Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2109(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0281/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0281/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 13/09/2017 - 9.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0336

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 49k
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Itālijai (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3) (DFS regula),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 26. jūnijā (COM(2017)0541),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 4. septembrī un nosūtīja Parlamentam tajā pašā dienā (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0281/2017),

A.  tā kā Budžeta grozījuma Nr. 4 projekts (BGP) 2017. gadam attiecas uz Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) izmantošanu par summu EUR 1 196 797 579 apmērā saistībā ar zemestrīcēm, kas Itālijā notika no 2016. gada augusta līdz 2017. gada janvārim Abruco, Lacio, Markes un Umbrijas reģionā;

B.  tā kā summa EUR 30 000 000 apmērā jau tika izmaksāta par šo ESSF gadījumu kā avanss no Savienības 2016. gada budžeta;

C.  tā kā tiek īstenota ESSF izmantošana līdz šim lielākajā apmērā;

D.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekta mērķis ir attiecīga budžeta pielāgojuma oficiāla iekļaušana Savienības 2017. gada budžetā;

E.  tā kā Komisija tādēļ ierosina grozīt 2017. gada Savienības budžetu un palielināt līdzekļus budžeta 13 06 01. pantā “Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku” par EUR 1 166 797 579 gan saistību, gan maksājumu apropriācijās;

F.  tā kā, lai gan kopējā ESSF izmantošanai pieejamā summa šajā gada posmā ir par EUR 293 971 080 mazāka nekā ierosinātā summa, Komisija ierosina segt minēto starpību, izmantojot gada summu, kas pieejama 2018. gadā, atbilstīgi DFS regulas 10. panta 2. punktam; tā kā minētā iespēja nekad iepriekš nav izmantota;

G.  tā kā ESSF ir īpašs instruments, kā definēts DFS regulā, un attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas budžetā jāiekļauj ārpus un papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

H.  tā kā Komisija ierosina pilnībā pārdalīt vajadzīgās maksājumu apropriācijas Savienības 2017. gada budžetā un papildināt negatīvo rezervi, kas aktivizēta budžeta grozījumā Nr. 1/2017 (EUR 70 402 434) no budžeta pozīcijām 2007.–2013. gada struktūrfondu programmām,

1.  uzsver, ka dabas katastrofu skartajiem reģioniem ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no ESSF; norāda, ka ir ļoti svarīgi veidot sinerģiju starp visiem pieejamajiem Savienības instrumentiem, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu rekonstrukcijas darbībām un visām pārējām nepieciešamajām darbībām;

2.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu;

3.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 51, 28.2.2017.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Juridisks paziņojums