Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0017(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0258/2017

Pateikti tekstai :

A8-0258/2017

Debatai :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/12/2017 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Priimti tekstai
PDF 523kWORD 58k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

2017 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  aplinkos apsauga yra vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria Sąjunga;
Pakeitimas 38w
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)   2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos mastu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal Paryžiaus susitarimą numatomas įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad šį uždavinį ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai;
(3)   2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba nustatė privalomą uždavinį iki 2030 m. visos ekonomikos mastu išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Europos Sąjungoje sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu. 2015 m. kovo 6 d. Tarybos posėdyje šis Sąjungos ir jos valstybių narių indėlis oficialiai patvirtintas kaip pagal Paryžiaus susitarimą numatomas įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatomas įpareigojantis veiksmas. 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose numatyta, kad šį uždavinį ekonomiškai efektyviausiu būdu turėtų bendrai įgyvendinti visa Sąjunga taip, kad sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, ir sektoriuose, kuriems ATLPS netaikoma, išmetamas ŠESD kiekis iki 2030 m. būtų sumažintas atitinkamai 43 % ir 30 %, palyginti su 2005 m. išmestu ŠESD kiekiu. Prie išmetamo ŠESD kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai ir siekiant šio tikslo Komisija turėtų parengti, be kita ko, platformą, skirtą valstybėms narėms keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir patirtimi, įgyta mažataršio judumo sektoriuje;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  gerai veikianti, reformuota ES ATLPS kartu su patobulinta rinkos stabilizavimo priemone bus pagrindinė Europos priemonė siekiant 40 % sumažinimo tikslo, taikant linijinį koeficientą ir skirstant nemokamus apyvartinius taršos leidimus po 2020 m. Aukcionuose parduotina apyvartinių taršos leidimų dalis teisės akte turėtų būti nurodoma kaip procentinis dydis, siekiant sudaryti sąlygas patikimiau planuoti investicinius sprendimus, padidinti skaidrumą, sumažinti anglies dioksido nutekėjimą ir visą sistemą padaryti paprastesnę ir suprantamesnę. Tos nuostatos turėtų derėti su Sąjungos tikslais klimato srityje ir jos įsipareigojimais pagal Paryžiaus susitarimą ir būti suderintos su 2018 m. palankesnių sąlygų sudarymo dialogu, pirmuoju bendros pažangos įvertinimu 2023 m. ir vėlesniais kas penkerius metus atliekamais bendros pažangos įvertinimais, siekiant informuoti apie vėlesnius nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;
(4)  Sąjunga ir jos valstybės narės nuo 1997 m. deda pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas dėl aviacijos išmetamųjų ŠESD poveikio mažinimo, ir nuo 2008 m. yra priėmusios teisės aktų, pagal kuriuos taikydamos nuo 2005 m. veikiančią ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) riboja aviacijos veiklos poveikį klimato kaitai. 2011 m. gruodžio 21 d. sprendime1a Teisingumo Teismas išaiškino, kad skrydžių už EEE ribų įtraukimas į ES ATLPS nepažeidžia tarptautinės teisės. Be to, valstybės narės 2004 m. ir po to 2008 m. pakartotinai įsipareigojo įgyvendinti bendro Europos dangaus iniciatyvą, atsižvelgdamos į ateityje didėsiančius oro eismo srautus. Norint pasiekti pažangą tobulinant oro eismo valdymo sistemą, būtina sparčiau įgyvendinti Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR) ir pagal projektą „Švarus dangus“ skatinti novatoriškas technologijas. Per Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) pradėjus taikyti pasaulinę rinkos priemonę, ji turėtų padėti dar labiau sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį aviacijos sektoriuje. Siekdama paskatinti Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) imtis tolesnių veiksmų, Sąjunga du kartus priėmė tam tikrą laiką galiojančias nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančias nuostatas, pagal kurias įpareigojimai taikomi tik dėl ŠESD, išmetamų vykdant skrydžius tarp Europos ekonominėje erdvėje (EEE) esančių aerodromų ir tais pačiais maršrutais skraidantiems orlaivių naudotojams (nepriklausomai nuo to, kur jie įsisteigę) sudaromos vienodos veiklos sąlygos. Naujausiame nuo ES ATLPS nukrypti leidžiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 421/2014 nustatyta, kad 2013–2016 m. įpareigojimas laikytis ES ATLPS taikomas tik EEE vidaus skrydžiams, ir numatyta galimybė (atlikus tame reglamente nustatytą peržiūrą) nuo 2017 m. sausio 1 d. sistemą pradėti taikyti skrydžiams į aerodromus, esančius už EEE ribų, ir iš jų;
_________________
1a 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-366/10 „Air Transport Association of America and Others“ prieš „Secretary of State for Energy and Climate Change“, ECLI:EU:C:2011:864.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, manoma, kad tol, kol nebus padaryta tolesnės pažangos kuriant pasaulinės rinkos priemonės struktūros elementus ir ją įgyvendinant, tikslinga toliau taikyti galiojančią nukrypti leidžiančią nuostatą. 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma, kol bus atlikta ICAO sistemos įgyvendinimo peržiūra. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;
(5)  atsižvelgiant į 2016 m. spalio mėn. 39-ojoje ICAO asamblėjoje priimtą rezoliuciją dėl pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą ŠESD kiekį, viršijantį 2020 m. lygį, 2018 m. ICAO planuoja priimti standartus ir rekomenduojamą praktiką, kurie papildytų tą rezoliuciją ir padėtų įgyvendinti pasaulinę sistemą. Tačiau, kad sistema būtų konkrečiai įgyvendinta, reikės, kad ICAO šalys imtųsi vidaus lygmens veiksmų. Be to, ICAO turi parengti valdymo tvarką ir, be kita ko, registro sistemą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir siekiant suteikti paskatą ICAO bei sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti jos sistemą, šiuo metu galiojanti nuo ES ATLPS įpareigojimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma skrydžiams į trečiąsias šalis ir iš jų, turėtų būti toliau taikoma iki 2021 metų. Pratęsus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, aukcione parduotinų ir nemokamai išduotinų apyvartinių taršos leidimų (įskaitant leidimus iš specialaus rezervo) skaičius turėtų būti toks pat, kaip 2016 m., ir turėtų būti proporcingas sumažintam atsisakytinų apyvartinių taršos leidimų skaičiui;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  50 % apyvartinių taršos leidimų turėtų būti parduodama aukcione nuo 2021 m. sausio 1 d., o visam suteiktų apyvartinių taršos leidimų skaičiui reikėtų taikyti linijinį mažinimo koeficientą, kaip numatyta Direktyvos 2003/87/EB 9 straipsnyje;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  pajamos iš apyvartinių taršos leidimų arba jų finansinės vertės ekvivalento pardavimo aukcione turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms Sąjungoje ir trečiosiose šalyse spręsti, siekiant, inter alia, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio Sąjungoje ir trečiosiose, ypač besivystančiose, šalyse, finansuoti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kuriais šis poveikis būtų švelninamas ir prie jo prisitaikoma, be kita ko, aeronautikos, oro transporto ir tvaraus alternatyvaus aviacinio kuro srityse, mažinti išmetamų dujų kiekį naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą ir padengti ES ATLPS administravimo išlaidas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas valstybėms narėms, kurios naudoja šias pajamas mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms ar iniciatyvoms pagal Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (BP 9) bendrai finansuoti. Pagal Direktyvą 2003/87/EB, pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, panaudojimo skaidrumas yra labai svarbus, užtikrinant Sąjungos įsipareigojimų vykdymą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)  išmetamo teršalų kiekio kompensavimas pagal pasaulinę rinkos priemonę yra vienas iš ICAO numatytų priemonių, kuriomis siekiama nustatyto tikslo – nuo 2020 m. užtikrinti augimą nedidinant išmetamo anglies dioksido kiekio (CNG 2020), krepšelio elementų ir jį turėtų papildyti sklandmens ir variklio technologijų pažanga. Tęstinis mokslinių tyrimų strategijų ir programų, pvz. Jungtinė technologijų iniciatyva „Švarus dangus“, GALILEO, SESAR ir „Horizontas 2020“, finansavimas bus itin svarbus siekiant technologinių inovacijų ir eksploatacinių patobulinimų, kad būtų viršytas CNG 2020 tikslas ir užtikrintas visą sektorių apimantis visiškas išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimas. Be to, svarbu, kad valstybės narės labai sparčiai ir visapusiškai įgyvendintų Sąjungos teisės aktus, pvz., Bendro Europos dangaus teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią Europos oro erdvės susiskaidymui ir kartu aviacijos išmetamo CO2 kiekio didėjimui;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių teisės aktų, kurie dar turi būti priimti, manoma, kad peržiūrą tikslinga atlikti tada, kai bus aiškus šių teisinių priemonių pobūdis ir turinys, prieš pradedant įgyvendinti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, o Europos Parlamentui ir Tarybai bus pateikta ataskaita. Toje ataskaitoje turėtų būti aptarti visi ICAO priimti standartai ar kitos priemonės, trečiųjų šalių veiksmai siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri nuo 2021 m. turi būti taikoma išmetamosioms ŠESD, ir kiti susiję tarptautinio masto pokyčiai (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Toje ataskaitoje turėtų būti apsvarstyta, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to, joje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;
(6)  atsižvelgiant į tai, kad svarbūs pasaulinės rinkos priemonės elementai dar turi būti sukurti, o jos įgyvendinimas priklauso nuo dalyvaujančių valstybių ir regionų teisės aktų, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų reguliariai teikti ataskaitas dėl ICAO derybų pažangos, visų pirma susijusios su atitinkamomis ICAO priimtomis priemonėmis, trečiųjų šalių veiksmais siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kuri 2021–2035 m. laikotarpiu turi būti taikoma išmetamiems teršalams, pastangoms parengti plataus užmojo ir privalomas priemones, kuriomis būtų siekiama ilgalaikio aviacijos sektoriaus tikslo perpus sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą CO2 kiekį iki 2050 m., palyginti su 2005 m. lygiu, ir kitais atitinkamais tarptautinio masto pokyčiais (pvz., pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir Paryžiaus susitarimą priimtos taisyklės dėl anglies dioksido rinkų ir apskaitos). Kai bus aiškus ICAO priemonių pobūdis ir turinys ir prieš pradedant taikyti ICAO pasaulinę rinkos priemonę, Komisija turėtų pateikti ataskaitą, kurioje turėtų išnagrinėti, kaip atliekant ES ATLPS direktyvos peržiūrą šias priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje ir jas su šia teise suderinti. Be to, toje ataskaitoje turėtų būti atitinkamai išnagrinėtos EEE vidaus skrydžiams taikomos taisyklės. Prie tos ataskaitos prireikus turėtų būti pridėtas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai, kuris derėtų su siekiu užtikrinti aviacijos sektoriaus indėlį įgyvendinant Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esamų ir būsimų Sąjungos vidaus klimato kaitos standartų ir nedarant poveikio , kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB 28b straipsnyje, CORSIA turėtų būti įgyvendinta ES teisėje ir su ja suderinta taikant ES ATLPS;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  Sąjungos lygmeniu buvo priimti keli teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti kelią Europos oro erdvės susiskaidymui, siekiant padidinti oro eismo srautus ir oro erdvės naudojimo valdymą ir tokiu būdu sumažinant teršalų išmetimus. Sąjungoje sistema CORSIA turėtų būti laikoma ICAO vadinamojo „priemonių krepšelio“ dalimi kartu su visišku teisės aktų dėl Bendro Europos dangaus įgyvendinimu valstybėse narėse, programos SESAR įgyvendinimu, GNSS panaudojimu palydovinės navigacijos tikslais ir jungtinėmis technologijų iniciatyvomis, pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus I“ ir BĮ „Švarus dangus II“. Be to, Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl veiksmų, skirtų įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kurią turėtų taikyti valstybės narės, siekdamos sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 17 straipsnį pateikiamos informacijos apie įplaukų panaudojimą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(6c)  nors technines taisykles dėl ICAO pasaulinės rinkos priemonės dar turi patvirtinti ICAO taryba, svarbu, kad reguliavimo institucijos ir orlaivių naudotojai kiek įmanoma anksčiau gautų informacijos apie stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimus ir apie išmetamųjų teršalų vienetus, atitinkančius reikalavimus pagal ICAO sistemą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pasirengti įgyvendinti ICAO sistemą ir išmetamo CO2 kiekio stebėseną nuo 2019 m. sausio 1 d. Tokių stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimų griežtumas turėtų atitikti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 601/2012 ir jais turėtų būti užtikrinama, kad pateiktos išmetamųjų teršalų ataskaitos būtų patikrintos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 600/2012;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(6d)  nors turėtų būti pripažintas ICAO techninio darbo konfidencialumas, taip pat svarbu, kad ICAO valstybės narės, orlaivių naudotojai ir pilietinė visuomenė toliau dalyvautų ICAO vykdomame darbe siekiant įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ir kad ICAO užmegztų ryšius su visais suinteresuotaisiais subjektais, kad jie būtų laiku informuojami apie padarytą pažangą ir priimtus sprendimus. Norint to pasiekti, gali prireikti peržiūrėti ICAO Aviacijos aplinkos apsaugos komiteto nariams ir stebėtojams taikomus konfidencialumo protokolus;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(7)  siekiant priimti bendro pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtinus aktus, kuriais būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisėkūros procedūra priimto akto nuostatos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai ICAO rengiamos pasaulinės rinkos priemonės taikymo tikslu priimti orlaivių naudotojams taikytinas išmetamų teršalų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo priemones. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, ypač su ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Kad sprendimų priėmimo procesas būtų skaidresnis ir veiksmingesnis, visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  nors ilgalaikis tikslas turėtų būti iki antrojo ICAO sistemos etapo, kuris prasidės 2024 m., sukurti bendrą visuotinę išmetamo anglies dioksido kiekio aviacijos sektoriuje mažinimo sistemą, tuo atveju, jei ICAO pasaulinės rinkos priemonės nepakaks, kad būtų galima įgyvendinti Sąjungos klimato politikos tikslus ir įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, reikėtų išnagrinėti ir kitas anglies dioksido mažinimo galimybes;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  aviacija taip pat daro poveikį klimatui dideliame aukštyje išmesdama azoto oksidų, vandens garų, sulfatų ir suodžių dalelių. Tarpvyriausybinė klimato kaitos grupė nustatė, kad šiuo metu bendras dabartinis aviacijos poveikis klimatui yra 2–4 kartus didesnis už praeityje šiame sektoriuje darytą tik išmetamo anglies dioksido poveikį. Laukiant pažangos mokslo srityje kuo daugiau dėmesio turėtų būti skiriama bet kokio aviacijos poveikio klausimo sprendimui. Taip pat turėtų būti skatinami kondensacinių valkčių, taip pat žinomų kaip inversijos pėdsakai, formavimosi, jų virsmo į plunksninius debesis, mažesnio tiesioginio sulfatų aerozolių, suodžių, vandens garų valkčių ir plunksninių debesų poveikio, taip pat veiksmingų išmetamų teršalų kiekio mažinimo priemonių, įskaitant veiklos ir technines priemones, moksliniai tyrimai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  pripažįstama, kad kenksmingas oro transporto išmetamų teršalų poveikis klimatui neapsiriboja tik CO2 poveikiu. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/101/EB1a Komisija įsipareigojo 2008 m. pateikti atitinkamą pasiūlymą dėl išmetamų azoto oksidų. Nepaisant techninių ir politinių sunkumų, su kuriais susiduriama šioje srityje, Komisija turėtų paspartinti šios srities darbą;
__________________
1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (Tekstas svarbus EEE) (OL L 8, 2009 1 13, p. 3).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 3 a dalis (nauja)
-1)  3c straipsnyje pridedama ši dalis:
„3a. 2021 m. bendras aviacijos veiklai skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius yra 10 % mažesnis nei laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. vidutiniškai skirtas leidimų skaičius, o vėliau skaičius kasmet mažėja tokia pat sparta kaip ir bendra ES ATLPS viršutinė riba, nustatyta 9 straipsnio antroje pastraipoje, siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. aviacijos sektoriaus viršutinė riba labiau atitiktų kitų ES ATLPS sektorių viršutinę ribą.
Nuo 2021 m. aviacijos veiklai į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose EEE, ir iš jų skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į ICAO pasaulinę rinkos priemonę, kuri turi būti įgyvendinama nuo 2021 m., siekiant kompensuoti tarptautinės aviacijos sektoriuje išmetamą teršalų kiekį, viršijantį 2020 m. lygį.“
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 2 dalis
-1a)  3d straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. 15 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.
2. Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
-1b)  3d straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Priimamas reglamentas, kuriame pateikiamos išsamios nuostatos dėl valstybių narių aukcione parduotinų leidimų, kurių neprivaloma išduoti nemokamai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį. Leidimų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė turės parduoti aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra proporcingas šiai valstybei narei tenkančiai bendrai visoms valstybėms narėms ataskaitiniais metais priskirtų aviacijos emisijų daliai, apie kurią pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir kuri patikrinama pagal 15 straipsnį. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi 2010 m., o kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu vėlesniu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie pasibaigia likus 24 mėnesiams iki laikotarpio, kuriuo vyks aukcionas, pradžios.
Komisijai pagal [23] straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant išsamią tvarką dėl valstybių narių aukcione parduotinų leidimų, kurių neprivaloma išduoti nemokamai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį. Leidimų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė turės parduoti aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra proporcingas šiai valstybei narei tenkančiai bendrai visoms valstybėms narėms ataskaitiniais metais priskirtų aviacijos emisijų daliai, apie kurią pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir kuri patikrinama pagal 15 straipsnį. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi 2010 m., o kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu vėlesniu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie pasibaigia likus 24 mėnesiams iki laikotarpio, kuriuo vyks aukcionas, pradžios. “
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
-1c)  3d straipsnio 3 dalies antra pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1d punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
-1d)  3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.
Visos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos turi būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Sąjungos sistemos administravimo išlaidų padengimui, taip pat finansuoti bendriems aviacijos srities projektams, kuriais siekiama sumažinti aviacijos sektoriaus išmetamą CO2 kiekį, pvz., bendrai įmonei SESAR ir jungtinei technologijų iniciatyvai „Švarus dangus“ ir kitoms iniciatyvoms, kuriomis suteikiama galimybė plačiai naudoti GNSS palydovinėms navigacijos sistemoms ir kurti sąveikius pajėgumus visose valstybėse narėse, visų pirma tuos, kurie gerina oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą. Aukcione gautos įplaukos taip pat gali būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų naikinimui, finansuoti. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas valstybėms narėms, kurios naudoja pajamas mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms ar iniciatyvoms pagal Devintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (BP 9) bendrai finansuoti. Pagal šią direktyvą pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, panaudojimo skaidrumas yra labai svarbus, užtikrinant Sąjungos įsipareigojimų vykdymą.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 3 dalis
-1e)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės užtikrina, kad iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvieno įrenginio operatorius atsisakytų tokio leidimų, išskyrus pagal II skyrių išduotus leidimus, skaičiaus, kuris atitiktų bendrą per ankstesnius kalendorinius metus iš to įrenginio išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį, patikrintą pagal 15 straipsnio nuostatas, ir kad tie leidimai vėliau būtų panaikinti.
