Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2098(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0278/2017

Pateikti tekstai :

A8-0278/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0337

Priimti tekstai
PDF 344kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2017/002 FI Microsoft 2“) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalį nagrinėjimą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0278/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ dėl finansinės EGF paramos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus po to, kai iš įmonės „Microsoft Mobile Oy“ ir 11 jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių Suomijoje, veikiančių NACE 2 red. 62 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje („Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“), buvo atleisti 1 248 darbuotojai;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad Suomija turi teisę gauti finansinę 3 520 080 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 5 559 300 EUR;

2.  pažymi, kad Suomija paraišką pateikė 2017 m. vasario 1 d. ir kad, Suomijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. birželio 21 d. Komisija baigė savo vertinimą;

3.  primena, kad „Microsoft“ įsigijo „Nokia“ mobiliųjų telefonų verslą ir kad 2014 m. įsteigta įmonė „Microsoft Mobile Oy“; pažymi, kad Suomijoje į „Microsoft Mobile Oy“ buvo perkelti maždaug 4 700 „Nokia“ darbuotojų;

4.  pažymi, kad pagrindinė darbuotojų atleidimo įmonėje „Microsoft Mobile Oy“ priežastis – pasaulinė konkurencija mobiliųjų telefonų sektoriuje ir dėl šios priežasties prarasta įmonės „Microsoft Mobile Oy“ ir jos „Windows“ pagrįstos operacinės sistemos rinkos dalis; pažymi, jog rinkos dalis sumažėjo nepaisant to, kad „Microsoft Mobile Oy“ rinkai pateikė naujų mobiliųjų įrenginių ir investavo į dizainą, sudedamąsias dalis ir rinkodarą;

5.  apgailestaudamas pripažįsta iššūkius, su kuriais susiduria ES mobiliųjų telefonų gamintojai; mano, kad reikia pasiūlyti tinkamą paramą, kad nukentėję darbuotojai galėtų persikvalifikuoti taip, kad įgytų daugiau galimybių rasti darbą susijusiuose ar besiplečiančiuose pramonės sektoriuose;

6.  daro išvadą, kad šie atleidimai yra susiję su mobiliųjų įrenginių gamybos perkėlimu į šalis, kuriose darbo užmokestis mažesnis; pažymi, kad išmaniųjų telefonų gamybos konkurencinės kovos laimėtojai yra JAV ir Azijoje įsikūrę gamintojai, kurie naudoja „Android“ ir „iOS“ operacines sistemas;

7.  pripažįsta, kad nukentėjusiuose Helsinkio-Ūsimos, Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose elektronikos ir programinės įrangos sektorių įmonės jau atleido daug darbuotojų ir kad Vakarų Suomijos ir Pietų Suomijos regionuose yra didelis nedarbo lygis (14,6 proc. ir 17,5 proc. atitinkamai); pažymi, jog tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 1 000 iš 1 248 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti;

8.  pažymi, kad 92,5 proc. tikslinių paramos gavėjų yra 30–54 metų amžiaus ir kad daug šių atleistų darbuotojų yra labai išsilavinę; pažymi, kad labai išsilavinusių asmenų nedarbo lygis ženkliai padidėjo visuose trijuose regionuose; yra susirūpinęs dėl jau sudėtingos labai kvalifikuotų ir išsilavinusių žmonių, kurių įsidarbinimo perspektyvos kitomis sąlygomis tradiciškai būtų labai geros, nedarbo padėties;

9.  pažymi, kad Suomija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: i) konsultuojamojo ugdymo priemones ir kitas parengiamąsias priemones, ii) užimtumo ir verslo paslaugas, iii) profesinį mokymą, iv) veiklos pradžios dotacijas, v) darbo užmokesčio subsidiją ir vi) kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidas padengiančias išmokas; pažymi, kad šie veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės; pažymi, kad pakankamai lėšų skirta kontrolei ir ataskaitų teikimui;

10.  pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudaro 26,74 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos (mažiau negu EGF reglamente nustatyta maksimali 35 proc. riba) ir kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

11.  pabrėžia aktyvių darbo rinkos priemonių, kurias remia EGF, svarbą; pažymi, kad ankstesnių EGF paraiškų atveju tiesiogiai atleistiems darbuotojams teikiamos paslaugos pasiteisino kaip labai naudingos;

12.  palankiai vertina EURES tinklo paslaugos naudojimą darbo užsienyje skelbimams persiųsti darbo ieškantiems suomiams; palankiai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos ragina atleistus darbuotojus visapusiškai naudotis turima laisvo judėjimo teise;

13.  supranta, kad EGF lėšomis finansuojamos mokymo priemonės papildys priemones, finansuojamas iš bendrovės fondo, įsteigto siekiant padėti buvusiems darbuotojams pradėti smulkųjį verslą informacinių technologijų ir kituose sektoriuose; palankiai vertina šią iniciatyvą;

14.  teigiamai vertina tai, kad Suomijos valdžios institucijos tiksliniams paramos gavėjams prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas pradėjo teikti 2016 m. liepos 12 d., t. y. gerokai anksčiau prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

15.  palankiai vertina tai, kad buvo konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Ekonomikos plėtros centrų („ELY centrai“), atitinkamų regionų užimtumo ir ekonomikos plėtros tarnybų („TE“), „Microsoft“, Suomijos technologijų pramonės, „Trade Union Pro“, Suomijos profesinės inžinierių sąjungos ir Suomijos inovacijų finansavimo agentūros atstovus;

16.  primena, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį remia EGF, reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

17.  pripažįsta, kad dabartinė paraiška yra susijusi su ankstesnėmis Suomijos pateiktomis paraiškomis, kurios visos pateiktos po „Nokia“ rinkos dalies sumažėjimo („EGF/2007/003 FI/Perlos“, „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo“, „EGF/2013/001 FI/Nokia“, „EGF/2015/001 FI/Broadcom“, „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“, „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ ir „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“);

18.  pažymi, kad jau vykdoma EGF intervencija, skirta darbuotojams, anksčiau atleistiems iš „Microsoft“, remti („EGF/2016/001 FI/Microsoft“); pabrėžia, kad šio pasiūlymo tiksliniai paramos gavėjai yra kiti nei minėto atvejo tiksliniai paramos gavėjai;

19.  pažymi, jog Suomijos valdžios institucijos patikino, kad siūlomi veiksmai finansiškai nebus remiami iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

20.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius bei gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie iš darbo atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

21.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; pažymi, jog Suomija patvirtino, kad parama iš EGF iš tiesų nepakeis minėtų veiksmų ir priemonių;

22.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su EGF atvejais;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2017/1600.)

Teisinis pranešimas