešimas