Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2109(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0281/2017

Ingivna texter :

A8-0281/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0336

Antagna texter
PDF 246kWORD 43k
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2017 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, slutgiltigt antagen den 1 december 2016(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som kommissionen antog den 26 juni 2017 (COM(2017)0541),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet samma dag (11813/2017 – C8-0304/2017),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0281/2017), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 gäller utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad solidaritetsfonden) till ett belopp av 1 196 797 579 EUR för att ge stöd till Italien med anledning av en serie jordbävningar som ägde rum mellan augusti 2016 och januari 2017 i regionerna Abruzzo, Lazio, Marche och Umbrien.

B.  Ett belopp på 30 000 000 EUR har redan betalats ut för detta genom solidaritetsfonden i form av en förskottsbetalning från unionens budget för 2016.

C.  Detta är det största utnyttjandet någonsin av solidaritetsfonden.

D.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2017 är att formellt föra in denna budgetjustering i unionens budget för 2017.

E.  Kommissionen föreslår därför en ändring av unionens budget för 2017 och en ökning av anslagen till artikel 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser på levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 1 166 797 579 EUR i både åtagande- och betalningsbemyndiganden.

F.  Det totala belopp som finns tillgängligt för utnyttjandet av solidaritetsfonden vid denna tidpunkt på året är 293 971 080 EUR lägre än det föreslagna beloppet, och därför föreslår kommissionen att täcka denna skillnad med hjälp av det årliga belopp som finns tillgängligt under 2018, i enlighet med artikel 10.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Denna möjlighet har aldrig tidigare använts.

G.  Solidaritetsfonden definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och därför bör motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

H.  Kommissionen föreslår att de nödvändiga betalningsanslagen omfördelas till fullo inom ramen för unionsbudgeten för 2017 och att den negativa reserv som aktiveras i ändringsbudget nr 1/2017 (70 402 434 EUR) fylls på från budgetposter för vissa av 2007–2013 års strukturfondsprogram.

1.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via solidaritetsfonden till de regioner som drabbats av dessa naturkatastrofer. Parlamentet konstaterar att det är av största vikt att skapa synergier mellan EU:s alla tillgängliga instrument för att säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt för återuppbyggnad och alla andra nödvändiga åtgärder.

2.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 4/2017, som lagts fram av kommissionen.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2017.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 4/2017 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 28.2.2017.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Rättsligt meddelande