Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2098(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0278/2017

Внесени текстове :

A8-0278/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0337

Приети текстове
PDF 512kWORD 53k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0322 – C8‑0193/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0278/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин,

В.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ съгласно критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1248 съкращения в Microsoft Mobile Oy и при единадесет доставчици и производители надолу по веригата във Финландия, осъществяващи дейност в икономическия сектор от разделение 62 по NACE Rev. 2 („Дейности в областта на компютърното програмиране, консултантски и други дейности“);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 3 520 080 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 5 559 300 EUR;

2.  отбелязва, че Финландия е подала заявлението на 1 февруари 2017 г. и че след като Финландия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 21 юни 2017 г.;

3.  припомня, че Microsoft Mobile Oy беше създадена през 2014 г., след като Microsoft придоби дейността с мобилни телефони на Nokia; отбелязва, че около 4700 служители на Nokia бяха прехвърлени към Microsoft Mobile Oy във Финландия;

4.  отбелязва, че основната причина за съкращенията в Microsoft Mobile Oy е световната конкуренция в сектора на мобилните телефони и произтичащата от това загуба на пазарен дял от Microsoft Mobile Oy и операционната му система, функционираща с Windows; отбелязва, че се стигна до загуба на пазарен дял въпреки факта, че Microsoft Mobile Oy създаде нови мобилни устройства и инвестира в дизайн, компоненти и маркетинг;

5.  отбелязва със съжаление предизвикателствата, пред които са изправени производителите на мобилни телефони в ЕС; счита, че трябва да се предложи подходяща подкрепа, така че засегнатите работници да могат да се преквалифицират, за да бъдат в по-добра позиция да намерят работни места в свързани или разрастващи се промишлени сектори;

6.  заключава, че съкращенията са свързани с изместването на производството на мобилни устройства към държави с по-ниско заплащане на труда; отбелязва, че победителите в надпреварата в производството на смартфони са производителите, установени в САЩ и Азия, които използват оперативен софтуер на Android и iOS;

7.  признава, че засегнатите региони Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi и Etelä-Suomi вече са се сблъсквали с мащабни съкращения от страна на дружества в секторите на електрониката и софтуера и че в Länsi-Suomi и Etelä-Suomi има високи равнища на безработица (съответно 14,6 и 17,5% от работната сила); отбелязва, че се очаква 1000 от 1248 съкратени работници, отговарящи на условията за подпомагане от ЕФПГ, да участват в мерките;

8.  отбелязва, че 92,5% от бенефициерите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години и че голям брой съкратени работници са високообразовани; отбелязва, че равнището на безработицата на високообразованите лица се увеличи значително и в трите региона; изразява загриженост относно трудното положение с безработицата на висококвалифицирани и образовани хора, чиито перспективи за заетост традиционно биха били добри;

9.  отбелязва, че Финландия планира шест вида мерки: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) услуги по наемане на работа и бизнес услуги, (iii) обучение, (iv) безвъзмездни средства за създаване на ново предприятие, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) надбавки за път и настаняване; отбелязва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

10.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 26,74% от общия пакет от персонализирани услуги, под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  изтъква значението на активните мерки на пазара на труда, подкрепяни от ЕФПГ; отбелязва, че при предходни заявления по ЕФПГ предоставянето на персонализирани услуги за съкратените работници се доказа като изключително полезно;

12.  приветства използването на мрежата EURES за предаване на чуждестранните обяви за свободни работни места на лицата от Финландия, търсещи работа; приветства факта, че финландските органи насърчават съкратените работници да се възползват в пълна степен от правото си на свободно движение;

13.  разбира, че финансираните от ЕФПГ мерки за обучение ще допълват дейностите, финансирани от фонда, създаден от дружеството с цел подпомагане на бивши служители да създадат малки предприятия в сектора на информационните технологии и в други сектори; приветства тази инициатива;

14.  приветства факта, че финландските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за бенефициерите от целевата група на 12 юли 2016 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

15.  приветства факта, че са проведени консултации със заинтересованите страни, включително с представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда („центровете ELY“), на службите по заетостта и икономическото развитие („TE offices“) на засегнатите региони, на Майкрософт, на технологичните сектори на Финландия, на синдикалната организация „Pro“, на Съюза на професионалните инженери във Финландия и на финландската Агенция за финансиране на иновациите;

16.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  потвърждава, че настоящото заявление е продължение на поредица предишни заявления, подадени от Финландия след загубите, понесени от Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft и EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  отбелязва, че ЕФПГ вече оказва подкрепа (EGF/2016/001 FI/Microsoft) на служителите от Microsoft, съкратени преди това; подчертава, че бенефициерите от целевата група на настоящото предложение са различни от бенефициерите по посоченото заявление;

19.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

20.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

21.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; отбелязва, че Финландия потвърди, че участието от страна на ЕФПГ няма да ги замени;

22.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

23.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/1600.)

Правна информация