3. Valstybės narės užtikrina, kad iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvieno įrenginio operatorius atsisakytų tokio leidimų skaičiaus, kuris atitiktų bendrą per ankstesnius kalendorinius metus iš to įrenginio išmestų šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį, patikrintą pagal 15 straipsnio nuostatas, ir kad tie leidimai vėliau būtų panaikinti.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1f punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio -3a dalis (nauja)
-1f)  12 straipsnyje prieš 3a dalį įterpiama ši dalis:
„-3a. Siekiant užtikrinti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vientisumą aplinkos požiūriu, aviacijos veiklos vykdytojai ir kiti veiklos vykdytojai, kuriems taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, negali naudotis apyvartiniais taršos leidimais, kuriuos laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. išdavė valstybė narė, dėl kurios esama baigiančių galioti įsipareigojimų aviacijos veiklos vykdytojų ir kitų veiklos vykdytojų atžvilgiu. Ši dalis įgyvendinama teisės aktu, nurodytu 19 straipsnyje. “
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 g punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
-1g)  21 straipsnyje pridedama ši dalis:
„2a) 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje, naudojant duomenis, pateiktus bendradarbiaujant pagal 18b straipsnį, pridedamas orlaivių naudotojų, kuriems taikomi šios direktyvos reikalavimai ir kurie neužsiregistravo registre, sąrašas.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies a punktas
a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus;
a)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius į aerodromus, esančius šalyse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), ir iš jų, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus“;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies b punktas
b)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje, ir aerodromo, esančio kitame EEE regione, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus.
b)  visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. išmetami vykdant skrydžius tarp aerodromo, esančio viename iš atokiausių regionų, nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 349 straipsnyje, ir aerodromo, esančio kitame EEE regione, atsižvelgiant į 28b straipsnyje nurodytos peržiūros rezultatus.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ia)  įterpiamas šis punktas:
„ba) visų išmetamųjų teršalų, kurie kiekvienais kalendoriniais metais nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetami vykdant skrydžius tarp EEE esančių aerodromų dėl to, kad skrydis nukreipiamas į EEE esantį aerodromą, kaip nurodyta šios dalies a ar b punktuose, atsižvelgiant į peržiūrą, kaip nurodyta 28b straipsnyje.“
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 2021 m. apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas.
Nukrypstant nuo 3d–3f straipsnių, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir iki dienos, kurią įsigalios pakeitimai, padaryti po 28b straipsnyje nurodytos peržiūros, orlaivių naudotojams kiekvienais metais išduodamas toks pat, kaip 2016 m., apyvartinių taršos leidimų skaičius. Nuo 2021 m. apyvartinių taršos leidimų skaičiui taikomas 9 straipsnyje nurodytas linijinis koeficientas.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
ii)  trečia pastraipa išbraukiama;
ii)  trečia pastraipa pakeičiama taip:
„Ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. valstybės narės paskelbia kiekvienam orlaivių naudotojui skirtų aviacijos apyvartinių taršos leidimų, susijusių su veikla, vykdoma laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., skaičių.“
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 4 dalis
4.  Nukrypdama nuo 3d straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė nuo 2013 m. sausio 1 d. aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina atitinkamai pagal jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kiekį.“;
4.  Nukrypdama nuo 3d straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių sumažina atitinkamai pagal jai priskirtų aviacijos sektoriaus išmetamųjų teršalų, susijusių su skrydžiais, kuriems netaikomos šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kiekį.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
28a straipsnio 8 dalis
da)  8 dalis išbraukiama.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28b straipsnio 1 dalis
1.  Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių.
1.  Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. ir po to reguliariai teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl atitinkamų ICAO standartų ir rekomenduojamos praktikos, ICAO tarybos patvirtintų rekomendacijų, susijusių su pasauline rinkos priemone, ar kitų teisinių priemonių, taip pat vidaus priemonių, kurių, siekdamos įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, nuo 2021 m. taikytiną išmetamoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, ėmėsi trečiosios šalys, dėl trečiųjų šalių išlygų padarinių ir dėl kitų susijusių tarptautinio masto pokyčių. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat reguliariai teikia atnaujintą informaciją apie pasaulinio registro sudarymą ir rekomenduojamos praktikos plėtojimą pagal ICAO standartų nustatymo procedūras. Komisija, atsižvelgdama į JTBKKK visuotinį padėties įvertinimą, taip pat teikia ataskaitas dėl pastangų pasiekti siektiną ilgalaikį išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslą: iki 2050 m. per pusę sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamą CO2 kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28b straipsnio 2 dalis
2.  Ataskaitoje turėtų būti išnagrinėti būdai, kaip atliekant šios direktyvos peržiūrą minėtas ICAO priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE viduje.
2.  Komisija iki 2020 m. kovo 1 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl minėtų ICAO priemonių tinkamumo ir galimybių minėtas ICAO priemones įgyvendinti Sąjungos teisėje atliekant šios direktyvos peržiūrą. Ataskaitoje taip pat turėtų būti atitinkamai aptartos taisyklės, taikytinos skrydžiams EEE viduje. Ataskaitoje taip pat išnagrinėjamas pasaulinės rinkos priemonės užmojis ir bendras aplinkosauginis jos naudingumas, įskaitant jos bendrąjį tikslą, atsižvelgiant į pagal Paryžiaus susitarimą nustatytus tikslus, dalyvavimo lygis, įgyvendinamumas, skaidrumas, nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą, viešųjų konsultacijų procesai, kompensavimo kreditų kokybė, išmetamų teršalų kiekio stebėsena, ataskaitų apie jį teikimas ir jo tikrinimas, registrai, atskaitomybė ir taisyklės dėl biokuro naudojimo. Be to, ataskaitoje aptariama, ar pagal 28c straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas turi būti patikslintas.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28b straipsnio 3 dalis
3.  Prie ataskaitos prireikus gali būti pridėti pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar pakeisti 28a straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas arba pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
3.  Prie šio straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos prireikus pridedami pasiūlymai Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti, panaikinti ar pakeisti 28a straipsnyje numatytas nukrypti leidžiančias nuostatas arba pratęsti jų galiojimą, atsižvelgiant į Sąjungos 2030 m. įsipareigojimą visos ekonomikos mastu mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant užtikrinti visapusišką Sąjungos veiksmų klimato kaitos srityje aplinkosauginį naudingumą ir veiksmingumą, kad būtų kuo mažiau dviprasmybės prieš pradedant veikti CORSIA.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/87/EB
28c straipsnio 1 dalis
1.  Komisija priima nuostatas dėl tinkamos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinkos priemonę. Tos nuostatos grindžiamos tais pačiais principais, kaip 14 straipsnio 1 dalyje nurodytas reglamentas, ir jomis užtikrinama, kad pateiktos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitos būtų tikrinamos pagal 15 straipsnį.
1.  Komisija priima nuostatas dėl tinkamos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos, ataskaitų apie jį teikimo ir jo tikrinimo siekiant įgyvendinti ICAO rengiamą pasaulinę rinkos priemonę. Tos nuostatos visapusiškai atitinka 14 straipsnio 1 dalyje nurodyto reglamento principus, ir jomis užtikrinama, kad pateiktos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitos būtų tikrinamos pagal 15 straipsnį.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
30 straipsnio 4 a dalis (nauja)
2a)  30 straipsnyje pridedama tokia dalis:
„4a. Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija pateikia atnaujintą aviacijos sektoriaus su išmetamu CO2 kiekiu nesusijusio poveikio analizę, prie kurios prireikus pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kaip geriausiai kovoti su šiuo poveikiu. “

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0258/2017).

Teisinis pranešimas